งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) for Royal Thai Naval Academy www.rtna.ac.th www.rtna.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) for Royal Thai Naval Academy www.rtna.ac.th www.rtna.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) for Royal Thai Naval Academy www.rtna.ac.th www.rtna.ac.th http://www.takkabutr.com/ พิชัย ตรรกบุตร pichaitak@gmail.com การบริหารโครงการต้องมีการวางแผน http://www.projectsmart.co.uk http://www.projectperfect.com.au http://www.method123.com http://www.projectsmart.co.uk http://www.projectperfect.com.au http://www.method123.com Disable harmful : http://officeone.mvps.org/download/hyperlink_warning.html http://officeone.mvps.org/download/hyperlink_warning.html

2 INTRO-SW-PROJECT2 สารบัญ วิชา การบริหารโครงการ ( ซอฟต์แวร์ ) การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ VS. วิชาการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ VS. ผัง ภาพ VS. วิชาการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ VS. ผัง ภาพ ผัง ภาพ ผัง ภาพ 1. เป้าหมาย วัตถุประสงค์ VS. แนะนำกรอบ การ บริหารโครงการซอฟต์แวร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนะนำกรอบ การ บริหารโครงการซอฟต์แวร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนะนำกรอบ การ บริหารโครงการซอฟต์แวร์ 2. การประเมินผลการเรียนการสอนคะแนนเต็มร้อยละ 100 (100%) การประเมินผลการเรียนการสอนคะแนนเต็มร้อยละ 100 (100%) การประเมินผลการเรียนการสอนคะแนนเต็มร้อยละ 100 (100%) 3. เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items 4. เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items สามารถสรุปเป็นสาระสำคัญ หรือบริบทที่ต้องศึกษา ชีวิตซอฟต์แวร์ 4 ระยะ STAGES เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items สามารถสรุปเป็นสาระสำคัญ หรือบริบทที่ต้องศึกษา ชีวิตซอฟต์แวร์ 4 ระยะ STAGES เนื้อหารายวิชา Course Description 20 Items สามารถสรุปเป็นสาระสำคัญ หรือบริบทที่ต้องศึกษา ชีวิตซอฟต์แวร์ 4 ระยะ STAGES 5. เนื้อหารายวิชาของโรงเรียน RTNA เนื้อหารายวิชาของโรงเรียน RTNA เนื้อหารายวิชาของโรงเรียน RTNA 6.Lecture Map and LECTURE REFERENCES Lecture Map LECTURE REFERENCESLecture Map LECTURE REFERENCES 7.Download Lecture Notes from www.takkabutr.com www.takkabutr.com

3 INTRO-SW-PROJECT3 7.TEE-OFF/ KICK-OFF/ TAKE-OFF  แนวทางศึกษา ปรัชญา การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS. สรรพสิ่ง ENTITY แนวทางศึกษา ปรัชญา การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Management) สรรพสิ่ง ENTITY แนวทางศึกษา ปรัชญา การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Management) สรรพสิ่ง ENTITY  การศึกษา บริบทชีวิตจริง การศึกษา บริบทชีวิตจริง การศึกษา บริบทชีวิตจริง  แนวทางศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตจริง แนวทางศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตจริง แนวทางศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตจริง  สรุป การใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ VS. การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ประโยชน์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ VS. การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ประโยชน์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ VS. การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ประโยชน์ สารบัญ วิชา การบริหารโครงการ ( ซอฟต์แวร์ ) การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ VS. วิชาการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ VS. ผัง ภาพ VS. วิชาการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ VS. ผัง ภาพ ผัง ภาพ ผัง ภาพ

4 INTRO-SW-PROJECT4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ มักเป็นส่วน หนึ่งหรือซ่อนอยู่ในกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่สำคัญ แต่การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ ต้องอาศัยผลผลิต และปัจจัยที่มี ความพร้อมในองค์ความรู้ เทคนิค และ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการผลิตผลผลิต ซอฟต์แวร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารต้องเข้าใจในกระบวนการวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ เพราะว่า ต้องการ วางแผนพัฒนา และสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา (Applications) ซึ่งมันเป็นเรื่องของการบริหาร ความเสี่ยง การลองผิดลองถูกเสมือนการลงสู่โรงเรียน ใหม่ first-line management การประเมินเลือกสรรทีมงานคุณภาพ product man-quality

5 INTRO-SW-PROJECT5

6 6

7 7


ดาวน์โหลด ppt INTRO-SW-PROJECT1 คต. 441 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (CS 441 Software Project Management) 3 Credit (3-0) for Royal Thai Naval Academy www.rtna.ac.th www.rtna.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google