งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1. 2 3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 3 basic modeling approachs 1.Top-down: DEDUCTIVE APPROACH 1.Top-down: Overall.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1. 2 3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 3 basic modeling approachs 1.Top-down: DEDUCTIVE APPROACH 1.Top-down: Overall."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1

2 2

3 3

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 3 basic modeling approachs 1.Top-down: DEDUCTIVE APPROACH 1.Top-down: Overall process first, details later, Starts with least detailed integration types (Business, Interface, Binding Process Endpoints,..), Ending with adding details (Validation rules, constraints,Security attributes,..) / DEDUCTIVE APPROACH 2.Bottum-up: INDUCTIVE APPROACH 2.Bottum-up: Detail first, Processes last, Data types before event types, Endpoints always defined completly,Over time more instances,.. Available,At last processes use the instances/INDUCTIVE APPROACH 3.Abstraction-based: 3.Abstraction-based: Is specific to MIS-Integration/S, modeling Integration types and instances fits to the business abstraction Mentioned in the integration metamodel Modeling Approachs รูปแบบการศึกษา MIS

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 1.-3. REAL SECTORS:1.-3. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS:4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ในระบบ ธุรกิจ eBus/eBis http://www.ogse.com/ogse.php/erp : MCBAhttp://www.ogse.com/ogse.php/erp 1.Fully integrated business software solution that provides complete control over the planning and management of all facets of business including accounting, manufacturing and distribution operations in a variety of industries. 2.The software extends control throughout the enterprise 1)Supply chain management (Up streams) to Customer relationship management (Down streams) 2)Optimizes the management capabilities of manufacturers and distributors 3)Socio-cultural INNOVATION: Architecture, which includes fundamental technologies like COM and XML

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของผู้ประกอบการ SW ต่างๆ 1.MCBA: Based On MF/Mini Computer http://www.mcba.com/quantum_manufacturing_jc.shtml MCBA SW Mini-Computer Business Applications, Inc. ("MCBA"). : Oracle SW :- Quantum US Products (A/C, Distribution, Manufacturing, HRD, System management) http://www.mcba.com/quantum_manufacturing_jc.shtml 1970 MCBA DOS Version, Beginning in 1977, Oracle created DB Beginning in 1987, MCBA Window Version (ERP) and Oracle joined forces, Oracle®, MCBA Year 2000 Integrated SW Application Modules:- Accounts PayableAccounts Payable, Accounts Receivable, Bill of Materials Processor, Capacity Requirements Planning,Accounts ReceivableBill of Materials ProcessorCapacity Requirements Planning Customer Order ProcessingCustomer Order Processing, Fixed Assets and Depreciation, General Ledger, Human Resource Management, Inventory Management, Job Costing, Labor Performance, Payroll, Purchase Order and Receiving, Sales History, Shop Floor Control, =Standard Product Costing, Standard Product Routing, System Manager, Master Scheduling, Materials Requirements Planning,MulticurrencyFixed Assets and DepreciationGeneral LedgerHuman Resource ManagementInventory ManagementJob CostingLabor PerformancePayrollPurchase Order and ReceivingSales HistoryShop Floor ControlStandard Product Costing Standard Product RoutingSystem ManagerMaster SchedulingMaterials Requirements PlanningMulticurrency ดู Explicit Fields ต่างๆ ได้ที่ http://www.mcba.com/quantum_intro.shtml http://www.mcba.com/quantum_intro.shtml

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 I: MIS สำหรับโรงเรียน http://www.drkanchit.com/seminars/misforschool.html สำหรับข้อมูลที่โรงเรียนจะต้องใช้นั้น ผมเห็นว่ามีอยู่ด้วยกัน 9 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ประวัติ ผลการเรียน สุขภาพ ความสามารถ ความเจ็บป่วย ปัญหาส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูล นักเรียนเก่าซึ่งทางโรงเรียนควรสนใจหารายละเอียดอื่น ๆ มาเก็บเช่น จบแล้วไป เรียนต่อด้านใด ประกอบอาชีพอะไร กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง ได้แก่ ชื่อ ความสัมพันธ์กับนักเรียน อาชีพ ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนหรือโรงเรียน กลุ่มที่ 3 อาจารย์และบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประวัติการสอน ผล การประเมิน ผลงานทางวิชาการ โครงการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 4 การดำเนินการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โรงเรียน เช่น การสร้างอาคารใหม่ ข้อมูลบัญชีและการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตร การเรียนการสอน การดำเนินการอื่น ๆ กลุ่มที่ 5 ทรัพย์สิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของการศึกษา (ต่อ)

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 I: MIS สำหรับโรงเรียน (ต่อ) http://www.drkanchit.com/seminars/misforschool.html กลุ่มที่ 6 ผู้ค้ากับโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่ โรงเรียน เช่น ผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ กลุ่มที่ 7 มิตรสหาย ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนอื่น ๆ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนอาจารย์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาระดับอุดมศึกษา และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่บรรดามิตรสหายจัดทำขึ้น กลุ่มที่ 8 สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เช่น ชื่อและ ตำแหน่งข้าราชการในท้องถิ่น โครงการในท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่น ทรัพยากร ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยวและสาธารณประโยชน์ทั้งหลาย กลุ่มที่ 9 กฎระเบียบและรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเหนือ ได้แก่ชื่อ ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ กฎระเบียบและรายละเอียด ฯลฯ

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 M: M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity Organization (Systems) Components Organization as Information Processors 1.Management by systems objective / JOB, ACTIVITY 2.Management by PW 3.Management by Technical / KM / SW 4.Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW 5.Management by INFORMATION Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( Management by by

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10 MIS = Information System ขององค์กร เกี่ยวกับ เรื่องวิชาการ อะไร Inter-disciplinary Jigsaw Sciences management Art management Decision making Psychological Behavioral issues Environmental Technological forces Business force Marketing force How to MIS ROLES ??? IS Component ROLE ? IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ? ICT Innovation ROLE ? Multimedia ROLE ? SW ROLE ? Application ROLE ? MIS ROLE ?

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12 60% REAL SECTORS 20% VIRTUAL SECTORS 20% ICT SECTORS วิธีการแปลงองค์ ความรู้ MISเทาง วิชาการสาขาต่างๆ ข้าสู่ MISลงสู่ ภาคปฏิบัติ Collaboration

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 13 M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่)Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบ องค์กร สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบ องค์กร Enterprise Architecture: AR 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS 1.-3. REAL SECTORS:1.-3. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS:4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 14 Accounting: IS - DSS - AIISDSSAI Banking: IS - DSS - AIISDSSAI Consulting: IS - DSS - AIISDSSAI Education: IS - DSS - AIISDSSAI Entertainment: IS - DSS - AIISDSSAI Finance: IS - DSS - AIISDSSAI Government: IS - DSS - AIISDSSAI Healthcare: IS - DSS - AIISDSSAI Hospitality: IS - DSS - AIISDSSAI Law : IS - DSS - AIISDSSAI Management: IS - DSS - AIISDSSAI Marketing: IS - DSS - AIISDSSAI Medicine: IS - DSS - AIISDSSAI Military: IS - DSS - AIISDSSAI Small Business: IS - DSS - AIISDSSAI Technology: IS - DSS - AIISDSSAI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications Information Systems (IS) Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI)

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 15

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 16 โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management 3 Generations of Business Management Practices 1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. Reference: Biz Business, Industry, Computers, Engineering Technology, Sciences, Healthcare, Reference, more,.. World USA, UK, China, India, Germany, France, Australia, Russia, Mexico, South Africa, Singapore, more,.. News Java, Linux, XML, WAP, CRM, Vortals, Portals, IPOs, Tech Stocks, Venture Capital, M & A, more,..

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 17 งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems Research MIS: Management Information Systems Research Subject Portals Business Technology Research · e-Business Research · Knowledge Management Research Information Systems · Operations Research · Decision Sciences · Management Science Information Systems Research · Information Systems Theory · Information Systems Journals Enterprise Architecture · IT Architecture · Data Architecture Information Systems Evaluation · Capability Maturity Model · IT Spending · IS Quality Information Systems Acceptance · IT Acceptance · IT Adoption · IT Diffusion IT Productivity · IS Productivity · Information Technology ROI Strategic Information Systems · Executive Information Systems · Decision Support Systems Group Decision Support Systems · Management Information Systems · Transaction Processing Systems Human Computer Interaction · Computer-Mediated Communication Computer Supported Cooperative Work · Collaborative Computing Information Resource Management · Data Management Data Warehousing · Data Mining · Data Communications Systems Theory · Information Theory · Systems Analysis · Systems Design Object-Oriented Design · Object-Oriented Computing · Object-Oriented Systems Joint Application Design · Rapid Application Development · Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering · Software Engineering End User Computing · Informatics · Cybernetics Artificial Intelligence · Expert Systems Hypermedia · Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications

18 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 18 Environmental Scan: External Factors (opportunity, Threat) Environmental Scan: Internal Factors (Strength, Weakness) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Output S: S-O Strategy W: W-O Strategy S: S-T Strategy W: W-T Strategy 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan W/S : Internal Patent= Lack / Good Brand name= Poor/ Good Customer= Poor/ Proprietary KH, Network Origin access= Lack / Sources Channel= Bilateral / Multi High cost structure External O/T : Outcome แผนแม่บท S-O แผนลงทุน W-O แผนกล้ารุก S-T แผนถอย W-T IMPACTS +- OF KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด SWOT Analysis Framework of MIS Development

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 19


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1. 2 3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 3 basic modeling approachs 1.Top-down: DEDUCTIVE APPROACH 1.Top-down: Overall.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google