งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคธุรกิจเอกชน ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 2 วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 2

3 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 3 แข่งขัน

4 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 4 แข่งขัน ความมีเหตุผล 4 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

5 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 5 ขยาย

6 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 6 ขยาย ความพอประมาณ 6 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

7 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 7 กำไรมาก-เสี่ยงมาก

8 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 8 กำไรมาก-เสี่ยงมาก ภูมิคุ้มกันตัวเอง 8 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

9 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 9

10 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 10 Balanced Score Card

11 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 11

12 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 12 ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

13 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 13 ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

14 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 14 CEO คณะกรรมการ นโยบาย CG การปฏิบัติที่ดี, จรรยาบรรณ

15 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 15 CEO คณะกรรมการ นโยบาย CG การปฏิบัติที่ดี, จรรยาบรรณ ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การรายงาน

16 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 16 ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

17 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 17 สวัสดี ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

18 นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 18 ที่มา : เว็บไซต์ วี อาร์ ซีพี www.wearecp.com ดร.อาชว์ เตาลานนท์ร่วมเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนฯ 10 เพื่อนพนักงานสนใจรับฟังหรือชมถ่ายทอดสดช่อง11/วิทยุประเทศไทย 21 พ.ย. 2549 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติหรือสภาพัฒน์จัดเวทีระดับชาติเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ผู้นำภาครัฐและเอกชน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ในการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้นเป็นการนำเสนอเรื่อง”แนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯพัฒนาฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยนายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จบแล้ว เป็นการอภิปรายเรื่อง”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10” นำเสนอโดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน และดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิจ ผู้นำภาคเอกชน และผู้แทนเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพนักงานเครือฯ ที่สนใจสามารถรับฟังและชมโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อนึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศเป็นแนวนโยบายในการพัฒนา ประเทศ โดยในส่วนของผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องคือ ดร.อาชว์ เตาลานนท์และคุณอภัย ชนม์ วัชรสินธุ์ โดย ดร.อาชว์เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและประธานคณะทำงานขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน และคุณอภัยชนม์ เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสื่อมวลชนและประชาชน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อนุกรรมการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกสันติไมตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google