งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์ บทนำ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์. สเกลารและเวกเตอร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์ บทนำ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์. สเกลารและเวกเตอร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์ บทนำ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

2 สเกลารและเวกเตอร

3 วิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ หมายถึง วิทยาศาสตร์ที่ศึกษา องค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์ของสสารกับ พลังงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ของ ปริมาณต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อทำความ เข้าใจ อธิบายและคาดการณ์ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ รวมทั้ง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การศึกษาค้นคว้าความรู้ในวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆ ต่อไปได้ 1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ 2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน 3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล 4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวม จากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

4 กลไกของฟิสิกส์ คือ การใช้ คณิตศาสตร์ในการอธิบายความสัมพันธ์ของ ปัจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ ต่างๆ ความรู้ที่ได้ส่วนหนึ่งมาจากการสังเกต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และจากการทดลอง ในห้องปฏิบัติการ แล้วรวบรวมข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ แปลความหมาย และสรุปผล ข้อสรุปที่ได้นี้อาจนำไปสู่ทฤษฎี ถ้าทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้ง ทฤษฎีดังกล่าวก็จะ พัฒนาไปเป็นกฎ

5 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่ สังเกตได้ตามขอบเขตของการรับรู้ เช่น การระบุ ลักษณะของรูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี กลิ่น รส ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้วัดหรือวัดไม่ได้ ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดปริมาณต่างๆ ของ ระบบที่ศึกษาโดยใช้เครื่องมือวัดและวิธีการวัดที่ ถูกต้อง ทำให้ได้ข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น ข้อมูล ระยะทาง มวล เวลา และอุณหภูมิ เป็นต้น

6 ความรูพื้นฐานทางฟสิกส ไดแก กลศาสตร ความรอน แสง เสียง ไฟฟา แมเหล็ก ฟสิกสอะตอม ฟสิกสนิวเคลียร ซึ่งความรูทางฟสิกส์ มีความเกี่ยวของกับการเรียนวิทยาศาสตรเกือบ ทุกสาขาและยัง เกี่ยวของกับศาสตรเชิงประยุกต ได้แก่  ฟสิกสเกี่ยวของกับวิชาเคมี  ฟสิกสเกี่ยวของกับวิชาชีววิทยา  ฟสิกสกับการพัฒนาดานคอมพิว เตอร  ฟสิกสเกี่ยวของกับแพทย ศาสตร  ฟสิกสเกี่ยวของกับวิศวกรรม ศาสตร

7 ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัด หน่วย

8 ระบบหนวยระหวางชาติ (International System of Units) หนวยการวัดระหวางชาติ (International System of Units) หรือเรียกยอวาหนวย SI ประกอบดวย 1. หนวยฐาน ซึ่งใชเปนหนวยหลักใน ระบบ SI มี 7 หนวย คือ

9

10 2.1 เรเดียน (Radian) ใชสัญลักษณ rad เปนหนวยในการวัดมุม โดยมุม 1 เรเดียน คือ มุมที่จุดศูนย กลางรองรับสวนโคง เทากับรัศมี 2.2 สเตอเรเดียน (Steradian) ใช สัญลักษณ์ Sr เปนหนวยในการวัด มุมตัน โดยมุมตัน 1 สเตอเรเดียนคือ มุมที่จุดศูนยกลางรองรับ พื้นผิวโคงที่มีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท ากับรัศมีกําลังสอง 2. หนวยเสริม มี 2 หนวย คือ

11 3. หนวยอ นุพันธ์ เปนหนวยที่ เกิดจากนําหน วยฐานมาหา ความสัมพันธ กัน ดวยกฎเกณฑ ทางวิทยา ศาสตร

12 4. คําอุปสรรคที่ใชแทนตัว พหุคูณ เมื่อปริมาณใน หนวยฐาน หรือ หนวยอนุพันธมีค ามากหรือนอย เกินไป สามารถ แทนดวย คําอุปสรรค เวลาเขียนใหวาง คําอุปสรรคไวข างหนา หนวยฐาน เชน 6 × 10 6 V = 6 MV 3 × 10 -3 A = 3 mA 5 × 10 3 W = 5 kW

13 ความ ยาว 1 ปีแสง = 9.461 x 10 15 m

14 มวล 1 slug = 14.59 kg, 1 kg = 2.2046 lbm แรง 1 lbf = 4.4482 N พื้นที่ 1 เอเคอร์ = 4047 m 2 กำลัง 1 แรงม้า = 746 W พลังงา น 1 Btu = 1054 J 1 แคลอรี่ (cal) = 4.184 J 1 บรรยากาศ = 1 Pa ความ ดัน 1 N/m 2 = 1.013x10 5 Pa 1 bar = 10 5 Pa ปริมาต ร 1 แกลลอน (gal) = 3.785x10 -3 m 3


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์ บทนำ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์. สเกลารและเวกเตอร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google