งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management

2 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ

3 Requirements analysis Requirements analysis in systems engineering ( Interdisciplinary Field of Engineering) and software engineering, encompasses those tasks that go into determining the needs or conditions to meet for a new or altered product, taking account of the possibly conflicting requirements of the various stakeholders, such as beneficiaries or users. ฃsystems engineeringsoftware engineering requirementsstakeholders Requirements analysis is critical to the success of a development project. Requirements must be documented, actionable, measurable, testable, related to identified business needs or opportunities, and defined to a level of detail sufficient for system design. Requirements can be functional and non-functional.Requirementsfunctionalnon-functional

4 System Engineering use SA/ SDLC as tools and method, so Software Engineering use swDLC as tools and method

5 swDLC/ SE SDLC swDLC/ SE

6

7 “Software Development Life Cycle under the “Software Development Life Cycle under the Systems Development Life Cycle (SDLC)” in systems engineering and software engineering, is the process of creating or altering systems, and the models and methodologies that people use to develop these systems. The concept generally refers to computer or information systems.systems engineering software engineering methodologies computerinformation systems In software engineering the SDLC concept underpins many kinds of software development methodologies. These methodologies form the framework for planning and controlling the creation of an information system[1]: the software development process. software development methodologies[1]software development process SDLC swDLC/ SE software configuration management (SCM) is the task of tracking and controlling changes in the software.

8 A software development methodology or system development methodology in software engineering is a framework that is used to structure, plan, and control the process of developing an information system.software engineeringprocess of developinginformation system lifecycle for software, set of outcomes The ISO 12207 standard establishes a process of lifecycle for software, including processes and activities applied during the acquisition and configuration of the services of the system. Each Process has a set of outcomes associated with it. There are 23 Processes, 95 Activities, 325 Tasks and 224 Outcomes (the new "ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes" defines 43 system and software processes).

9 Requirements analysis is the first stage in the systems engineering process and software development processsystems engineering processsoftware development process

10 Systems Engineering Process

11


ดาวน์โหลด ppt Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google