งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ ความสำคัญสารสนเทศ 4’C  C: Change เป็นแกนกลางกระบวนการแปลงรูปสำคัญทั้ง Input-Processor-Output สู่สังคมฐานความรู้ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ ความคิดปัจเจกชน ถึงนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมตั้งแต่ภูมิปัญญา ชุมชนท้องถิ่น(Local community) สู่ชุมชนสากลหรือชุมชนโลก (IP Global Community) Input-Processor-Output สู่สังคมฐานความรู้  C: Cost เป็นต้นทุนทรัพยากรทางการเมือง (Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, New Delhi: Prentice-Hall of India, 1975, p.37.) เพื่อมีอำนาจอิทธิพลเหนือพฤติกรรมบุคคล อื่น

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ (ต่อ)  C: Competitiveness and C: Customer เป็นทรัพยากรในการสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันกลยุทธ์การแข่งขันทั้งระบบเศรษฐกิจใหม่/เสรี และเป็นเครื่องมือในการ ทำสงครามเศรษฐกิจการค้าของตัว Processor ทุกระดับ ส่งผลกระทบต่อความต้องการ บวกและลบ ของ Stakeholders หรือ Users ทุกกลุ่มเช่น การเผชิญอำนาจใน กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของโลก/ การแปลงรูป(MDZ’ World- wide change/ Transformation ):- 1) Globalization:- oเศรษฐกิจโลก (Global economy)ได้แก่ การไร้พรมแดนเศรษฐกิจโลก(Virtual Marketplace)เช่น eBiz, eCom, cCom ฯลฯ การไร้พรมแดนแสวงหาความรู้เช่น (eEdu) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค อนุภูมิภาค ดังเช่นการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) การรวมตลาดเดียว สหภพภาษีศุลกากร เช่นการกำหนดความตกลงการค้า เสรี ทั้งพหุภาคีและทวิภาคี การสร้างเครือข่ายธุรกิจการผลิตและบริการข้ามชาติ 2)เปลี่ยนกระบวนการแปลงรูปจากสถาบันองค์กรธุรกิจ(Organization) ลักษณะ ระบบเศรษฐกิจมวลรวม (Mass economy or Economy of Scale) ตั้งแต่ อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Upstream, Downstream) ให้เป็นรูปแบบองค์กร (Enterprises) ในลักษณะเศรษฐกิจแข่งขันด้วยมิติความเร็ว (Economy of Speed)รูปแบบองค์กร (Enterprises)

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ (ต่อ) 2)OD Processor: 2)OD Processor: เปลี่ยนกระบวนการแปลงรูปจากสถาบันองค์กรธุรกิจ (Organization) ลักษณะระบบเศรษฐกิจมวลรวม (Mass economy or Economy of Scale) ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Upstream, Downstream) ให้เป็น รูปแบบองค์กร(Enterprises) ในลักษณะเศรษฐกิจแข่งขันด้วยมิติความเร็ว (Economy of Speed) รูปแบบองค์กร(Enterprises) oการทำธุรกิจต้องอาศัยฐานความรู้ นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆ ในรูปแบบธุรกิจ Virtual Enterprise Application, Virtual world /Digital Economy oผู้นำ ECO, CIO, COO ในรูปแบบองค์กรธุรกิจ ต้องมี KB ทั้งด้าน SW/HW/Network:- Tacit/Implicit/Know-why KM, Explicit/Know-how KM เช่นการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ระดับสากลลงสู่ชุมชนท้องถิ่น oการบริการจัดการที่ดี ของทุก Stakeholders, Users จะต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ง่าย และมีความเร็วสูง 4 ท oผลผลิต ของบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีรสนิยมวัฏจักรอายุสั้น(Short-run life cycle) Productivity = Outputs( products, Survives) / Inputs( Resources) oการแข่งขันสูง สารสนเทศ Business intelligence (BI) Impacts รู้เขารู้เรานำไปสู่การ แข่งขัน ใครได้ใครเสีย

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ (ต่อ) 3)EA Global management : การบริหารจัดการธุรกิจที่ดี เป็นการบริหารธุรกิจโลกแบบ สถาปัตยกรรมรูปแบบวิสาหกิจองค์กร ในลักษณะเศรษฐกิจใหม่ และรูปแบบเครือข่าย องค์กรธุรกิจใหม่(Enterprise architecture network: EA) มีความเป็นระบบ หรือ เหมาะสมกับการบริหารเชิงระบบข้อมูล (Management by Information) เช่นการบริหาร การพัฒนา หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ ซึ่งเหมาะต่อการบริหารจัดการ โครงการ (Project management) ที่มีทีมงาน Collaborative ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่น oการบริการแบบเครือข่าย กระจายอำนาจ Decentralization / Flat organization และ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (Empowerment) ให้กับหน่วยงานในสังกัด oเปิดโอกาสให้หน่วยงานในสังกัดมีความเป็นอิสระจากความเชี่ยวชาญของตัวเอง และ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น oการดำเนินธุรกรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัดองค์กรมีจำนวนและปริมาณน้อย แต่ต้อง ลงทุนสูงในการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายในสังกัดหน่วยงานเช่น การใช้ ERP Application Network ทั้งด้าน Back office และ Front office เพื่อให้เกิดระบบ Automation Networkตั้งแต่ตัว Processor ระดับปัจเจกชนถึงระดับโลกและ นวัตกรรม(จัดซื้อจัดหาฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ได้ง่าย) และสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง กันได้ยืดหยุ่น ไร้ขีดจำกัด ทั้งด้านเวลา สถานที่ ความมั้นคงของระบบการแข่งขัน และกำหนดความตกลง Code of Ethics ภายใต้มาตรฐาน ISO, OSI เป็นต้น และกำหนดความตกลง Code of Ethics ภายใต้มาตรฐาน ISO, OSI เป็นต้น

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 EDPs MIS NOTE: DSS: Decision Support Systems: Decision Focus MIS: Management Information Systems: Information Focus EDPs: Electronic Data Processing Systems: Data Focus Know- ledge CEODecisionMakingProcess Top management Rapid Response DOWNSTREAM of Information VALUE CHAIN CIOInnovationAsInformationOperationalProcessor Generate Information Value Chain of Enterprise Architecture Flow DSS UPSTREAM ofDATA Large Volume DBMS/DW/OLAP UPSTREAM of DATA Large Volume DBMS/DW/OLAP InteractiveDialogDisseminate


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ I: ยุคคลื่น: สังคมแห่งฐานความรู้ เศรษฐกิจใหม่ การบริหารจัดการด้วยสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google