งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management
Communication Management Initiate Prepare Execute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management

2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)
การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนงานและข้อมูล ออกแบบ แกนตั้งการสร้างความพร้อม จัดสรรทรัพยารที่จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ>> ทบทวน การทำ ~30% -40% ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารโครงการไอทีที่ดี Goals Architecture Business Process Data Application ICT Infrastructure Good Governance People ware Hardware/ Software Of Computer and Network ทบทวน INFORMATION การแก้ไข ปิดโครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัประบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการศูนย์ข้อมูล.เพื่อ MA BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS ทบทวน ทบทวน BUDGETS กำหนดกรอบ เวลา….> บรรลุแผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนแม่บท ICT / SISP กระบวนงานICTขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 1

3 Requirements analysis
Requirements analysis in systems engineering (Interdisciplinary Field of Engineering) and software engineering, encompasses those tasks that go into determining the needs or conditions to meet for a new or altered product, taking account of the possibly conflicting requirements of the various stakeholders, such as beneficiaries or users.ฃ Requirements analysis is critical to the success of a development project. Requirements must be documented, actionable, measurable, testable, related to identified business needs or opportunities, and defined to a level of detail sufficient for system design. Requirements can be functional and non-functional.

4 System Engineering use SA/ SDLC as tools and method, so Software Engineering use swDLC as tools and method

5 swDLC/ SE SDLC

6

7 “Software Development Life Cycle under the Systems Development Life Cycle (SDLC)”
in systems engineering and software engineering, is the process of creating or altering systems, and the models and methodologies that people use to develop these systems. The concept generally refers to computer or information systems. In software engineering the SDLC concept underpins many kinds of software development methodologies. These methodologies form the framework for planning and controlling the creation of an information system[1]: the software development process. SDLC swDLC/ SE software configuration management (SCM) is the task of tracking and controlling changes in the software.

8 A software development methodology or system development methodology in software engineering is a framework that is used to structure, plan, and control the process of developing an information system. The ISO standard establishes a process of lifecycle for software, including processes and activities applied during the acquisition and configuration of the services of the system. Each Process has a set of outcomes associated with it. There are 23 Processes, 95 Activities, 325 Tasks and 224 Outcomes (the new "ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes" defines 43 system and software processes).

9 Requirements analysis is the first stage in the systems engineering process and software development process

10 Systems Engineering Process

11


ดาวน์โหลด ppt Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google