งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2113 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) (Software Project Management) กลุ่มวิชาเลือก วิชาบังคับก่อน : 221-2009 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2113 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) (Software Project Management) กลุ่มวิชาเลือก วิชาบังคับก่อน : 221-2009 วิศวกรรมซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) (Software Project Management) กลุ่มวิชาเลือก วิชาบังคับก่อน : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) (Software Project Management) กลุ่มวิชาเลือก วิชาบังคับก่อน : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิชาบังคับก่อน : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิชาบังคับก่อน : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering : SE EBOOK_swproject.doc พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr (msn.com)

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU ขอบเขตการเรียนการสอน Course description Seminar conferences Instructor Evaluate 100% :- Final 50%, Paper40%, Presentation & Quiz 10% การทำวิทยานิพนธ์ QUIT SA

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU นิยาม นิยาม นิยาม อธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการ SW Development Life Cycle: swDLC หรือ swDLC 2 หรือ swDLC หรือ swDLC อธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการ SW Development Life Cycle: swDLC หรือ swDLC 2 หรือ swDLC หรือ swDLC อธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการ SW Development Life Cycle: swDLC หรือ swDLC 2 หรือ swDLC หรือ swDLC อธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการ SW Development Life Cycle: swDLC หรือ swDLC 2 หรือ swDLC หรือ swDLC – เริ่มแต่การกำหนดโครงงาน เริ่มแต่การกำหนดโครงงาน – วางแผน วางแผน – การเป็นผู้นำโครงงาน – การตรวจสอบดูแล – เงื่อนไขการกำหนด ตารางเวลางบประมาณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ – เทคนิคการเจรจาต่อรอง การเขียนสัญญา ข้อตกลง – เครื่องมือที่ใช้ในการจัดตารางเวลา – การประมาณค่าใช้จ่าย เวลา – แผนผังการทำงานโดยใช้ PERT/CPM – การบริการทีมงาน – หลักการของผู้บริหารโครงงาน – เครื่องมือในการตรวจสอบดูแล – แนวทางการจัดซื้อภาครัฐ – กรณีศึกษาโครงการที่ล้มเหลวและ โครงการที่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จ Course Description


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2113 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) (Software Project Management) กลุ่มวิชาเลือก วิชาบังคับก่อน : 221-2009 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google