งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554

2 หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

3 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ปฏิรูปรอบสอง

4 1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 2. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 3. จัดตั้ง โรงเรียนดีประจำตำบล 4. พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5. สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 6. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (National Education Network : Ned Net) 7. สร้างขวัญและกำลังใจครู 8. สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

5 ปัญหาและความต้องการของ สพฐ. ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคันและไม่เรียนต่อ คุณภาพนักเรียนยังไม่น่าพอใจ การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยัง สพท. และโรงเรียนยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการโรงเรียนยังไม่เข้มแข็ง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยังขาด ประสิทธิภาพ

6 ปัญหาและความต้องการ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงตามความต้องการ การประเมินวิทยฐานะยังไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ นักเรียน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน งบพัฒนา มีน้อย ขาดแหล่งเรียนรู้ ขาด/ไม่นำผลงานวิจัย

7 วิสัยทัศน์ สพฐ.เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นำหนึ่ง ในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

8 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พันธกิจ

9 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่งใน สองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 5. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย และมั่นคง เป้าประสงค์

10 กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้

11 จุดเน้น 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชา หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่าน ออกเขียนได้ 3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความ เป็นหนึ่งในสอง ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ

12 5. อัตราการออกกลางคันเป็น”ศูนย์” 6. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เชิงบูรณาการอิงถิ่นฐานที่ เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและคุณภาพ 7. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน 7.1 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองภายใน 7.2 สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบของ สมศ. ได้รับการรับรองทุกแห่ง 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมิน คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดี จุดเน้น

13 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทีเป้าหมายความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ 1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ วิชาหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม สาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง นักเรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 2ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้ลดลง จำนวนผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้ลดลง 3นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้าน เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

14 ทีเป้าหมายความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ 1ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกความ เป็นไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตระหนักและภาคภูมิใจใน ความเป็นชาติไทย ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ พัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย 2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม 4ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ทีเป้าหมายความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ 1ผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พิการ ด้อย โอกาส) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พิการ ด้อยโอกาส) 2ผู้เรียนที่จบการศึกษา (ก่อน ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน ปลาย พิการ ด้อยโอกาส) ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา (ก่อน ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พิการ ด้อย โอกาส) 3ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถภาพ 4ไม่มีนักเรียนออกกลางคันของอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนเป็น”ศูนย์” 5ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ค่าเล่าเรียน ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าเล่าเรียน และ ผู้ปกครองของผู้เรียนลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา

16 ทีเป้าหมายความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ 1ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 40 ของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ความ เข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระดับดี ร้อยละ 35 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระดับดี 3ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ พอใจในความมั่นคงของการประกอบ วิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจใน ความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพร้อยละ 85 4ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่กำหนด 5บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ

17 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทาง การกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดศึกษา ทีเป้าหมายความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ 1สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรอง มาตรฐาน สถานศึกษาทุกแห่งที่ไม่ผ่านการรับรอง ได้รับ การแก้ไขแทรกแซงเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน คุณภาพภายนอกผ่านการรับรองมาตรฐานดี กว่าเดิมเพิ่มขึ้น 2สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มี คุณภาพ 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มี ความพร้อมและความเข้มแข็งในการ บริหารและการจัดการศึกษาสามารถ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ บาล 4ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีเป้าหมายความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จ 1นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 60 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2จำนวนผู้เรียนเข้ารับการศึกษา สายสามัญควบคู่อิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จำนวนผู้เรียนเข้ารับการศึกษาสายสามัญ ควบคู่อิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น 3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 4สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มขึ้น 1,305 แห่ง จำนวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา คุณภาพเพิ่มขึ้น 5ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึง พอใจในระบบดูแลรักษาความปลอดภัย และการจัดสวัสดิการ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีความ พึงพอใจในระบบดูแล รักษาความปลอดภัยและการ จัด สวัสดิการ 6ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ ร่วมกันเพิ่มขึ้น จำนวนผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้การ อยู่ร่วมกันเพิ่มขึ้น

19 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

20 ผลผลิต ผลผลิตที่ 1: ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผลผลิตที่ 2: ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผลผลิตที่ 3: ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลผลิตที่ 4: เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ ผลผลิตที่ 5: เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

21 โครงการ 1.โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะ กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย 15 ปี 3.โครงการคืนครูให้นักเรียน

22 โครงการ(ต่อ) 4. โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง 6. โครงการโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล

23 หน่วยล้านบาท งบประมาณ ปี ‘53-’54 งบรายจ่ายปี 2553 ปี 2554 เพิ่ม / ลด % รวม 221,100245,74824,64811.15 งบบุคลากร 167,353173,0665,713 3.41 งบดำเนินงาน 8,36216,2767,914 94.64 งบลงทุน 4,25212,1637,911 186.05 งบเงินอุดหนุน 41,11142,7381,627 3.96 งบรายจ่ายอื่น 201,5051,485 7,425.0 0 หน่วยล้านบาท

24 งบประมาณ ปี 2554 จำแนกตามรายจ่าย งบเงิน อุดหนุน 17.39% งบ ลงทุน 4.95 % งบ ดำเนินงา น 6.62% งบ บุคลากร 70.42% รายจ่ายอื่น (0.61%)

25 งบประมาณ 1.ภาคใต้ 1,049 ล้าน 2.ปฐมวัย 224 ล้าน 3.ประกันคุณภาพ81 ล้าน 4.คุณธรรม/ประชาธิปไตย88 ล้าน 5.ยกระดับคุณภาพ 167 ล้าน

26 งบประมาณ(ต่อ) 6. ส่งเสริมการอ่าน715 ล้าน 7. ประเมินผลงานวิชาการ219 ล้าน 8. พัฒนาศักยภาพนักเรียน102 ล้าน 9. ขยายโอกาสทางการศึกษา124 ล้าน 10. เตรียมคนสู่อาเซียน 71 ล้าน

27 งบประมาณ(ต่อ) 11. คืนครูให้นักเรียน * 2,152 ล้าน 12. ปฏิรูป กศ.ในทศวรรษสอง8,737 ล้าน 13. โรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล 1,274 ล้าน 14. ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2,726 ล้าน

28 การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง 1. คนไทยยุคใหม่ 1,071 ล้าน 2. พัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ 2,384 ล้าน 3.พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 1,020 ล้าน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 41 ล้าน 5. คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 4,221 ล้าน

29 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผน 1. งบประมาณดำเนินการในส่วนสพฐ. ตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงาน 2. งบประมาณดำเนินการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา 2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้พิจารณา จัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่า สาธารณูปโภค ระยะห่างไกล และจัดสรรตามภาระงาน 2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ 3. งบประมาณสำหรับสถานศึกษาที่เป็นศูนย์เครือข่าย ต้นแบบ

30 กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้ บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกัน อย่างทั่วถึง จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และ มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้ง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และ เป้าหมายตามนโยบายเพื่อกำหนดกบยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตาม เป้าหมายวัตถุประสงค์

31 กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ( ต่อ ) ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบ สาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

32 งบดำเนินงานสำหรับเขตพื้นที่ การศึกษา งบประมาณจากผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค บังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับ โรงเรียนปกติ - งบสนับสนุน 184.5247 ล้านบาท - งบพัฒนาวิชาการเขต 284.2126 ล้านบาท - งบประจำอื่นๆ 400.000 ล้านบาท รวม 868.7373 ล้านบาท สำหรับ สพป.183 เขตและ สศศ. เพื่อดูแลร. ร. ทำหน้าที่แทนเขตโดยเฉลี่ยประมาณ 4.5-5.0 ล้านบาท

33 งบดำเนินงานสำหรับเขตพื้นที่ การศึกษา งบประมาณจากผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับโรงเรียนปกติ - ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ 20.4129 ล้านบาท - ค่าวัสดุบริหารจัดการศูนย์ 9.000 ล้านบาท - ค่าสาธารณูปโภคสำหรับศูนย์ 5.9040 ล้านบาท - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างร. ร. 25.5000 ล้านบาท - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ร. ร. 25.5000 ล้านบาท - งบประจำอื่นๆ 62.000 ล้านบาท ( ภาคบังคับมาสมทบ ) รวม 148.3169 ล้านบาท (86.3169 ล้านบาท +62.0 ล้านบาท ) สำหรับ สพม.42 เขตโดยเฉลี่ยประมาณ 3.2-3.8 ล้าน บาท

34 เกณฑ์การจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับ เขตพื้นที่การศึกษา 1. ความจำเป็นพื้นฐาน - ค่าสาธารณูปโภค - ระยะทางห่างไกล 2. ภาระงาน - โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ - คุณภาพการบริหารการจัด การศึกษาของเขต จากร. ร. ที่ผ่านการ ประเมินภายนอกรอบสอง - การติดตามคุณภาพการจัด การศึกษา

35 ระยะเวลาแนวปฏิบัติ กันยายน – 10 ตุลาคม 2553 สพฐ. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 และกรอบ การเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธ์ศาสตร์ ( งบแลกเป้า ) และบัญชีจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ โครงการ 20 ตุลาคม 2553 สพป. และสพม. เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ( งบแลกเป้า ) พฤศจิกายน 2553 สพฐ. วิเคราะห์ความเสี่ยงและพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ สพป. และสพม. ทราบและปรับโครงการ เป้าหมายให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ธันวาคม 2553 จัดทำข้อตกลงส่งมอบบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PSA) ร่วมกัน ระหว่าง สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ

36 ระยะเวลาแนวปฏิบัติ 31 มีนาคม 2554 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554) 30 มิถุนายน 2554 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ( เดือน ตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554) 15 ตุลาคม 2554 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ( เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554) ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ

37 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ สภาพการจัดการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปี 2554 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน ภาคผนวก

38 สภาพการจัดการศึกษา ปริมาณงาน ผลการดำเนินงาน

39 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปี 2554 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง งบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย/แผนงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

40 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สาระสำคัญ ปฏิทินการดำเนินงาน ปี 2554 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

41 กลไกการขับเคลื่อน ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน ปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่ เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในจุดเน้นการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบและใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับ การบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เรียนรู้ของผู้เรียน 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google