งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOFTWARE-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOFTWARE-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOFTWARE-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management

2 SOFTWARE-rt2 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ

3 SOFTWARE-rt3 สมมตฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1. ONTOLOGY VS. METAPHYSICS คำว่า ซอฟต์แวร์ (Software) 1.1 DEFINITION VS. ความหมายรวมคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) ประกอบด้วย 1.1 DEFINITION VS. ความหมายรวมคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) ประกอบด้วย 1.1.1 รหัสคำสั่งเลขฐานสองคอมพิวเตอร์ (Machine Codes:- EBCDIC/ 2 8, ASSI/ 2 7 ) รวมตัวกันเป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Computer Instructions) 1.1.1 รหัสคำสั่งเลขฐานสองคอมพิวเตอร์ (Machine Codes:- EBCDIC/ 2 8, ASSI/ 2 7 ) รวมตัวกันเป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Computer Instructions) 1.1.2 โดยมีตัวแปลภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับต่างๆ (Translators:- Compilers and Interpreter :- Machine Language to Pseudo-Language Language/ for Human Understand Language ) และมีชื่อภาษาเครื่อง หลากหลายภาษา A-Z 1.1.2 โดยมีตัวแปลภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับต่างๆ (Translators:- Compilers and Interpreter :- Machine Language to Pseudo-Language Language/ for Human Understand Language ) และมีชื่อภาษาเครื่อง หลากหลายภาษา A-Z 1.1.3 เป้าหมาย ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อทำ หน้าที่ตัวกลางสื่อความหมายระหว่างคนกับ เครื่องจักรให้เข้าใจกันผ่านตัวแปล ภาษาคอมพิวเตอร์และรายละเอียดโครงสร้าง ข้อมูลของคนกับเครื่อง ( รูปที่ 1-1) 1.1.3 เป้าหมาย ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อทำ หน้าที่ตัวกลางสื่อความหมายระหว่างคนกับ เครื่องจักรให้เข้าใจกันผ่านตัวแปล ภาษาคอมพิวเตอร์และรายละเอียดโครงสร้าง ข้อมูลของคนกับเครื่อง ( รูปที่ 1-1)

4 SOFTWARE-rt4 สมมติฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) ต่อ 1 1.2 SUPPLY VS. การผลิตภาษาคอมพิวเตอร์ ขึ้นมา เพื่อเป้าหมายทำการค้า (COTS Commercial of the shelf based on Entrepreneurship) มีส่วนประกอบคือ มี ภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้ภาษา ข้อมูล และเอกสาร โดยมีกระบวนการผลิต ภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยระเบียบวิธีการทาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ดูรูปที่ 1-2 1.2 SUPPLY VS. การผลิตภาษาคอมพิวเตอร์ ขึ้นมา เพื่อเป้าหมายทำการค้า (COTS Commercial of the shelf based on Entrepreneurship) มีส่วนประกอบคือ มี ภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้ภาษา ข้อมูล และเอกสาร โดยมีกระบวนการผลิต ภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยระเบียบวิธีการทาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ดูรูปที่ 1-2 1.2.1 Software Engineering (SE) 1.2.1 Software Engineering (SE)Software Engineering (SE)Software Engineering (SE) 1.2.2 หรือ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: swDLC) 1.2.2 หรือ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: swDLC) 1.2.3 ซึ่งสามารถผลิตผลผลิต COTS ขึ้นมาได้ ต้องอาศัยกระบวนการ พัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1.2.3 ซึ่งสามารถผลิตผลผลิต COTS ขึ้นมาได้ ต้องอาศัยกระบวนการ พัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1.1.4 หรือ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1.1.4 หรือ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)

5 SOFTWARE-rt5 สมมติฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) ต่อ 2 1.3 CONFIGURATION VS. ลักษณะ ภาษาคอมพิวเตอร์ มีการผลิตโครงสร้างหน้าที่ ประกอบด้วย 1.3 CONFIGURATION VS. ลักษณะ ภาษาคอมพิวเตอร์ มีการผลิตโครงสร้างหน้าที่ ประกอบด้วย 1.3.1 System Software :- OS(Core, Environment windows), Translators/ Common and Standard Compiler Languages, Utility, DB/ DC 1.3.1 System Software :- OS(Core, Environment windows), Translators/ Common and Standard Compiler Languages, Utility, DB/ DC 1.3.2 Application Software:- Science, Social Science, Business Office, Applied Science and Entertainments for DNA Automation of Human being 1.3.2 Application Software:- Science, Social Science, Business Office, Applied Science and Entertainments for DNA Automation of Human being 1.4 DEMAND VS. ตอบสนองการใช้ประโยชน์ ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ / ผู้บริโภค นำ ผลผลิตที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มาเขียนคำสั่ง ภาษาคน เพื่อจัดทำ พัฒนา สร้าง เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Applications) ของแต่ละตัว ประมวลผลสารสนเทศ (Information Processors) ดูรูปที่ 1-3 1.4 DEMAND VS. ตอบสนองการใช้ประโยชน์ ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ / ผู้บริโภค นำ ผลผลิตที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มาเขียนคำสั่ง ภาษาคน เพื่อจัดทำ พัฒนา สร้าง เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Applications) ของแต่ละตัว ประมวลผลสารสนเทศ (Information Processors) ดูรูปที่ 1-3

6 SOFTWARE-rt6 รูปที่ 1-1 ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง คนกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ Software Architecture Common SW COTS LanguagesCommon SW COTS Languages โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (APPLICATIONS ARCHITECTURE of Information Processors) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (APPLICATIONS ARCHITECTURE of Information Processors) DATA & Business Process Architecture :-ENTITY CLASS :- DW/DB/DM/FILE/ TABLEDATA & Business Process Architecture :-ENTITY CLASS :- DW/DB/DM/FILE/ TABLE RecordRecord Field/Attribute/Data ElementField/Attribute/Data Element Character/ ByteCharacter/ Byte 7-8 Bits (EBCDIC, ASCII) Binary7-8 Bits (EBCDIC, ASCII) Binary On, OffOn, Off ElectricityElectricity HW Computer WorkedHW Computer Worked People ware Developers:- SE, SA User Computing USERS Binary Machine Code Assembly Instruction System SW Application SW

7 SOFTWARE-rt7 การสร้าง ภาษาคอมพิวเตอร์ โดย กระบวนการวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ SE/ swDLC การสร้าง ภาษาคอมพิวเตอร์ โดย กระบวนการวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ SE/ swDLC

8 SOFTWARE-rt8 รูปที่ 1-3 การตอบสนองการประยุกต์ใช้ประโยชน์ COTS เพื่อ ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) ของ ตัว ประมวลผลสารสนเทสระดับต่างๆ (Information Processors) 1. Application ระดับปัจเจกชน People as Information Processor เป้าหมาย 1.1 เป้าหมาย ผลิตผลผลิต Hard Goods ให้เป็น Soft Goods/ Information Goods เช่น Thematic, Thesis, Dissertation 1.1.1 Strategic Information Systems Planning: SISP / ICT Master Plan 1.1.2 Tactical Information Systems (MIS):- ES, EIS, MIS 1.1.3 Operating Information Systems:- OAS, EDPS, TPS ระเบียบวิธีการ 1.2 ระเบียบวิธีการ ประมวลผลข้อเท็จจริง (Fact Processing) โดยทำหน้าที่ บรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ ( ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วย กระบวนการอริยะสัจจสี่, วิธี Research Methodology, Systems Analysis and Design (SA), Science Methodology)

9 SOFTWARE-rt9 รูปที่ 1-3 การตอบสนองการประยุกต์ใช้ประโยชน์ COTS เพื่อ ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) ของ ตัว ประมวลผลสารสนเทสระดับต่างๆ (Information Processors) ต่อ 1 2.Application ระดับกลุ่มคน Groups as Information Processor 3.Application ระดับองค์กร Organization as Information Processor 4.Application ระดับสังคมชุมชน Community Society as Information Processor 5.Application ระดับประเทศ Nation as Information Processor 6.Application Global as Information Processor 6.Application ระดับโลก Global as Information Processor 7.Application as Information Processor 7.Application ระดับเครื่องมือ ICT Innovation as Information Processor

10 SOFTWARE-rt10 Information Systems / Soft Goods มนษย์ในฐานะ เป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่ ตัวประมวลผล สารสนเทศระดับ ต่างๆ ….. as 7’ LEVEL of Information Processors :- EA การ เข้าถึง (ACCE SS (ACCE SS ) การ เข้าถึง (ACCE SS) การเข้าถึง (ACCESS) รูปที่ 1-3.1 MANMADE Systems as INFORMATION PROCESSORS Environmental Nature System/ ENTITY


ดาวน์โหลด ppt SOFTWARE-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google