งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ เงินประจำงวดเบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 255525562555255625552556 ไตรมาสที่ 3 ประจำ 2,544.692,313.151,971.672,019.4077.4887.29- ลงทุน 1,250.92922.19356.53 283.7828.5030.7750.00 ภาพรวม 3,795.613,235.342,328.202,302.8261.3471.1869.00 หน่วย : ล้านบาท กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 71.1 8% 61.3 4%

3 หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี พ. ศ. 2550 28.995.9620.5523.03 ปี พ. ศ. 2551 29.511.485.0128.03 ปี พ. ศ. 2553 4.002.0050.032.00 ปี พ. ศ. 2554 55.4330.0154.1425.41 ปี พ. ศ.2555 716.98571.3479.71145.64 รวม 834.91610.8073.16224.11

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 26.50 8.4431.8518.06 * เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.30 100.00 - * แขวงการทางอุทัยธานี 22.89 100.00- ยอด ยกมาจากปี 55 50.6932.6364.3718.06

6 *1. ตามที่รัฐบาล กำหนดมาตรการและแนวทาง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 โดยมีเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 และให้ ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ทื่ นร 0506/ ว 51 ลง วันที่ 27 มีนาคม 2556 สรุปได้ ดังนี้ 1. ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 หาก หน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผล ความจำเป็นในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 2. ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ตามอำนาจส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ ดังนี้ ระเบียบที่สำคัญ

7 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ลงทุน ให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่ของบประมาณให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2556 และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2556 อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้สำเนา หนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ อน 0003/ ว 0382 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google