งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Suppasin Soontrapa Orthopedics Department Khon Kaen University Khon Kaen Thailand 1 Mar 09 Reviews of Calcium Preparation and Vitamin D Deficiency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Suppasin Soontrapa Orthopedics Department Khon Kaen University Khon Kaen Thailand 1 Mar 09 Reviews of Calcium Preparation and Vitamin D Deficiency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Suppasin Soontrapa Orthopedics Department Khon Kaen University Khon Kaen Thailand 1 Mar 09 Reviews of Calcium Preparation and Vitamin D Deficiency in Thai Elderly Women

2 WHAT IS OSTEOPOROSIS ?

3 NIH Definition of Osteoporosis 2001 ( NIH of USA) Osteoporosis is a skeletal disorder characterized by compromised predisposing a person to an.Osteoporosis is a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased risk of fracture. Bone strength reflects the integration of bone density and bone qualityBone strength reflects the integration of bone density and bone quality Consensus Development Conference, JAMA 2001; 285: 785- 95

4 Risk Factor of Osteoporosis

5 1. old age 2. history of maternal hip fracture 3. menopause 4. Oophorectomy 5. Low calcium and vitamin D intake 6. small body frame 7.being sedentary, no regular physical activity and exercise 8. on long term steroid medications 9. drinking excessive alcohol and smoking

6 Risk Factor of Osteoporosis 1. old age 2. history of maternal hip fracture 3. menopause 4. Oophorectomy 5. Low calcium and vitamin D intake 6. small body frame 7.being sedentary, no regular physical activity and exercise 8. on long term steroid medications 9. drinking excessive alcohol and smoking

7 Calcium

8 Calcium is the fifth most abundant chemical element in the human body Element% of total atoms H O C N Ca P Cl K S Na Mg 63 25.5 9.5 1.4 0.31 0.22 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 Elemental Composition of the Human Body Lehninger, Biochemistry, 2 nd ed., 1975

9 Calcium Calcium has critical roles in a variety of biochemical and physiologic processes 99% of calcium deposit in the bone 1% in extracellular fluid

10 Optimal calcium requirements recommended by the National Institutes of Health Concensus Panel (JAMA 272:1942-8;1994)

11 Optimal calcium requirements recommended by the National Institutes of Health Concensus Panel (JAMA 272:1942-8)

12 Women (1989)

13 Calcium requirement estimated by balance study in elderly Japanese people (K. Uenishi, et al. Osteoporos Int 2001) From the balance study Daily Ca requirement was 702 mg in the men Daily Ca requirement was 788 mg in women RDA = 1.2x Ca requirement RDA for Ca was 842 mg/day for men RDA for Ca was 946 mg/day for women

14 842 946 1000 (1989) Women

15 Daily calcium intake of Thai population in Bangkok and vicinity Prof. Surat Komin et al. 400 cases of healthy population age 20-80 yrs. Average calcium intake per day was about 361 mg. > 65% of cases had calcium intake less than 400 mg/day Only 2 % of cases had calcium intake > 800 mg/day

16 Conclusion Most of Thai population had calcium intake < 400 mg/day Most of Thai population had calcium intake < 400 mg/day Thai RDA of calcium intake (1989) 800-1200 mg/day Thai RDA of calcium intake (1989) 800-1200 mg/day Thai population had calcium deficit about 400-600 mg/day Thai population had calcium deficit about 400-600 mg/day

17 Calcium Supplementation and Bone Benefit

18 Percentage of increments (%) P =.030 P =.007 P =.031 P =.045 Charoenkiatkul, et al. 1999 Percentage of increment in BMD and BMC between groups after 1 year of 500 mg Ca supplementation in males

19 Percentage of increments (%) P =.033 P =.038 Charoenkiatkul, et al. 1999 Percentage of increment in BMD and BMC between groups after 1 year of 500 mg Ca supplementation in females

20 Conclusion The increasing in calcium intake 500 mg/day for 1 yr. could significantly increase bone density both male and female

21

22 การดูดซึมยาแคลเซียมจะมากน้อย เพียงใดขึ้นกับ 2 ปัจจัยใหญ่ๆคือ การดูดซึมยาแคลเซียมจะมากน้อย เพียงใดขึ้นกับ 2 ปัจจัยใหญ่ๆคือ 1. การแตกตัวของเม็ดยา (disintegration) 2. การละลายตัวของยาในกระเพาะ และลำไส้ (dissolotion)

23 Standard USP procedures: Standard USP procedures: ยาควรจะแตกตัวได้หมดภายใน 30 นาทีในสารละลายที่เลียนแบบ กระเพาะอาหาร ยาควรจะแตกตัวได้หมดภายใน 30 นาทีในสารละลายที่เลียนแบบ กระเพาะอาหาร First-case USP standards: First-case USP standards: ร้อยละ 75 ของยาจะต้องละลายตัว ได้ภายใน 45 นาที ร้อยละ 75 ของยาจะต้องละลายตัว ได้ภายใน 45 นาที

24

25 The dissolution of calcium composition in different pH 30 min 60 min HCl 1.01Lactate 3.15 Acetate 4.78 Citrate 6.09 87.6 95.7 82.2 93.9 65.4 77.7 10.0 22.8 55.9 80.3 22.8 49.1 7.2 10.3 7.3 14.8 95.5 97.3---- 92.0 100.8 100.8 104.5 % dissolution pH buffer Calcium carbonate Tricalcium phosphate Calcium lactate

26 Stomach1-2 Duodenum3-4 Jejunum proximal 6 middle 7.6 Ileum>7 Calcium phosphate Calcium carbonate Calcium lactate

27 G.I. Absorption of Calcium from Milk and Calcium Salts Objective to compare the absorption of calcium from milk and from five calcium salts: calcium carbonate, gluconate, lactate, citrate and acetate. Subjects eight healthy men (25-30 years) Method to measure the net calcium absorption from milk and five calcium salts. Mudassir SS, et al. N Engl J Med 1987;317:532-6.

28 Solubility (g/dl of water) Percent calcium absorption (mean+SE) Calcium acetate 43.632+4 Calcium lactate 7.932+4 Calcium gluconate 3.8527+3 Calcium citrate 9.6x10 -2 30+3 Calcium carbonate 5.6x10 -3 39+3 milk31+3 Percent of calcium absorption (mean+S.E.) ANOVA showed no statistical significant Mudassir SS, et al. N Engl J Med 1987;317:532-6.

29 Gastric acidity in older adults Cross-sectional study in a volunteer sample A total of 248 white male and female volunteers aged 65 years or older living independently Aryeh Hurwitz JAMA 1997;278:659-62

30 Gastric acidity in older adults More than 10% of elderly people in this study were unable to acidify gastric contents, both the basal, and stimulated state Of those who were consistent hyposecretors of acid, most had serum markers of atrophic gastritis Aryeh Hurwitz JAMA 1997;278:659-62 Achlorhydria

31 Calcium absorption and achlorhydria Compare absorption of calcium in patients with achlorhydria in Carbonate form Citrate form 11 fasting patients with achlorhydria and 9 fasting normal subjects Robert R Recker N Engl J Med 1985; 313: 70-3

32 Calcium absorption and achlorhydria Mean calcium absorption(+SD) –Patients with achlorhydria 0.452 + 0.125 for citrate 0.042 + 0.021 for carbonate (p<0.0001) –Normal subjects 0.243 + 0.049 for citrate 0.225 + 0.108 for carbonate (NS) Robert R Recker N Engl J Med 1985; 313: 70-3

33 Calcium lactate-gluconate 2.94 g (13%) = 380 mg Calcium carbonate 0.3 g (40%) =120 mg (elementary calcium 500 mg)

34 Comparative study of the intestinal absorption of three salts of calcium in young and elderly women J.P. Praet, A. Peretz, et al. J Endocrinol. Invest. 21:263-7, 1998

35 Objective ต้องการเปรียบเทียบการดูดซึม แคลเซียมต่างชนิด ได้แก่ 1.Calcium citrate in soluble 2.Calcium citrate in solid 3.Calcium gluconolactate- carbonate

36 กลุ่มประชากร สตรีที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุ น้อยจำนวน 15 ราย สตรีสูงอายุ 20 ราย

37 methods การศึกษานี้ใช้วิธี oral calcium loading test แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก – เปรียบเทียบการดูดซึม 1000 mg of elementary calcium of solid calcium citrate (125 mg/tab * 8 tabs) vs. calcium gluconolactate-carbonate (500 mg/tab * 2 tabs) ในสตรีอายุน้อยจำนวน 7 ราย (median age = 23 yr, range 22-24 yr) และสตรีสูงอายุจำนวน 10 ราย (median age = 72 yr, range 62-85 yr)

38 methods การศึกษานี้ใช้วิธี oral calcium loading test แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่สอง – เปรียบเทียบการดูดซึม 1000 mg of elementary calcium of soluble calcium citrate (500 mg/tab * 2 tabs) vs. calcium gluconolactate-carbonate (500 mg/tab * 2 tabs) สตรีอายุน้อยจำนวน 8 ราย (median age = 23 yr, range 21-46 yr) สตรีสูงอายุจำนวน 10 ราย (median age =79 yr, range 70-91 yr)

39 Results In preload phase –Basal calciuria เพิ่มขึ้นใน สตรีสูงอายุ (p<0.01) –Basal serum calcium จะ ใกล้เคียงกันในทั้งสตรีอายุ น้อยและสูงอายุ

40 Results ภายหลัง oral calcium loading – ในผู้สูงอายุ postload calciuria เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่ม soluble calcium citrate (p<0.05) และ Ca gluconolactate (p<0.05) เมื่อ เทียบกับ solid calcium citrate – ในผู้มีอายุน้อยพบลักษณะ เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ แต่ไม่มี นัยสำคัญ

41 Conclusions การดูดซึมแคลเซียมของ Calcium gluconolactate และ soluble form of calcium citrate สูงกว่า solid form of calcium citrate

42 Conclusions โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุต้อง เสริมด้วยแคลเซียม ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีภาวะ achlorhydria และมีผลต่อการ ดูดซึมแคลเซียม แคลเซียมที่เหมาะสมต่อ ผู้สูงอายุควรเป็นแคลเซียมชนิด ที่สามารถละลายได้ในทุก pH และเป็นชนิดเม็ดฟู่เพื่อเพิ่มการ ดูดซึม

43 Vitamin D

44 Introduction Vitamin D is an essential vitamin for maintaining a healthy skeleton throughout our lives because 1. Enhance the GI absorption of Calcium 2. Enhance mineralization of bone 3. Improve muscle function

45 Introduction The reduction in vitamin D is associated with impaired calcium absorption increasing PTH level to cause secondary hyperparathyroidism which stimulate bone resorption and bone loss especially cortical bone and cause osteoporosis especially Femoral neck

46 Introduction Many elderly persons, particularly those who are confined indoors, usually have vitamin D deficiency (Gloth III FM. JAMA. 1995) Many studies in western countries showed high prevalence of low serum vitamin D concentration (25-54 %) (Omdahl JL. Am J Clin Nutri 1982; McKenna MJ. Am J Med 1992; Goldray D. J Am Geriatr Soc 1989.)

47 Introduction Vitamin D deficiency is one of the risk factors of osteoporosis and osteoporotic fracture (Gloth IIIFM. J Am Geriatr Soc 1995; Meunier PJ. Am J Med 1993; Boonen S. J Endocrinol 1996; Lefoff MS. JAMA, 1999; Lips P. Am J Clin Nutr 1987) Calcium and vitamin D supplementation could reduce osteoporotic hip fracture and other nonvertebral fractures among elderly women (Chapuy MC. N Eng J Med 1992; Chapuy MC. BMJ 1994)

48 Introduction Two main sources of vitamin D are 1. food intake ( cod liver oil, eel, salmon, milk with supplemented vitamin D, etc.) 2. photosynthesis in the skin The skin synthesis of vitamin D is considered the most common source of vitamin D in man

49 Introduction Homebound elderly persons usually susceptible to vitamin D deficiency because 1. Poor nutrition (Omdahl JL. Am J Clin Nutr 1982; Delvin EE. Am J Clin Nutr 1988; Parfitt AM. Am J Clin Nutr 1982) 2. Deprivation of sunlight (Parfitt AM. Am J Clin Nutr 1982) 3. Age-related changes in skin and renal function (MacLaughlin JA. J Clin Invest 1985)

50 Introduction Thailand locate in the tropical zone with abundant sunlight, most people believe they have adequate sunlight exposure and should have adequate vitamin D The Vitamin D supplementation does not necessary in Thai elderly Do you believe this concept ?

51 Thai elderly had adequate Vitamin D Do you believe ?

52 Soontrapa Sp. Srinagarind Med J 2002; 17(4) The prevalence and the calcidiol level of vitamin D inadequacy in Thai urbanized elderly women

53 Reversed correlation between serum vitamin D and serum PTH level (r = - 0.421, p < 0.001, N = 105)

54 Vitamin D inadequacy Prevalence 78.2% Subclinical vitamin D inadequacy is the level of calcidiol that cause serum PTH start to increase (McKenna MJ Osteoporos Int 1998; Scharla SH Osteoporos Int 1998.)

55 Vitamin D inadequacy Prevalence 65.35% Clinical vitamin D inadequacy is the level of calcidiol that cause significantly increase in serum PTH

56 The osteoporosis elderly had significantly lower calcidiol level than the non-osteoporosis (p=0.004)

57 Vitamin D inadequacy and the risk of osteoporosis in elderly women Soontrapa Sp. Srinagarind Med J 2002; 17(3):p153-158

58 Vitamin D inadequacy Prevalence 65.35% Calcidiol level of vitamin D inadequacy < 35 ng/ml 66 cases 35 cases

59 Results SiteOdds ratio (95%CI) Chi-square (p-value) Lumbar spine (l2-4) Femoral neck Wards triangle Trochanter Total femur Radius UD Distal 1/3 of radius 1.38(0.6-3.19) 2.87(1.15-7.15) 1.15(0.46-2.86) 2.03 (0.64-6.4) 0.75(0.28-2.01) 0.42(0.12-1.51) 1.32(0.54-3.24) 0.58 (p=0.44) 5.10 (p<0.03) 0.09 (p=0.76) 1.37 (p=0.24) 0.31 (p=0.58) 1.69 (p=0.19) 0.36 (p=0.55) Vitamin D inadequacy group had higher risk of femoral neck osteoporosis than the normal one (Odds ratio =2.87, p<0.03)

60 Conclusion The calcidiol level for clinical vitamin D inadequacy is < 35 ng/ml The calcidiol level for clinical vitamin D inadequacy is < 35 ng/ml The prevalence of vitamin D inadequacy in Thai urbanized elderly women was 65.35% The prevalence of vitamin D inadequacy in Thai urbanized elderly women was 65.35% The elderly with vitamin D inadequacy has higher risk of femoral neck osteoporosis than the normal vitamin D (Odds ratio 2.87; p<0.03) The elderly with vitamin D inadequacy has higher risk of femoral neck osteoporosis than the normal vitamin D (Odds ratio 2.87; p<0.03)

61 Compare the calcidiol level amongst pre-menopausal women, early post-menopausal women, urbanized elderly and rural elderly women

62 Total cases =322 p<=0.029 Early post-menopausal women Urbanized elderly women Rural elderly women

63 44.89 (1.9) 33.22(1.4) 32.65 (1.74) 29.17(0.82) the calcidiol level among pre-menopausal women, early post- menopausal women, urbanized elderly and rural elderly women 35 ng/ml

64 77.98% 60% 65.4% 15.4% Pre-men. women Early post-menUrbanized elderly Rural elderly

65 Conclusion The tendency of vitamin D inadequacy will progressively increase in the near future The tendency of vitamin D inadequacy will progressively increase in the near future According to the high prevalence of vitamin D inadequacy in pre-menopausal and early post-menopausal women; Thai elderly in the near future will have higher prevalence of osteoporosis if they remain the same life style According to the high prevalence of vitamin D inadequacy in pre-menopausal and early post-menopausal women; Thai elderly in the near future will have higher prevalence of osteoporosis if they remain the same life style

66 พฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่าง คนเมืองและคนชนบท

67 การออกกำลังกายของคนในเมืองมักออกกำลังกายภายในตึก

68 ชีวิตของคนชนบทคือการทำงานกลางแจ้ง ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่

69 เปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายจากภายในตึกเป็นออกกำลังกายกลางแจ้ง

70

71 เหนือ ใต้ ที่ Boston ( ละติจูด 42 องศาเหนือ ) เพียง แค่หน้าและแขนรับแสงอาทิตย์ช่วงเที่ยง วัน ประมาณ 15-20 นาที ผิวหนังจะสร้าง วิตามินดีประมาณ 200 IU ซึ่งเพียงพอต่อ ความต้องการในแต่ละวัน ประเทศไทยตั้งอยู่ในช่วงเส้น รุ้งที่ 4-20 องศาเหนือ

72 45 12 06 07 08 09 10 11 7-9 น. 15-17 น. 13 14 15 16 17 18 45 รับแสงอาทิตย์ประมาณ 30 นาที

73 ออกกำลังกายช่วง 7-9 นาฬิกาตอนเช้า ช่วง 15-17 นาฬิกาตอนเย็น ประมาณ 30-60 นาที

74


ดาวน์โหลด ppt Dr. Suppasin Soontrapa Orthopedics Department Khon Kaen University Khon Kaen Thailand 1 Mar 09 Reviews of Calcium Preparation and Vitamin D Deficiency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google