งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management
Communication Management Initiate Prepare Execute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management SOFTWARE-rt

2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)
การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนงานและข้อมูล ออกแบบ แกนตั้งการสร้างความพร้อม จัดสรรทรัพยารที่จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ>> ทบทวน การทำ ~30% -40% ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารโครงการไอทีที่ดี Goals Architecture Business Process Data Application ICT Infrastructure Good Governance People ware Hardware/ Software Of Computer and Network ทบทวน INFORMATION การแก้ไข ปิดโครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัประบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการศูนย์ข้อมูล.เพื่อ MA BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS ทบทวน ทบทวน BUDGETS กำหนดกรอบ เวลา….> บรรลุแผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนแม่บท ICT / SISP กระบวนงานICTขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 1 SOFTWARE-rt

3 สมมตฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
1. ONTOLOGY VS. METAPHYSICS คำว่าซอฟต์แวร์ (Software) 1.1 DEFINITION VS. ความหมายรวมคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) ประกอบด้วย 1.1.1 รหัสคำสั่งเลขฐานสองคอมพิวเตอร์ (Machine Codes:- EBCDIC/ 28, ASSI/ 27) รวมตัวกันเป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Computer Instructions) โดยมีตัวแปลภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับต่างๆ (Translators:- Compilers and Interpreter :- Machine Language to Pseudo-Language Language/ for Human Understand Language ) และมีชื่อภาษาเครื่องหลากหลายภาษา A-Z 1.1.3 เป้าหมาย ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ตัวกลางสื่อความหมายระหว่างคนกับเครื่องจักรให้เข้าใจกันผ่านตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์และรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลของคนกับเครื่อง (รูปที่ 1-1) SOFTWARE-rt

4 สมมติฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) ต่อ 1
1.2 SUPPLY VS. การผลิตภาษาคอมพิวเตอร์ ขึ้นมา เพื่อเป้าหมายทำการค้า (COTS Commercial of the shelf based on Entrepreneurship) มีส่วนประกอบคือ มีภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้ภาษา ข้อมูล และเอกสาร โดยมีกระบวนการผลิตภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ดูรูปที่ 1-2 Software Engineering (SE) 1.2.2 หรือ วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: swDLC) ซึ่งสามารถผลิตผลผลิต COTS ขึ้นมาได้ต้องอาศัยกระบวนการ พัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1.1.4 หรือ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) SOFTWARE-rt

5 สมมติฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) ต่อ 2
1.3 CONFIGURATION VS. ลักษณะภาษาคอมพิวเตอร์ มีการผลิตโครงสร้างหน้าที่ประกอบด้วย 1.3.1 System Software :- OS(Core , Environment windows), Translators/ Common and Standard Compiler Languages, Utility, DB/ DC 1.3.2 Application Software:- Science, Social Science, Business Office, Applied Science and Entertainments for DNA Automation of Human being 1.4 DEMAND VS. ตอบสนองการใช้ประโยชน์ ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้/ ผู้บริโภค นำผลผลิตที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มาเขียนคำสั่งภาษาคน เพื่อจัดทำ พัฒนา สร้าง เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) ของแต่ละตัวประมวลผลสารสนเทศ (Information Processors) ดูรูปที่ 1-3 SOFTWARE-rt

6 Software Architecture
รูปที่ 1-1 ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง คนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Software Architecture Common SW COTS Languages โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (APPLICATIONS ARCHITECTURE of Information Processors) DATA & Business Process Architecture :-ENTITY CLASS :- DW/DB/DM/FILE/ TABLE Record Field/Attribute/Data Element Character/ Byte 7-8 Bits (EBCDIC, ASCII) Binary On, Off Electricity HW Computer Worked Binary Machine Code Assembly Instruction System SW Application SW People ware Developers:- SE, SA User Computing USERS SOFTWARE-rt

7 การสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ โดยกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ SE/ swDLC
SOFTWARE-rt

8 1. Application ระดับปัจเจกชน People as Information Processor
รูปที่ 1-3 การตอบสนองการประยุกต์ใช้ประโยชน์ COTS เพื่อผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) ของ ตัวประมวลผลสารสนเทสระดับต่างๆ (Information Processors) 1. Application ระดับปัจเจกชน People as Information Processor 1.1 เป้าหมาย ผลิตผลผลิต Hard Goods ให้เป็น Soft Goods/ Information Goods เช่น Thematic, Thesis, Dissertation 1.1.1 Strategic Information Systems Planning: SISP / ICT Master Plan 1.1.2 Tactical Information Systems (MIS):- ES, EIS, MIS 1.1.3 Operating Information Systems:- OAS, EDPS, TPS 1.2 ระเบียบวิธีการ ประมวลผลข้อเท็จจริง (Fact Processing) โดยทำหน้าที่ บรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ (ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการอริยะสัจจสี่, วิธี Research Methodology, Systems Analysis and Design (SA), Science Methodology) SOFTWARE-rt

9 Application ระดับกลุ่มคน Groups as Information Processor
รูปที่ 1-3 การตอบสนองการประยุกต์ใช้ประโยชน์ COTS เพื่อผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) ของ ตัวประมวลผลสารสนเทสระดับต่างๆ (Information Processors) ต่อ 1 Application ระดับกลุ่มคน Groups as Information Processor Application ระดับองค์กร Organization as Information Processor Application ระดับสังคมชุมชน Community Society as Information Processor Application ระดับประเทศ Nation as Information Processor Application ระดับโลก Global as Information Processor Application ระดับเครื่องมือ ICT Innovation as Information Processor SOFTWARE-rt

10 Information Systems / Soft Goods
มนษย์ในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ ตัวประมวลผลสารสนเทศระดับต่างๆ ….. as 7’ LEVEL of Information Processors :- EA การเข้าถึง (ACCESS) การเข้าถึง (ACCESS ) การเข้าถึง (ACCESS) รูปที่ MANMADE Systems as INFORMATION PROCESSORS Environmental Nature System/ ENTITY SOFTWARE-rt


ดาวน์โหลด ppt Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google