งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์ โมเมนต์ และแรงคู่ควบ Moment & Couple Force โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์ โมเมนต์ และแรงคู่ควบ Moment & Couple Force โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์ โมเมนต์ และแรงคู่ควบ Moment & Couple Force โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

2 โมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรง หมายถึง ปริมาณที่แสดงแนวโน้มของ แรงที่จะหมุนวัตถุที่ถูกแรงนั้นกระทำมีค่า เท่ากับผลคูณของระยะทางจากแนวแรงตั้ง ฉากกับจุดหมุน หรือจุดที่คิดค่าโมเมนต์ถึง จุดที่แรงกระทำ โมเมนต์ของแรง = แรง x ระยะจากแนว แรงตั้งฉากกับจุดหมุน M = F x l

3 ทิศทางของโมเมนต์ โมเมนต์ของแรงสามารถแบ่งตามทิศของการหมุนได้ 2 ชนิด ดังนี้ 1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา เกิดแรงพยายามทำให้คานหมุนรอบจุดหมุน ในทิศตามเข็มนาฬิกา 2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา เกิดแรงพยายามที่ทำให้คานหมุนรอบ จุดหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา

4 ส่วนประกอบของโมเมนต์ โมเมนต์ จะประกอบด้วย 1. วัตถุที่มีความยาว 2. จุดหมุน จุดที่ดึงวัตถุอยู่กับที่ หรือจุด ฟัลครัม 3. มีแรงมากระทำต่อคาน โดยเขียนลูกศร แทนแรง ลูกศรชี้ไปทางไหน ทิศทางของ แรงไปทางนั้น

5 ทิศทางของโมเมนต์ โมเมนต์ของแรงสามารถแบ่งตามทิศของการหมุนได้ 2 ชนิด ดังนี้ 1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา เกิดแรงพยายามทำให้คานหมุนรอบจุดหมุน ในทิศตามเข็มนาฬิกา 2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา เกิดแรงพยายามที่ทำให้คานหมุนรอบ จุดหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา

6 หลักการของโมเมนต์ 1. ถ้าโมเมนต์ย่อยแต่ละโมเมนต์ทำให้วัตถุหมุนไป ในทางทิศเดียวกัน การหาขนาดของโมเมนต์รวม ให้นำค่าของโมเมนต์ย่อยนั้นมารวมกัน โดย โมเมนต์รวมจะมีทิศทางไปในทางเดียวกับทิศทาง ของโมเมนต์ย่อย 2. ถ้าโมเมนต์ย่อยแต่ละโมเมนต์ทำให้วัตถุหมุนไป คนละทิศทาง การหาขนาดของโมเมนต์รวมให้นำ ค่าของโมเมนต์ย่อยนั้นมาหักล้างกัน โดยโมเมนต์ รวมจะมีทิศทางไปในทางเดียวกับทิศทางของ โมเมนต์ย่อยที่มีค่าโมเมนต์ของแรงมากกว่า

7 กฎของโมเมนต์ (Law of moment) เมื่อมีแรงหลายๆแรงกระทำบนวัตถุ แล้ววัตถุนั้นอยู่ใน ภาวะสมดุลจะได้ ( ไม่เคลื่อนที่และไม่หมุน ) พบว่า " ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา "

8 แรงคู่ควบ (Couple Force) ถ้ามีแรงสองแรง F1 และ F2 มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม และกระทำในแนวขนานกัน จะ ก่อให้เกิดโมเมนต์ เราเรียกแรงนี้ว่า แรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบมีค่าเท่ากับแรงคูณกับ ระยะทาง ระหว่างแรงทั้งสองที่ขนานกันดังนั้น โมเมนต์แรงคู่ควบ = F1 * D

9 ทฤษฎีของแรงคู่ควบ 1. ผลบวกตามพีชคณิตของโมเมนต์ของแรง 2 แรงที่ กระทำต่อวัตถุ ซึ่งทำให้เกิดแรงคู่ควบคู่หนึ่งรอบจุดใด ๆ ในระนาบเดียวกัน ย่อมเป็นจำนวนค่าคงที่ และจะมี ค่าเท่ากับโมเมนต์ของแรงคู่ควบนั้น 2. แรงคู่ควบ 2 คู่ หรือมากกว่า มากระทำรวมกันบน วัตถุชิ้นหนึ่งในระนาบเดียวกัน ส่งผลให้มีโมเมนต์รวม หมุนทวนเข็มนาฬิกา เท่ากับตามเข็ม วัตถุจะไม่หมุน จะทำให้ผลของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเป็น 0 3. แรงคู่ควบหลายคู่มากระทำร่วมกันบนวัตถุชิ้นหนึ่ง ในระนาบเดียวกัน จะสามารถแทนได้โดยแรงคู่ควบคู่ หนึ่ง ซึ่งมีโมเมนต์เท่ากับผลบวกของโมเมนต์ของแรง คู่ควบเหล่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์ โมเมนต์ และแรงคู่ควบ Moment & Couple Force โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google