งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอนไซม์ ( Enzyme ) เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทาง ชีวภาพ เป็นสารประกอบพวกโปรตีน เอนไซม์จะเร่งเฉพาะชนิดของ ปฏิกิริยา และชนิดของสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา เอนไซม์บางชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอนไซม์ ( Enzyme ) เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทาง ชีวภาพ เป็นสารประกอบพวกโปรตีน เอนไซม์จะเร่งเฉพาะชนิดของ ปฏิกิริยา และชนิดของสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา เอนไซม์บางชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอนไซม์ ( Enzyme ) เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทาง ชีวภาพ เป็นสารประกอบพวกโปรตีน เอนไซม์จะเร่งเฉพาะชนิดของ ปฏิกิริยา และชนิดของสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา เอนไซม์บางชนิด จะเร่งปฏิกิริยา ได้นั้นต้องรวมกับตัวประกอบ ( Cofactor ) ที่ไม่ใช่โปรตีนจึงจะทำ หน้าที่ของมันได้ เช่น วิตามินบี แมกนีเซียมไอออน แคลเซียมไอออน

2 การเร่งปฏิกิริยา ของเอนไซม์ ถ้าให้ E เป็นเอนไซม์ และ S เป็น สารตั้งต้น (substrate) เกิด P เป็น ผลิตภัณฑ์ เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา ของเอนไซม์ได้ดังนี้ E + S ES E + P เอนไ ซม์ สับสเต รต สาร เชิงซ้อน เอนไ ซม์ ผลิตภั ณฑ์ โดยทั่วไปเอนไซม์สามารถลด พลังงานก่อกัมมันต์ได้ดีกว่าตัวเร่ง ปฏิกิริยาอนินทรีย์ จึงทำให้ปฏิกิริยาที่เร่ง โดยเอนไซม์จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำได้

3 การเรียกชื่อ เอนไซม์ เรียกชื่อเอนไซม์โดยเติมคำ -ase ( เ - ส ) หลังชื่อสารที่ถูกเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าสับสเตรต เป็นยูเรีย เอนไซม์ที่ เร่งสลายยูเรียด้วยน้ำเป็นก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย เรียกว่า ยูรีเอส ( Ureases ) สำหรับเอนไซม์ที่เร่งสลายโมเลกุล ของแป้ง ให้เรียกว่า อะไมเลส ( Amylases ) เอนไซม์ที่เร่งการย่อย ไขมัน เรียกว่า ไลเปส ( Lipases ) และเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนเรียกว่า โปรตี เอส (Proteases )

4 สมบัติทางเคมี ของเอนไซม์ หมู่ธาตุต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในการ จับสับสเตรต มีชื่อว่า หมู่ว่องไว ( Active group ) อัตราการเกิดปฏิกิริยา ของเอนไซม์

5 เอนไซม์เมื่อจับกับเกิด ผลิตภัณฑ์นานๆ เข้า อัตราเร็วของ ปฏิกิริยาจะเริ่มลดลง เนื่องจากหลาย สาเหตุ ดังนี้ 1. จำนวนสับสเตรตลดลง 2. จำนวนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้น 3. สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไป ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 4. การเปลี่ยนค่า pH 5. การเปลี่ยนแปลงของตัว เอนไซม์เอง

6 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ทำงานของเอนไซม์ ชนิดของสารที่เอนไซม์ไป ควบคุมปฏิกิริยา เอนไซม์แต่ละตัว ทำงานเฉพาะสับสเตรตหนึ่งๆ สมบัติ เฉพาะตัวนี้ เรียกว่า เอนไซม์เฉพาะ ความเข้มข้นของสับสเตรต เมื่อ จำนวนเอนไซม์คงที่ ถ้าเพิ่มความ เข้มข้นของสับสเตรตก็จะทำให้อัตรา เร่งของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่ง แล้วคงที่ ดังกราฟ

7 กราฟแสดงความเข้มข้นของสับสเตรตกับอัตรา การเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์

8 ความเข้มข้นของเอนไซม์ ถ้า สับสเตรตปริมาณหนึ่งๆ นั้นต้องใช้ เอนไซม์ปริมาณพอเหมาะเช่นกัน ถ้า เอนไซม์มีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปก็ จะทำงานได้ผลไม่เต็มที่ ดังกราฟ

9 ความเป็นกรด - เบส ของ สารละลาย ถ้าเปลี่ยน pH เล็กน้อย อาจจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาของ เอนไซม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ เอนไซม์จะ ทำงานได้ดีที่สุดที่ pH ค่าหนึ่งเท่านั้น ดัง กราฟ

10 อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิมีผลต่อ ปฏิกิริยาทั้งทางบวกและทางลบ อัตราเร็วของการทำงานของเอนไซม์ ไม่ได้เพิ่มตามอุณหภูมิเสมอไป แต่จะมี อุณหภูมิหนึ่งเท่านั้นที่เหมาะสม

11 สารยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ( Enzyme inhibitor ) คือสารที่ทำให้ ปฏิกิริยาเกิดช้าลง สารพวกนี้จะไป ยับยั้งเอนไซม์ในการจับสับสเตรตให้ เกิดปฏิกิริยา

12 สารกระตุ้น ( Activator ) เอนไซม์บางชนิดต้องการไอออนเป็น ตัวกระตุ้น โปรเอนไซม์ ( Proenzymes ) คือ เอนไซม์ที่ยังไม่สามารถออกฤทธิ์ ทำงานได้ ต้องมีสารอื่นมากระตุ้นให้ เปลี่ยนเป็นเอนไซม์ก่อน โคเอนไซม์ ( Coenzymes ) คือ สารที่ผลิตได้ในนิวเคลียสของเซลล์ มีหน้าที่ช่วยการทำงานของเอนไซม์ บางตัว หรือทำงานร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt เอนไซม์ ( Enzyme ) เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทาง ชีวภาพ เป็นสารประกอบพวกโปรตีน เอนไซม์จะเร่งเฉพาะชนิดของ ปฏิกิริยา และชนิดของสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา เอนไซม์บางชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google