งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ”
Learning Strategy สาระ แนวคิด และกระบวนทัศน์ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย เพื่อสร้างเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคมไทย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา คิดได้ ทำเป็น สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา “ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ” เรื่องงปม.ก็ขอตรงจากสำนักงบประมาณได้

2 Learning Strategy คุณภาพเด็กไทยในอนาคต ได้กำหนดอย่างชัดเจนเป็นเงื่อนไข
คุณภาพเด็กไทยในอนาคต ได้กำหนดอย่างชัดเจนเป็นเงื่อนไข เน้นความคิดจิตตระหนักรักชาติไทย ให้อยู่ได้เป็นคนได้ในสังคม ๑. ต้องเก่งและดีมีความสุข ต้องสนุกต้องรักเรียนเพียรสะสม มีคุณธรรมมีคุณค่าน่าชื่นชม มีความคมมั่นในจิตคิดสิ่งดี ๒. เรียนรู้หาความรู้อยู่เป็นนิจ เป็นต้นคิดสิ่งใหม่เด่นเป็นศักดิ์ศรี แสวงหาความรู้เสริมเพิ่มทวี เป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่พัฒนา ๓. เตรียมพร้อมยอมรับการปรับเปลี่ยน ปรับแนวเรียนเปลี่ยนแนวคิดกิจค้นหา แม้นสังคมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ก็รักษาปรับตัวรอดตลอดเอย ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้าธนบุรี

3 จำได้ หมายรู้ คือผู้มีสัญญา คิดได้ ทำเป็น คือผู้เห็นปัญญา
Learning Strategy Good Knowledge is Power กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด อย่างต่อเนื่อง Wisdom ปัญญา Knowledge แก้ปัญหาได้ Information วิเคราะห์ได้ (Analysis) ใช้ทฤษฎี (Theory) มีประสบการณ์ (Experience) สัญญา Data จำได้ หมายรู้ จำได้ หมายรู้ คือผู้มีสัญญา คิดได้ ทำเป็น คือผู้เห็นปัญญา

4 กลยุทธ์ตัว ย เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (ธนิตสรณ์ จิระพรชัย)
เก็บประเด็น Brain storming Gathering Keyword กระตุ้นให้เกิดประเด็น การตั้งคำถาม โยนิโสมนสิการ การรู้จักคิด คิดถูกวิธี กลุ่มประเด็นที่บูรณาการ กระจายประเด็นเป็นหมวดหมู่ Affinity Diagram เกี่ยวโยงประเด็นที่สัมพันธ์ Relation Diagram Cause – effect Diagram

5 เมนูกลยุทธ์ เพื่อการเรียนรู้ (ธนิตสรณ์ จิระพรชัย)
เรียนแบบรวมศาสตร์ บนกระดาษแผ่นเดียว ฝึกอ่านความคิด ลิขิตในจิตใจ สร้างบ่อความรู้ สู่การซึมซับ สร้างภาพในสิ่งที่ฟัง จำในสิ่งที่คิด ลิขิตในสิ่งที่ใช้ รวมข้อมูลข่าวสาร >> สู่การวิเคราะห์ >> เพื่อแก้ปัญหา เรียนในสิ่งที่เราอยากรู้ ไม่ใช่ที่คุณครูอยากสอน ฝึกตั้งคำถาม สร้างโจทย์เพื่อการเรียน เรียนรู้ภายใต้สังคมที่ใฝ่เรียนรู้ (Learning Society)

6 Learning Organization (Dr. Peter M. Senge)
Five Disciplines : 1. Personal Mastery 2. Mental Models 3. Shared Vision 4. Team Learning 5. Systems Thinking มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เปิดโลกทัศน์เชิงพัฒนา พาองค์กรสานวิสัยทัศน์ จัดการเรียนรู้ร่วมกัน รู้เท่าทันความคิดเชิงระบบ (Dr. Peter M. Senge ศาสตราจารย์ ที่ MIT Sloan School of Management)

7 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการจัดการ การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารองค์การสมัยใหม่ ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบสำหรับองค์การขนาดต่างๆ การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจทางธุรกิจ

8 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้จะมีความสามารถ 1. สามารถวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจให้เข้ากับแบบจำลองมาตรฐานทางธุรกิจ และเข้าใจถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆของธุรกิจ 2. อธิบายถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเชิงคุณภาพ และให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ 3. อธิบายถึงรายละเอียดชนิดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงธุรกิจ

9 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. อธิบายถึงรูปแบบต่างๆของข้อมูลและข้อสนเทศของระบบที่ผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจ 5. อธิบายระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารงานตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารระดับสูง 6. อธิบายถึงระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารแผนกต่างๆในองค์การธุรกิจ

10 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตำราประกอบการเรียน > Ralph M. Stair, George W. Reynolds. “Principles of Information Systems, 4th.ed.” 1999 by Course Technology > Raymond McLeod,Jr. “Management Information System, 7th.ed.” by Prentice Hall, Inc.

11 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิธีการวัดผล Assignment สอบย่อยเก็บคะแนน (รายบุคคล) ตลอดภาคการศึกษา ความร่วมมือภายในกลุ่ม แสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม ทั้งภายในห้อง และ Webboard การทำรายงานกลุ่ม ระบบสารสนเทศที่ใช้ในแผนกต่าง ๆ ขององค์กร ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ก่อนการสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ การทำรายงานสรุปรวบยอดในความรู้ที่เรียนทุกสัปดาห์ (งานกลุ่ม) สอบปลายภาค (รายบุคคล) 50%

12 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การส่งรายงาน ใช้ ถึง Cc: บอกชื่อกลุ่ม และใส่รหัส MIS หรือ INT443 ในช่อง Subject ทุกครั้งที่ส่ง จะไม่พิจารณากรณีผิดเงื่อนไข การแสดงความคิดเห็นใน Webboard MIS ให้เข้า Webboard ในส่วนของวิชานี้ หมั่นหาบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถาม พร้อมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ทฤษฎีอ้างอิง ทั้งของกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่น ๆ

13 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Course Outline Description 3 มิ.ย. Overview 10 มิ.ย. An Introduction to Information Systems (Chapter 1) 17 มิ.ย. Information Systems in Organizations (Chapter 2) 24 มิ.ย. Information Technology Concepts (Chapter 4) 8 ก.ค. Business Information Systems (Chapter 8) 15 ก.ค. Business Information Systems (Chapter 9)

14 INT 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Course Outline Description 5 ส.ค. Marketing Information Systems (Chapter 16) 19 ส.ค. Manufacturing Information Systems (Chapter 17) 26 ส.ค. Financial Information Systems (Chapter 18) 2 ก.ย. Human Resource Information Systems (Chapter 19) 9 ก.ย. Case Study 16 ก.ย. Case Study Summary FINAL Examination


ดาวน์โหลด ppt “ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google