งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่เป็น วงกลม อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่เป็น วงกลม อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่เป็น วงกลม อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ watcharanon_j@hotmail.com

2 การเคลื่อนที่เปนวงกลม แบบสม่ำเสมอ เนื่องจากเสนรอบวงของวงกลมรัศมี r ความยาว เทากับ 2πr ซึ่งสามารถเทียบเปนมุมในหนวย เรเดียนไดเทากับ 2π เรเดียน แตมุมที่รองรับ จุดศูนยกลางเทากับ 360 0 ดังนั้นหนวยเรเดีย นจึงสามารถเทียบเปนหนวยองศาไดดวยความ สัมพันธ 2π radian = 360 0 หรือ π radian = 180 0 การวัดระยะทางในการเคลื่อนที่แบบวงกลม มักจะวัดจากมุมที่วัตถุกวาดไป หนวยมุมที่สะดวกต อการคํานวณคือหนวยเรเดียน (radian) ซึ่งนิยมให 1 เรเดียนเปนมุมที่รองรับดวยสวนโคงที่ยาวเทากับ รัศมีของวงกลม

3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม คือการ เคลื่อนที่ของวัตถุที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็น ระยะทางครบรอบ โดยการเคลื่อนที่แบบนี้ จะมีทั้งปริมาณเชิงมุมและปริมาณเชิงเส้น  ปริมาณเชิงเส้น ได้แก่ การกระจัดเชิงเส้น ( s, r ), ความเร็วเชิงเส้น ( v ) และ ความเร่งเชิงเส้น ( a )  ปริมาณเชิงมุม ได้แก่ การกระจัดเชิงมุม (  ) ความเร็วเชิงมุม (  ) และความเร่งเชิงมุม (  )

4 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม แบบสม่ำเสมอ พิจารณาวัตถุซึ่งเคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี R รอบ จุดศูนยกลาง O ดังรูป ถาวัตถุเคลื่อนที่จากจุด P ไปยังจุด O ในชวง เวลา ∆t θ มีชื่อเรียกเฉพาะวา ตําแหนงเชิงมุม (Angular position) θ มีเครื่องหมาย เปนบวกเมื่อวัดทวนเข็มนาฬิกา

5 ความเร็ว เชิงมุม วัตถุกวาดไปไดมุม ∆θ เราจะนิยามอัตราเร็วเชิงมุม ของการเคลื่อนที่เปนมุมที่วัตถุกวาดไปไดตอหนวย เวลา ซึ่งแทนดวยสัญลักษณ ω ดังนั้น มีหนวยเปนเรเดียนต อวินาที ( rad/s ) ความเร็วเชิงมุม เฉลี่ย จะเปน ความเร็วเชิงมุม ชั่วขณะ เปน

6 ความเรงเชิงมุม ถาความเร็วเชิงมุมไมคงที่ แสดงวาอนุภาคมีความ เรงเชิงมุม ให ω1 และ ω2 เปนความเร็วเชิงมุมชั่วขณะที่เวลา t1 และ t2 ความเรงเชิงมุมเฉลี่ย จะเปน ความเรงเชิงมุมชั่วขณะ จะเปน หนวยของความเรงเชิงมุม คือ เรเดียนตอวินาที 2

7 การหมุนดวยความเรงเชิง มุมคงที่ เราสามารถหาความสัมพันธ  ระหว  างระยะกระจัด เชิงมุม อัตราเร็วเชิงมุม และความเร  งเชิงมุมได  ในกรณีที่ความเร  งเชิงมุมคงที่ โดยใช  วิธีเดียวกัน กับการหาความสัมพันธ  ระหว  างระยะกระจัดเชิง เส  น ความเร็วเชิงเส  น และความเร  งเชิงเส  นใน กรณีที่ความเร  ง ω = ω 0 + αt θ = ω 0 t + (1/2)αt 2 ω 2 = ω 0 2 + 2 α θ

8 ความสัมพันธระหวางการ เคลื่อนที่เชิงเสนและการ เคลื่อนที่เชิงมุมของอนุภาคที่ เคลื่อนที่เปนวงกลม จุด P หางจากจุดหมุนเปนระยะ r เคลื่อนที่เปนวงกลม โดยมีตําแหนงกระจัดเชิงมุมเริ่มตนเทากับ θ เพิ่มขึ้นเปน Δθ ในชวงเวลา Δt อนุภาคที่จุด P จะเคลื่อนที่เปนสวนโค งของวงกลม Δs = rΔθ

9 อัตราเร็วเฉลี่ย ของอนุภาค หาไดจาก v = rω ความเร็ว v สัมผัสกับเสนทางการเคลื่อนที่ a T คือ ความเรงในแนวเสนสัมผัสกับเส นทางการเคลื่อนที่ a T = rα a C คือ ความเรงในแนวตั้งฉาก หรือ รัศมี แทนดวย a c = v 2 = ω 2 r r

10

11


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่เป็น วงกลม อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google