งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื อ ลำดั บที่ จำนวน เงิน ร้อย ละ 1. งบ จังหวัด ประ จำ ลงทุน รวม งบส่วน ราชการ ประ จำ 3, , ลงทุน 1, , รวม 4, , ภาพรวม 4, ,

3 หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ – 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ปีงบประมา ณ วงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี ปี ปี ปี ปี ปี รวมทั้งสิ้น

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ดังนี้ 1. โครงการชลประทาน จำนวน 4.86 ล้านบาท ( เหลือ จ่าย - โอนกลับ ) 2. สำนักงานสาธารณสุข จำนวน ล้านบาท ( บอกเลิกสัญญา ) 3. วิทยาลัยเกษตรฯ จำนวน 7.28 ล้านบาท ( ขอขยาย ระยะเวลาเบิกจ่ายถึงธันวาคม 2556)

5 หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี * เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี * แขวงการทางอุทัยธานี เงินเหลือจ่าย ปี รวมทั้งสิ้น

6 * 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ตามที่คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ. ศ.2556 และปีงปม. ก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันฯ พ. ศ.2556 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่าย ประจำที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อย ละ  ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ระเบียบที่สำคัญ

7  ให้ส่วนราชการ และจังหวัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินและติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 ให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลการก่อหนี้และ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ. ศ.2556 และปีงบประมาณก่อนหน้า เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google