งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWPROJECT- Management 1 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS. VS. การบริหารการพัฒนาโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWPROJECT- Management 1 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS. VS. การบริหารการพัฒนาโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWPROJECT- Management 1 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS. VS. การบริหารการพัฒนาโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Development Management)

2 SWPROJECT- Management 2 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร การจัดการ การควบคุม กำกับดูแล และติดตาม ประเมินความสัมฤทิ์ผล ในการ วางแผน จัดสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) และ บำรุงรักษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บรรลุ ความต้องการของผู้ใช้ และผู้รับบริการได้อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ระยะเวลาที่ตั้งต้นละสิ้นสุด โครงการ การจัดการ การควบคุม กำกับดูแล และติดตาม ประเมินความสัมฤทิ์ผล ในการ วางแผน จัดสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) และ บำรุงรักษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บรรลุ ความต้องการของผู้ใช้ และผู้รับบริการได้อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ระยะเวลาที่ตั้งต้นละสิ้นสุด โครงการ สาระสำคัญหลัก Key Word สาระสำคัญหลัก Key Word  จัดการผลสัมฤทธิ์ของงาน มีผลผลิตเป็นชุด โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมเอกสารคู่มือ ให้ตรงกับ  คุณภาพ (Q: Quality) ครอบคลุมรายละเอียด ความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ ยอมรับ และพึงพอใจ (Terms of Reference: TOR)= Output, Outcome, Impacts

3 SWPROJECT- Management 3 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 1  เวลาเริ่มต้น เวลาระหว่างปฏิบัติงาน และเวลาสิ้นสุด ของงาน เป็นไปตามกำหนดการที่กำหนดไว้ในแผน = Processing Time (T)  ค่าใช้จ่าย (C: Cost) เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้ง ไว้ ตามแผนงาน (FF: Feed Forward)  มาตรฐาน ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นไป ตาม SEI CMMI = RBMS  สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน การประยุกต์ใช้และ การบริหารการพัฒนานวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Innovation) ขององค์กรผู้ใช้ และ ผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทองค์กร ของกลุ่มเป้าหมาย Stockholders/ Shareholders และ Stakeholders ภายใต้หลักการบริหารจัดการ DNA of POSCORB ตั้งแต่ การใช้เวลาคิด - ทำ - แก้ไข ปัญหา ได้อย่างสมดุลย์

4 SWPROJECT- Management 4 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 2  การติดตาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา โดยกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน วิธีการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีชีวิตทุกขั้นตอนตามหลัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์

5 SWPROJECT- Management 5  ISO 12207 is an ISO standard for software lifecycle processes. ISO 12207 ISO standard for software lifecycle processes. ISO 12207 ISO standard for software lifecycle processes. It aims to be the standard that defines all the tasks required for developing and maintaining software. / SEI CMMI / SEI CMMI/ SEI CMMI  The ISO 12207 standard establishes a process of lifecycle for Quality of software, including processes and activities applied during the acquisition and configuration of the services of the system. Quality of software,Quality of software,  Each Process has a set of outcomes associated with it. There are 23 Processes, 95 Activities, 325 Tasks and 224 Outcomes (the new "ISO/IEC 12207:2008 Each Process has a set of outcomesEach Process has a set of outcomes 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 3 Wikipeadia.com

6 SWPROJECT- Management 6  Systems and software engineering – Software life cycle processes" defines 43 system and software processes).  The standard has the main objective of supplying a common structure so that the buyers, suppliers, developers, maintainers, operators, managers and technicians involved with the software development use a common language.  This common language is established in the form of well defined processes. The structure of the standard was intended to be conceived in a flexible, modular way so as to be adaptable to the necessities of whoever uses it. 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 4

7 SWPROJECT- Management 7  The standard is based on two basic principles: modularity and responsibility.  Modularity means processes with minimum coupling and maximum cohesion. coupling cohesioncoupling cohesion  Responsibility means to establish a responsibility for each process, facilitating the application of the standard in projects where many people can be legally involved.  The set of processes, activities and tasks can be adapted according to the software project. These processes are classified in three types: basic, for support and organizational. The support and organizational processes must exist independently of the organization and the project being executed. The basic processes are instantiated according to the situation. 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 5

8 SWPROJECT- Management 8  Software Engineering Process StandardsConfused about the best software engineering standards for software development and maintenance?  Software Engineering Process StandardsConfused about the best software engineering standards for software development and maintenance?  Here is a suggested list of software engineering process standards by type or product. The process types are:  Best Selling Standards Best Selling Standards Best Selling Standards  Configuration Management Configuration Management Configuration Management  Design Design  Documentation Documentation  Function Points Function Points Function Points 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 6

9 SWPROJECT- Management 9  Human Factors Human Factors Human Factors  Integration Integration  Maintenance Maintenance  Medical Device Standards Medical Device Standards Medical Device Standards  Project Management Project Management Project Management  Quality Quality 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 7

10 SWPROJECT- Management 10  Click here to see what all companies want from a Software Quality Management System Click here to see what all companies want from a Software Quality Management System Click here to see what all companies want from a Software Quality Management System Requirements Definition equirements Definitionequirements Definition Safety Security Test Verification and Validation Verification and Validation If you can find the software engineering process standard you are looking for, locate at SEPT is partnered with TECHSTREET to provide the world's premier software engineering standards. You can search, order, and download thousands of current industry standards and receive your documents in a timely cost-effective mannerr. 3. การบริหารโครงการซอฟต์แวร์คืออะไร ต่อ 8

11 SWPROJECT- Management 11 1. การศึกษาบริบทชีวิต คือการออกแบบ DESIN:- ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบมนุษย์สร้าง ขึ้น การศึกษาบริบทชีวิต คือการออกแบบ DESIN:- ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบมนุษย์สร้าง ขึ้น การศึกษาบริบทชีวิต คือการออกแบบ DESIN:- ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบมนุษย์สร้าง ขึ้น 2. แนวทางศึกษา ปรัชญา การบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 1.1 แนวทางศึกษา ปรัชญาการบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ / Approaches 1.1 แนวทางศึกษา ปรัชญาการบริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ / Approaches 1.2 ซอฟต์แวร์ / Software 1.2 ซอฟต์แวร์ / Software 1.3 การบริหารโครงการ / Project Management 1.3 การบริหารโครงการ / Project Management 3. สมมตฐานการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 3. สมมตฐาน การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 4. สารบัญ - สาระสำคัญ บริบท การบริหาร โครงการซอฟต์แวร์


ดาวน์โหลด ppt SWPROJECT- Management 1 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) VS. VS. การบริหารการพัฒนาโครงการ ซอฟต์แวร์ (Software Project Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google