งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

2 การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ตาง ๆ อาจจําแนก ลักษณะการเคลื่อนที่ไดเปน สองแบบคือ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง และ การเคลื่อนที่ แนวเสนโคง

3 หากวัตถุมีแนวการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา เคลื่อนที่จากตําแหน  ง หนึ่งไปถึงอีกตําแหน  งห นึ่งแล  วเคลื่อนที่ย  อนกลับมาที่เดิม การเคลื่อนที่ ลักษณะนี้เรียกว  า การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่ที่แนวการเคลื่อนที่ไม  ได  ย้อนกลับไปกลับมาแต่จะหมุนไปจนครบรอบและ เริ่มรอบใหม่ซ้ำแนวเดิม การเคลื่อนที่แบบนี้ เรียกว  า การเคลื่อนที่แบบหมุน เคลื่อนที่จากตำแหน  งที่ผ่านไปแล  วกลับมาที่ ตำแหน  งเดิม และเคลื่อนที่ต  อไปอีกเหมือนเดิม อีก เรียกการเคลื่อนที่ลักษณะนี้ว  า การเคลื่อนที่ แบบคาบ

4 การเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง การกระจัด ( displacement ) X = X2 - X1 ในแนวแกน X : คำจำกัดความของปริมาณ การเคลื่อนที่ คือ ผลต่างของตำแหน่ง ระหว่างตำแหน่งสุดท้าย และตำแหน่งเริ่มต้น ระยะทาง (distance) เปนปริมาณสเกลาร บอกถึงระยะทาง ทั้งหมดที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ มีหนวยเปนเมตร

5 ความเร็วและอัตราเร็ว  ความเร็ว (velocity) และอัตราเร็ว (Speed) มีความแตกต่างกันเพราะ ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ แต่ อัตราเร็วคือปริมาณสเกลาร์ ความเร็ว คือ อัตราส่วนของการกระจัดต่อ ช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว คือ อัตราส่วนของระยะทางต่อ ช่วงเวลาของการเคลื่อนที่

6 ความเร็วเฉลี่ย (average velocity) = ความชันของ เส้นตรง PQ คือ อัตราส่วนของการกระจัดต่อช่วงเวลา ของการเคลื่อนที่ หมายเหตุ – ความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณที่บอกถึง ค่าเฉลี่ยของความเร็ว ตลอดการเคลื่อนที่ - ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ครบรอบจะได้ ความเร็วเฉลี่ยเป็นศูนย์

7 ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (instantaneous velocity) = ความชันของเส้น สัมผัสทางเดิน คือ ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งของการ เคลื่อนที่

8 ความเร่งเฉลี่ย (average acceleration) ความเร่งบัดดล (instantaneous acceleration ) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อหนึ่ง หน่วยเวลา ความเร่ ง เป็นปริมาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วตลอด ช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ เป็นปริมาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ในขณะใดขณะหนึ่ง

9 การเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งคงตัว  ตัวอย่าง : คือวัตถุตกอย่างอิสระในแนวดิ่งและ การห้ามล้อรถยนต์  การเคลื่อนที่บางอย่างที่มีความเร่งไม่คง ตัว อาจถือได้ว่ามีความเร่ง คงตัวโดยมีค่า ความเร่งเท่ากับความเร่งเฉลี่ย

10 สําหรับการคํานวณหาระยะทาง x ที่ วัตถุเคลื่อนที่ไดใน ชวงเวลา เมื่อ กำหนดความเร็วตน v 0 และความเรงคงตัว a จะหาไดดังนี้ เนื่องจากระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไป มีคาเทากับผลคูณระหวางความเร็วเฉลี่ย กับเวลาจึงเขียนไดวา

11 การคำนวณหาการกระจัด ความเร็วและความเร่งโดยใช้ กราฟ

12 การหาค่าขนาดความเร่งเฉลี่ยอาจจะ คำนวณได้จากความชันของกราฟ ระหว่างความเร็วกับเวลาได้ ดังนี้

13 กราฟความสัมพันธ์ของ ปริมาณการเคลื่อนที่ กราฟการเคลื่อนที่ของรถที่มีความเร่งใน ลักษณะต่าง ๆ

14 สมการของการเคลื่อนที่ เมื่อ = ความเร็ว ณ เวลาใด ๆ = ความเร็วต้น = เวลาในการ เคลื่อนที่ = ความเร่ง = การกระจัด 1. v = u at + 2. 1 2 at 2 s = ut + 3. 2as2as v2v2 = u2u2 + u s 4.4. s = ( v + u ) t 2

15

16 การเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไตล์ เป็นการเคลื่อนที่ในสองมิติหรือบนระนาบที่ความเร่ง ในแนวดิ่งและความเร็ว ในแนวราบมีค่าคงตัว ถ้าเมื่อ t = 0, วัตถุมีความเร็วต้น ที่ทำมุมกับแนวราบ ความเร็วต้นใน แนวราบ : ความเร็วต้นใน แนวดิ่ง :

17 การเคลื่อนที่ในแนวราบ ความเร็ว : การ กระจัด : การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ความเร็ว : การกระจัด :

18 เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึง จุดสูงสุด ความสูงที่สุดที่วัตถุสามารถ เคลื่อนที่ไปได้ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดเป็น ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ โดย อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google