งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I-MS: Information Management Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I-MS: Information Management Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 I-MS: Information Management Systems
ระบบการบริหาร จัดการสารสนเทศที่ดี MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

2 I-MS ระบบการบริหารสารสนเทศ
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 เปรียบเทียบระบบการบริหารสารสนเทศ กับ สมรรถนะการพัฒนาระบบอัตโนมัติ(ADP/VIRTUAL) แบบ CMM ขององค์กร เพราะการพัฒนาซอฟต์แวร์ SE เป็นหัวใจการจัดทำองค์กรให้มี สมรรถนะ ADP/VIRTUAL CMM ย่อมาจาก Capability Maturity Model เป็นต้นแบบของการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน ที่ทางสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้น ให้แก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา หลักการของ CMM ก็คือ ความสำเร็จในการทำงานใดๆ ในอนาคตขององค์กรหรือหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะความสามารถ ในการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ในทำนองเดียวกัน วุฒิภาวะความสามารถขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผลการทำงานในอดีตขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น SEI CMM-I ห้าระดับ ระดับแรก (Initial level) Know-WHY/Tacit KM / Implicit คือ การทำงานแบบไม่เป็นระบบ การทำงานต้องพึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ มีภูมิปัญญา เป็นหลัก ระดับที่สอง (Repeatable level) Know-HOW/ Explicit คือการทำงานเป็นระบบ มีการนำหลักการจัดการโครงการมาใช้ในการบริหารงานของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ระดับที่สาม (Defined Level) คือหน่วยงานได้จัดทำมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานขึ้น โดยการพิจารณาปรับปรุงจากการดำเนินงานในระดับที่สอง ในระดับนี้การทำงานจะมีมาตรฐาน สามารถวัดและจัดเก็บสถิติผลการดำเนินงานเอาไว้ได้ ระดับที่สี่ (Managed Level) คือการนำเอาสถิติการดำเนินงานที่จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดบกพร่อง และแก้ไขไม่ให้มีข้อบกพร่องได้ ระดับที่ห้า (Optimizing level) คือระดับวุฒิภาวะสูงสุด หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง กระบวนการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการทำงานใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องเกิดขึ้น ควรเพิ่ม CMMI องค์กรที่จะเป็น BPO เข้ารับประมูลงานซอฟต์แวร์ได้ จะต้องมีวุฒิภาวะความสามารถ CMM ระดับที่ 3 เป็นอย่างน้อย MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 เงื่อนไข ของ CMM ขององค์กร
ได้รับการกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน (Defined) ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented) ได้นำไปจัดฝึกอบรมให้ใช้กันทั้งหน่วยงาน (Trained) ได้นำไปปฏิบัติจริง (Practices) ได้รับการสนับสนุน (Supported) ได้รับการบำรุงรักษา (Maintained) ได้รับการควบคุม (Controlled) ได้รับการตรวจสอบ (Verified) ได้รับการสอบยันว่าใช้การได้ (Validated) มีการวัดผล (Measured) และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ หัวใจของ CMM ระดับ 2 อยู่ที่ไหน CMM ระดับ 2 มี KPA ที่จะต้องทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ CMM อยู่ด้วยกัน 6 เรื่อง คือ Requirements Management Software Project Planning Software Project Tracking and Control Software Subcontract Management Software Quality Assurance การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ยากที่สุด Software Configuration Management MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

8 Stage 5 Data Administration
Stage 1 Initiation Stage 2 Contagion Stage 3 Control Stage 4 Integration Stage 5 Data Administration Stage 6 Maturity Applications portfolio Functional cost reduction Proliferation Upgrade documentation and restructuring of existing applications Retrofitting existing applications using database technologies Organisation Integration of applications Application integration 'mirroring' information flows Data processing organisation Specialisation for technological learning User-oriented programmers Middle management Establish computer utility and end-user account teams Data administration Data resource management Data processing planning and control Lax More lax Formalised planning and control Tailored planning and control systems Shared data and common systems Data resource strategic planning User awareness 'Hands off' Superficially enthusiastic Arbitrarily held accountable Accountability learning Effectively accountable Acceptance of joint user and data processing accountability Table 1: Six stages of data processing growth Table 1: Six stages of data processing growth Table 1: Six stages of data processing growth MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

9 ระบบการบริหารสารสนเทศหรือ การบริหารเชิงระบบข้อมูล (I-MS) ที่ดี
การกระจายอำนาจศูนย์การจัดการ(กระจาย Decentralization/เกลี่ยDistributed) ตามใจฉัน(Operational management consolidation) Procedure: การใช้สารสนเทศให้บริการเฉพาะงานที่รับผิดชอบได้ เป็นงานหลักชัดเจน(Core focused) สามารถเลือกการจัดการทางเลือกได้หลายทางด้วยตนเอง สร้างความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้มาก(Accountability & Responsibility) มีความอิสระในการกำหนดระเบียบตัวเอง PW: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะองค์กรมี ทั่วไปทุกหน่วยงานสังกัด และการภูมิฟักผู้ชำนาญการ/เลี้ยงต้อยได้มาก (Foster) การรวมศูนย์อำนาจการจัดการ (Centralization) อยู่ในกฏกติกา(systems development & management) PW: สามารถมีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสารสนเทศ และสำรองระบบการจัดการผลสำเร็จได้มาก Cost: การขยายจุดคุ้มทุนเชิงปริมาณได้มาก (Economic of scale) Procedure: การวางแผนระยะยาว ต่อเนื่องมีมาก กำหนดมาตรฐานลดความซ้ำซ้อน ได้ง่าย และมีอิสระ HW/SW/Network: การจัดการบูรณาการควบคุมและรวมศูนย์การทำงานด้านเทคนิคได้ดีมาก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

18 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

20 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

21 I-MS ระบบการบริหาร จัดการสารสนเทศที่ดี MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

22 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

23 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

24 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

25 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

26 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

27 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

28 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

29 Competitive Intelligence
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

30 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

31 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

32 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

33 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

34 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

35 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

36 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

37 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

38 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

39 I-MS ระบบบริหารสารสนเทศ หรือการบริหารเชิงระบบข้อมูล
(Information Systems Management) 1974 Nolan and 1979 Gibson อธิบายระบบสารสนเทศมีวิวัฒนาการ โดยระบบสารสนเทศขององค์กร (Organization as Information Processor) มีการพัฒนาการ 6 ขั้นตอน:- 1950 Stage 1 Initiation คอมพิวเตอร์เกิดขึ้น EDPS และ Programmers เกิด Stage 2 Contagion Stage 3 Control Stage 4 Integration Stage 5 Data Administration Stage 6 Maturity MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

40 กลับที่เดิม MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt I-MS: Information Management Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google