งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานและพลังงาน อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานและพลังงาน อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานและพลังงาน อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ Watcharanon_j@hotmail.com

2 งาน (Work) งาน คือผลของแรงที่กระทําบนวัตถุ และทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนว แรง ถามีแรงคงที่ F กระทําตอวัตถุ ทํามุม θ กับ แกน x ซึ่งเปนแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดัง รูป - แรงอยูในทิศเดียวกับการ เคลื่อนที่ งานเปนบวก - แรงอยูในทิศสวนกับการ เคลื่อนที่ งานเปนลบ - แรงกับการเคลื่อนที่ทํามุมฉาก กัน งานเปนศูนย์ W = F.S

3 งานเนื่องจากแรง แปรคาได้ วัตถุมวล m ที่ติดอยูกับปลาย สปริงซึ่งมีคาคงตัว สปริงวางอยู บนพื้นลื่น มีปลายหนึ่งตรึงอยูกับ ผนัง ถาใชแรง F a ดึงวัตถุทําให สปริงยืดออกไดการกระจัด x จะ เกิดแรงคืนตัวของสปริงเทากับ - F a ความสัมพันธ ระหวางแรงจาก สปริงและระยะยืดหรือระยะหด ของสปริงเปนไปตามกฎของฮุก (Hooke’s law) F = - kx โดยที่คา k เรียกวาคาคง ตัวของสปริง งานซึ่งเกิดจากสปริงมีคา ∆W = F∆x = - kx∆x

4 งานที่ถูกทําดวยแรงไม คงที่ ดังนั้นงาน ทั้งหมด ดังนั้นสมการหางานเมื่อแรงไมคงที่ จากกฎของฮุค F = kx เมื่อ k คือคานิจของ สปริง

5 พลังงาน พลังงานเปนสมบัติอยาง หนึ่งของระบบที่บงถึงขีด ความสามารถในการทํางาน พลังงานของระบบหนึ่งระบบใดจะมีคาคงที่ เรียกวา กฎการคงตัวของพลังงาน ตัวอยางเชน มวล 2 ก อนชนกัน ถาเปนการชนแบบยืดหยุน พลังงานสุดทาย หลังชนจะเทากับพลังงานกอนชน คือพลังงานไมสูญ หายไปไหนยังคงเทาเดิม แต่ถ้ามวลทั้งสองกอน เปลี่ยนรูปรางไป เชน ปาหมากฝรั่งไปติดกําแพง ยิง ลูกปนฝงเข้าไปในเปา ฯลฯ พลังงานสูญเสียไปทาง อื่นที่ไมใชการเคลื่อนที่ การชนในลักษณะนี้เรียกวา การชนแบบไมยืดหยุน กฎการคงตัวของพลังงานใช ไมไดกับกรณีนี้

6 งานและ พลังงานจลน งาน = การ เปลี่ยนแปลงพลังงาน จลน์ เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุ กำลังเคลื่อนที่

7 พลังงานศักยโน มถวง เปนพลังงานของวัตถุที่ขึ้นกับระดับความสูง หรือตํา แหนงของวัตถุ เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนระดับของ วัตถุจากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่ง W g คืองานที่ใชในการเคลื่อนที่จากจุด เริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด mgy มีชื่อเรียกวา พลังงานศักยโนมถ วง แทนดวย Ep

8 กําหนดใหพลังงานรวม E = E K + E p ในกรณีที่ไมมีแรงภายนอกมากระทํากับ วัตถุ P = 0, W C = 0 เรียกวา กฎการคงตัวของ พลังงาน

9 กําลัง (Power) กําลัง คือ อัตราการทํางาน หรืองานที่ทําไดในหนึ่งหนวยเวลา หนวยของกําลัง คือ จูลตอวินาที (J/s) เรียกเป็นหน วยใหมวา วัตต (W) หนวยของงาน อาจบอกเปน กิโลวัตต - ชั่วโมง หนวยของกําลัง อีกหนวยหนึ่ง คือ กําลังมา คาของหนึ่งกําลังมาเทากับ 764 วัตต์ ตามสมการ คาของงาน ∆ W = F. ∆ r สามารถ เขียนคาของกําลังตาม สมการได

10 สรุปงานและ พลังงาน งาน (Work) เปนปริมาณสเกลาร มีหนวยเปน นิวตันเมตร (Nm) หรือ จูล (J) งานของแรง F หาไดจาก W = F.S พลังงานกล : จัดแบงเปนพลังงานจลน (E k ) และพลังงานศักย (E p ) คาพลังงานจลนหาไดจาก E k = m v 2 คาพลังงานศักยโนมถวงหาไดจาก Ep = mgh คาพลังงานศักยยืดหยุนหาไดจาก Ep = kx 2

11 หลักการอนุรักษพลังงานกล : ( E k + E p ) i = ( Ek + Ep ) f เมื่อไมมีการเปลี่ยน รูปพลังงานกลเปนพลังงานอื่น ( Ek + Ep ) i = ( Ek + Ep ) f + W f เมื่อมีการ เปลี่ยนรูปพลังงานกลเปนรูปอื่น กําลัง (Power, P) มีหนวยเปน N.m หรือ วัตต (W) กําลังเฉลี่ย = งาน / เวลา หรือ = กําลังเนื่องจากแรง F กระทําตอวัตถุ ณ ขณะที่ วัตถุมีความเร็ว หาค่ากําลัง โดยแรง F ไดจาก คา


ดาวน์โหลด ppt งานและพลังงาน อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google