งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

2

3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ วงเงินกัน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ปี พ.ศ. 2550 28.99 5.96 20.55 23.03 ปี พ.ศ. 2551 29.51 1.48 5.01 28.03 ปี พ.ศ. 2553 4.00 2.00 50.03 ปี พ.ศ. 2554 55.43 30.01 54.14 25.41 ปี พ.ศ.2555 717.31 632.01 88.11 85.29 รวม 835.24 671.47 80.39 163.77

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 *สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท วงเงินงบประมาณ จัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงิน ร้อยละ *สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 18.89 - *โรงพยาบาลอุทัยธานี 2.88 รวมทั้งสิ้น 21.77

6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556
ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท วงเงินงบประมาณ จัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงิน ร้อยละ *วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 26.50 10.79 40.72 15.71 *เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 1.30 100.00 - *แขวงการทางอุทัยธานี 22.89 ยอด ยกมาจากปี 55 50.69 34.98 69.00

7 ระเบียบที่สำคัญ *1. ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค / ลงวันที่ 17 พฤษภาคม แจ้งว่าคณะกรรมการ ฯ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ สำหรับส่วนราชการที่มีรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ส่งเรื่องขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผัน ฯ โดย Download แบบรายงานขอผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง > อื่น ๆ > ข้อมูลน่ารู้ > เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และรวบรวมข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการขอผ่อนผัน พร้อมส่งแบบรายงานขอผ่อนผัน ฯ และเอกสารหลักฐานแต่ละรายการให้กรมบัญชีกลาง โดยด่วนภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ดังนี้ 1. รายการที่ประกวดราคาแล้วแต่ไม่ได้ผู้รับจ้างทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ หรือบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ./กวพ.อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่น

8 2. โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญา 3. รายการที่อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามมติ ครม. 4. รายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 5. รายการที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องรอผลจากผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 6. นอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 5 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ต่อคณะกรรมการ ฯ เป็นรายกรณีหรือกลุ่มกรณี ***เมื่อได้รับการพิจารณาผ่อนผันแล้วต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 *** อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ อน 0003/ว 549 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google