งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การพยากรณ์ทาง การเงิน การวางแผนทาง การเงิน และงบประมาณ (Financial Forecasting Planning and Budgeting) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การพยากรณ์ทาง การเงิน การวางแผนทาง การเงิน และงบประมาณ (Financial Forecasting Planning and Budgeting) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 4 การพยากรณ์ทาง การเงิน การวางแผนทาง การเงิน และงบประมาณ (Financial Forecasting Planning and Budgeting) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน ทางการเงิน ปัจจัยภายนอกธุรกิจ ได้แก่ ภาวะ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่งขัน อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยภายในธุรกิจ เช่น ความ ต้องการสินค้าและบริการของตลาด ต้นทุน แหล่งเงินทุน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 ประโยชน์จากการวางแผนและ ควบคุม 1. การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 2. เกิดการประสานงานที่ดีต่อกันภายใน ธุรกิจ 3. การควบคุมการทำงานให้บรรลุ เป้าหมายทำได้ง่ายขึ้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 ระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน 1. การวางแผนทางการเงินระยะสั้น คือ การวางแผนการดำเนินงานภายใน ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น รายเดือน รายไตรมาส 2. การวางแผนทางการเงินระยะยาวคือการ วางแผนการดำเนินงานภายในช่วงเวลา เกิน 1 ปีขึ้นไป เช่น แผนงานช่วง 3 ปี หรือ 5 ปี อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 งบประมาณเงินสด (Cash Budget) คืองบที่จัดทำขึ้นจากการพยากรณ์การ รับเงินและจ่ายเงินในอนาคตในช่วงเวลา ใดเวลาหนึ่ง อาจเป็นช่วง 3 เดือน ช่วง 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยการพยากรณ์เงิน สดที่คาดว่าจะได้รับและต้องจ่ายในแต่ ละงวดเวลา อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ เงินสด 1. การจัดทำงบประมาณเงินสดรับ (Cash Receipt Budget) 2. การจัดทำงบประมาณเงินสดจ่า (Cash Disbursement Budget) 3. การจัดทำงบประมาณเงินสดสุทธิ (Net Cash flow) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

8 การจัดทำงบประมาณเงินสดรับ เงินสดรับของกิจการ ซึ่งได้มาจาก 2 ทาง 1. เงินสดรับจากการขายสินค้า ซึ่งจะ ได้รับจากการขายเป็นเงินสดในแต่ ละงวด และเงินสดรับจากการ ชำระหนี้ของลูกหนี้ 2. เงินสดรับจากแหล่งอื่นๆ เช่น รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

9 การจัดทำงบประมาณเงินสดจ่าย เงินสดจ่ายของกิจการ แยกเป็น 2 ทาง 1. เงินสดจ่ายจากการซื้อสินค้าหรือ วัตถุดิบ ซึ่งจะจ่ายเพื่อซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบเป็นเงินสดในแต่ละ งวด และเงินสดจ่ายเพื่อการชำระ หนี้ให้เจ้าหนี้การค้า 2. เงินสดจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่าย ในการผลิต ค่าแรงงาน ค่าเช่า เป็นต้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

10 การจัดทำงบประมาณเงินสดสุทธิ เป็นการนำเอางบประมาณเงินสด รับและเงินสดจ่ายมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหายอดเงินสุทธิ ว่ามีเงินสดเกิน หรือขาดเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งบาง กิจการอาจจะมีการกำหนดจำนวนเงิน สดขั้นต่ำที่ต้องมีไว้ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การพยากรณ์ทาง การเงิน การวางแผนทาง การเงิน และงบประมาณ (Financial Forecasting Planning and Budgeting) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google