งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ

2 1.FIELDS:- Requirements analysis Systems analysis Software design Computer programming Formal methods Software testing Software deployment Software maintenanceRequirements analysis Systems analysis Software design Computer programming Formal methodsSoftware testingSoftware deploymentSoftware maintenance 2.CONCEPT:- Data modeling Enterprise architecture Functional specification Modeling language Programming paradigm Software Software architecture Software development methodology Software development process Software quality Software quality assurance Structured analysisData modelingEnterprise architecture Functional specificationModeling languageProgramming paradigmSoftwareSoftware architectureSoftware development methodologySoftware qualitySoftware quality assuranceStructured analysis 3.ORIENTATIONS:- Agile Aspect-oriented Object orientation Ontology Service orientation SDLC AgileAspect-orientedObject orientationOntologyService orientationSDLC 5.MODELS:- Development models (Agile Iterative model RUP Scrum Spiral model Waterfall model XP V-Model)AgileIterative modelRUPScrumSpiral modelWaterfall modelXP V-Model Other models (Automotive SPICE CMMI Data model Function model Information model Metamodeling Object model Systems model View model)Automotive SPICECMMIData modelFunction modelInformation modelMetamodeling Object modelSystems modelView model Modeling Language Modeling Language ( IDEF UML) IDEFUML 5.SOFTWARE ENGINEERS:- Kent Beck Grady Booch Fred Brooks Barry Boehm Ward Cunningham Ole-Johan Dahl Tom DeMarco Martin Fowler C. A. R. Hoare Watts Humphrey Michael A. Jackson Ivar Jacobson Craig Larman James Martin Bertrand Meyer David Parnas Winston W. Royce James Rumbaugh Niklaus Wirth Edward Yourdon Kent BeckGrady BoochFred BrooksBarry BoehmWard CunninghamOle-Johan DahlTom DeMarcoMartin FowlerC. A. R. HoareWatts HumphreyMichael A. JacksonIvar JacobsonCraig LarmanJames MartinBertrand MeyerDavid ParnasWinston W. RoyceJames RumbaughNiklaus WirthEdward Yourdon 6.RELATED FIELDS:- Computer science Computer engineering Enterprise engineering History Management Mathematics Project management Quality management Software ergonomics Systems engineeringComputer scienceComputer engineeringEnterprise engineering HistoryManagementMathematicsProject managementQuality managementSoftware ergonomicsSystems engineering SW Project Management developed by SOFTWARE ENGINEERING CONTEXT: SE

3 1. Fields Requirements analysis Systems analysis Software design Computer programming Formal methods Software testing Software deployment Software maintenance SOFTWARE ENGINEERING: SE

4 2. Concepts Data modeling Enterprise architecture Functional specification Modeling language Programming paradigm Software Software architecture Software development methodology Software development process Software quality Software quality assurance Structured analysis SOFTWARE ENGINEERING: SE 2

5 3. Orientations Agile Aspect-oriented Object orientation Ontology Service orientation SDLC SOFTWARE ENGINEERING: SE 3

6 4. Models 1)Development models Agile Iterative model RUP Scrum Spiral model Waterfall model XP V-Model SOFTWARE ENGINEERING: SE 4

7 2)Other models Automotive SPICE CMMI Data model Function model Information model Metamodeling Object model Systems model View model SOFTWARE ENGINEERING: SE 5

8 3)Modeling languages IDEF UML SOFTWARE ENGINEERING: SE 6

9 5. Software Engineers Kent Beck Grady Booch Fred Brooks Barry Boehm Ward Cunningham Ole-Johan Dahl Tom DeMarco Martin Fowler C. A. R. Hoare Watts Humphrey Michael A. Jackson Ivar Jacobson Craig Larman James Martin Bertrand Meyer David Parnas Winston W. Royce James Rumbaugh Niklaus WirthKent BeckGrady BoochFred BrooksBarry BoehmWard CunninghamOle-Johan Dahl Tom DeMarcoMartin FowlerC. A. R. Hoare Watts HumphreyMichael A. JacksonIvar JacobsonCraig LarmanJames Martin Bertrand MeyerDavid ParnasWinston W. RoyceJames RumbaughNiklaus Wirth Edward Yourdon SOFTWARE ENGINEERING: SE 7

10 6.Related fields 1)Computer scienceComputer science 2)Computer engineeringComputer engineering 3)Enterprise engineeringEnterprise engineering 4)HistoryHistory 5)ManagementManagement 6)MathematicsMathematics 7)Project managementProject management 8)Quality managementQuality management 9)Software ergonomicsSoftware ergonomics 10)Systems engineeringSystems engineering SOFTWARE ENGINEERING: SE 8

11


ดาวน์โหลด ppt การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google