งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน ASP.NET 3.5 ด้านฐานข้อมูล อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน ASP.NET 3.5 ด้านฐานข้อมูล อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน ASP.NET 3.5 ด้านฐานข้อมูล อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร

2 การใช้งาน ASP.NET 3.5 กับ ฐานข้อมูล SQL Server 2005 Express Edition การเพิ่มฐานข้อมูล Northwind เข้าไปใน SQL Server 2005 Express Edition มีขั้นตอนดังนี้ เปิด Microsoft SQL Server Management Studio Express เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 2005 ก่อน เปิด Microsoft SQL Server Management Studio Express เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 2005 ก่อน คลิกปุ่ม File Open เพื่อเปิดไฟล์ instnwnd.sql เข้าไปใน Microsoft SQL Server Management Studio Express คลิกปุ่ม File Open เพื่อเปิดไฟล์ instnwnd.sql เข้าไปใน Microsoft SQL Server Management Studio Express คลิกปุ่ม Execute เพื่อเพิ่มฐานข้อมูล Northwind เข้าไปใน SQL Server 2005 คลิกปุ่ม Execute เพื่อเพิ่มฐานข้อมูล Northwind เข้าไปใน SQL Server 2005

3 การใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource มีขั้นตอนดังนี้ มีขั้นตอนดังนี้ เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เพื่อ เริ่มต้นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Northwind เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เพื่อ เริ่มต้นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Northwind คลิกปุ่ม new connection เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Northwind คลิกปุ่ม new connection เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Northwind เลือก Data source  Microsoft SQL Server เลือก Data source  Microsoft SQL Server เลือก Server name  SQLExpress เลือก Server name  SQLExpress Connect to a database  Northwind Connect to a database  Northwind

4 การเพิ่มข้อมูลโดยใช้ Form View มีขั้นตอนดังนี้ มีขั้นตอนดังนี้ เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource คลิก configure data source เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล คลิก configure data source เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล Form View เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล Form View Choose data source  SqlDataSource Choose data source  SqlDataSource เลือก ตาราง และ ฟิลด์ ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล เลือก ตาราง และ ฟิลด์ ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล กำหนด edit insert delete กำหนด edit insert delete

5 การแสดงข้อมูลโดยใช้ GridView มีขั้นตอนดังนี้ เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource คลิก configure data source เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล คลิก configure data source เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล Gride View เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล Gride View Choose data source  SqlDataSource Choose data source  SqlDataSource เลือก ตาราง และ ฟิลด์ ที่ต้องการแสดงข้อมูล ข้อมูล เลือก ตาราง และ ฟิลด์ ที่ต้องการแสดงข้อมูล ข้อมูล

6 การแสดงข้อมูลโดยใช้ List View มีขั้นตอนดังนี้ เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource คลิก configure data source เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล คลิก configure data source เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล List View เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล List View Choose data source  SqlDataSource Choose data source  SqlDataSource เลือก ตาราง และ ฟิลด์ ที่ต้องการแสดงข้อมูล ข้อมูล เลือก ตาราง และ ฟิลด์ ที่ต้องการแสดงข้อมูล ข้อมูล แสดงข้อมูลแบบ Grid และแบ่งหน้าด้วย แสดงข้อมูลแบบ Grid และแบ่งหน้าด้วย

7 การแสดงข้อมูลแบบ Master Details มีขั้นตอนดังนี้ เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เรียกใช้ ตารางเพื่อแสดงข้อมูลตามตารางที่เลือก เรียกใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource เรียกใช้ ตารางเพื่อแสดงข้อมูลตามตารางที่เลือก ใช้เว็บคอนโทรล dropdownlist กำหนดให้คุณสมบัติ AotoPostBack = True เรียกใช้ข้อมูลตามที่กำหนด ในข้อ 1 ใช้เว็บคอนโทรล dropdownlist กำหนดให้คุณสมบัติ AotoPostBack = True เรียกใช้ข้อมูลตามที่กำหนด ในข้อ 1 ใช้เว็บคอนโทรล SqlDataSource อีกตัวหนึ่ง ทำ หน้าที่ดึงข้อมูลออกจากตางรางตามประเภทที่กำหนด ไว้ในข้อ 1 ใช้เว็บคอนโทรล SqlDataSource อีกตัวหนึ่ง ทำ หน้าที่ดึงข้อมูลออกจากตางรางตามประเภทที่กำหนด ไว้ในข้อ 1 ป้อนชุดคำสั่ง เช่นต้องการดึงข้อมูลจากตารางสินค้า (Product) แยกตามประเภท (Category) ป้อนชุดคำสั่ง เช่นต้องการดึงข้อมูลจากตารางสินค้า (Product) แยกตามประเภท (Category) SELECT ProductID, ProductName, UnitPrice SELECT ProductID, ProductName, UnitPrice FROM Products FROM Products WHERE CategoryID=@CategoryID WHERE CategoryID=@CategoryID

8 การแสดงข้อมูลแบบ Master Details ( ต่อ ) ช่อง Parameter Source ให้เลือกแบบ Control หมายถึง ให้รับค่าจากเว็บคอนโทรลต่างๆ ช่อง Parameter Source ให้เลือกแบบ Control หมายถึง ให้รับค่าจากเว็บคอนโทรลต่างๆ ใช้เว็บคอนโทรล GridView เลือก Data Source ใช้เว็บคอนโทรล GridView เลือก Data Source


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน ASP.NET 3.5 ด้านฐานข้อมูล อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google