งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยาม ความหมายการบริหาร การจัดการ การบริหาร การจัดการที่ดี (Good Governance) BACK การอยู่ร่วมกัน ต้องมีการจัดระเบียบและระบบสังคม(Code.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยาม ความหมายการบริหาร การจัดการ การบริหาร การจัดการที่ดี (Good Governance) BACK การอยู่ร่วมกัน ต้องมีการจัดระเบียบและระบบสังคม(Code."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยาม ความหมายการบริหาร การจัดการ การบริหาร การจัดการที่ดี (Good Governance) BACK การอยู่ร่วมกัน ต้องมีการจัดระเบียบและระบบสังคม(Code of conduct/Ethics) เพื่อให้อยู่รอดยั่งยืน และสร้างความเจริญแก่ สาธารณ ชุมชน สังคม ทำให้ ระเบียบ Code of conduct/Ethics เป็นที่มาขององค์กรสังคม และการบริหาร องค์กรสังคมและการบริหาร ต้องอาศัยการบริหารการจัดการที่ดี(Good governance) ซึ่งมีความหมายมาจากผสมผสานคำว่าการบริหารเพื่อสังคม สาธารณะหรือราชการ เข้ากับ คำว่าการจัดการเพื่อธุรกิจ ผลิตสินค้าบริการให้ สังคม ให้องค์กรตน ให้คน ผู้จัดการ ทำให้ คนที่ทำหน้าที่ในองค์กรสังคม เรียกว่า ผู้บริหาร และ ผู้จัดการ ทำให้ ความหมายการบริหารจัดการที่ดี คือ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และตรวจสอบได้ ภายใต้จริยธรรม คุณธรรม นิติธรรม มีคุณค่า ต้องอาศัย Inter-diciplinaryของ ประสบการณ์ (Tacit KB/ Know Why) ความรู้ (Explicit KB/Know How) :-  ศิลปะในการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ร่วมกับผู้อื่น  การดำเนินงาน ทำให้เกิดกิจกรรม ของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 นิยาม ความหมายการบริหาร การจัดการ การบริหาร การจัดการที่ดี (Good Governance) ต่อ BACK องค์ประกอบหรือปัจจัยในการบริหารองค์กร Work Break Down Structure : WBS ทรัพยากรทรัพยากร 1.บุคลากร (People ware: PW):- Users/Stakeholders, Developer 2.โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศทั้ง HW/SW :- CBIS, TBIS 3.ความตกลง ในกระบวนการ (Logical/ Code of Conduct/Ethics) และ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 4.ระบบสารสนเทศ (IS= MIS/GIS) :- Information processorระบบสารสนเทศ (IS= MIS/GIS) :- Information processor 5.Budget 6.Time

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 BACK สรุป Systems Development Life Cycle (SDLC) เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา การตัดสินใจ: การคิด จัดการ วางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ การจัดการ/ ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไป จัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และ ปฏิบัติการ การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการ จัดการ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/ วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/ วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบ วิธีการ งบประมาณ /ทุน 1. Phase I Analysis and Design / SA 2. Phase II Development / SE: Software Engineering 3. Phase III Synthesis, Maintenance / Resources Utilization for Data center Management Phase IIPhase IPhase III

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 นิยาม ความหมายการบริหาร การจัดการ การบริหาร การจัดการที่ดี (Good Governance) ต่อ BACK  กิจกรรม (ACTIVITY) ของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน นั้นจะมีขอบเขต เวลา ทรัพยากร ขอบเขต คิด ทำ แก้ ขอบเขต(Scope) = ทรัพยากร(Resources) + เวลา (Time) การบริหารโครงการ VS PERT/CPM การบริหารโครงการ VS PERT/CPM


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 นิยาม ความหมายการบริหาร การจัดการ การบริหาร การจัดการที่ดี (Good Governance) BACK การอยู่ร่วมกัน ต้องมีการจัดระเบียบและระบบสังคม(Code.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google