งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROJECT-Man-rt1 การวางแผน การ ดำเนินงาน 1.html 1.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROJECT-Man-rt1 การวางแผน การ ดำเนินงาน 1.html 1.html."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROJECT-Man-rt1 การวางแผน การ ดำเนินงาน http://searchtoll.com/en/swf/DNA- 1.html http://searchtoll.com/en/swf/DNA- 1.html

2 PROJECT-Man-rt2

3 3

4 4 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management

5 PROJECT-Man-rt5

6 6 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ

7 PROJECT-Man-rt7 สมมติฐาน แนวคิดเรื่องระยะเวลา (PHASES) การเกิด แก่ และ ตาย ของโครงการ

8 PROJECT-Man-rt8

9 9 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out

10 PROJECT-Man-rt10 Project Life Cycle VS. CMMI, RBMS:-Scope-TQC StartFinish Resource requirements Time Definition and organization SA:- 10% Think Conceptual Planning SA:- 40% THINKPLAN Execution SE:- 30% DO Close out MA:- 20% EDIT/ Corrected SCOPE:- ICT Good Governance, CSR

11 PROJECT-Man-rt11 Project Life Cycle VS. CMMI, RBMS:-Scope-TQC StartFinish Resource requirements Time Definition and organization SA:- 5% Think Conceptual Planning SA:- 5% THINKPLAN Execution SE:- 40% DO Close out MA:- 50% EDIT/ Corrected SCOPE:- ICT Good Governance, CSR

12 PROJECT-Man-rt12 Project Life Cycle VS. CMMI, RBMS:-Scope-TQC StartFinish Resource requirements Time Definition and organization THINK SA:- 5% PlanningTHINK5% ExecutionDO SE:- 70% Close out MA:- 20% EDIT/Corrected SCOPE:- ICT Good Governance, CSR

13 PROJECT-Man-rt13 COTS SW ผลผลิต IPR MIS/ Web ของตัวประมวลผลสารสนเทศ (As Information Processors) ระดับประเทศและโลก

14 PROJECT-Man-rt14 1. ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยุคต่างๆ :- ปรากฎการณ์ที่มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีตัวตนของ ENTITY CLASS:- Things, Botany, Zoology, Human being, Concept, Phenomenon, Events, Situation เกิดขึ้นและดับไป อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 2. ขอบเขต บริบทระบบการบริหารจัดการ การ เปลี่ยนแปลงที่ดี ที่มี คุณค่าตาม บริบท Informatio n Processors 2.1OUTCO ME ผลลัพธ์ ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ที่มี คุณค่าตาม บริบท Informatio n Processors 2.2 OUTPUT ผลผลิต ที่ มีคุณค่า ตามบริบท Informat ion Processo rs ตามบริบท Information Processors 2.3 PROCE SS/ SE ภายใต้ห่วง โซ่คุณค่า เพิ่ม Value Chain ตามบริบท Information Processors 2,4 INPUT ปัจจัยก่อ ให้ เกิด ความ สำเร็จ CSF ของ Informati on Processor s 2.7 GOAL วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของ Informatio n Processors 2.6 SISP: Strategic Information Systems Planning/ ICT Master Plan/FF 2.5 Monitoring ทบทวน IMPACTS/ FB สารสนเทศ องคความรู้ IPS สนับสนุน นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการ เปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ ตัวอย่าง กฎเกณฑ์ ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่แน่นอน

15 PROJECT-Man-rt15 รูปที่ 1-4 การสร้างความพร้อมการใช้ปัจจัยทรัพยากร INPUT โดยผ่านกระบวนการ IPO LOGIC ก่อน 1. ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยุคต่างๆ :- ปรากฎการณ์ที่มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีตัวตนของ ENTITY CLASS:- Things, Botany, Zoology, Human being, Concept, Phenomenon, Events, Situation เกิดขึ้นและดับไป อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 2. ขอบเขต บริบทระบบการบริหารจัดการ การ เปลี่ยนแปลงที่ดี ที่มี คุณค่าตาม บริบท Informatio n Processors 2.1OUTCO ME ผลลัพธ์ ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ที่มี คุณค่าตาม บริบท Informatio n Processors 2.2 OUTPUT ผลผลิต ที่ มีคุณค่า ตามบริบท Informat ion Processo rs ตามบริบท Information Processors 2.3 PROCE SS/ SE ภายใต้ห่วง โซ่คุณค่า เพิ่ม Value Chain ตามบริบท Information Processors 2,4 INPUT ปัจจัยก่อ ให้ เกิด ความ สำเร็จ CSF ของ Informati on Processor s 2.7 GOAL วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของ Informatio n Processors 2.6 SISP: Strategic Information Systems Planning/ ICT Master Plan/FF 2.5 Monitoring ทบทวน IMPACTS/ FB สารสนเทศ องคความรู้ IPS สนับสนุน นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการ เปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่

16 PROJECT-Man-rt16 Stage 1 > Plan the Plan 1.1 Scope Statement Worksheet 1.2 Project Goal Statement 1.3 Planning Constraints 1.4 Identify Stakeholders 1.5 Stakeholder Analysis Tool 1.6 Letter to Key Stakeholders 1.7 Kick-off Meeting Agenda 1.8 Convergence of Technology and Core Business Strategy 1.9 Timeline Tool 1.10 Project Definition Statement ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 1

17 PROJECT-Man-rt17 Stage 2 > Document Your Business Strategy 2.1 Company Background and Description 2.2 Industry Definition 2.3 Priority Industries 2.4 PEST Analysis 2.5 Core Values 2.6 Company Mission and Vision 2.7 Core Business and Its Boundaries 2.8 Business Unit Core and Goals 2.9 Company Financial Picture 2.10 Company Strategy and Goals 2.11 Key Success Factor Analysis Tool ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 2

18 PROJECT-Man-rt18 Stage 3 > Assess the Current IT Situation 3.1 Organizational Chart 3.2 IT Irregulars 3.3 Skills Mapping Tool 3.4 Network Diagram Primer 3.5 Vendor Contact Information 3.6 Software Inventory 3.7 Hardware Inventory 3.8 IT Expenditure Analysis 3.9 Current IT Projects 3.10 Project Scope Statement 3.11 Industry Trends 3.12 Competitor Profiles ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 3

19 PROJECT-Man-rt19 Stage 4 > Propose a New IT Situation 4.1 Questions to Focus Discussion 4.2 IT Governance Maturity Model (preview) 4.3 SWOT Analysis 4.4 Future IT Options Questionnaire 4.5 Brainstorming Tool 4.6 Summary of Strategic Objectives 4.7 Summary of Strategic Directions ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 4

20 PROJECT-Man-rt20 Stage 5 > Perform a Gap Analysis 5.1 Assess Your IT Alignment 5.2 Review Your Strategy to Assess Skills 5.3 IT Infrastructure Gap Analysis 5.4 Recommendations to Resolve Strategic Gaps ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 5

21 PROJECT-Man-rt21 Stage 6 > Propose a Strategic Vision and Governance Model 6.1 IT Vision Meeting Agenda 6.2 Strategic Objectives List 6.3 IT Core Values 6.4 IT Vision Statement 6.5 Steering Committee Charter ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 6

22 PROJECT-Man-rt22 Stage 7 > Build a Strategic Decision Making Framework 7.1 IT Strategic Goals 7.2 Balancing IT Measures 7.3 Budget Analysis Worksheets 7.4 Budget Summary 7.5 Analysis of Available Options 7.6 Business Case Template 7.7 Comprehensive Project List 7.8 Info-Tech Project Ranking Framework 7.9 Prioritized List of Projects ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 7

23 PROJECT-Man-rt23 Stage 8 > Publish, Promote, and Maintain Your Strategy 8.1 Notes for the Strategic IT Plan Template 8.2 Notes for PowerPoint Slide Presentation 8.3 Communications Plan Template ลำดับขั้นตอน การวางแผนงาน โครงการ 8

24 PROJECT-Man-rt24

25 PROJECT-Man-rt25

26 PROJECT-Man-rt26

27 PROJECT-Man-rt27 Project Management Methodology 1.OverviewOverview 2.Components of IS&T Project ManagementComponents of IS&T Project Management 3.Coaching and Mentoring SessionsCoaching and Mentoring Sessions

28 PROJECT-Man-rt28 Overview This Project Methodology project is focused on two areas: 1.the definition and deployment of a standard and repeatable project management process across IS&T, 2.development of a project management competency model that can be used to develop project managers.

29 PROJECT-Man-rt29 Components of ICT Project Management IS&T Project Reviews IS&T Project Management Methodology Toolkit IS&T Project Management Framework IS&T Project Management Selection Process IS&T Project Management Requirements Frequently Asked Questions

30 PROJECT-Man-rt30

31 PROJECT-Man-rt31

32 PROJECT-Man-rt32

33 PROJECT-Man-rt33 What is Project Planning? Project Planning is an aspect of Project Management that focuses a lot on Project Integration. The project plan reflects the current status of all project activities and is used to monitor and control the project. The Project Planning tasks ensure that various elements of the Project are coordinated and therefore guide the project execution.

34 PROJECT-Man-rt34 Project planning is a discipline for stating how a project will be accomplished within a certain timeframe and budget.

35 PROJECT-Man-rt35 Project Planning helps in -Facilitating communication -- Monitoring/measuring the project progress, and -- Provides overall documentation of assumptions/planning decisions

36 PROJECT-Man-rt36 The Project Planning Phases can be broadly classified as follows: -Development of the Project Plan -- Execution of the Project Plan -- Change Control and Corrective Actions Project Planning is an ongoing effort throughout the Project Lifecycle.

37 PROJECT-Man-rt37 Why is it important? “If you fail to plan, you plan to fail.” Project planning is crucial to the success of the Project. Careful planning right from the beginning of the project can help to avoid costly mistakes. It provides an assurance that the project execution will accomplish its goals on schedule and within budget.

38 PROJECT-Man-rt38 What are the steps in Project Planning? Project Planning spans across the various aspects of the Project. Generally Project Planning is considered to be a process of estimating, scheduling and assigning the projects resources in order to deliver an end product of suitable quality. However it is much more as it can assume a very strategic role, which can determine the very success of the project. A Project Plan is one of the crucial steps in Project Planning in General!

39 PROJECT-Man-rt39 Typically Project Planning can include the following types of project Planning: 1) Project Scope Definition and Scope Planning 2) Project Activity Definition and Activity Sequencing 3) Time, Effort and Resource Estimation 4) Risk Factors Identification 5) Cost Estimation and Budgeting 6) Organizational and Resource Planning 7) Schedule Development 8) Quality Planning 9) Risk Management Planning 10) Project Plan Development and Execution 11) Performance Reporting 12) Planning Change Management 13) Project Rollout Planning

40 PROJECT-Man-rt40 การใช้ ปัจจัย ทรัพยากร /INPUTที่ มีความ พร้อมเป็น ทรัพยากร นวัตกรรม DNA การ บริหาร จัดการที่ ทันสมัย CBIS, TBISการใช้ ปัจจัย ทรัพยากร /INPUTที่ มีความ พร้อมเป็น ทรัพยากร นวัตกรรม DNA การ บริหาร จัดการที่ ทันสมัย CBIS, TBIS เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร VS. คิด ทำ แก้ รูปที่ 1-4 การบริหารโครงการ Project Management VS. การบริหารการ เปลี่ยนแปลง VS. การบริหารการพัฒนา ขอบเขตการบริหารจัดการ = เวลาคิด - ทำ - แก้ + ทรัพยากร ที่มีความพร้อม Modern DNA Innovation การใช้ เวลา 1 การใช้ เวลา 1 การคิด 75% จัดการ วางแผน ยุทธศาส ตร์ System s Analysis and Design การใช้ เวลา 2 การ ทำงาน 10% นำแผน ยุทธศาส ตร์ไป ปฏิบัติ : จัดทำ เป็นยุทธ วิธีลงสู่ ปฏิบัติ Softwa re Engine ering การใช้เวลา 3 15% การแก้ไข คาดการณ์ 15% ปัญหา SWOT ติดตาม ประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็น วัตถุประสงค์องค์กร Software Project / Risk Management

41 PROJECT-Man-rt41


ดาวน์โหลด ppt PROJECT-Man-rt1 การวางแผน การ ดำเนินงาน 1.html 1.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google