งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อหาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อหาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อหาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพชุมชน
โดย ผศ.ดร นงนุช โอบะ

2 กลุ่มที่ 1

3 ทุนทางสังคม ชนิดของทุน ทุนคน ทุนเงิน ทุนสถานที่ วัสดุ ทุนทางวัฒนธรรม
บทบาท สนับสนุน การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู คุณภาพชีวิต การเข้าถึง ทำโครงการของบประมาณ การบริจาค การเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเด่น วิเคราะห์ได้ละเอียด

4 การค้นหาและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ปัญหา :ไข้เลือดออก สาเหตุ : ความต้องการข้อมูล

5 การออกแบบวิธีการดูแลสุขภาพ
ทำตาม 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบ การวิเคราะห์ศักยภาพ การระบุรูปแบบ การจัดสรรภารกิจ นำมาทำเป็นโครงการ กิจกรรม ข้อเด่น ระบุรูปแบบการดูแลสุขภาพได้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการจัดสรรภารกิจของผู้เกี่ยวข้องได้ดี

6 กระบวนการพัฒนากติกา ข้อนโยบายในระดับนโยบาย
ทำเป็นกระบวนการ PDCA ดีมาก

7 กลุ่มที่ 2

8 การค้นหาทุนทางสังคม ชนิดของทุน ทุนคน กลุ่มคน(ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ งบประมาณชุมชน บทบาท สนับสนุนการดำเนินการ การเข้าถึง สร้างสัมพันธภาพกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำโครงการของบประมาณ การบริจาค การเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเด่น เขียนเป็นแผนที่ความคิดได้ละเอียดดีมาก

9 การค้นหาและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ปัญหา : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สาเหตุ : การเลี้ยงดู พลาด พฤติกรรมเลียนแบบ อบายมุข สิ่งแวดล้อม ความต้องการข้อมูล : ทางตรง ทางอ้อม

10 การออกแบบวิธีการดูแลสุขภาพ
ยังไม่ได้ระบุ

11 กระบวนการพัฒนากติกา ข้อนโยบายในระดับนโยบาย
ยังไม่ได้ระบุ

12 กลุ่มที่ 3

13 การค้นหาทุนทางสังคม ชนิดของทุน ทุนทางการ (ราชการ อบต) และทุนไม่เป็นทางการ (มูลนิ ข่าวภาพ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำรวจชุมชน ออมทรัพย์) บทบาท บทบาทของอบต การจัดทำประชาคม การจัดงบประมาณ การเข้าถึง ศึกษาข้อมูลเดิม การประสานงาน ร่วมกิจกรรม ข้อเด่น เขียนเป็นแผนที่ความคิดแต่ละด้านได้ละเอียดดีมาก

14 การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ปัญหา : ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น สาเหตุ : ภายใน (รายได้ เศรษฐกิจ ความรู้) ภายนอก (อินเตอร์เน็ต ความต้องการข้อมูล : ทางตรง ทางอ้อม

15 การออกแบบวิธีการดูแลสุขภาพ
ชุมชนร่วมใจสร้างสายใยครอบครัว อบรมกึ่งปฏิบัติการ ทักษะการปฏิเสธ ค้นหาครอบครัวต้นแบบ ผู้ทำ วิทยากร กิจกรรม สถานที่เวลา ใครทำ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ข้อดี

16 กระบวนการพัฒนากติกา ข้อนโยบายในระดับนโยบาย
ยังไม่ได้ออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อหาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google