งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมีการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้างหน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่……………..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมีการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้างหน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่…………….."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมีการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้างหน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่…………….. Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure

2 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ตัวประมวลผลสารสนเทศองค์กร เป็นแกนกลางและนำในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ โดยศึกษาเฉพาะกรณี กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

3 การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรสมัยใหม่(Enterprise Architecture: EA) เป็นแกนกลาง ประสานการเชื่อมโยงกับตัวประมวลผลสารสนเทศระดับต่างๆ เพราะองค์กรมี ประสบการณ์ พันธกิจ โดยใช้องค์ประ กอบที่ต้องพัฒนา 6 ส่วนหลัก ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์มาจากความสลับซับซ้อนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก…

4 แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรม ตัวประมวลผลสารสนเทศ

5

6 การออกแบบสถาปัตยกรรม ตัวประมวลผลสารสนเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ ICT สามารถนำ ผลผลิตสารสนเทศคือองค์ความรู้ เป็นแกนกลางการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ภาพเป้าประสงค์รวม แผนงาน โครงการ และการลงสู่ภาคปฏิบัติ โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนงาน ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ ICT ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงแนวนอน

7 Enterprise Architecture Methodology
Strategic: Portfolio Management Solution: Solution Development Technical: IT Infrastructure

8 Enterprise Architecture Frameworks: Zachman Framework
Why How What Where When Who Contextual List of Business Objects and Subjects Business Drivers, Mission Alignment List of Roles, COIs & Organization ConOps, Value Chain List of Key Business Events List of Locations Business Services Process Flow, Process Definitions (BPMN) ERD, Information Exchange Matrix, Business Vocabularies Requirements, Performance Objectives, Service Descriptions Mapping of roles and processes to COIs and Organization Conceptual Locations mapped to roles and processes Business Domain Event Models Data Flow Diagrams, Business Taxonomy, Ontology, & Semantics Business Rules, Business & Technical Service Levels Process Simulation (BPEL & UML) Use Cases (UML) Systems Architecture, Managed Services locations Logical Process Orchestration User Profiles Business Process Management, COTS Applications Business Process Management, COTS Applications Physical Security Domain Services (SSO) Business Activity Monitoring Data Domain Services Infrastructure Domain Services

9

10

11 Old Model MSF 3.0 + Views Business strategies & processes Contextual
Business View Applications View Information View Technology View Contextual Business strategies & processes Applications to facilitate business process Information needed to manage business Technology to support business & application needs Conceptual Logical Physical

12

13 Old Model MSF 3.0 + Views Business strategies & processes Contextual
Business View Applications View Information View Technology View Contextual Business strategies & processes Applications to facilitate business process Information needed to manage business Technology to support business & application needs Conceptual Logical Physical

14 New Model set of views and artifacts -
Business Capabilities Manual Procedures Technology Architecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Physical servers & segments Deployment Units Abstraction/ Refinement Constraints packaged into deployed on Business Processes and Entities Reconciliation

15 Applications, Endpoints
Can be mapped… Business Applications Information Technology Business Capabilities Manual Procedures Technology Architecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Physical servers & segments Deployment Units Abstraction/ Refinement packaged into deployed on Business Processes and Entities Contextual Conceptual Logical Physical

16 Old Model MSF 3.0 + Views Business strategies & processes Contextual
Business View Applications View Information View Technology View Contextual Business strategies & processes Applications to facilitate business process Information needed to manage business Technology to support business & application needs Conceptual Logical Physical

17 New Model set of views and artifacts -
Business Capabilities Manual Procedures Technology Architecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Physical servers & segments Deployment Units Abstraction/ Refinement Constraints packaged into deployed on Business Processes and Entities Reconciliation

18 Applications, Endpoints
Can be mapped… Business Applications Information Technology Business Capabilities Manual Procedures Technology Architecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Physical servers & segments Deployment Units Abstraction/ Refinement packaged into deployed on Business Processes and Entities Contextual Conceptual Logical Physical

19 UML 2.0 13 diagram types

20

21 ตัวอย่าง การออกแบบองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านสารสนเทศ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Concept MAP

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Enterprise Architecture Process

70 Architecture Life Cycle

71 Enterprise Life Cycle Activities

72 Enterprise Performance Lifecycle

73 The Zachman Framework is an Enterprise Architecture

74 The Zachman Framework is an Enterprise Architecture DETAIL

75 The Zachman Framework is an Enterprise Architecture DETAIL

76 Enterprise Architecture Planning

77 Enterprise Modelling

78

79 Data Modelling

80 Business Process Modelling

81

82 Government Business Reference

83 Enterprise Integration

84

85

86 Enterprise ENTITY Concept

87

88 Enterprise Engineer for Life Cycle

89 ISO 19439:2006 Enterprise integration -- Framework for enterprise modelling,

90 Enterprise Evolution

91

92

93

94 Semantic Data Models

95 Enterprise Architecture framework Patterns in Enterprise Architecture Domains

96

97 Enterprise Architecture Model


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมีการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้างหน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่……………..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google