งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cost1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cost1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cost1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out

2 Cost2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอน การผลิตซอฟต์แวร์ 1. สมมติฐาน ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิต ซอฟต์แวร์ 1.1 เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ใช้ หรือลูกค้า มีเป้าหมาย ประยุกต์ใช้ประโยชน์นวัตกรรม Application ที่คุ้มค่า 4’ C เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณเดิมของลูกค้ากับการใช้ งบประมาณ เพื่อ Application คือ 1.1.1 C: Competitiveness การลงทุนเพื่อการสร้าง ภาพลักษณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ ลูกค้าด้วยกัน 1.1.2 C: Cost การลงทุนเพื่อลดขั้นตอนและการลงทุน สมัยใหม่ และการใช้นวัตกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 1.1.3 C: Customer การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการ ความ ใกล้ชิด และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 1.1.4 C: Communication การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการ ให้ให้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์

3 Cost3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1 1.2 ผู้รับจ้าง มืออาชีพธุรกิจให้บริการ ICT (Business Process Outsourcing: BPO) เพื่อจุดคุ้มทุน TQC 1.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ (C: Cost) ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายขั้นต้นหรือค่าใช้จ่ายโดยตรง (Primary/ Direct Costs) มูลค่าการใช้ทรัพยากรและหรือปัจจัยการผลิต เพื่อ การลงทุน เพื่อการดำเนินการ และเพื่อบำรุงรักษาโครงการ แยกแยะได้ดังนี้  ค่าใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสำนักงาน ประสานงานชั่วคราว  ค่าจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทั้ง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อใช้พัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Application)  ค่าที่ปรึกษา ค่าผู้จัดการโครงการ และวิศวกรคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดการ ธุรการ รวมทั้งค่าประชุม ฝึกอบรมนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับ ทีมงานก่อนและระหว่างดำเนินการ รวมทั้งมีค่าภาษี ค่า ดำเนินการบำรุงรักษา

4 Cost4 (2) ค่าใช้จ่ายขั้นรอง (Secondary/ Indirect Cost) ค่าใช้จ่ายบุคคลที่อยู่นอกโครงการ ที่ สนับสนุนการหางานให้ เป็นที่ปรึกษางาน วิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นวาระซ่อน เร้น การเลี้ยงรับรอง ค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาด้านเทคนิค (Spill over effected) เช่น มีการศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนแล้ว ว่าก่อนมีการใช้ Application ส่งผล กระทบ ป้องกัน และแก้ไข ต่อหน่วยงาน หลากหลายมีความรู้เหลื่อมล้ำกัน ทำให้การ ทดแทนระบบงานล่าช้าต้องมีค่าใช้จ่ายสนับสนุน การพัฒนาฝึกอบรม และจัดทำคู่มือ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1

5 Cost5 (3) ค่าใช้จ่ายไม่มีตัวตน (Intangible Cost) เป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องผลกระทบ แบบ External Economy ที่ผู้พัฒนา Application อาจจะ เตรียมการนำเสนอโครงการว่าหากโครงการ สิ้นสุดลง จะต้องมีการกำหนดขั้นการใช้งาน คู่ขนานกับระบบงานเดิม ส่งผลทำให้เกิดปริมาณ งานเพิ่มขึ้น อาจเสียค่า OT เพิ่ม และมีค่าใช้จ่าย ที่ผู้รับงานและหรือเจ้าของโครงการ หรือลูกค้า ต้องมีการนำเสนอค่าใช้จ่ายนี้ผนวกเข้าไปด้วย ป็นสากล บางครั้ง อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานเดิมให้ขยายไปสู่ ระบบงานใหม่ ที่มีต่อเนื่อง เพราะมีผลกระทบกับ การว่างงานในตำแหน่งระบบงานเดิม ไปสู่ ระบบงานใหม่ที่สอดรับกัน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1

6 Cost6 1.2.2 ผลผลิต ผลงานที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ โครงการ (Q: Quality) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการ ผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1 1.2.3 การส่งมอบผลงาน สิ้นสุดตามระยะเวลาสัญญา (T: Time) ประกอบด้วย


ดาวน์โหลด ppt Cost1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google