งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ ปี พ. ศ รวม

4 สรุปการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท

5 โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้โครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี * โรงพยาบาลอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น

6 หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินแผนงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 วงเงินงบประมาณจัดสรรถือจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ จำนวนเงินร้อยละ * วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี * เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี * แขวงการทางอุทัยธานี ยอด ยกมาจากปี

7 *1. ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค /17901 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 แจ้งว่า คณะกรรมการ ฯ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 สำหรับส่วนราชการที่มีรายการที่ไม่ สามารถก่อหนี้ได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ส่งเรื่องขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อน ผัน ฯ โดย Download แบบรายงานขอผ่อนผันการก่อ หนี้รายจ่ายลงทุน ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ ข้อมูลข่าวสาร กรมบัญชีกลาง > อื่น ๆ > ข้อมูลน่ารู้ > เร่งรัดเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และรวบรวมข้อมูลเฉพาะรายการที่ ต้องการขอผ่อนผัน พร้อมส่งแบบรายงานขอผ่อนผัน ฯ และเอกสารหลักฐานแต่ละรายการให้กรมบัญชีกลาง โดยด่วนภายในวันที่ 23 พฤษภาคม โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ดังนี้ 1. รายการที่ประกวดราคาแล้วแต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ หรือบางส่วน อยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ./ กวพ. อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธี อื่น ระเบียบที่สำคัญ

8 2. โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผล การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญา 3. รายการที่อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือ แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามมติ ครม. 4. รายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 5. รายการที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ ต้องรอผลจากผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ 6. นอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 5 ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ต่อ คณะกรรมการ ฯ เป็นรายกรณีหรือกลุ่มกรณี *** เมื่อได้รับการพิจารณาผ่อนผันแล้วต้องก่อ หนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 *** อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้ง เวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ อน 0003/ ว 549 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt หน่วย : ล้าน บาท รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2550 – 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 24 พฤษภาคม 2556 ปีงบประมาณวงเงินกันเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google