งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื อ ลำดั บที่ จำนวน เงิน ร้อย ละ 1. งบ จังหวัด ประ จำ 43.8741.8995.4 9 1.98 19 ลงทุน 93.4081.9687.7 6 11.44 รวม 137.2 7 123.8 5 90.2 3 13.42 2. งบส่วน ราชการ ประ จำ 3,244. 65 3,241.70 99.9 1 2.95- ลงทุน 1,494. 69 1,028.92 68.8 3 465.7 7 - รวม 4,739. 34 4,270.62 90.1 1 468.7 2 - 3. ภาพรวม 4,876. 61 4,394.47 90.1 1 482.1 4 47

3 หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ปีงบประมา ณ วงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี 2550 28.995.9620.9623.03 ปี 2551 29.511.525.1527.99 ปี 2552 0.04 100.00- ปี 2553 4.002.0050.032.00 ปี 2554 55.4330.0454.2025.39 ปี 2555 727.89682.1193.7145.78 รวมทั้งสิ้น 845.87721.6385.31124.24

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ดังนี้ 1. โครงการชลประทาน จำนวน 4.86 ล้านบาท ( เหลือ จ่าย - โอนกลับ ) 2. สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 17.06 ล้านบาท ( บอกเลิกสัญญา ) 3. วิทยาลัยเกษตรฯ จำนวน 7.28 ล้านบาท ( ขอขยาย ระยะเวลาเบิกจ่ายถึงธันวาคม 2556)

5 หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 26.5021.9956.374.51 * เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.30 100.00 - * แขวงการทางอุทัยธานี 22.89 100.00- เงินเหลือจ่าย ปี 2555 1.47 รวมทั้งสิ้น 52.1646.1888.544.51

6 * 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ตามที่คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ. ศ.2556 และปีงปม. ก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันฯ พ. ศ.2556 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่าย ประจำที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 82.00 2. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อย ละ 95.00  ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ระเบียบที่สำคัญ

7  ให้ส่วนราชการ และจังหวัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินและติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 ให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลการก่อหนี้และ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ. ศ.2556 และปีงบประมาณก่อนหน้า เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google