งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อ หาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพ ชุมชน โดย ผศ. ดร นงนุช โอบะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อ หาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพ ชุมชน โดย ผศ. ดร นงนุช โอบะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อ หาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพ ชุมชน โดย ผศ. ดร นงนุช โอบะ

2 กลุ่มที่ 1

3 ทุนทางสังคม ชนิดของทุน ทุนคน ทุนเงิน ทุนสถานที่ วัสดุ ทุนทางวัฒนธรรม บทบาท สนับสนุน การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู คุณภาพชีวิต การเข้าถึงทำโครงการของบประมาณ การบริจาค การเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเด่น วิเคราะห์ได้ละเอียด

4 การค้นหาและการใช้ข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ปัญหา : ไข้เลือดออก สาเหตุ : ความต้องการข้อมูล

5 การออกแบบวิธีการดูแล สุขภาพ ทำตาม 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ รูปแบบ การวิเคราะห์ศักยภาพ การระบุ รูปแบบ การจัดสรรภารกิจ นำมาทำเป็นโครงการ กิจกรรม ข้อเด่น ระบุรูปแบบการดูแลสุขภาพได้ ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการจัดสรรภารกิจของผู้เกี่ยวข้องได้ ดี

6 กระบวนการพัฒนากติกา ข้อ นโยบายในระดับนโยบาย ทำเป็นกระบวนการ PDCA ดีมาก

7 กลุ่มที่ 2

8 การค้นหาทุนทางสังคม ชนิดของทุน ทุนคน กลุ่มคน ( ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ) ทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ งบประมาณชุมชน บทบาท สนับสนุนการดำเนินการ การเข้าถึงสร้างสัมพันธภาพกับผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ทำโครงการขอ งบประมาณ การบริจาค การเข้าร่วม กิจกรรม ข้อเด่น เขียนเป็นแผนที่ ความคิดได้ละเอียดดีมาก

9 การค้นหาและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหา ปัญหา : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สาเหตุ : การเลี้ยงดู พลาด พฤติกรรม เลียนแบบ อบายมุข สิ่งแวดล้อม ความต้องการข้อมูล : ทางตรง ทางอ้อม

10 การออกแบบวิธีการดูแล สุขภาพ ยังไม่ได้ระบุ

11 กระบวนการพัฒนากติกา ข้อ นโยบายในระดับนโยบาย ยังไม่ได้ระบุ

12 กลุ่มที่ 3

13 การค้นหาทุนทางสังคม ชนิดของทุน ทุนทางการ ( ราชการ อบต ) และทุนไม่เป็นทางการ ( มูลนิ ข่าวภาพ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำรวจชุมชน ออม ทรัพย์ ) บทบาท บทบาทของอบต การจัดทำ ประชาคม การจัดงบประมาณ การเข้าถึงศึกษาข้อมูลเดิม การ ประสานงาน ร่วมกิจกรรม ข้อเด่น เขียนเป็นแผนที่ความคิดแต่ ละด้านได้ละเอียดดีมาก

14 การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ปัญหา : ครอบครัวแตกแยก ขาดความ อบอุ่น สาเหตุ : ภายใน ( รายได้ เศรษฐกิจ ความรู้ ) ภายนอก ( อินเตอร์เน็ต ความต้องการข้อมูล : ทางตรง ทางอ้อม

15 การออกแบบวิธีการดูแล สุขภาพ ชุมชนร่วมใจสร้างสายใยครอบครัว อบรมกึ่งปฏิบัติการ ทักษะการปฏิเสธ ค้นหาครอบครัวต้นแบบ ผู้ทำ วิทยากร กิจกรรม สถานที่เวลา ใครทำ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ข้อดี

16 กระบวนการพัฒนากติกา ข้อ นโยบายในระดับนโยบาย ยังไม่ได้ออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นร่วมกันเพื่อ หาแนวทาง ในการทำงานสุขภาพ ชุมชน โดย ผศ. ดร นงนุช โอบะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google