งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ
แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

2 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี I-MS
สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่อง งานข้อมูล งานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(Information-intensive) เช่น ตำราการเรียนการสอนแทบทุกสาขามีเรื่อง IT, ICT เข้าไปสอดแทรก และแล้วทำไมการว่าจ้างงาน IT,ICT หายาก ??? การประยุกใช้และพัฒนา IT, ICT เข้ากับระบบงานของมนุษย์ ทดแทน และหรือทำงานร่วม กับ ENTITY ธรรมชาติและสารสนเทศได้อย่างไร การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ แรงงาน และระบบงานเดิม (Classical approach)เช่นการใช้ ICT ควบคุมการทำงานโรงงาน การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ โครงสร้าง กฏระเบียบของคน (Structural and functional Approach)เช่นการยอมรับใช้ ATM การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ ความคิด ความรู้สึก ความเห็น ความเชื่อ ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ (Behavioral Approach)เช่นการทำการตัดสินใจของคน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

3 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี I-MS (ต่อ)
สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร(ต่อ) วิวัฒนาการ MIS มีสถิติ แรงงานเข้าสู่ภาคสังคมสารสนเทศ ยุคแรงงานด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรม เริ่มเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Information Age เหตุผลสังเกตได้เพราะ :- แรงงาน ร้อยละ 50 of US เข้าสู่การจ้างแรงงานด้าน สารสนเทศเช่น อาจารย์ นักกฎหมาย นักบัญชี และผู้บริหาร ทำงานเน้นสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น มีการใช้ MF Computer ในลักษณะ Back office application:- A/C, Payroll, Billing เพราะ US ใช้ UNIVAC I และ IBM 1960, ภาครัฐของ US มีรายได้ของ GNP เกือบร้อยละ 50 ของ GNP หรือร้อยละ 50 รายได้มาจากส่วนแบ่งตลาดแรงงาน ICT: Back office applications มากขึ้น MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

4 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี I-MS (ต่อ)
สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร(ต่อ) 1970 ภาคธุรกิจมีการพัฒนา MCBA เริ่มพัฒนาระบบรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น MIS = Total information system=Enterprise-wide mega-system that all of firm’s decision-making and TPS need. 1990 : ปลายยุค Information Age: Alvin Toffler ให้ความเห็นว่า เป็นยุคคลื่นสุดท้ายของ Information Age สังคมเริ่มต้นเปลี่ยนกระบวนการประมวลผลสารสนเทศและเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารข้อมูลให้เกิดยุคแห่งการเรียนรู้(Knowledge age)เพราะเป็นยุค AI, DBMS, Multimedia systems, Knowledge-based systems (ES, AI, Neural networks, 5 Generation systems) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

5 ชุมชนโลก(Global Village) การคิดแบบสากลคือการผลิตแบบท้องถิ่น
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี I-MS (ต่อ) สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร(ต่อ) Knowledge-based systems (ES, AI, Neural networks, 5 Generation systems) นำไปสู่การสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมการสื่อสารข้อมูลครอบคุมทั้งโลก (Global telecommunication networks) เชื่อมโยงเข้าแหล่งสารสนเทศทั่วโลกที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ส่งผลกระทบถึง ความเคลื่อนไหวกระแสความเป็นสากลครอบคุมทั่วโลกในลักษณะ เศรษฐกิจโลก(Global Economy): ระบบการเงินโลกรวมกลุ่ม Credit cardได้ง่าย พันธมิตรธุรกิจเกิดขึ้นได้ทั่วโลกเพียงวันเดียว ร้านค้าระดับโลกกับแหล่งทรัพยากร ราคา มีความเป็นมาตรฐานสากล ชุมชนโลก(Global Village) การคิดแบบสากลคือการผลิตแบบท้องถิ่น MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

6 ระบบการประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT
Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2nd.,1984) pp.9-33. ระบบคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณาการประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลงในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 ระบบการประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT (ต่อ)
Russell Ackoff ให้นิยาม MIS คือ Management Information Systems Microcomputers, Interactive display devices, User-friendly ,OAS, DBMS, DSS DSS: Decision Support Systems Managers to sit at interactive display terminal or micro workstation Model analysis tools spreadsheet packages MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

8 ตัวอย่างระบบlสารสนเทศ ที่สนับสนุน ส่งเสริมการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการองค์กร ( MSS: Management Support Systems) DSS Nature of Manager's Work MSS: Management Support System Technologies (Tools) GSS EIS SCM KM ES ANN Hybrid Intelligent Support Systems Intelligent Decision Support Systems Simon's Decision-Making Processes Structured Semistructured Unstructured Anthony's Hierarchy of Managerial Activities Strategic Planning Managerial Control Operational Control Gorry's and Scott Morton's Decision Support Framework type of decision by type of control MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

9 ระบบการประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT (ต่อ)
Office Automation Systems (OAS) technology support MS-office OR Office information systems (OIS) DSS and OIS abilities support by USERS need, various department for decision making 1980 IT revolution concept of Front office Mckesson Services Drugstore clients distributor can create larger markets. 1990 Knowledge-based systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

10 (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level
โครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems M: Management Top Management : Unstructured problems Middle Management: Unstructured-Structured Problems Operating Management: Structured Problems I: Information Strategy ยุทธศาสตร์ Tactic ยุทธวิธี Operation ปฏิบัติการ S: Systemsคือส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกัน Monitoring Open Environment: Entities Relationship: Covariance Scope: Cohesion Boundary Monitoring/Analyzing: Vision Collecting: Input Processing: Process Reporting: Output Disseminating: Outcome Collecting Processing Reporting (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level (I Processed by S) Processor By Organization MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

11 ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems M: Management I: Information S: Systems ความหมายการบริหารคือ: การบริหาร + การจัดการ = การบริหารจัดการที่ดี (Good governance) การวางแผน(คิด) การควบคุม การนำแผนไปปฏิบัติ(ทำ) และการติดตามประเมินผล(แก้) เช่น การกำกับดูแล การป้องกันปัญหาการแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรมในสิ่งที่จะจัดการ ให้เกิดความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม เป็นต้น ความหมายสารสนเทศแนวตั้งคือ: Entity(งาน สรรพสิ่ง) Facts Data Information Knowledge Wisdom Intellectual Property ความหมายระบบเชิงแนวคิด คือ: โครงสร้างระบบประกอบด้วย System = Cohesion + Covariance หรือ System = Physical subsystem + Logical subsystem การให้ความหมายระบบโดยอธิบายในนิยามความหมายของ Entity ที่มีอยู่ โดยการวิจัย ผ่านการบรรยาย (Descriptive) การอธิบาย(Explanation) และพยากรณ์(Forecasting) ตัว Entity ว่าคืออะไร องค์ประกอบของขั้นตอนของการประมวลผลระบบสารสนเทศ (AS Information Processors) Processor By Processor By M >> I I >> S MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Gordon B. Davis, Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development (International student edition: McGrawhill,1974) MIS คือการบูรณาการ ระบบคนและเครื่องจักร เพื่อกำหนดสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการทำหน้าที่ในการตัดสินใจต่างๆขององค์กร MIS มีชื่อหลายชื่อตามวิวัฒนาการของการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์กรและสังคม จึงมีชื่อต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ ระบบการประมวลผลสารสนเทศ (Information System) ระบบการตัดสินใจ/ระบบสารสนเทศ (Information/Decision System) หรือมีชื่อง่ายๆว่า ระบบสารสนเทศ(Information System) ทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

13 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? James O. Hicks, Jr., Management Information Systems a user perspective, NY: West Publishing Company, pp MIS คือระเบียบวิธีการของระบบฐานคอมพิวเตอร์ ที่สามารถบูรณาการฐานข้อมูลมาจากหลายแหล่งเพื่อกำนดให้มีสารสนเทศที่สำคัญ จำเป็นต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน ทั้งนี้ จะมีระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (EDPs) ทำหน้าที่ป้อนระบบข้อมูล Input เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูล ที่มีการบันทึกข้อมูลตลอดเวลาจากระบบ TPS เข้าสู่ EDPs อย่างต่อเนื่อง ตามช่วงเวลา ทุกครั้งที่มีการบริหารจัดการในระบบงานอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และมีความสัมพันธ์กับการไหลเวียนงานประจำขององค์กรเกิดขึ้น สรุปได้อย่างน้อยดังนี้ MIS ต้องมีสมรรถนะในการบูรณาการ และสรุปรายละเอียดข้อมูล เพื่อผลิตสารสนเทศเพื่อการบริหารที่จำเป็น MIS จะประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญคือ มีซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)เพื่อช่วยในการบูรณาการสารสนเทศมาจากหลายระบบงาน EDPs Applications ตัว MIS จะต้องมีการบูรณาการ รวบรวมสารสนเทศ ที่มาจากหน่วนงานในสังกัดที่มีหน้าที่หลากหลายกัน เพื่อสร้างระบบ DSS สามารถให้บริการผู้ใช้แบบ Interactive ต่อไป MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

14 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รูปแบบของระบบสารสนเทศ (IS: Information System Types) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information Systems) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographical Information Systems) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

15 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือ ความหมายกว้าง คือระบบการจัดการ Entity ที่สนใจ มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ให้เป็น Information/Soft Goods หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP: Intellectual Property) ความหมายทั่วไป คือระบบการจัดการ ผลิตข้อมูลระดับต่างๆด้วยการบริหารจัดการที่ดี ความหมายเชิง INPUT/PROCESS การใช้ประโยชน์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders , Users) ความหมายเชิง OUTCOME การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตด้วยกันและหรือระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยกันและหรือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลความหมายเชิง PROCESS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

16 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? Charles Parker, Thomas Case MIS คือระบบที่กำหนดไว้ให้คนในองค์กรใช้ข้อมูล สารสนเทศตามเวลาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์กร โดย MIS มีองค์ประกอบในเรื่องต่างๆคือ TPS, MRS (Management reporting systems), DSS, KBS(: ES,AI) ,OIS (Office information systems) ทั้ง นี้ MIS, IS สามารถใช้สับเปลี่ยนในความหมายเดียวกัน โดยที่ระบบคือคือชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS โดยที่องค์ประกอบของระบบ(Cohesion, System element) คือ Entity ที่สัมผัสได้ (tangible object) เช่นรถ คน และ Entity ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible, Abstract concept) เช่นข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

17 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? MIS สามารถทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร MIS สามารถอธิบายได้โดยมองโครงสร้างปิระมิดขององค์กร มีการตัดสินใจอย่างไร MIS for: Strategic and Policy planning and decision making MIS for: Tactical planning and decision making MIS for: Operational planning, decision making and control MIS for: OAS,EDPS,Transaction processing inquiry response MIS for: DB/DW/Web services MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

18 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? MIS คือระบบสารสนเทศองค์กร(organizational information system)ที่ไม่ใช่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรได้เท่านั้นยังสามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารขององค์กรด้วย ทำให้ MIS เป็นแนวความคิดที่ต้องการออกแบบระบบใหม่พัฒนาได้จริง แต่การทำ MIS ที่สมบูรณ์ยังคงยากอยู่ในการสนับสนุนการบริหารและทำการตัดสินใจที่ต้องการ แต่ MIS ก็ยังเป็น ระบบสารสนเทศ (information system) สนับสนุนหน้าที่ของการบริหารองค์กร MIS จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ (Gordon B. Davis p.8) ต้องอิงความสามารถของเทคนิค ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียกใช้ภายใต้สถานการณที่ซับซ้อน จึงต้องการวิวัฒนาการของ MIS ดังนี้ การวิวัฒนาการของ MIS concept การจัดการบัญชี: ด้านการเงินและบัญชี ศาสตร์การบริหาร: การแก้ปัญหาเชิงระบบ รูปแบบคณิตศาสตร์ และนโยบายใช้ MIS ตัดสินใจในการบริหาร ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในการทำการตัดสินใจ เช่น Linear,Q Theory, Decision Theory, Game Theory, Simulation, Dynamic Programming, Integer programming ทฤษฎีการบริหาร: Herbert A. Simon , the Decision process:- Intelligence, Design, Choice, decision trees of Bottom to Top, Left to right กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์: ICT :- HW/SW/Network/OS ตัวกระบวนการคอมพิวเตอร์ทำให้ MIS เป็นจริงมากที่สุด Computer-based management information systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

19 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? MISจะพัฒนาได้ต้องอาศัยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม All of information PROCESSOR:- Individual, Group, Organization, Society, Nation, World, Innovation Value chain of INFORMATION Processors Management Decision making concept Functionality (Production, Trading, Customers) relationship Activity (Strategic, Tactical, Operation) MIS is INFORMATION IN DATABASE ARE KNOWLEDGE Bases DECISION TECHNOLOGY:- MIS using by Analyze data developed:- Result of Actual operation in organization, Models, Trends , Forecasting , Analytic tools will be applied, Report on Demand, Graphic on TERMINALS than report. Timely. DSS interactive with Computer:- Internet, Extranet, Intranet Expert Systems EXIS OAS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

20 PhD in Management Information Systems
PhD in Management Information Systems The Ph.D in management information systems focuses on an interdisciplinary business understanding of how technology can affect an organization's behavior, structure, and function and on the effective use and control of information and computer systems by management; both the technical aspects and the organizational impact of information management are stressed. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

21 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? การจำแนกระบบ Physical description (Cohesion) เช่น HW= I + O Devices Logical description (Covariance) เช่น I-P-O-Outcome Modeling systems คือการจำลองภาพ Physical System ผสมผสานการทำงานกับ Logical System MIS จะใช้หลาย Models James O. Hicks Jr. Management Information Systems A User Perspective, (St. Paul: West Publishing Company, 1984) MIS คือการสร้างรูปแบบระบบฐานคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่งเพื่อกำหนดให้เป็นสารสนเทศที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองค์กร โดย MIS มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ เน้นสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มีความต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการการบริหารได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบสรุป ควบคุม สถานการณ์ใดๆ และพยากรณ์ได้ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

22 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? Efraim Turban, Decision Support and Expert Systems managerial perspectives (New York: Macmillan Publishing Company, 1988) ) MIS มุมมองในเรื่อง การบริหาร คือระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร(Data, HW, SW,PW, Procedure, Budget, Time ) ที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร โดยใช้ ICT ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการ SDLC (Management scope= Resources + Time) MIS คือระบบการตอบโต้ฐานคอมพิวเตอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เรียกใช้ สกัด และบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองการตัดสินใจในการบริหารได้ทันเหตุการณ์ มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ เป็นข่าวสารที่มีการกรอง Intelligence สามารถสืบค้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจ ออกแบบความต้องการใหม่ๆด้วยกระบวนการ Design ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ ประเมิเลือกสรร Choice สารสนเทศได้ตลอดเวลา 1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control EDPS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

23 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? 1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control EDPS Type of Decision = Structured + Semi structured + Unstructured Evolutionary path 0f Computer Based Information Systems (CBIS) TPS MIS, OAS DSS:- Data management (DSS Server, DBMS Server, Data Directory Server, Query facility Server) Model management (SW packages Server, Model DBMS server, Model Directory Server) Dialog management (User interface :-Easy- SW, KB) ES Internet 2000 Multimedia MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

24 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? Supportive :- Marketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration Strategic planning:- Econometric model, Market model, Simulation, Decision theory, Investment analysis, Facilities planing Engineering research:- Design automation, Project control, Numerical control, Configuration management, Industrial engineering, Bill of material generation Back office for ADMINISTRATIVE:- Financial:- Accounts receivable, Account payable, General ledger, Cost accounting, Budgeting, Financial models, Key rated analysis, Profit and loss statements Personnel:- Payroll, Payroll report, Wage and compensation analysis, Performance appraisals Legal MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

25 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? Jerome Kanter, Management-Oriented Management Information Systems 2 nd.,(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall., 1977) MISคือระบบที่ช่วยในการจัดการ(Aids management) ในเรื่องการตัดสินใจ การบรรลุผลสำเร็จ และการควบคุมการตัดสินใจต่างๆ โดย MIS มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ M: Management Directed I: Information Oriented S: System integrated MIS คือระบบ Total System and Integrated System หรือ MIS คือ ระบบที่ช่วย Aids Management ในการทำงาน ส่วนการบริหารคือหการวางแผน และควบคุมทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร Total System = all functional/vision/mission systems of organization have been designed and implemented เช่นองค์กรมี Functional system ได้แก่ระบบการผลิต การค้า การตลาด ติต่อลูกค้า Integrated System คือการบรณาการ all functional system ทั้งหมดประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้เป้น หนึ่ง Entity M-I-S, Common data flow, Heavy planning element, Subsystems concept, Central DB, Computerized MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

26 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? I: Information subsystem classification of BUSINESS ประกอบด้วยสารสนเทศของBPR อย่างน้อยต่อไปนี้ Mainstream :- Sales Order Processing:- Customer billing, Order filling, Transportation Inventory reporting and Control:- Stock status reporting, Statistical replenishment Requirements generation :- Gross requirements generation, Net requirements generation Production Scheduling:- Fabrication and assembly scheduling, Shop loading, Insurance of job packets Production Control:- Performance vs. plan analysis, Variance reporting Purchasing, Receiving, Quality control, Maintenance Supportive :- Marketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

27 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based MIS ของโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

28 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีเป็นอย่างไร (ต่อ)
What is the MIS: Management Information Systems ? ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based MIS ของโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

29 CRITICITE : แนวทางศึกษา
MIS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

30 CRITICITE : แนวทางศึกษา MIS ของ Sherman Blumenthal
The Organization-chart approach The Management survey / Top Down Approach The Data Collection Approach The Data Bank Approach The Integrate-later Approach The integrate-now or Total-system approach MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

31 Decision Model for Systems Development Development of TPS
Overview Decision Model for Systems Development Development of TPS Systems Life Cycle concept Systems Analysis The process Data flow diagram (DFD) A case example Data flow diagram example Exploded DFD Systems Design Systems Design Specifications Relationships of design specs Output specifications Output layout Input specifications Systems implementation Maintenance MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

32 Ann Williams decided to have the accounts payable system automated
Ann Williams decided to have the accounts payable system automated. She had a meeting with John Parkins, the MIS manager, and obtained his concurrence for developing the system. A senior systems analyst, Carl Sagan, was assigned to act as a leader of the systems development project. He interviewed Ginny, Harry and Ann and prepared the contextual (or high-level) and the second-level DFDs, later approved by Ann. It was also agreed that Ann's signature would be scanned and that the future system would print the checks automatically, including Ann's signature. Sagan needs to explode the DFDs in a third level of detail to complete the analysis. He assigned you, as junior system analysts, the task of explodind the DFDs. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

33 DSS: decision Support Systems (ต่อ)
Enterprise-wide DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรได้หลายคน พร้อมๆ กัน เช่นInternetม , Search engine Desk-top DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรได้เฉพาะคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่งเช่น Excel การสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารคือช่วยด้านสืบค้นข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์ข้อมูล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

34 โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management
โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management 3 Generations of Business Management Practices 1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. Reference: Biz Business, Industry, Computers, Engineering Technology, Sciences, Healthcare, Reference, more,.. World USA, UK, China, India, Germany, France, Australia, Russia, Mexico, South Africa, Singapore, more,.. News Java, Linux, XML, WAP, CRM, Vortals, Portals, IPOs, Tech Stocks, Venture Capital, M & A, more,.. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

35 งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MIS: Management Information Systems Research Subject Portals Business Technology Research · e-Business Research · Knowledge Management Research Information Systems · Operations Research · Decision Sciences · Management Science Information Systems Research · Information Systems Theory · Information Systems Journals Enterprise Architecture · IT Architecture · Data Architecture Information Systems Evaluation · Capability Maturity Model · IT Spending · IS Quality Information Systems Acceptance · IT Acceptance · IT Adoption · IT Diffusion IT Productivity · IS Productivity · Information Technology ROI Strategic Information Systems · Executive Information Systems · Decision Support Systems Group Decision Support Systems · Management Information Systems · Transaction Processing Systems Human Computer Interaction · Computer-Mediated Communication Computer Supported Cooperative Work · Collaborative Computing Information Resource Management · Data Management Data Warehousing · Data Mining · Data Communications Systems Theory · Information Theory · Systems Analysis · Systems Design Object-Oriented Design · Object-Oriented Computing · Object-Oriented Systems Joint Application Design · Rapid Application Development · Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering · Software Engineering End User Computing · Informatics · Cybernetics Artificial Intelligence · Expert Systems Hypermedia · Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

36 Decision Making Levels of Management
Strategic decision making VS. TOP Management Tactical decision making VS. MIDDLE Management Operational decision making VS. OPERATING Management MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

37 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

38 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

39 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

40 DSS: decision Support Systems
รูปแบบของระบบสารสนเทศอะไรก็ได้ ที่สามารถสนับสนุนวิธีการทำการตัดสินใจของผู้บริหารขององค์กรได้ เช่น ระบบ windows media player, OLTP: online transaction processing system, MIS, EIS, ESS, GIS, GAMES ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ ICT ที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือโต้ตอบการทำการตัดสินใจ ช่วยแก้ไขปัญหาเชิง Semi-structured and unstructured ได้ เช่น การค้นข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ Decision Support Systems (DSS) are aimed at solving semi/ill-structured problems with which managements are faced. DSS use internal data from TPS and MIS. They often bring in information from external sources as well. DSS are meant to be an adjunct to decision makers to develop their capabilities but not to replace their judgment. They are aimed at decisions where they can't be completely supported by algorithms. การจัดเตรียมและการรองรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตัดสินใจหลายๆเรื่องในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

41 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

42 data warehouse A database designed to support decision making in an organization. Data from the production databases are copied to the data warehouse so that queries can be performed without disturbing the performance or the stability of the production systems. Data Marts Data warehouses can become enormous with hundreds of gigabytes of transactions. As a result, subsets, known as "data marts," are often created for just one department or product line. Updated at the End of a Period Data warehouses are generally batch updated at the end of the day, week or some period. Its contents are typically historical and static and may also contain numerous summaries. Operational Data Stores The data warehouse is structured to support a variety of analyses, including elaborate queries on large amounts of data that can require extensive searching. When databases are set up for queries on daily transactions, they are often called "operational data stores" rather than data warehouses (see ODS ). See OLAP , DSS , EIS and BI software . MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

43 EIS (1) (Executive Information System) An information system that consolidates and summarizes ongoing transactions within the organization. It provides top management with all the information it requires at all times from internal and external sources. The terms EIS and decision support system (DSS) are often used synonymously; however, an EIS implies more of a war room style graphical interface that overlooks the entire enterprise. A decision support system (DSS) typically provides a spreadsheet style "what if?" analysis capability, often for only one department or one product at a time. LightShip and Forest & Trees are examples of EIS software that popularized the concept. The EIS systems in the 1980s were the progenitors of the business intelligence (BI) software in the 1990s. See DSS and BI software . (2) (Enterprise Information Services) The back-end layer where the traditional data processing occurs in an organization, which includes the databases, mainframe and ERP applications. (3) (EIS International, Inc., Herndon, VA) Founded in Connecticut in 1980 by Robert Jesurum, EIS became a leading provider of advanced technology solutions for call centers worldwide. The firm's call center workstations and predictive dialing software were used in a wide variety of industries, including finance, telecom and cable, publishing and market research. In 2000, EIS became a subsidiary of German-based SER Systeme AG, and in 2002, a management buyout created the independent SER Solutions, Inc. with headquarters in Dulles, VA. For more information, visit MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

44 DSS (1) (Decision Support System) An information and planning system that provides the ability to interrogate computers on an ad hoc basis, analyze information and predict the impact of decisions before they are made. DBMSs let you select data and derive information for reporting and analysis. Spreadsheets and modeling programs provide both analysis and "what if?" planning. However, any single application that supports decision making is not a DSS. A DSS is a cohesive and integrated set of programs that share data and information. A DSS might also retrieve industry data from external sources that can be compared and used for historical and statistical purposes. An integrated DSS directly impacts management's decision-making process and can be a very cost-beneficial computer application. See EIS and OLAP . MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

45 Decision Support Decision support systems increasingly use OLAP databases, which provide rapid access to multidimensional views of the data. A user can quickly flip from "by product" to "by region" with a multidimensional database. Decision Support Decision support systems increasingly use OLAP databases, which provide rapid access to multidimensional views of the data. A user can quickly flip from "by product" to "by region" with a multidimensional database. (2) (Digital Signature Standard) A National Security Administration standard for authenticating an electronic message. See RSA and digital signature . (3) (Digital Satellite System) A direct broadcast satellite (DBS) system from Hughes Electronics Corporation that delivers more than 175 TV channels. DSS receivers and dishes are made by RCA and other manufacturers. USSB and DirecTV provide the content. See DBS . MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 (2) (Digital Signature Standard) A National Security Administration standard for authenticating an electronic message. See RSA and digital signature . (3) (Digital Satellite System) A direct broadcast satellite (DBS) system from Hughes Electronics Corporation that delivers more than 175 TV channels. DSS receivers and dishes are made by RCA and other manufacturers. USSB and DirecTV provide the content. See DBS . (2) (Digital Signature Standard) A National Security Administration standard for authenticating an electronic message. See RSA and digital signature . (3) (Digital Satellite System) A direct broadcast satellite (DBS) system from Hughes Electronics Corporation that delivers more than 175 TV channels. DSS receivers and dishes are made by RCA and other manufacturers. USSB and DirecTV provide the content. See DBS .

46 OLAP (OnLine Analytical Processing) Decision support software that allows the user to quickly analyze information that has been summarized into multidimensional views and hierarchies. OLAP tools are used to perform trend analysis on sales and financial information. They enable users to drill down into masses of sales statistics in order to isolate products that are the most volatile. OLAP and MOLAP Traditional OLAP products are also called "multidimensional OLAP" (MOLAP) because they summarize transactions into multidimensional views ahead of time. Data are organized into a cube structure that can be rotated by the user, which is particularly suited for financial summaries. Queries are fast because the consolidation has already been done. Relational OLAP (ROLAP) Relational OLAP tools extract data from relational databases. Using complex SQL statements against relational tables, ROLAP is able to create multidimensional views on the fly. ROLAP tends to be used on data that has a large number of attributes, where it cannot be easily placed into a cube structure. For example, customer data with numerous descriptive fields are typically ROLAP candidates, rather than financial data. Database OLAP and Web OLAP (DOLAP and WOLAP) A database OLAP refers to a relational DBMS that is designed to host OLAP structures and perform OLAP calculations. Web OLAP refers to OLAP data that is accessible from a Web browser. See MDX . MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

47 MDX (MultiDimensional EXpressions) A multidimensional query language
MDX (MultiDimensional EXpressions) A multidimensional query language. MDX uses syntax similar to SQL, but whereas SQL is used to query relational tables, MDX is used to query multidimensional cubes (OLAP databases). See SQL and OLAP . MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

48 Contents of a Design Definition
We talked about how the library definition consists of the functional part and the physical part. Here is the content of the design definition, conformance class 8, which is the assembly module. This will be the first target area for the Mentor and Zuken translators. In the functional definition there is network definition, which is physical connectivity. Shape definition in the design is assembly shape, part instantiation, and packaging definition. Packaging definition is probably the most complex part. It allocates the function to physical in the design. We will not talk about the shape definition or part level in this discussion. Functional Definition Functionality Definitions in the Design are Network Definitions Interface Definition Physical Definition Shape Definition in the Design is Assembly Shape Part instantiation Packaging Definition Establishing the Allocation of Function to Physical in the Design Part level information Functionality Definition Shape Definition Mapping between Functional Interface and Physical Interface Version Management Design Definition includes a snapshot of the Library Subset used in the Design. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

49 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

50 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

51 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

52 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

53 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

54 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

55 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

56 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

57 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

58 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

59 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

60 Sources: Ralph H. Sprague, Jr. , Hugh J
Sources: Ralph H. Sprague, Jr., Hugh J. Watson, Decision Support Systems putting theory into practice, 2 nd.,(US: Prentice-Hall International Editions, 1989), p.14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

61 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

62 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

63 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

64 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

65 “You can't manage what you can't measure."
     Critical Success Factor - Executive Engagement Visible, consistent support and an active role in communication and reward. Assuring linkage of Six Sigma to corporate strategies. Clear prioritization (relative to other initiatives, programs and priorities). Requiring the use of facts and data to support actions at all levels of decision-making. Creating accountabilities, expectations, roles and responsibilities for the organization. Conducting and attending regular reviews to assure and verify progress.      Critical Success Factor - Communications Creation and communication of a Human Resources plan to support Six Sigma roles. Regular written communications on Six Sigma news and successes. Development and dissemination of communication aids to management. Advocating and creating a "common language" based on Six Sigma. Communicating pertinent facts about Six Sigma in every company meeting.      Critical Success Factor - Projects Establish a documented 1-year Six Sigma project inventory (and refresh regularly). Assure linkage of Six Sigma projects to critical business and customer needs. Establish projects of appropriate scope and size (significant savings & achievable). Assign a Champion and Black Belt to each project (and hold them accountable). Implement a project tracking system to facilitate replication and reuse. h.   Means-ends and Ends/means (EM) analysis: planning techniques that determines information requirements based on desired ends (effectiveness) and available means (efficiency) to achieve the ends. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

66 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

67 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

68 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

69 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

70 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

71 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

72 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

73 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

74 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

75 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

76 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

77 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

78 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

79 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

80 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

81 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

82 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

83 (MIS) A computer system for a business or other organization which collects and analyzes data from all departments, and is designed to provide an organization's management with up-to-date information (such as financial reports, inventory, etc.) at any time. Management Information Systems (MIS) are information systems, typically computer-based, that are used within an organization. Worldnet describes an information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization". A management information system may also be defined as "a system that collects and processes data (information) and provides it to managers at all levels who use it for decision making, planning, program implementation, and control.“ In business, information systems support business processes and operations, decision-making, and competitive strategies. An information system is comprised of all the components that collect, manipulate, and disseminate data or information. It usually includes hardware, software, people, communications systems such as telephone lines, and the data itself. The activities involved include inputting data, processing of data into information, storage of data and information, and the production of outputs such as management reports. As an area of study it is commonly referred to as information technology management. The study of information systems is usually a commerce and business administration discipline, and frequently involves software engineering, but also distinguishes itself by concentrating on the integration of computer systems with the aims of the organization. The area of study should not be confused with Computer Science which is more theoretical and mathematical in nature or with Computer Engineering which is more engineering. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

84 EIS: introduction of “executive information systems”.
MIS มาจากการบริหารจัดการภาคธุรกิจเอกชนมากว่า 50 ปี (4 ทศวรรษ) Mainframe Computer, 1950s and '60s EDP, TPS: electronic data processing systems record and store bookkeeping data such as journal entries, specialized journals, and ledger accounts. This was strictly an operations support role. Mainframe Computer, MIS: management information systems predefined reports, including income statements (they were called P & L’s back then), balance sheets and sales reports. They were trying to perform a decision making support role, but they were not up to the task. Mainframe Computer, DSS: decision support systems Interactive in the sense they allowed the user to choose between numerous options and configurations. Not only was the user allowed to customize outputs, they also could configure the programs to their specific needs. There was a cost though. As part of your mainframe leasing agreement, you typically had to pay to have an IBM system developer permanently on site. Micro-computer introduction of decentralized computing by Microcomputer Instead of having one large mainframe computer for the entire enterprise, Many poor souls fought with the vagaries of DOS protocols, BIOS functions, and DOS batch programming. EIS: introduction of “executive information systems”. ES, AI : the first commercial application of artificial intelligence techniques in the form of “expert systems” Internet Commercialization 1990 “strategic information systems”. Developments in the subject of strategic management by scholars like M. Porter, T Peters, J. Reise, C. Markides, and J. Barney in the 1980s. Competitive advantage became a hot management topic and software developers were happy to provide the tools. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

85 2000 - : Future developments
M. Hammer's reengineering principles will be incorporated further into business information systems. Hammer said that rather than organizing a firm into functional specialties (like production, accounting, marketing, etc.) and looking at the tasks that each function performs, we should be looking at complete processes from materials acquisition, to production, to marketing and distribution. The firm should be re-engineered into a series of processes. More and more software will utilize this approach. Ultimately there will be a fully integrated business information system in which all types of business information is seamlessly moved throughout the firm. The whole supply chain, from raw materials to final customer, should be seen as a single process. This is not unlike M. Porters theory of a “value chain” two decades earlier. The difference is that Hammer provides implementation procedures and these can be better translated into software algorithms that will drive extranets. More and more, business information systems will take on the role of value chain support, rather than company support. The model of software tool representing this new tendency is the platform of suites " Business management systems p2p " also called " business workflow management " or still Oberon BWA In the future, a time could come when these systems are moved from extranets to the internet. Customers will become a fully integrated participant in the value chain and will have the same information system access as manufacturers, suppliers, distributors, or facilitators. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

86 ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การแพทย์:-
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

87 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

88 Information Security Policy
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

89 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

90 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

91 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

92 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

93 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

94 ระบบ (S: Systems) ความสัมพันธ์ การบริหารจัดการ (M: Management)
กับ ความสัมพันธ์ การบริหารจัดการ (M: Management) และ สารสนเทศ (I: Information) อย่างไร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

95 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ
Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2nd.,1984) pp.9-33. ระบบคือ ระบบคือคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณาการประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลงในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

96 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE?
บทนำ แนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? การทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่อง งานข้อมูล งานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(Information-intensive) เช่น ตำราการเรียนการสอนแทบทุกสาขามีเรื่อง IT, ICT เข้าไปสอดแทรก และแล้วทำไมการว่าจ้างงาน IT,ICT หายาก ??? การประยุกใช้และพัฒนา IT, ICT เข้ากับระบบงานของมนุษย์ ทดแทน และหรือทำงานร่วม กับ ENTITY ธรรมชาติและสารสนเทศได้อย่างไร การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ แรงงาน และระบบงานเดิม (Classical approach)เช่นการใช้ ICT ควบคุมการทำงานโรงงาน การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ โครงสร้าง กฏระเบียบของคน (Structural and functional Approach)เช่นการยอมรับใช้ ATM การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ ความคิด ความรู้สึก ความเห็น ความเชื่อ ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ (Behavioral Approach)เช่นการทำการตัดสินใจของคน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

97 วิวัฒนาการ MIS สถิติ แรงงานเข้าสู่ภาคสังคมสารสนเทศ
บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE?(ต่อ) วิวัฒนาการ MIS สถิติ แรงงานเข้าสู่ภาคสังคมสารสนเทศ แรงงาน ร้อยละ 50 of US Vs. UNIVAC I :- Back office application:- A/C, Payroll, Billing 1960 เกือบร้อยละ 50 ของ GNP หรือร้อยละ 50 รายได้มาจากส่วนแบ่งตลาด ICT: Back office applications มากขึ้น เริ่มพัฒนาระบบรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น MIS = Total information system=Enterprise-wide mega-system that all of firm’s decision-making and TPS need. Alvin Toffler ปัจจุบันเป็นยุคคลื่นสุดท้ายของ Information Age แต่เป็นสังคมเริ่มต้นเปลี่ยนสมรรถนะกระบวนการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลให้เกิดยุคแห่งการเรียนรู้(Knowledge age)เพราะเป็นยุค Intelligent, DBMS, Multimedia, Knowledge-based system(ES, AI, Neural networks, 5 Generation) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

98 Russell Ackoff ให้นิยาม MIS คือ Management Information Systems
บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE?(ต่อ) Russell Ackoff ให้นิยาม MIS คือ Management Information Systems Microcomputers, Interactive display devices, User-friendly ,OAS, DBMS, DSS DSS: Decision Support Systems Managers to sit at interactive display terminal or micro workstation Model analysis tools spreadsheet packages MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

99 1990 Knowledge-based systems
บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? (ต่อ) Office Automation Systems (OAS) technology support MS-office OR Office information systems (OIS) DSS and OIS abilities support by USERS need, various department for decision making 1980 IT revolution concept of Front office Mckesson Services Drugstore clients distributor can create larger markets. 1990 Knowledge-based systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

100 ระเบียบวิธีการศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ENTITY อย่างไร
ตัวอย่างศึกษา Entities คน สรรพสิ่ง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นอยู่ Existing มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical อธิบายนิยาม ข้อเท็จจริง ของข้อมูล(META DATA)ที่เป็นมาตรฐาน FILE RECORD Directory: Naming, Coding การอธิบาย FIELD/ Data Elementt Attribute Representation Value การประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT Character, Bytes, Bits, Electronic: On, Off, HW/SW Worked มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical สะท้อนให้เห็นความจริง(Physical) และ Logical ของ สถานภาพที่เป็นอยู่ ดิน(ของแข็ง) น้ำ(ของเหลว) ลม(ก๊าส) ไฟ(พลังงาน) SE ? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

101 การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS
การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? Organization (Systems) Components Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Management by systems objective / JOB, ACTIVITY Management by PW Management by Technical / KM / SW Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW Management by INFORMATION 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information Management by Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR. , Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

102 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร
บทนำ องค์ประกอบระบบ Logical System คือ ??? การวิเคราะห์เชิงระบบ Systems Approach :- RBMS การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Globalization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตขององค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ขององค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

103 บทนำ ระบบ คือ Entities ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองและมีการประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ Output, Outcomes เดียวกัน ระบบ ENTITY (ES) คือ ? = (สรรพสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ที่สังเกต/สัมผัส ได้และไม่ได้ด้วยอายตะนะทั้งห้าของคน ได้รับรู้สรรพสิ่งได้แก่ สิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สถานการณ์) ระบบ FACTS (FS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of ENTITY ระบบ DATA (DS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of FACTS ระบบ INFORMATION (IS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of DATA ระบบ KNOWLEDGE (KS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of INFORMATION ระบบ WISDOM (WS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of KNOWLEDGE ระบบ INTELLECTUAL PROPERTY (IPS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of WISDOM MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

104 บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS
การเกิดของระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยปัจเจกชน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม-สังคมวัฒนธรรม โดยอาศัย ระเบียบวิธีการสร้าง-พัฒนาสารสนเทศขึ้นมา ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของ ศาสตร์ต่างๆ ระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้(Knowledge Pursuit) หรือระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์(Sciences Method) หรือระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) หรือระเบียบวิธีการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) หรือระเบียบวิธีการการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ด้วยลัทธิ อุดมการณ์ และศาสนาเช่น หลักธรรมะศาสนาพุทธว่าด้วย อริยะสัจสี่ การพัฒนาระบบสารสนเทศถึงขั้นสูงสุด คือการแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด หรือ Users Requirement 3 Levels คือ NEEDS, WANTS and DEMAND MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

105 บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS(ต่อ) การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อได้สิ่งต้องการสูงสุด คือ การเกิดของระบบสารสนเทศเป็นขั้นตอน หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศของมนุษย์ ให้อยู่รอดในสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งการใช้ปัญญาเพื่อสามารถควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของสิ่งแวดล้อม Entity หรือสังคมสารสนเทศ หรือ Entity as Information GOODS Society ดังนี้ Entity observations ? Entity ได้แก่อะไร Entity ต้องถูก Information processors (SC. Methodology: Descriptive, Explanation, Forecasting ) ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปรของ Entity ที่ศึกษา Process into FACTS ? Process into DATA ? Process into INFORMATION ? Process into KNOWLEDGE ? Process into WISDOM ? Process into INTELLECTUAL PROPERTY (IP) = Information/Soft GOODS? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รูปแบบของระบบสารสนเทศ (IS: Information System Types) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information Systems) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographical Information Systems) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือ ความหมายกว้าง คือระบบการจัดการ Entity ที่สนใจ มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ให้เป็น Information/Soft Goods หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP: Intellectual Property) ความหมายทั่วไป คือระบบการจัดการ ผลิตข้อมูลระดับต่างๆด้วยการบริหารจัดการที่ดี ความหมายเชิง INPUT/PROCESS การใช้ประโยชน์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders , Users) ความหมายเชิง OUTCOME การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตด้วยกันและหรือระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยกันและหรือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลความหมายเชิง PROCESS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Charles Parker, Thomas Case MIS คือระบบที่กำหนดไว้ให้คนในองค์กรใช้ข้อมูล สารสนเทศตามเวลาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์กร โดย MIS มีองค์ประกอบในเรื่องต่างๆคือ TPS, MRS (Management reporting systems), DSS, KBS(: ES,AI) ,OIS (Office information systems) ทั้ง นี้ MIS, IS สามารถใช้สับเปลี่ยนในความหมายเดียวกัน โดยที่ระบบคือคือชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS โดยที่องค์ประกอบของระบบ(Cohesion, System element) คือ Entity ที่สัมผัสได้ (tangible object) เช่นรถ คน และ Entity ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible, Abstract concept) เช่นข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Gordon B. Davis, Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development (International student edition: McGrawhill,1974) MIS คือการบูรณาการ ระบบคนและเครื่องจักร เพื่อกำหนดสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการทำหน้าที่ในการตัดสินใจต่างๆขององค์กร MIS มีชื่อหลายชื่อตามวิวัฒนาการของการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์กรและสังคม จึงมีชื่อต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ ระบบการประมวลผลสารสนเทศ (Information System) ระบบการตัดสินใจ/ระบบสารสนเทศ (Information/Decision System) หรือมีชื่อง่ายๆว่า ระบบสารสนเทศ(Information System) ทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

110 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? MIS สามารถทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร MIS สามารถอธิบายได้โดยมองโครงสร้างปิระมิดขององค์กร มีการตัดสินใจอย่างไร MIS for: Strategic and Policy planning and decision making MIS for: Tactical planning and decision making MIS for: Operational planning, decision making and control MIS for: OAS,EDPS,Transaction processing inquiry response MIS for: DB/DW/Web services MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

111 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? MIS คือระบบสารสนเทศองค์กร(organizational information system)ที่ไม่ใช่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรได้เท่านั้นยังสามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารขององค์กรด้วย ทำให้ MIS เป็นแนวความคิดที่ต้องการออกแบบระบบใหม่พัฒนาได้จริง แต่การทำ MIS ที่สมบูรณ์ยังคงยากอยู่ในการสนับสนุนการบริหารและทำการตัดสินใจที่ต้องการ แต่ MIS ก็ยังเป็น ระบบสารสนเทศ (information system) สนับสนุนหน้าที่ของการบริหารองค์กร MIS จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ (Gordon B. Davis p.8) ต้องอิงความสามารถของเทคนิค ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียกใช้ภายใต้สถานการณที่ซับซ้อน จึงต้องการวิวัฒนาการของ MIS ดังนี้ การวิวัฒนาการของ MIS concept การจัดการบัญชี: ด้านการเงินและบัญชี ศาสตร์การบริหาร: การแก้ปัญหาเชิงระบบ รูปแบบคณิตศาสตร์ และนโยบายใช้ MIS ตัดสินใจในการบริหาร ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในการทำการตัดสินใจ เช่น Linear,Q Theory, Decision Theory, Game Theory, Simulation, Dynamic Programming, Integer programming ทฤษฎีการบริหาร: Herbert A. Simon , the Decision process:- Intelligence, Design, Choice, decision trees of Bottom to Top, Left to right กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์: ICT :- HW/SW/Network/OS ตัวกระบวนการคอมพิวเตอร์ทำให้ MIS เป็นจริงมากที่สุด Computer-based management information systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

112 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? MISจะพัฒนาได้ต้องอาศัยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม All of information PROCESSOR:- Individual, Group, Organization, Society, Nation, World, Innovation Value chain of INFORMATION Processors Management Decision making concept Functionality (Production, Trading, Customers) relationship Activity (Strategic, Tactical, Operation) MIS is INFORMATION IN DATABASE ARE KNOWLEDGE Bases DECISION TECHNOLOGY:- MIS using by Analyze data developed:- Result of Actual operation in organization, Models, Trends , Forecasting , Analytic tools will be applied, Report on Demand, Graphic on TERMINALS than report. Timely. DSS interactive with Computer:- Internet, Extranet, Intranet Expert Systems EXIS OAS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

113 PhD in Management Information Systems
PhD in Management Information Systems The Ph.D in management information systems focuses on an interdisciplinary business understanding of how technology can affect an organization's behavior, structure, and function and on the effective use and control of information and computer systems by management; both the technical aspects and the organizational impact of information management are stressed. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

114 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? การจำแนกระบบ Physical description (Cohesion) เช่น HW= I + O Devices Logical description (Covariance) เช่น I-P-O-Outcome Modeling systems คือการจำลองภาพ Physical System ผสมผสานการทำงานกับ Logical System MIS จะใช้หลาย Models James O. Hicks Jr. Management Information Systems A User Perspective, (St. Paul: West Publishing Company, 1984) MIS คือการสร้างรูปแบบระบบฐานคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่งเพื่อกำหนดให้เป็นสารสนเทศที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองค์กร โดย MIS มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ เน้นสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มีความต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการการบริหารได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบสรุป ควบคุม สถานการณ์ใดๆ และพยากรณ์ได้ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

115 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Efraim Turban, Decision Support and Expert Systems managerial perspectives (New York: Macmillan Publishing Company, 1988) ) MIS มุมมองในเรื่อง การบริหาร คือระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร(Data, HW, SW,PW, Procedure, Budget, Time ) ที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร โดยใช้ ICT ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการ SDLC (Management scope= Resources + Time) MIS คือระบบการตอบโต้ฐานคอมพิวเตอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เรียกใช้ สกัด และบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองการตัดสินใจในการบริหารได้ทันเหตุการณ์ มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ เป็นข่าวสารที่มีการกรอง Intelligence สามารถสืบค้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจ ออกแบบความต้องการใหม่ๆด้วยกระบวนการ Design ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ ประเมิเลือกสรร Choice สารสนเทศได้ตลอดเวลา 1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control EDPS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

116 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? 1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control EDPS Type of Decision = Structured + Semi structured + Unstructured Evolutionary path 0f Computer Based Information Systems (CBIS) TPS MIS, OAS DSS:- Data management (DSS Server, DBMS Server, Data Directory Server, Query facility Server) Model management (SW packages Server, Model DBMS server, Model Directory Server) Dialog management (User interface :-Easy- SW, KB) ES Internet 2000 Multimedia MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

117 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Supportive :- Marketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration Strategic planning:- Econometric model, Market model, Simulation, Decision theory, Investment analysis, Facilities planing Engineering research:- Design automation, Project control, Numerical control, Configuration management, Industrial engineering, Bill of material generation Back office for ADMINISTRATIVE:- Financial:- Accounts receivable, Account payable, General ledger, Cost accounting, Budgeting, Financial models, Key rated analysis, Profit and loss statements Personnel:- Payroll, Payroll report, Wage and compensation analysis, Performance appraisals Legal MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

118 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Jerome Kanter, Management-Oriented Management Information Systems 2 nd.,(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall., 1977) MISคือระบบที่ช่วยในการจัดการ(Aids management) ในเรื่องการตัดสินใจ การบรรลุผลสำเร็จ และการควบคุมการตัดสินใจต่างๆ โดย MIS มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ M: Management Directed I: Information Oriented S: System integrated MIS คือระบบ Total System and Integrated System หรือ MIS คือ ระบบที่ช่วย Aids Management ในการทำงาน ส่วนการบริหารคือหการวางแผน และควบคุมทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร Total System = all functional/vision/mission systems of organization have been designed and implemented เช่นองค์กรมี Functional system ได้แก่ระบบการผลิต การค้า การตลาด ติต่อลูกค้า Integrated System คือการบรณาการ all functional system ทั้งหมดประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้เป้น หนึ่ง Entity M-I-S, Common data flow, Heavy planning element, Subsystems concept, Central DB, Computerized MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

119 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? I: Information subsystem classification of BUSINESS ประกอบด้วยสารสนเทศของBPR อย่างน้อยต่อไปนี้ Mainstream :- Sales Order Processing:- Customer billing, Order filling, Transportation Inventory reporting and Control:- Stock status reporting, Statistical replenishment Requirements generation :- Gross requirements generation, Net requirements generation Production Scheduling:- Fabrication and assembly scheduling, Shop loading, Insurance of job packets Production Control:- Performance vs. plan analysis, Variance reporting Purchasing, Receiving, Quality control, Maintenance Supportive :- Marketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

120 ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems M: Management I: Information S: Systems ความหมายการบริหารคือ: การบริหาร + การจัดการ = การบริหารจัดการที่ดี (Good governance) การวางแผน(คิด) การควบคุม การนำแผนไปปฏิบัติ(ทำ) และการติดตามประเมินผล(แก้) เช่น การกำกับดูแล การป้องกันปัญหาการแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรมในสิ่งที่จะจัดการ ให้เกิดความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม เป็นต้น ความหมายสารสนเทศแนวตั้งคือ: Entity(งาน สรรพสิ่ง) Facts Data Information Knowledge Wisdom Intellectual Property ความหมายระบบเชิงแนวคิด คือ: โครงสร้างระบบประกอบด้วย System = Cohesion + Covariance หรือ System = Physical subsystem + Logical subsystem การให้ความหมายระบบโดยอธิบายในนิยามความหมายของ Entity ที่มีอยู่ โดยการวิจัย ผ่านการบรรยาย (Descriptive) การอธิบาย(Explanation) และพยากรณ์(Forecasting) ตัว Entity ว่าคืออะไร องค์ประกอบของขั้นตอนของการประมวลผลระบบสารสนเทศ (AS Information Processors) Processor By Processor By M >> I I >> S MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

121 (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level
โครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems M: Management Top Management : Unstructured problems Middle Management: Unstructured-Structured Problems Operating Management: Structured Problems I: Information Strategy ยุทธศาสตร์ Tactic ยุทธวิธี Operation ปฏิบัติการ S: Systemsคือส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกัน Monitoring Open Environment: Entities Relationship: Covariance Scope: Cohesion Boundary Monitoring/Analyzing: Vision Collecting: Input Processing: Process Reporting: Output Disseminating: Outcome Collecting Processing Reporting (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level (I Processed by S) Processor By Organization MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

122 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based MIS ของโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

123 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based MIS ของโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

124 แนวทางศึกษา MIS ของ Sherman Blumenthal
The Organization-chart approach The Management survey / Top Down Approach The Data Collection Approach The Data Bank Approach The Integrate-later Approach The integrate-now or Total-system approach MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

125 Decision Model for Systems Development Development of TPS
Overview Decision Model for Systems Development Development of TPS Systems Life Cycle concept Systems Analysis The process Data flow diagram (DFD) A case example Data flow diagram example Exploded DFD Systems Design Systems Design Specifications Relationships of design specs Output specifications Output layout Input specifications Systems implementation Maintenance MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

126 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

127 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

128 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

129 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

130 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

131 The Print Shop payroll system
This case example was adapted by Prof. Al Bento, February, 1995. This case example was adapted by Prof. Al Bento, February, 1995. Employees record their hours on time slips which enter the payroll system; later the system prepares and distributes checks to the same employees. The time slips go immediately to a data entry clerk, where they are entered via CRT terminal and stored on disk. Later, shortly before the actual payroll is to be run these data are sorted by social security number and stored on magnetic tape. One hour before the checks are due to be delivered to the Print Shop, these transaction tapes and an old year-to-date earnings tape are mounted on tape drives, and the payroll program is run. The checks, along with several accounting reports, are then given to a bonded courier, and delivered to the chief accountant for distribution. The general ledger is updated. Another program generates W-2 forms from the year-to-date earnings tape, at the end of each year. Sources and destinations Employee Accounting Processes Collect data Verify data Process payroll Process year-end Distribute checks Update ledger Data Flows time slips Data Stores Transaction Year-to-date earnings data Checks W-2 forms Accounting reports MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

132 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

133 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

134 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

135 Systems Analysis and DFD Systems Life Cycle concept System analysis
Importance Data Flow Diagrams DFD symbols Leveling DFDs Exploding DFDs National Merchandising A case example First level Second level Third level (a) Third level (b) Third level (c) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

136 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

137 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

138 National Merchandising case STUDY
(adapted by Prof. Al Bento, University of Baltimore) Version 4.1, January 2004 National Merchandising receives invoices from its vendors by mail. Every morning the mailroom manager, Ross Manning, delivers all invoices and all mail addressed to the attention of the accounts payable department to Ginny Anderson, the accounts payable clerk, who accumulates invoices throughout the week in an accordion folder. On Thursday, she reviews, prices and posts the invoices. Thursdays mornings, Ginny checks if the invoices were signed or not by the vendors, and if the invoices were accepted or not by an authorized employee at National Merchandising. If they are not, she mails the invoices back to the vendors with the corresponding reason(s). If the orders are signed and were accepted she checks if a purchase order is on file. If it is she approves the invoices. If there is no purchase order on file she sends the order to the purchase department for approval. If the purchase department secures the approval of the invoice and sends it back to accounts payable, Ginny files it with the other approved invoices. If the invoice is not approved by the purchase department she mails it back to the vendor, again, with the corresponding reason(s). Then, she verifies all price, shipping and handling, and tax computations, corrects the totals as needed, files the corrected invoices in a payable invoices file, and enters the invoice number and total in an invoice log file. Thursdays afternoons, Ginny retrieves the invoices from the payable invoices file and adds the amount due and invoice number to the vendor's ledger card -- a record of all accounting transactions for the particular vendor -- and to the general ledger. Finally, she logs the accounts payable transactions in the accounts payable file, using information from the invoice log file and payable invoices file. The invoices themselves are stored alphabetically in a filing cabinet. Checks for payments to vendors are written and signed each Friday. Harry Deming, manager of accounts payable, review all accounts and outstanding invoices, and determines which ones should be paid. He writes the check and at the same time enters the amount of the check, the name of the vendor, and the numbers of the invoices paid, in the checkbook. The same information is entered on the vendor's ledger card and the general ledger. The checks are sent in one batch, with the appropriate invoices, to the controller, Ann Williams, who reviews and signs each check. In some cases, she disapproves the payment and returns the check to Harry unsigned. The signed checks are placed in individual envelopes and taken to the mailroom for mailing to the vendor. Automating the accounts payable system MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

139 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

140 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

141 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

142 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

143 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

144 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

145 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

146 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

147 Telecommunications and Networking Basic concepts Networks
Distributed systems CSS architecture EDI concepts EDI architecture MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

148 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

149 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

150 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

151 DSS and Expert Systems Decision-Making Model Decision type
Decision problems and management activities DSS generators Anatomy of a DSS Dialog styles GDSS - Group Decision Support Systems Executive Information Systems Expert systems Anatomy of an expert system Use and development of ES MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

152 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

153 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

154 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

155 Influence Diagram Analysis Classification of Variables
DSS Design MTIS Approach If-Then Models Influence Diagram Analysis Classification of Variables Influence Diagram Equations for Sales Price and Investment Decisions Dialog Decision Tree Diagram Lotus Implementation Principle MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

156 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

157 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

158 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

159 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

160 Classification of End Users Information Center Concept
End User Computing Classification of End Users Information Center Concept End-User Systems Management Criticality of Issues over Time Managing End-User Computing Emerging issues MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

161 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

162 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

163 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

164 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

165 Review of the MIS concept Enabling technology and strategic impact
Porter Value-Chain model Nolan stages of growth IS/IT planning Information Architecture MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

166 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

167 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

168 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

169 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

170 Organization Geometry Business strategy and structure
Overview Organization Geometry Business strategy and structure MIS and multinational organizationsl MIS and international organizations MIS and global organizations MIS and transnational organizations MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

171 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

172 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

173 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

174 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

175 Ann Williams decided to have the accounts payable system automated
Ann Williams decided to have the accounts payable system automated. She had a meeting with John Parkins, the MIS manager, and obtained his concurrence for developing the system. A senior systems analyst, Carl Sagan, was assigned to act as a leader of the systems development project. He interviewed Ginny, Harry and Ann and prepared the contextual (or high-level) and the second-level DFDs, later approved by Ann. It was also agreed that Ann's signature would be scanned and that the future system would print the checks automatically, including Ann's signature. Sagan needs to explode the DFDs in a third level of detail to complete the analysis. He assigned you, as junior system analysts, the task of explodind the DFDs. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

176 กลับที่เดิม EAU_MIS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google