งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Takkabutr.comTakkabutr 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org (Prerequisite MIS: (Prerequisite.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Takkabutr.comTakkabutr 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org (Prerequisite MIS: (Prerequisite."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Takkabutr.comTakkabutr 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org (Prerequisite MIS: (Prerequisite MIS: Management Information Systems) MIS0 MIS1 MIS2 (Prerequisite MIS: Management Information Systems) MIS0 MIS1 MIS2 MIS0MIS1MIS2 (Prerequisite MIS: MIS0MIS1MIS2 http://management-information-system-mis.blogspot.com/2009/02/management-information-system- mis.html http://management-information-system-mis.blogspot.com/2009/02/management-information-system- mis.html พิชัย ตรรกบุตร www.takkabutr.com pichaitak@gmail.com พิชัย ตรรกบุตร www.takkabutr.com pichaitak@gmail.com WEB2-3 ? WEB2-3 ? 21 November 2010 Eastern Asia University : EAU Eastern Asia University : EAU WEB2-3 ? Eastern Asia University : EAU สารสนเทศ สารานุกรมโลก http://www.worldometers.info/ http://enc.slider.com/Enc.htm http://enc.slider.com/Enc.htmhttp://enc.slider.com/Enc.htm ศึกษา / ทำงาน อย่างไรไม่ให้เครียด ศึกษา / ทำงาน อย่างไรไม่ให้เครียด http://www.funzug.com/index.php/artwork/worlds-famous-men- in-one-photograph.html http://net.educause.edu/edudomain/request.asp

2 Takkabutr.comTakkabutr วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. เพื่อให้บัณฑิตที่ศึกษาในสาขาวิชาการ ต่างๆ ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญา โทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิด โอกาสให้ใช้ความรู้และทักษะ ตลอดจน ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

3 Takkabutr.comTakkabutr สาระสำคัญของวิชา UNDP Statistics Glossary http://stats.oecd.org/glossary/webservice.asp การนวัตกรรม สังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ -- UNDP Statistics Glossary http://stats.oecd.org/glossary/webservice.asp การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง VS. COSO VS. ICT Good Governance VS. MA การบริหารความเสี่ยง 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร 2. ลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ||| ตัวอย่าง MIS ภาครัฐ ลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตัวอย่าง MIS ภาครัฐ 3. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงาน | องค์การสมัยใหม่ | (EA2) การนำคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารงาน องค์การสมัยใหม่ (EA2) 4. ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ ในการบริหารงาน || การออกแบบระบบย่อย ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ ในการบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย 5. การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล 6. การพัฒนาระบบสำหรับองค์การ 7. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศใน องค์กร ตัวอย่าง MIS SAP แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศใน องค์กร ตัวอย่าง MIS SAP 8.http://www.find-docs.com/APPLICATION-OF-MIS-in-Enterprise- Management-System-ppt.html


ดาวน์โหลด ppt Takkabutr.comTakkabutr 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ www.osun.org (Prerequisite MIS: (Prerequisite.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google