งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางศึกษา MIS จาก ระบบกระทำการ Information Processors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางศึกษา MIS จาก ระบบกระทำการ Information Processors."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางศึกษา MIS จาก ระบบกระทำการ Information Processors

2 ระบบ (S: Systems) กับความสัมพันธ์การบริหารจัดการ (M: Management) และ สารสนเทศ สารสนเทศ (I: Information) อย่างไร

3 แนวทางศึกษา MIS จากสรรพสิ่ง (Entity) กฎเกณฑ์ และสาระสำคัญ (CONTEXT) มีอย่างน้อยดังนี้ 1.มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบ โครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล)มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบ โครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 2.มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการ เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล)มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการ เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 3.ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ สถานที่ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio- cultural innovation) 4.ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ??????

4 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ???????????????????????????? แนวทางศึกษา MIS จากนิยาม ENTITY SYSTEMS เป็นตัวระบบกระทำการ Information Processors FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979)

5 S: System มีความหมายที่สำคัญ 2 ความหมาย 1.System as an Entity/COHESION:- 1.System as an Entity/COHESION:- ORGANIZATION and Management หรือระบบคือธรรมชาติขององค์กรและการบริหารจัดการ : ระบบ จะมีกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ(Natural)ที่เป็นอยู่ โดยปริยาย (Implicit /Tacit ) ซึ่งทำให้คำว่าระบบ คือสรรพสิ่ง ที่มีความหมายในเชิงปฏิติการดังนี้ Working definition of system : ระบบ คือ ชุดของความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่มี ลักษณะการทำงานอิสระมีความหลากหลายสลับซับซ้อน แต่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตุประสงค์เดียวกันของ Entity นั้นๆ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ สลับซับซ้อน ซีงมีแนวความคิดพื้นฐานของ Entity มีความหมายตามลักษณะคุณสมบัติ อย่างน้อยดังนี้  Purposive behavior: มีพฤติกรรมแสดงออกเป็นเป้าหมายของระบบ  Wholism : มีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในผลรวมที่มีมาตรฐานสากล หรือมีเอกลักษณ์รวม ของตัวเองเชิงบูรณาการ  Openness: มีความสัมพันธ์กับระบบที่ใหญ่กว่าคือสิ่งแวดล้อม  Transformation: มีกระบวนการแปลงรูป ในการทำงานที่สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าเพิ่ม/ห่วง โซ่คุณค่า (Value chain)ของส่วนต่างๆในระบบ  Interrelatedness: ส่วนต่างๆภายในระบบสามารถปรับตัวเข้าด้วยกัน  Control mechanism synergy: มีพลังผลักดันเอกภาพเป็นแกนกลาง ทำให้ส่วนต่างๆ ในระบบ สามารถยึดเหนี่ยวกันให้เป็นกลุ่มก้อนอยู่รอด ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา

6 S: System มีความหมายที่สำคัญ 2 ความหมาย (ต่อ) ระบบคือองค์กร: คนเป็น Entity หนึ่ง ที่ต้องทำงานมีสังคมร่วมกัน มีการบริหาร จัดการส่วนต่างๆ ให้รวมกันเป็นส่วนรวมด้วยระเบียบวินัย/ความตกลงร่วม (Code of conduct/Ethics) ให้เป็นสถาบันหรือองค์กรของระบบ(Human-social aspects of ORGANIZATION) 2.System as a Method/ COVARIANCE :- 2.System as a Method/ COVARIANCE :- PROCESSOR, Sciences, Systems Approach: ระบบมีความหมาย ศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขการ เปลี่ยนแปลงร่วมกันของ Entity EVENTS เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ Entity โดยการการบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ Entity ด้วยนวัตกรรมสังคม วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยระเบียบวิธีการทางศาสตร์ (Manmade/ Scientific method ) หรือ Explicit/Context metadata เช่น  แก้ไขปัญหา Entity ทางโลกด้วย แนวทางศึกษาระบบ Research Methodology  แก้ไขปัญหา Entityทางธรรมด้วย แนวทางศึกษาระบบ อริยะสัจสี่  แก้ไขปัญหา Entity การประยุกต์ใช้และพัฒนา Virtual world ด้วยแนวทาง ศึกษาระบบแบบสหศึกษา ICT Inter-disciplinary Application หรือ Systems analysis and Design( SA) เข้ากับ Real sectors

7 โจทย์ตัวอย่าง System as ENTITY, as METHOD 1.ระบบ เป็น Entity / Cohesion ได้แก่ สิ่งของ พืช สัตว์ คน 2.ระบบเป็น Method / Covariance ได้แก่ แนวความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ ปรากฎการณ์ ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ สามารถจับต้อง ได้ ด้วย Scientific Method: Measurement by digitized, analog หรือ Measurement by quantitative method and qualitative method เช่นคำตอบ รถ เป็นสิ่งของ ต้นไม้เป็นพืช เกิดเหตุการณ์ รถชนต้นไม้ กลายเป็นระบบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ จับ ต้องได้ด้วยการวัดและแจงนับด้วย Systems Approach by EVENTS สามารถอธิบายด้วย Covariance เรื่อง Entity รถ และ Entity ต้นไม้ Entity คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งของ(Cohesion) Entity คนเป็นคน (Cohesion) เกิดการใช้คอมพิวเตอร์ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง A/C Application EVENTS by SA Covariance ทำให้ความหมายระบบคือ A/C Application

8 System as ENTITY existing สรรพสิ่ง เป็นอยู่ธรรมชาติ METHOD design วิธีเข้าถึง ธรรมชาติ Scientific Method Systems Approach แสวงหาความรู้ IS Value chainIS Value chainIS Value chainIS Value chain COHESION:- Implicit (Facts, Data), Explicit (Context, Attribute, Metadata) การรวมกลุ่มก้อน สิ่งของ พืช สัตว์ คน COVARIANCE:- Relationship การเปลี่ยนแปลง สัมพันธ์ร่วมกัน แนวคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ ปรากฎการณ์ ชื่อระบบต่างๆ:- ES, EIS, MIS, OAS,EDPs, TPS, DB/DW/Network การอยู่ในสังคมสารสนเทศ โดยแนวทางศึกษาเชิงระบบ (Systems Approach) ENTITY FACTS DATA Information Knowledge Wisdom IP KB Society ศึกษาระบบ แบบ Top Down

9 สรรพสิ่ง ENTITY สิ่งของพืชสัตว์คนแนวคิด เหตุการณ์ ปรากฎ การณ์ สถาน การณ์ นวัต กรรม ความเป็น ธรรมชาติ Existing/ Facts อยู่ รวมเป็นกลุ่ม COHESION Natural IMPLICIT เป็นสาระต้องการ การบรรยาย อธิบาย พยากรณ์ Context Metadata Attribute ปฏิสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลง COVARIANCE Method EXPLICIT การสร้างสรรค์ระบบขึ้นใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง Cohesion + Covariance (Entity + Method) การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิม Systems Analysis การออกแบบระบบใหม่ Systems Design PROCESSOR: Systems as ENTITY, as METHOD ระบบที่ได้รับ ENTITY/Environment METHOD / Systems Approach ศึกษาระบบ แบบ Bottom Up การอยู่ในสังคมสารสนเทศ โดยแนวทางศึกษาเชิงระบบ (Systems Approach)

10 อยู่ รวมเป็นกลุ่มM-IS สรรพสิ่ง ENTITY 1. M: Management อยู่ รวมเป็นกลุ่มM-I-S ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) การอยู่ในสังคมสารสนเทศ โดยแนวทางศึกษาเชิงระบบ (Systems Approach) I: INFORMATION S: SYSTEMS สรรพสิ่ง ENTITY 2. IS: Information SYSTEMS M: Management -การบริหารจัดการ -สารสนเทศ -ระบบ การบริหารเชิงระบบข้อมูล นิยามการบริหาร สารสนเทศ และระบบ

11 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ???????????????????????????? หลักการการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง: Systems as Entity, as Method FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979)

12 การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ICT ของระบบ Entities ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเอง และมีการประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ Output, Outcomes เดียวกัน ระบบ ENTITY (ES) คือ ? = (สรรพสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ที่สังเกต/สัมผัส ได้และไม่ได้ด้วยอายตะนะทั้งห้าของคน ได้รับรู้สรรพสิ่งได้แก่ สิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สถานการณ์) ระบบ FACTS (FS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of ENTITY ระบบ DATA (DS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of FACTS ระบบ INFORMATION (IS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of DATA ระบบ KNOWLEDGE (KS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of INFORMATION ระบบ WISDOM (WS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of KNOWLEDGE ระบบ INTELLECTUAL PROPERTY (IPS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทาง ศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of WISDOM

13 การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS 1.การเกิดของระบบสารสนเทศ 1)การประมวลผลข้อมูลด้วยปัจเจกชน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม-สังคมวัฒนธรรม 2)โดยอาศัย ระเบียบวิธีการสร้าง-พัฒนาสารสนเทศขึ้นมา ด้วยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของ ศาสตร์ต่างๆ ระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้(Knowledge Pursuit) หรือระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์(Sciences Method) หรือระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) หรือระเบียบวิธีการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) หรือระเบียบวิธีการการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ด้วยลัทธิ อุดมการณ์ และศาสนาเช่น หลักธรรมะศาสนาพุทธว่าด้วย อริยะสัจสี่ 3)การพัฒนาระบบสารสนเทศถึงขั้นสูงสุด คือการแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด หรือ Users Requirement 3 Levels คือ NEEDS, WANTS and DEMAND

14 2.การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อได้สิ่งต้องการสูงสุด คือ การเกิดของระบบสารสนเทศ เป็นขั้นตอน หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศของมนุษย์ ให้อยู่รอดในสังคมแห่ง การเรียนรู้ หรือสังคมแห่งการใช้ปัญญาเพื่อสามารถควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ เป็นสมัยใหม่ของสิ่งแวดล้อม Entity หรือสังคมสารสนเทศ หรือ Entity as Information GOODS Society ดังนี้ 1)Entity observations ? Entity ได้แก่อะไร Entity ต้องถูก Information processors (SC. Methodology: Descriptive, Explanation, Forecasting ) ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปรของ Entity ที่ศึกษา 2)Process into FACTS ? 3)Process into DATA ? 4)Process into INFORMATION ? 5)Process into KNOWLEDGE ? 6)Process into WISDOM ? 7)Process into INTELLECTUAL PROPERTY (IP) = Information/Soft GOODS? การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS( ต่อ )

15 ตัวอย่างระบบต่างๆ Chapter 1: MSS: Management Support Systems: An Overview DSS Definition Nature of Manager's Work MSS: Management Support System Technologies (Tools) 1.DSS 2.GSS 3.EIS 4.SCM 5.KM 6.ES 7.ANN 8.Hybrid Intelligent Support Systems 9.Intelligent Decision Support Systems Simon's Decision-Making Processes Structured Semistructured Unstructured Anthony's Hierarchy of Managerial Activities Strategic Planning Managerial Control Operational Control Gorry's and Scott Morton's Decision Support Framework type of decision by type of control

16 9.Environment: ยุคสารสนเทศ เศรษฐกิจใหม่/เสรี สังคมแห่งความรู้ Users/Clients/Customers/ Competitor/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Socio-cultural innovation Globalization VS. 3” Powerful World Wide Change for Competitive Environment: Global Economy Emergence, Industrial Economies Transformation, Enterprise TransformationEnvironment: ยุคสารสนเทศ เศรษฐกิจใหม่/เสรี สังคมแห่งความรู้ Users/Clients/Customers/ Competitor/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Socio-cultural innovation Globalization VS. 3” Powerful World Wide Change for Competitive Environment: Global Economy Emergence, Industrial Economies Transformation, Enterprise Transformation รูปแบบระบบ(SA: Systems Architecture) VS. ห่วงโซ่ระบบ หรือพฤติกรรมของระบบ หรือตรรกระบบ I-P-O Logical/System Chain ในสังคมยุคสารสนเทศ ความรู้ เศรษฐกิจใหม่ โลกาภิวัฒน์ 10. การบริหารเชิงระบบข้อมูล I-MS 8.ขอบเขตการเร่งรัด การบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management) ภายใต้สาระ สารสนเทศองค์กร Organizational Information CONTEXT 2. OUTPUT ผลผลิตข้อมูล สารสนเทศ ความรู้องค์กร 5. VISION/POLICY/ Agenda/Mission/ Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT Entity ทรัพยากรข้อมูล องคกรที่มีอยู่ 3. PROCESSOR กิจกรรม การบริหาร จัดการทรัพยากร ข้อมูล องค์กร ระบบกระทำการ 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ +- IP Environment satisfaction การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? 7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF 6. การติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศ โดยการประมวลสังเราะห์ KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB)

17 Criticize: Criticize: พฤติกรรมระบบ ห่วงโซ่ระบบ ห่วงโซ่คุณค่า ห่วงโซ่เศรษฐกิจ Processing cycle, System cycle, System value chain, Logical system: Cohesion + CovarianceProcessing cycle, System cycle, System value chain, Logical system: Cohesion + Covariance Economic system, Economic value chain :- Production /Supply subsystem/chain + Distribution/Exchange subsystem/chain, Consumption pattern/Demand chain : Upstream to DownstreamEconomic system, Economic value chain :- Production /Supply subsystem/chain + Distribution/Exchange subsystem/chain, Consumption pattern/Demand chain : Upstream to Downstream Value chain - intervening variable ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มValue chain - intervening variable ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม

18

19

20 Methodology ขององค์กร กับ การศึกษา Entity ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ / M: Management I: Information S: Systems มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ M: มี ระบบสารสนเทศ เพื่อการ บริหารจัดการที่ดี (Good governance)รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ I: มีระบบ สารสนเทศ เพื่อมีประเภท สารสนเทศที่ดี (Stakeholders requirements) รู้ความต้องการปัญหา มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: มี ระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณา การ การบันทึก เก็บรักษา ควบคุม ความมั่นคง ปลอดภัย และการใช้ ประโยชน์ครบวงจร รู้ธรรมชาติ โปร่งใส ในการบริหารองค์กรที่ดี มีส่วนร่วมของพนักงานองค์กร และ ลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ ในขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานองค์กร การมีความตกลง พันธกรณี :นิตินัย ยุติธรรม คุณธรรม สารสนเทศเพื่อตอบสนอง การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรเช่นeGOV สารสนเทศเพื่อตอบสนองการกำหนดทิศ ทางการผลิตการตลาดภาคธุรกิจเช่น MkIS, eBIZ สารสนเทศเพื่อตอบสนองการบอกเหตุ เตือน ภัย และติดตามประเมินสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลง และความรู้ขององค์กรและ สิ่งแวดล้อมเช่น KM สารสนเทศตอบสนองการประเมินเลือกสรร สินค้า บริการขององค์กรเช่นSearch สารสนเทศตอบสนองการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สาธารณชนeNewsletter Cohesion + Covariance ชุดของ ส่วนต่างๆที่มีลักษณะคุณสมบัติ หลากหลายรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็น โครงสร้าง และมีหน้าที่ต่างๆกัน สามารถประสานเชื่อมโยง เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์อัน เดียวกันเช่น ระบบไอซีที มีคน HW, SW, Network, Data, Procedures, Budget ทำหน้าที่ MIS ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ ประสิทธิผลของ ตัวProcessor ทุก ระดับ

21 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ???????????????????????????? บทนำแนวคิดและนิยาม Systems ระบบของ ENTITIES (ต่อ) FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979)

22 Information processor คือตัวประมวลผลข้อมูลของ คน (Individual) กลุ่มคน (Group) องค์กร (Organization) สังคม(Society) ประเทศ (Nation) โลก(World-forum) นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม(Socio-cultural INNOVATION) บทนำแนวคิดและนิยาม As Information Processors ระบบสารสนเทศเกิดขึ้นด้วยระบบการประมวลผลข้อมูลได้อย่างไร Information Processors Sciences Methodology DescriptiveDescriptive ExplanationExplanation ForecastingForecasting INPUTOUTPUT/Outcome ตัวอย่าง ตัวอย่าง คนทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลข้อมูลด้วยการบรรยาย อธิบายและพยากรณ์ Entity ที่เป็นประเด็นพิจารณา สนใจ ผลที่ได้คือ OUTPUT ที่มีการ ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย Entity ใหม่ๆเกิดขึ้นคือข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าสาร ความรู้ ความฉลาด ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ คนที่ทำหน้าที่ Information processor ย่อมมีหลายระดับทำให้ เกิด Trust และ Security แตกต่างกัน

23 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / S: Systems มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: ชุดของส่วนต่างๆที่ทำงานอิสระและเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เดียวกันในภาพรวมภายใต้สิ่งแวดล้อมสลับซับซ้อน ระบบจะสัมพันธ์กับองค์กรและการบริหารมากเพราะเป็นตัว PROCESSOR โดย SYSTEM จะ มาแทน PROCESSOR การรวมกลุ่มของสถาบันและสังคมซับซ้อน มีตัวเร่งนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้น การเติบโตของฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ใหม่ๆของปัจเจกชน องคกรมีวินัย Context เกี่ยวกับ Applicationต้องเพิ่มการบริหารจัดการที่ดี ระบบมี Classified : Natural (Physical + Bio) and MANMADE (Socio-cultural innovation) มากขึ้น System as Working DefinitionSystem as Working Definition ศึกษาจากระบบคือ Entity = Cohesion + Covariance ศึกษาระบบ System as METHODเพื่อบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ Entity ได้ (System Approach) เช่น SA, Research System as Various Types and Abstract DefinitionSystem as Various Types and Abstract Definition ศึกษาระบบ Open system and Organism systems= Biological + Social ศึกษาระบบ Abstract=Structure (being) + Behavior (Acting) Property ของระบบได้แก่: Purposive behavior มีพฤติกรรมเป้าหมายเดียวกัน, Wholismมองภาพรวมของทุกส่วน, Opennessมีขอบเขตสัมพันธ์กับระบบใหญ่/สิ่งแวดล้อม, Transformationแต่ละส่วนสร้างคุณค่าสิ่งที่ตนเองดำเนินการ, Interrelatednessสิ่งต่างๆปรับตัวเข้าด้วยกัน, Control machanismมีพลังผลักดันด้วยตความร่วมมือกันเป็นระบบ เดียวกัน Word definition of System= Implicit (Entity being) + Explicit (Plan, Method, Device, Procedure) Analytical definition of Systems  Matrix Definition Relationship:- Row Column, Mathematics, Decision-tree, Hierarchical class and arrangements, Organization as system

24 ENTITY 8. WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Glo balization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตของ องค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ของ องค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การ บริหารจัดการที่ดี ขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? ตัวอย่าง1. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล Logical System I-P-O กระบวนการเปลี่ยนปลงมีตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาไม่สิ้นสุด

25 สรรพสิ่ง ENTITY CohesionCovariance แนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System VS. Natural Rules / Environment คือ ??? Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT โดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความ ต้องการ ของคน Needs Wants Demand นวัตกรรม ระเบียบ วิธีการ วิทยาศาสตร์ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect Brainstorming Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA หรือ คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม

26 โอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์ สารสนเทศ 1.รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems 2.การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains)

27 EDPs MIS NOTE: DSS: Decision Support Systems: Decision Focus MIS: Management Information Systems: Information Focus EDPs: Electronic Data Processing Systems: Data Focus Know- ledge CEODecisionMakingProcess Top management Rapid Response DOWNSTREAM of Information VALUE CHAIN CIOInnovationAsInformationOperationalProcessor Generate Information Value Chain of Enterprise Architecture Flow DSS UPSTREAM ofDATA Large Volume DBMS/DW/OLAP UPSTREAM of DATA Large Volume DBMS/DW/OLAP InteractiveDialogDisseminate

28 Criticize: Criticize: พฤติกรรมระบบ ห่วงโซ่ระบบ ห่วงโซ่คุณค่า ห่วงโซ่เศรษฐกิจ Processing cycle, System cycle, System value chain, Logical system: Cohesion + CovarianceProcessing cycle, System cycle, System value chain, Logical system: Cohesion + Covariance Economic system, Economic value chain :- Production /Supply subsystem/chain + Distribution/Exchange subsystem/chain, Consumption pattern/Demand chain : Upstream to DownstreamEconomic system, Economic value chain :- Production /Supply subsystem/chain + Distribution/Exchange subsystem/chain, Consumption pattern/Demand chain : Upstream to Downstream Value chain - intervening variable ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มValue chain - intervening variable ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม

29

30

31 ขอบเขตการเร่งรัด การบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management) องค์กรวงกลม ประกอบด้วย เส้นเลือดสาร สนเทศล้อมรอบ 1. ดู Organization (Systems) Components มีอะไร 2. Human being PW: People ware 3. Structural and Functional/Vison /Mission/HW 4.Technical/Innovation/SW 5. Purpose/JOB/ Activity องค์ประกอบองค์กร Organization Structure : OS Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( ออกแบบสถาปัตย/รูปแบบกรรมองค์กร Enterprise Architecture: ER 1. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information 3. VIRTUAL SECTORS: Application Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 2. ICT SECTORS: Technology Technology (Socio-cultural Innovation) 2. Management by Information Framework 1.Management by systems objective / JOB, ACTIVITY 2.Management by PW 3.Management by Technical / KM / SW 4.Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW 5.Management by INFORMATION

32 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ 1.I เป็นทรัพยากรขอบเขตล้อมรอบองค์กร เป็นสารสนเทศขององค์กร (Organizational Information) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศในการบริหารงานเพื่อ POSCORB องค์กร การประมวลผลสารสนเทศเป็นตัว Processor สำคัญ เป็นทรัพยากร พื้นฐานขององค์กร เพื่อสร้างขึ้นมาตาม สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการองค์กร เสมือนเส้นเลือดองค์กร เพราะฉะนั้น การบริหารเชิงระบบข้อมูล Management by Information จะเป็นตัวระบบ หรือตัวองค์กร กล่าวคือ ระบบ สารสนเทศ คือตัวองค์กร ทำให้ระบบสารสนเทศจะต้องมีการ SA และ Designed/ Developed ให้เป็น MIS

33 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ(ต่อ) 2.แนวทางออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรมีแนวทางศึกษา 6 แนวทางตาม Sherman G. Blaumenthal, MIS (Englewood Cliffs. N.J. : Prentice-Hall, Inc.1969), p.20. 1)Organization-chart Approach : ออกแบบตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรทุกส่วน เป็น Needs พื้นฐานขององค์กร เพื่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกเก็บรักษา การ ประมวลผล 2)The management Survey or Top Down Approach: เป็นการ SA Entity Existing ศึกษาประเภทความต้องการที่ไม่มีโครงสร้างจากผู้บริหารระดับสูงก่อน ว่ามีนโยบายในการใช้ ข้อมูลเพื่อระดับต่างๆ ในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร คือ เรื่อง Strategy/Policy, Tactical Management and Control, Operating 3)The Data Collection Approach: 3)The Data Collection Approach: คือการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใน ทุกขั้นตอนของการออกแบบระบบขององค์กรทั้งที่ไม่ได้ใช้ก็ต้องเก็บ 4)The Data Bank/DW Approach: 4)The Data Bank/DW Approach:คือการเน้นการผลิตข้อมูล (Input Oriented) ให้ ครอบคุมทุกอย่างมากกว่าการผลิตข้อมูลเพื่อดูความต้องการ (Output Oriented) มีทั้ง ข้อมูลที่รวมถึงความต้องการและไม่ต้องการใช้ โดยจะต้องมีการใช้นวัตกรรม DW/ SW 5)The Integrate-later Approach: 5)The Integrate-later Approach: คือการพัฒนาข้อมูลเฉพาะชิ้นๆเล็กๆ (Piecemeal Method) ตามความต้องการภารกิจของบางส่วนในองค์กร ซึ่งอาจจะมีการนำร่องขึ้นมา 6)The Integrate-now or Total-System Approach:คือการออกแบบสารสนเทศที่ ครอบคุมทั้งองค์กร ซึ่งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถกำหนดความต้องการได้แน่นอนของประเภท สารสนเทศที่ต้องการขององค์กร ตามแผนแม่บท

34 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ James A. Senn, Analysis and Design of Information Systems, nal Student Edition: McGraw-Hill Book Company,1985. แนวทางการพัฒนาระบบ มีสองเรื่องหลักที่ต้องดำเนินการคือ 1.การออกแบบระบบใหม่ (Systems Design) เป็นการ How to accomplish the objective เป็นกระบวนการในการวางแผนที่จะสร้างระบบความต้องการ ใหม่ขององค์กร ทดแทนระบบเดิมที่เป็นอยู่ ก่อนจะเริ่มดำเนินการเรา จะต้องใจว่า ระบบเดิมมีปัญหาอะไร โดยการเข้าไปศึกษาระบบเดิมของ องค์กรในหัวข้อที่สอง 2.การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิมขององค์กร (Systems Analysis) เป็นการดู ว่าระบบงานเดิมในองค์กร(Real Sectors) คืออะไร What the system should do เป็นกระบวนการจัดเก็บรวบรวม และแปลความหมายใน ข้อเท็จจริง วินิจฉัยปัญหา เพื่อใช้ข้อเท็จจริงมาปรับระบบ

35 Environmental Scan: External Factors (opportunity, Threat) KB Society / New Economy, Digital Economy, Virtual World ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Strategy Output S: S-O Strategy W: W-O Strategy S: S-T Strategy W: W-T Strategy 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan REAL SECTORS W/S : Internal Patent= Lack / Good Brand name= Poor/ Good Customer= Poor/ Proprietary KH, Network Origin access= Lack / Sources Channel= Bilateral / Multi High cost structure ICT SECTOR External O/T : Processors VIRTUAL SECTORS Outcome ETHICS IMPACTS แผนแม่บท S-O แผนลงทุน W-O แผนกล้ารุก S-T แผนถอย W-T World Forum MONITORING IMPACTS IMPACTS FB (Feed Back) +- OF KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด Boundary of Organizational Management: Internal Factors (Strength, Weakness) Feed Foreward(FF) Systems Architecture กับการศึกษาวิเคราะห์เชิง SWOT Analysis


ดาวน์โหลด ppt แนวทางศึกษา MIS จาก ระบบกระทำการ Information Processors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google