งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Definition and organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Definition and organization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Definition and organization
Project Life Cycle Start Finish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out Cost

2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์
1. สมมติฐาน ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ 1.1 เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ใช้ หรือลูกค้า มีเป้าหมายประยุกต์ใช้ประโยชน์นวัตกรรม Application ที่คุ้มค่า 4’ C เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณเดิมของลูกค้ากับการใช้ งบประมาณ เพื่อ Application คือ 1.1.1 C: Competitiveness การลงทุนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของลูกค้าด้วยกัน C: Cost การลงทุนเพื่อลดขั้นตอนและการลงทุนสมัยใหม่ และการใช้นวัตกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 1.1.3 C: Customer การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการ ความใกล้ชิด และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 1.1.4 C: Communication การลงทุนของลูกค้าที่ต้องการให้ให้บริการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ Cost

3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1
1.2 ผู้รับจ้าง มืออาชีพธุรกิจให้บริการ ICT (Business Process Outsourcing: BPO) เพื่อจุดคุ้มทุน TQC 1.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ (C: Cost) ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายขั้นต้นหรือค่าใช้จ่ายโดยตรง (Primary/ Direct Costs) มูลค่าการใช้ทรัพยากรและหรือปัจจัยการผลิต เพื่อการลงทุน เพื่อการดำเนินการ และเพื่อบำรุงรักษาโครงการ แยกแยะได้ดังนี้ ค่าใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสำนักงานประสานงานชั่วคราว ค่าจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทั้งคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) ค่าที่ปรึกษา ค่าผู้จัดการโครงการ และวิศวกรคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดการ ธุรการ รวมทั้งค่าประชุม ฝึกอบรมนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับทีมงานก่อนและระหว่างดำเนินการ รวมทั้งมีค่าภาษี ค่าดำเนินการบำรุงรักษา Cost

4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1
(2) ค่าใช้จ่ายขั้นรอง (Secondary/ Indirect Cost) ค่าใช้จ่ายบุคคลที่อยู่นอกโครงการ ที่สนับสนุนการหางานให้ เป็นที่ปรึกษางานวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นวาระซ่อนเร้น การเลี้ยงรับรอง ค่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาด้านเทคนิค(Spill over effected) เช่น มีการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนแล้ว ว่าก่อนมีการใช้ Application ส่งผลกระทบ ป้องกัน และแก้ไข ต่อหน่วยงานหลากหลายมีความรู้เหลื่อมล้ำกัน ทำให้การทดแทนระบบงานล่าช้าต้องมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรม และจัดทำคู่มือ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ Cost

5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1
(3) ค่าใช้จ่ายไม่มีตัวตน (Intangible Cost) เป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องผลกระทบ แบบ External Economy ที่ผู้พัฒนา Application อาจจะเตรียมการนำเสนอโครงการว่าหากโครงการสิ้นสุดลง จะต้องมีการกำหนดขั้นการใช้งานคู่ขนานกับระบบงานเดิม ส่งผลทำให้เกิดปริมาณงานเพิ่มขึ้น อาจเสียค่า OT เพิ่ม และมีค่าใช้จ่ายที่ผู้รับงานและหรือเจ้าของโครงการ หรือลูกค้าต้องมีการนำเสนอค่าใช้จ่ายนี้ผนวกเข้าไปด้วย ป็นสากล บางครั้ง อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานเดิมให้ขยายไปสู่ระบบงานใหม่ ที่มีต่อเนื่อง เพราะมีผลกระทบกับการว่างงานในตำแหน่งระบบงานเดิม ไปสู่ระบบงานใหม่ที่สอดรับกัน Cost

6 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์ ต่อ 1
1.2.2 ผลผลิต ผลงานที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ โครงการ (Q: Quality) ประกอบด้วย 1.2.3 การส่งมอบผลงาน สิ้นสุดตามระยะเวลาสัญญา (T: Time) ประกอบด้วย Cost


ดาวน์โหลด ppt Definition and organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google