งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0 1 สาระ แนวคิด และกระบวนทัศน์ในพ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของ เด็กไทย งเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0 1 สาระ แนวคิด และกระบวนทัศน์ในพ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของ เด็กไทย งเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0 1 สาระ แนวคิด และกระบวนทัศน์ในพ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของ เด็กไทย งเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคมไทย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข งใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็น ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา คิดได้ ทำเป็น งสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา “ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้ มีงานทำ ” Learning Strategy

2 คุณภาพเด็กไทยในอนาคตได้กำหนดอย่าง ชัดเจนเป็นเงื่อนไข เน้นความคิดจิตตระหนักรักชาติไทยให้อยู่ได้เป็น คนได้ในสังคม ๑. ต้องเก่งและดีมีความสุขต้องสนุกต้องรัก เรียนเพียรสะสม มีคุณธรรมมีคุณค่าน่าชื่นชมมีความคมมั่นในจิต คิดสิ่งดี ๒. เรียนรู้หาความรู้อยู่เป็นนิจเป็นต้นคิดสิ่ง ใหม่เด่นเป็นศักดิ์ศรี แสวงหาความรู้เสริมเพิ่มทวีเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ พัฒนา ๓. เตรียมพร้อมยอมรับการปรับเปลี่ยนปรับแนวเรียน เปลี่ยนแนวคิดกิจค้นหา แม้นสังคมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาก็รักษาปรับตัว รอดตลอดเอย ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้าธนบุรี Learning Strategy

3 0 3 Good Knowledge is Power Wisdom Knowledge Information Data สัญญา จำได้ หมายรู้ วิเคราะห์ได้ (Analysis) ใช้ทฤษฎี (Theory) มีประสบการณ์ (Experience) แก้ปัญห าได้ ปัญญา กระบวนกา รเรียนรู้ กระบวนกา รคิด อย่าง ต่อเนื่อง จำได้ หมายรู้ คือผู้มีสัญญา คิดได้ ทำเป็น คือผู้เห็นปัญญา Learning Strategy

4 0 4 กลยุทธ์ตัว ย เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (ธนิตสรณ์ จิระพรชัย)แหย่ แยก โยง ยำ หยั่งเก็บประเด็น Brain storming Brain storming Gathering Gathering Keyword Keyword กระตุ้นให้เกิดประเด็น การตั้งคำถาม การตั้งคำถาม เกี่ยวโยงประเด็น ที่สัมพันธ์ Relation Diagram Relation Diagram Cause – effect Diagram Cause – effect Diagram กลุ่มประเด็นที่ บูรณาการ กระจาย ประเด็นเป็น หมวดหมู่ Affinity Diagram Affinity Diagram โยนิโส มนสิการ การรู้จักคิดคิดถูกวิธี

5 0 5 เมนูกลยุทธ์ เพื่อการเรียนรู้ (ธนิตสรณ์ จิระพรชัย) เรียนแบบรวมศาสตร์ บนกระดาษ แผ่นเดียว ฝึกอ่านความคิด ลิขิตในจิตใจ สร้างบ่อความรู้ สู่การซึมซับ สร้างภาพในสิ่งที่ฟัง จำในสิ่งที่คิด ลิขิตในสิ่งที่ใช้ รวมข้อมูล ข่าวสาร >> สู่การวิเคราะห์ >> เพื่อ แก้ปัญหา เรียนในสิ่งที่เราอยากรู้ ไม่ใช่ที่ คุณครูอยากสอน ฝึกตั้ง คำถาม สร้างโจทย์เพื่อการเรียน เรียนรู้ภายใต้สังคมที่ใฝ่เรียนรู้ (Learning Society)

6 0 6 Five Disciplines : 1. Personal Mastery 2. Mental Models 3. Shared Vision 4. Team Learning 5. Systems Thinking (Dr. Peter M. Senge ศาสตราจารย์ ที่ MIT Sloan School of Management) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เปิดโลกทัศน์เชิงพัฒนา พาองค์กรสานวิสัยทัศน์ จัดการเรียนรู้ร่วมกัน รู้เท่าทันความคิดเชิงระบบ Learning Organization (Dr. Peter M. Senge)

7 0 7 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รายละเอียดเนื้อหาวิชา ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการจัดการ การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ บริหารองค์การสมัยใหม่ ศึกษาบทบาทและความสำคัญของ สารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย การกำหนด โครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบสำหรับองค์การขนาด ต่างๆ การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจทาง ธุรกิจ

8 0 8 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้จะมี ความสามารถ 1. สามารถวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ ให้เข้ากับแบบจำลองมาตรฐานทางธุรกิจ และ เข้าใจถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 2. อธิบายถึงประโยชน์ของการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเชิง คุณภาพ และให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ 3. อธิบายถึงรายละเอียดชนิดของ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงธุรกิจ

9 0 9 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. อธิบายถึงรูปแบบต่างๆของข้อมูล และข้อสนเทศของระบบที่ผู้บริหารจะใช้ ในการตัดสินใจ 5. อธิบายระบบสารสนเทศที่ช่วยใน การบริหารงานตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารระดับสูง 6. อธิบายถึงระบบสารสนเทศที่ช่วย ในการบริหารแผนกต่างๆในองค์การ ธุรกิจ

10 0 10 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตำราประกอบการเรียน > Ralph M. Stair, George W. Reynolds. “Principles of Information Systems, 4 th.ed.” 1999 by Course Technology > Raymond McLeod,Jr. “Management Information System, 7th.ed.” by Prentice Hall, Inc.

11 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิธีการวัดผล -Assignment - สอบย่อยเก็บคะแนน ( รายบุคคล ) ตลอดภาค การศึกษา - ความร่วมมือภายในกลุ่ม แสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม ทั้งภายในห้อง และ Webboard - การทำรายงานกลุ่ม ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน แผนกต่าง ๆ ขององค์กร ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ ก่อนการสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ - การทำรายงานสรุปรวบยอดในความรู้ที่เรียน ทุกสัปดาห์ ( งานกลุ่ม ) - สอบปลายภาค ( รายบุคคล ) 50 % 50 %

12 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การส่งรายงาน ใช้ e-mail ถึง tha@it.kmutt.ac.ththa@it.kmutt.ac.th Cc: khuanchai@it.kmutt.ac.thkhuanchai@it.kmutt.ac.th บอกชื่อกลุ่ม และใส่รหัส MIS หรือ INT443 ในช่อง Subject ทุกครั้งที่ส่ง จะไม่พิจารณา กรณีผิดเงื่อนไข การแสดงความคิดเห็นใน Webboard MIS http://www.it.kmutt.ac.th/~tha/ http://www.it.kmutt.ac.th/~tha/ ให้เข้า Webboard ในส่วนของวิชานี้ หมั่น หาบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถาม พร้อมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ทฤษฎีอ้างอิง ทั้งของกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่น ๆ

13 0 13 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Course Outline Description 3 มิ. ย. Overview 10 มิ. ย. An Introduction to Information Systems (Chapter 1) 17 มิ. ย. Information Systems in Organizations (Chapter 2) 24 มิ. ย. Information Technology Concepts (Chapter 4) 8 ก. ค.Business Information Systems (Chapter 8) 15 ก. ค. Business Information Systems (Chapter 9)

14 0 14 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Course Outline Description 5 ส. ค. Marketing Information Systems (Chapter 16) 19 ส. ค. Manufacturing Information Systems (Chapter 17) 26 ส. ค. Financial Information Systems (Chapter 18) 2 ก. ย. Human Resource Information Systems (Chapter 19) 9 ก. ย. Case Study 16 ก. ย. Case Study Summary FINAL Examination


ดาวน์โหลด ppt 0 1 สาระ แนวคิด และกระบวนทัศน์ในพ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของ เด็กไทย งเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google