งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ เงินประจำงวดเบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 ประจำ 2, , , , ลงทุน 1, ภาพรวม 3, , , , หน่วย : ล้านบาท กราฟเปรียบเทียบเงินประจำงวด กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท % %

3 หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ รวม

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี * เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี * แขวงการทางอุทัยธานี ยอด ยกมาจากปี

6 *1. ตามที่รัฐบาล กำหนดมาตรการและแนวทาง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 โดยมีเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ และให้ ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ทื่ นร 0506/ ว 51 ลง วันที่ 27 มีนาคม 2556 สรุปได้ ดังนี้ 1. ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 หาก หน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผล ความจำเป็นในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 2. ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ตามอำนาจส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ ดังนี้ ระเบียบที่สำคัญ

7 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ลงทุน ให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่ของบประมาณให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2556 และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2556 อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้สำเนา หนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ อน 0003/ ว 0382 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 22 เมษายน 2556) โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google