งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ เงินประจำงวดเบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ประจำ 1, , ลงทุน ภาพรวม 1, , หน่วย : ล้านบาท กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท %

3 หน่วย : ล้านบาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ – 2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ รวม

4 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ คงเหลือ จากปี สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรฯ อุทัยธานี สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 หมายเหตุ ยอดคงเหลือ จากปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ดังนี้ 1. สำนักงานสาธารณสุข จำนวน ล้านบาท ( ครม. ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงวันที่ 20 กพ.58) 2. วิทยาลัยเกษตรฯ จำนวน 7.28 ล้านบาท ( ขอขยายระยะเวลา เบิกจ่ายถึงมกราคม 2557)


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google