งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

2 กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ เงินประจำงวด เบิกจ่าย ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 2555 2556 ไตรมาสที่ 3 ประจำ 2,544.69 2,313.15 1,971.67 2,019.40 77.48 87.29 - ลงทุน 1,250.92 922.19 356.53 283.78 28.50 30.77 50.00 ภาพรวม 3,795.61 3,235.34 2,328.20 2,302.82 61.34 71.18 69.00 กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 61.34% 71.18%

3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ วงเงินกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ปี พ.ศ. 2550 28.99 5.96 20.55 23.03 ปี พ.ศ. 2551 29.51 1.48 5.01 28.03 ปี พ.ศ. 2553 4.00 2.00 50.03 ปี พ.ศ. 2554 55.43 30.01 54.14 25.41 ปี พ.ศ.2555 716.98 571.34 79.71 145.64 รวม 834.91 610.80 73.16 224.11

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556
ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556 หน่วย : ล้านบาท วงเงินงบประมาณ จัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงิน ร้อยละ *วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 26.50 8.44 31.85 18.06 *เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.30 100.00 - *แขวงการทางอุทัยธานี 22.89 ยอด ยกมาจากปี 55 50.69 32.63 64.37

6 ระเบียบที่สำคัญ *1. ตามที่รัฐบาล กำหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ และให้ ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ทื่ นร 0506/ว 51 ลงวันที่ 27 มีนาคม สรุปได้ ดังนี้ 1. ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 2. ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามอำนาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ดังนี้

7 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ของบประมาณให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2556 อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ อน 0003/ว 0382 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google