งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมี การ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้าง หน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมี การ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้าง หน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมี การ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้าง หน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่ ……………..

2 การออกแบบ สถาปัตยกรรม ตัวประมวลผล สารสนเทศองค์กร เป็นแกนกลางและนำ ในการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ การ บริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ โดยศึกษาเฉพาะกรณี กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ

3 การออกแบบ สถาปัตยกรรม องค์กรสมัยใหม่ (Enterprise Architecture: EA) เป็นแกนกลาง ประสานการ เชื่อมโยงกับตัว ประมวลผล สารสนเทศระดับ ต่างๆ เพราะองค์กร มี ประสบการณ์ พันธกิจ โดยใช้องค์ ประ กอบที่ต้อง พัฒนา 6 ส่วนหลัก ซึ่งต้องมีการศึกษา วิเคราะห์มาจาก ความสลับซับซ้อนที่ เกี่ยวข้องจำนวน มาก …

4 แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรม ตัวประมวลผล สารสนเทศ

5

6 การออกแบบสถาปัตยกรรม ตัวประมวลผลสารสนเทศ ด้วย ยุทธศาสตร์ ICT สามารถนำ ผลผลิตสารสนเทศคือองค์ความรู้ เป็นแกนกลางการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ภาพเป้าประสงค์ รวม แผนงาน โครงการ และการลงสู่ภาคปฏิบัติ โดยการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนงาน ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ ICT ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงแนวนอน

7 Enterprise Architecture Methodology Technical: IT Infrastructure Solution: Solution Development Strategic: Portfolio Management

8 Physical Logical Conceptual Contextual Why HowWhatWhere When Who Business Drivers, Mission Alignment ConOps, Value Chain List of Business Objects and Subjects List of Locations List of Key Business Events List of Roles, COIs & Organization Requirements, Performance Objectives, Service Descriptions Business Services Process Flow, Process Definitions (BPMN) ERD, Information Exchange Matrix, Business Vocabularies Locations mapped to roles and processes Business Domain Event Models Mapping of roles and processes to COIs and Organization Enterprise Architecture Frameworks: Zachman Framework Business Activity Monitoring Business Process Management, COTS Applications Data Domain Services Infrastructure Domain Services Business Process Management, COTS Applications Security Domain Services (SSO) Business Rules, Business & Technical Service Levels Process Simulation (BPEL & UML) Use Cases (UML) Data Flow Diagrams, Business Taxonomy, Ontology, & Semantics Systems Architecture, Managed Services locations Process Orchestration User Profiles

9

10

11 Business strategies & processes Applications to facilitate business process Information needed to manage business Technology to support business & application needs Contextual Conceptual Logical Physical Business View Applications View Information View Technology View Old Model MSF 3.0 + Views

12

13 Business strategies & processes Applications to facilitate business process Information needed to manage business Technology to support business & application needs Contextual Conceptual Logical Physical Business View Applications View Information View Technology View Old Model MSF 3.0 + Views

14 New Model set of views and artifacts - BusinessCapabilitiesBusinessCapabilities ManualProceduresManualProcedures TechnologyArchitectureTechnologyArchitecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Logical Physical servers & segments DeploymentUnitsDeploymentUnits Abstraction/Refinement Constraints packaged into deployed on Business Processes and Entities Business Processes and Entities Reconciliation Abstraction/Refinement

15 Can be mapped… Contextual Conceptual Logical Physical BusinessApplicationsInformationTechnology BusinessCapabilitiesBusinessCapabilities ManualProceduresManualProcedures TechnologyArchitectureTechnologyArchitecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Logical Physical servers & segments DeploymentUnitsDeploymentUnits Abstraction/Refinement Constraints packaged into deployed on Business Processes and Entities Business Processes and Entities Reconciliation Abstraction/Refinement

16 Business strategies & processes Applications to facilitate business process Information needed to manage business Technology to support business & application needs Contextual Conceptual Logical Physical Business View Applications View Information View Technology View Old Model MSF 3.0 + Views

17 New Model set of views and artifacts - BusinessCapabilitiesBusinessCapabilities ManualProceduresManualProcedures TechnologyArchitectureTechnologyArchitecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Logical Physical servers & segments DeploymentUnitsDeploymentUnits Abstraction/Refinement Constraints packaged into deployed on Business Processes and Entities Business Processes and Entities Reconciliation Abstraction/Refinement

18 Can be mapped… Contextual Conceptual Logical Physical BusinessApplicationsInformationTechnology BusinessCapabilitiesBusinessCapabilities ManualProceduresManualProcedures TechnologyArchitectureTechnologyArchitecture Constraints Reconciliation Services, Messages, Applications, Endpoints Services, Messages, Applications, Endpoints XML, Projects, DBs, Classes, Code XML, Projects, DBs, Classes, Code Logical Data Center Logical Physical servers & segments DeploymentUnitsDeploymentUnits Abstraction/Refinement Constraints packaged into deployed on Business Processes and Entities Business Processes and Entities Reconciliation Abstraction/Refinement

19 UML 2.0 13 diagram types

20

21 ตัวอย่าง การออกแบบองค์ประกอบของ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านสารสนเทศ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Concept MAP

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Enterprise Architecture Process

70 Architecture Life Cycle

71 Enterprise Life Cycle Activities

72 Enterprise Performance Lifecycle

73 The Zachman Framework is an Enterprise ArchitectureEnterprise Architecture

74 The Zachman Framework is an Enterprise Architecture DETAILEnterprise Architecture

75 The Zachman Framework is an Enterprise Architecture DETAILEnterprise Architecture

76 Enterprise Architecture Planning

77 Enterprise Modelling

78

79 Data Modelling

80 Business Process Modelling

81

82 Government Business Reference

83 Enterprise Integration

84

85

86 Enterprise ENTITY Concept

87

88 Enterprise Engineer for Life Cycle

89 ISO 19439:2006 Enterprise integration -- Framework for enterprise modelling,

90 Enterprise Evolution

91

92

93

94 Semantic Data Models

95 Enterprise Architecture frameworkEnterprise Architecture framework Patterns in Enterprise Architecture Domains

96

97 Enterprise Architecture Model


ดาวน์โหลด ppt Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมี การ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้าง หน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google