งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ สายป่านรีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ดร. ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญ การพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ สายป่านรีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ดร. ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญ การพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ สายป่านรีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ดร. ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญ การพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 14 ก. ค.55

2 การเขียนข้อเสนอการวิจัย การวิจัยและพัฒนา คือ งานที่มีลักษณะ สร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับ มนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใช้ ความรู้เหล่านี้เพื่อการประยุกต์ใช้แนวทาง ใหม่ – ไม่เคยมีใครทำมาก่อน (novelty) และ สามารถเพิ่มพูนความรู้ – การแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเห็นได้ชัดแจ้ง ล่วงหน้า โดยคนในวงการ

3 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 1. ชื่อเรื่อง 2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา 3. วัตถุประสงค์ 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5. ระเบียบวิธีวิจัย, วิธีดำเนินการ

4 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 6. การทบทวนวรรณกรรม 7. สถานที่ดำเนินการ และ ระยะเวลา 8. งบประมาณ 9. เอกสารอ้างอิง

5 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 1. ชื่อเรื่อง สื่อให้เข้าใจว่าจะทำอะไร 2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา - ชี้ให้เห็นความสำคัญที่ต้องวิจัยเพื่อ แห้ปัญหาหรือป้องกัน ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีความ สอดคล้องกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8

6 การเขียนข้อเสนอการวิจัย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 - นโยบายรัฐบาล - นโยบายของหน่วยงานของ มหาวิทยาลัย

7 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 3. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่เราจะทำหรือ ศึกษาในโครงการนี้ ไม่ควรมี หลายข้อ เขียนเรียงลำดับ ความสำคัญมากไปหาน้อย อะไรที่ยัง ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือทำสำเร็จ ไม่ ควรเขียนไว้ แต่เมื่อได้รับอนุมัติให้ วิจัย อาจทำและรายงานผลได้

8 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือสิ่งที่เราจะไม่ทำในโครงการนี้ แต่ผล จากการศึกษาของโครงการนี้ เสนอให้ ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ 5. ระเบียบวิธีวิจัย, วิธีดำเนินการ บอกรายละเอียดของวิธีการที่จะใช้ หาก เป็นวิธีมาตรฐานก็ไม่ต้องบอกรายละเอียด มาก เพราะเป็นที่ทราบกันแล้ว หากมีวิธีที่ จะทำได้หลากวิธี ต้องบอกว่าวิธีใดดีที่สุด หากเราไม่ได้ใช้วิธีที่ดีที่สุด ต้องให้เหตุผล ด้วย

9 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 6. การทบทวนวรรณกรรม คือการค้นคว้าหาข้อมูลสิ่งที่เราจะ ศึกษา มีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง ผลเป็น อย่างไร หากมีผู้เคยศึกษาไว้แล้ว เหมือนกับที่เรากำลังจะศึกษา ก็อาจ ไม่ต้องศึกษาอีก แล้วแต่กรณี นอกจากนั้นจะมีประโยชน์ในการใช้ ข้อมูลเหล่านี้ในการอภิปรายผล การศึกษาของเรา

10 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 7. สถานที่ดำเนินการ และ ระยะเวลา บอกสถานที่ดำเนินการและช่วง ระยะเวลาดำเนินการ เพื่อที่ผู้ พิจารณาจะใช้ประกอบในการ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน 8. งบประมาณ กรอกงบประมาณต้องสัมพันธ์กับเนื้อ งานและกรอบเวลา

11 การเขียนข้อเสนอการวิจัย 9. เอกสารอ้างอิง ใช้ตามแบบที่แหล่งทุนกำหนด หาก แหล่งทุนไม่กำหนดให้ใช้เป็นแบบ สากล แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และ การอ้างอิงในเนื้อหาและใน เอกสารอ้างอิงต้องสัมพันธ์กัน คือ เมื่อมีการอ้างอิงในเนื้อหา ต้องมี รายละเอียดของเอกสารในส่วนของ เอกสารอ้างอิง

12 Thank you K jaiyawat@yahoo.com 081 9036676


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ สายป่านรีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ดร. ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญ การพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google