งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชน นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2 2 วิกฤตเศรษฐกิจ 2540

3 แข่งขัน

4 แข่งขัน ความมีเหตุผล นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ 4
นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

5 ขยาย

6 ขยาย ความพอประมาณ นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ 6
นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

7 กำไรมาก-เสี่ยงมาก

8 กำไรมาก-เสี่ยงมาก ภูมิคุ้มกันตัวเอง นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ 8
นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

9

10 Balanced Score Card

11

12 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10

13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10

14 การปฏิบัติที่ดี, จรรยาบรรณ
CEO คณะกรรมการ นโยบาย CG การปฏิบัติที่ดี, จรรยาบรรณ

15 ยุทธศาสตร์ กรอบการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ การรายงาน
CEO คณะกรรมการ นโยบาย CG การปฏิบัติที่ดี, จรรยาบรรณ ยุทธศาสตร์ กรอบการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ การรายงาน

16 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10

17 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10
สวัสดี

18 ดร.อาชว์ เตาลานนท์ร่วมเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนฯ 10
เพื่อนพนักงานสนใจรับฟังหรือชมถ่ายทอดสดช่อง11/วิทยุประเทศไทย 21 พ.ย. 2549 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์จัดเวทีระดับชาติเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำภาครัฐและเอกชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ในการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้นเป็นการนำเสนอเรื่อง”แนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯพัฒนาฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จบแล้วเป็นการอภิปรายเรื่อง”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10”  นำเสนอโดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน และดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิจ ผู้นำภาคเอกชน และผู้แทนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพนักงานเครือฯ ที่สนใจสามารถรับฟังและชมโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อนึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยในส่วนของผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องคือ ดร.อาชว์ เตาลานนท์และคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ โดย ดร.อาชว์เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน และคุณอภัยชนม์ เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสื่อมวลชนและประชาชน ที่มา : เว็บไซต์ วี อาร์ ซีพี


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google