งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(จัดการที่ดี) (MIS: Management Information Systems) พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 the free encyclopedia.

2 ขอบเขตการเรียนการสอน
Course description Seminar conferences Instructor Evaluate 100% : Quiz 10%, Midterm10%, Final20%, Paper50%, presentation 10% MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

4 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 3(3-0-6)
Course Description Know-How : ผ่านการศึกษาวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Computer Systems and Software) :- SA, SE, Paper Report Etc., Know-Why: ประสบการณ์ การใช้ IT/ICTในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น จัดทำรายงาน Applications สาระสำคัญวิชา MIS MIS คืออะไร และแนวทางศึกษา ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ:- Management oriented, Management directed, Integrated, Common data flows, Heavy planning element, Subsystem concept, Central DB, Computerization, Wide-Network, Dss การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ (Application) ในการบริหารงานองค์การสมัยใหม่ Real Sectors / Back Office: A/c, FM, Marketing, Sale ETC., Real Sectors / Front Office: Trading/ Sales เช่น Virtual Sectors: E-commerce ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ (Information) ในการบริหารงาน:-provides it to managers at all levels Etc., การออกแบบระบบย่อย การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบสำหรับองค์การขนาดต่างๆ การใช้ข้อสนเทศ (Intelligence) ในการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และตัดสินใจในทางธุรกิจ:-BSC แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คืออะไร
What is Management Information Systems (MIS) ? MIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร(M) ในการปฏิบัติงาน MIS คือศูนย์กลางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและฐานข้อมูลที่หลากหลาย (Database and Data Communication Network: Distributed DB and Centralized DB/DC/Network) สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (stakeholders and shareholders) ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลต้องมีลักษณะคุณสมบัติอย่างน้อย :- ข้อมูลสะท้อนถึงข้อเท็จจริง สารสนเทศสะท้อนถึงความรู้ ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ด้วยกระบวนการ Methodology Intranet, Extranet, Internet: WEB SERVICES ทุกเวลา ทันที ทุกที่ ทั่วโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

6 Inter-disciplinary APPROACH
how people and organizations should use information technologies effectively แนวทางศึกษา M-I-S Inter-disciplinary APPROACH สารสนเทศ I: Information การจัดการ/การบริหาร M: Management ระบบ S: Systems MIS: ???????? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 M-IS Context M-I-S Context สาระ อะไร CONTEXT
แนวทางศึกษา MIS: ???????? เริ่มจากสังเกต สรรพสิ่ง (ENTITY) สาระ อะไร CONTEXT สาระสารสนเทศ I: Information สาระระบบ S: Systems สาระการจัดการ/การบริหาร M: Management สถาปัตยกรรม / โครงสร้าง กลุ่มก้อน ของสาระต่างๆ ARCHITECTURE of PHYSICAL COHESION ความเคลื่นไหว เปลี่ยนแปลงร่วม ความสัมพันธ์ ของกลุ่มสาระต่างๆ Function/Relationship/COVARIANCE of LOGICAL CONTEXT FLOW กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ M-IS Context M-I-S Context IS-M CONTEXT I-MS CONTEXT IS Growth 6 Stages ความสัมพันธ์ ของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ SM-SI-SS Context Flowl IM-II-IS Context Flow VS. Data Management MM-MI-MS Context Flow MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

8 กฎเกณฑ์ และสาระสำคัญ (CONTEXT) มีอย่างน้อยดังนี้
สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ,Environment มีกฎเกณฑ์ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกัน ของมันเอง กฎเกณฑ์ และสาระสำคัญ (CONTEXT) มีอย่างน้อยดังนี้ มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ สถานที่ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio-cultural innovation) ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ?????? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

9 MDZ ? บทนำแนวคิดและนิยาม Systems ระบบของ ENTITIES (ต่อ)
มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy Information Processors Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Information Processors Wisdom Information Processors ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ?????????????? Knowledge Information Processors INFORMATION Information Processors DATA Information Processors FACTS Information Processors ENTITY Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

10 Information processor คือตัวประมวลผลข้อมูลของ
บทนำแนวคิดและนิยาม As Information Processors ระบบสารสนเทศเกิดขึ้นด้วยระบบการประมวลผลข้อมูลได้อย่างไร Information processor คือตัวประมวลผลข้อมูลของ คน (Individual) กลุ่มคน (Group) องค์กร (Organization) สังคม(Society) ประเทศ (Nation) โลก(World-forum) นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม(Socio-cultural INNOVATION) Information Processors Sciences Methodology Descriptive Explanation Forecasting INPUT OUTPUT/Outcome ตัวอย่าง คนทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลข้อมูลด้วยการบรรยาย อธิบายและพยากรณ์ Entity ที่เป็นประเด็นพิจารณา สนใจ ผลที่ได้คือ OUTPUT ที่มีการ ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย Entity ใหม่ๆเกิดขึ้นคือข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าสาร ความรู้ ความฉลาด ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ คนที่ทำหน้าที่ Information processor ย่อมมีหลายระดับทำให้เกิด Trust และ Security แตกต่างกัน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

11 Methodology ขององค์กร กับ การศึกษา Entity ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / M: Management I: Information S: Systems มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ M: มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Good governance)รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ I: มีระบบสารสนเทศ เพื่อมีประเภทสารสนเทศที่ดี (Stakeholders requirements) รู้ความต้องการปัญหา มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: มีระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการ การบันทึก เก็บรักษา ควบคุมความมั่นคง ปลอดภัย และการใช้ประโยชน์ครบวงจร รู้ธรรมชาติ โปร่งใส ในการบริหารองค์กรที่ดี มีส่วนร่วมของพนักงานองค์กร และลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ ในขั้นตอนการทำงานขององค์กร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานองค์กร การมีความตกลง พันธกรณี :นิตินัย ยุติธรรม คุณธรรม Cohesion + Covariance ชุดของส่วนต่างๆที่มีลักษณะคุณสมบัติหลากหลายรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นโครงสร้าง และมีหน้าที่ต่างๆกันสามารถประสานเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และผลประโยชน์อันเดียวกันเช่น ระบบไอซีที มีคน HW, SW, Network, Data, Procedures, Budget ทำหน้าที่ MIS ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลของ ตัวProcessor ทุกระดับ สารสนเทศเพื่อตอบสนอง การบริหารจัดการวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรเช่นeGOV สารสนเทศเพื่อตอบสนองการกำหนดทิศทางการผลิตการตลาดภาคธุรกิจเช่น MkIS, eBIZ สารสนเทศเพื่อตอบสนองการบอกเหตุ เตือนภัย และติดตามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความรู้ขององค์กรและสิ่งแวดล้อมเช่น KM สารสนเทศตอบสนองการประเมินเลือกสรรสินค้า บริการขององค์กรเช่นSearch สารสนเทศตอบสนองการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สาธารณชนeNewsletter MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / S: Systems
มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: ชุดของส่วนต่างๆที่ทำงานอิสระและเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันในภาพรวมภายใต้สิ่งแวดล้อมสลับซับซ้อน ระบบจะสัมพันธ์กับองค์กรและการบริหารมากเพราะเป็นตัว PROCESSOR โดย SYSTEM จะมาแทน PROCESSOR การรวมกลุ่มของสถาบันและสังคมซับซ้อน มีตัวเร่งนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้น การเติบโตของฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่ๆของปัจเจกชน องคกรมีวินัย Context เกี่ยวกับ Applicationต้องเพิ่มการบริหารจัดการที่ดี ระบบมี Classified : Natural (Physical + Bio) and MANMADE (Socio-cultural innovation) มากขึ้น System as Working Definition ศึกษาจากระบบคือ Entity = Cohesion + Covariance ศึกษาระบบ System as METHODเพื่อบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ Entity ได้ (System Approach) เช่น SA, Research System as Various Types and Abstract Definition ศึกษาระบบ Open system and Organism systems= Biological + Social ศึกษาระบบ Abstract=Structure (being) + Behavior (Acting) Property ของระบบได้แก่: Purposive behavior มีพฤติกรรมเป้าหมายเดียวกัน, Wholismมองภาพรวมของทุกส่วน, Opennessมีขอบเขตสัมพันธ์กับระบบใหญ่/สิ่งแวดล้อม, Transformationแต่ละส่วนสร้างคุณค่าสิ่งที่ตนเองดำเนินการ, Interrelatednessสิ่งต่างๆปรับตัวเข้าด้วยกัน, Control machanismมีพลังผลักดันด้วยตความร่วมมือกันเป็นระบบเดียวกัน Word definition of System= Implicit (Entity being) + Explicit (Plan, Method, Device, Procedure) Analytical definition of Systems Matrix Definition Relationship:- Row Column, Mathematics, Decision-tree, Hierarchical class and arrangements , Organization as system MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

15 โอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ
โอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

16 E-Society 2005 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

18 “You can't manage what you can't measure."
     Critical Success Factor - Executive Engagement Visible, consistent support and an active role in communication and reward. Assuring linkage of Six Sigma to corporate strategies. Clear prioritization (relative to other initiatives, programs and priorities). Requiring the use of facts and data to support actions at all levels of decision-making. Creating accountabilities, expectations, roles and responsibilities for the organization. Conducting and attending regular reviews to assure and verify progress.      Critical Success Factor - Communications Creation and communication of a Human Resources plan to support Six Sigma roles. Regular written communications on Six Sigma news and successes. Development and dissemination of communication aids to management. Advocating and creating a "common language" based on Six Sigma. Communicating pertinent facts about Six Sigma in every company meeting.      Critical Success Factor - Projects Establish a documented 1-year Six Sigma project inventory (and refresh regularly). Assure linkage of Six Sigma projects to critical business and customer needs. Establish projects of appropriate scope and size (significant savings & achievable). Assign a Champion and Black Belt to each project (and hold them accountable). Implement a project tracking system to facilitate replication and reuse. h.   Means-ends and Ends/means (EM) analysis: planning techniques that determines information requirements based on desired ends (effectiveness) and available means (efficiency) to achieve the ends. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

20 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

21 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

22 ขั้นตอน การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสารสนเทศ (Information Value CHAIN)
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

23 ศาสดา /ปรัชญา คน หรือ หรือ หรือ หรือ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ กลุ่มคน
แนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System VS. Natural Rules / Environment คือ ??? ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความต้องการของคน Needs Wants Demand คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม นวัตกรรม ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ Physical Existing FACTS/DATA IMPLICITโดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) หรือ Brainstorming หรือ Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

24 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร
ตัวอย่าง1. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System I-P-O กระบวนการเปลี่ยนปลงมีตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาไม่สิ้นสุด WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Globalization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตขององค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ขององค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

25 ตัวอย่าง 2. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล CAUSE / EFFECTS
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

26 MIS ต้องมีการใช้ ICT Strategy World Forum
ตัวอย่าง 3. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล CAUSE / EFFECTS MIS ต้องมีการใช้ ICT Strategy World Forum จะสร้างเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในกลุ่มผู้นำได้ ?? มีจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์โลก ผู้นำ: การทำใน สิ่งที่ถูกต้อง มีระเบียบวิธีการ การจัดการ : ทำให้สิ่งต่างๆได้ ถูกต้อง Sources: Warren Bennis, “เป็นผู้นำในหมู่ผู้นำ(จัดระเบียบอัจฉริยะ Organizing Genius)”, คิดใหม่เพื่ออนาคต, หน้า MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

27 DEMAND REPORTs Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ??
การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN / แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ ตัวประมวลผลข้อมูลองค์กร Enterprise wide Management planning (Policy) Decision Support Special Request Unstructured Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured DEMAND REPORTs Payroll Account receivable Account payable Order entry Inventory control Production control Engineering R & D Marketing Shipping Schedule REPORT Transactions Structured MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ??

28 How to BUILD MIS Up-stream to Down-stream??????
Production Control R/D Inventory Control Order Entry Marketing Account receivable Account payable Payroll Others Strategy Policy Decision Planning :- EIS/ES:-Vision, Mission? Implementation by SW PM:- Tactical Management control :- OAS,MIS Build ICT Center for EDPS Operational control :- Routine Transaction Processing :- Services Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ?? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

29 Benefits of Knowledge Discovery
Disseminate Value DSS MIS Data Mining allows us to derive valuable knowledge from large volumes of data. This knowledge can then be used to improve decision making processes, which will in turn affect operational processes. This can result in generation of further data, and so on… Note that one can start anywhere on the cycle. EDP Rapid Response Volume EDP: Electronic Data Processing MIS: Management Information Systems DSS: Decision Support Systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

30 Types of Information Systems
Figure 2-1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

31 Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)
Major Types of Systems Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS) Office Systems Transaction Processing Systems (TPS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

32 Major Types of Systems in Organization
Figure 2-2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

33 Knowledge Work Systems (KWS):
Knowledge level Inputs: Design specs Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

34 Management Information System (MIS):
Management level Inputs: High volume data Processing: Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Example: Annual budgeting MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

35 Management Information System (MIS):
Figure 2-5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

36 Decision Support System (DSS):
Management level Inputs: Low volume data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

37 Figure 2-6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

38 DSS Figure 2-7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

39 Executive Support System (ESS):
Strategic level Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers Example: 5-year operating plan MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

40 Management information systems
Mission / Activities of MIS Management information systems Security Information Management System (SIMS) :- Password, Set priority Information security management system (ISMS) :- information security = Trust, CA Information Management System (IMS) : joint hierarchical database and information management system with extensive transaction processing capability Laboratory Information Management System (LIMS) is computer software that is used in the laboratory for the management of samples Management Information Format (MIF) is a format used to describe a hardware or software component Common management information service (CMIS) is a service that specifies the service interface to the Common Management Information Protocol (CMIP) Information management is the handling of information acquired by one or many disparate sources in a way that optimizes access by all who have a share in that information or a right to that information Information technology management is a combination of two branches of study, Information technology and Management. This aims at achieving the goals and objectives of an organisation through computers MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

41 Mission / Activities of MIS ต่อ
Management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfill all tasks required to achieve its objectives. Object management system is the system which maintains information about the system under development Digital asset management (DAM) system is a (software) system used to organize and process digital assets like images, documents and presentations Document management system was a computer program (or set of programs) used to track and store images of paper documents Content management system (CMS) is a system used to organize and facilitate collaborative creation of documents and other content. A CMS is frequently a web application used for managing websites and web content Web Content Management System is a type of Content management system software used for managing websites Business Application AR: Back / Front Office etc., Mission Special Conclusion: DDM:- Dialog, Model, Data MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

42 สร้างพฤติกรรมของคนให้เป็นประเพณี?
กระบวนการทำงานของ กลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลาย แต่ทำงานร่วมกันได้เพื่อเป้าหมายรวม (Collaboration Vs. System) COLLABORATION TECHNOLOGY exchange of drawings, models and project information (asynchronous) Teleconferencing and videoconferencing (synchronous) Web-hosted meetings (synchronous) Project hosting tools to create one pool of all released project documentation, with alerts for updates (asynchronous) Drawing viewing sites (intranet and web-based) with view and mark-up capabilities (asynchronous) CAD collaboration sessions (synchronous) Workflow and groupware software (asynchronous) Product data management, product information management, collaborative product commerce (generally asynchronous) (การรักษาผลประโยชน์) (ความตกลง ร่วมมือ) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

43 กฎเกณฑ์มีอย่างน้อยดังนี้
สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ,Environment มีกฎเกณฑ์ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกัน ของมันเอง กฎเกณฑ์มีอย่างน้อยดังนี้ มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio-cultural innovation) ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ?????? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

44 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้
อธิบายคำด้วย การบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ด้วยหลัก ความเคลื่อนไหวของตรรกศาสตร์/คงคาพยพของสรรพสิ่งที่สนใจ สังเกตุ ศึกษา (Entity Logical Flow) ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ถูกอธิบายด้วยระบบตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) อันใดอันหนึ่งได้แก่ อธิบายด้วย Input: หลักการ เหตุ (Cause / Independent variable)หรือ อธิบายด้วย Process / Method: หลักการตัวกระทำการให้เปลี่ยนแปลงหรือตัวระบบกระทำการ (Control / Intervening variable) อธิบายด้วย Output: หลักการผล (Effect / Dependent variable) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

45 ตัวอย่างจะอธิบาย MIS คืออะไร
การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) ตัวอย่างจะอธิบาย MIS คืออะไร MIS คือ ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ ระบบสารสนเทศ ผสมผสานกับอธิบายด้วย Output / Outcome คือการตัดสินใจ และอธิบายด้วย Process ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

46 การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ ตัวระบบกระทำการ
การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS คือระบบที่รวมผู้ใช้ ไอซีที และตัวประมวลผลข้อมูลทุกตัวเข้าด้วยกัน เพื่อจัดสร้างสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารควบคุมงาน และการตัดสินใจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ ตัวระบบกระทำการ การนิยาม MIS อธิบายด้วยตัวระบบกระทำการ Input คือ ตัวประมวลผลข้อมูล การนิยาม MIS อธิบายด้วย Output/Outcome คือ เพื่อจัดสร้างสารสนเทศ และประสิทฺภาพและประสิทธิผล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

47 การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ information system
การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS is information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization". การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ information system การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ Network MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

48 MDZ ? ทบทวน Information PROCESSORS ระดับต่างๆ
มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy Information Processors Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Information Processors Wisdom Information Processors ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ?????????????? Knowledge Information Processors INFORMATION Information Processors DATA Information Processors FACTS Information Processors ENTITY Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

49 I: ประเภทสารสนเทศ กับฐานองค์ความรู้ KB การเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ มีอะไร
Human Computer Interaction, Computer-Mediated Communication, Computer Supported Cooperative Work Collaborative Computing ,Information Resource Management, Data Management ,D,ata Warehousing , Data Mining Data Communications Systems Theory, Information Theory , Systems Analysis, Systems Design Object-Oriented Design, Object-Oriented Computing , Object-Oriented Systems Joint Application Design , Rapid Application Development Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering, Software Engineering ,End User Computing · Informatics Cybernetics, Artificial Intelligence, Expert Systems Hypermedia, Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications (IS,DSS,AI) Business Technology Research ,e-Business Research Knowledge Management Research, Information Systems, Operations Research Decision Sciences, Management Science Information Systems Research , Information Systems Theory · Information Systems Journals ,Enterprise Architecture , IT Architecture Data Architecture Information Systems Evaluation, Capability Maturity Model , IT Spending IS Quality , Information Systems Acceptance IT Acceptance , IT Adoption, IT Diffusion IT Productivity , IS Productivity , Information Technology ROI Strategic Information Systems, Executive Information Systems, Decision Support Systems, Group Decision Support Systems , Management Information Systems, Transaction Processing Systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

50 M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS
M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? Organization (Systems) Components Organization as Information Processors Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Management by systems objective / JOB, ACTIVITY Management by PW Management by Technical / KM / SW Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW Management by INFORMATION 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information Management by Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR. , Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

51 IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ?
MIS = Information System ขององค์กร เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ อะไร Inter-disciplinary Jigsaw Sciences management Art management Decision making Psychological Behavioral issues Environmental Technological forces Business force Marketing force How to MIS ROLES ??? IS Component ROLE ? IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ? ICT Innovation ROLE ? Multimedia ROLE ? SW ROLE ? Application ROLE ? MIS ROLE ? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

52 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

53 60% REAL SECTORS 20% VIRTUAL SECTORS 20% ICT SECTORS
วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ Collaboration MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

54 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS:
M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบองค์กร Enterprise Architecture: AR วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

55 Accounting: IS - DSS - AI Banking: IS - DSS - AI
ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Accounting: IS - DSS - AI Banking: IS - DSS - AI Consulting: IS - DSS - AI Education: IS - DSS - AI Entertainment: IS - DSS - AI Finance: IS - DSS - AI Government: IS - DSS - AI Healthcare: IS - DSS - AI Hospitality: IS - DSS - AI Law : IS - DSS - AI Management: IS - DSS - AI Marketing: IS - DSS - AI Medicine: IS - DSS - AI Military: IS - DSS - AI Small Business: IS - DSS - AI Technology: IS - DSS - AI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications  Information Systems (IS)  Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

56 กำหนดผู้ทำหน้าที่ CIO มาจากสาขาอะไร
การบริหาร MIS ควร กำหนดผู้ทำหน้าที่ CIO มาจากสาขาอะไร ไม่มีใครรู้ความ ต้องการ(Demand) ของตัวเองครอบ คุมหมดทุกเรื่อง ยกเว้นศาสดาของ ศาสนารู้ทุกข์ของ ทุกคน คนรู้ความต้องการของ คนคือนักวิเคราะห์ระบบ (Supply) โดยใช้ระเบียบ วิธีการพัฒนาระบบ (SDLC/innovation) ผู้ที่ทำหน้าที่ SDLC ควรทำหน้าที่ CIO เพราะรู้ทั้ง Demand และ SDLC/Innovation การนิยาม MIS เชิง Demand และ Supply MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

57 QUIZ การพัฒนา MIS ในอดีต ต่างกับ ปัจจุบันและอนาคต อย่างไร จะจัดทำ MIS อย่างไร รู้ความต้องการ USERS ก่อน เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลที่จะจัดทำ MIS เสมือนรู้ความต้องการลูกค้าก่อน ก่อนที่จะผลิตสินค้าบริการ แนวคิดต้องถามความต้องการผู้ใช้ก่อน(demand) รู้การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมก่อน ที่จะจัดทำประเภทข้อมูล MIS เสมือนผลิตสินค้า บริการขึ้นมาเพื่อนำเสนอลูกค้า แนวคิด Internet Supply Information Goods ก่อให้เกิดการบริโภคe ต่างๆ ขึ้นไร้ขีดจำกัดเป็น Virtual World รู้ Supply ข้อมูลก่อนที่จะทำให้เกิดการ Demand ข้อมูล MISแนวคิดต้องผิตสินค้าขึ้นมาก่อน ก่อนออกตลาด MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

58 QUIZ-2 วิจารณ์จริงแค่ไหน ใครได้ใครเสียยกตัวอย่างประกอบ
นัก MIS ต้องมาจากหัวโขนผู้บริหาร CEO นัก MIS ต้องมาจาก CIO CIO เป็น CEO นัก SA ต้องเป็นTechnician นัก CIO ต้องมาจากสายงานบริหาร นัก CIO ต้องมาจาก Technician กาแฟ D & S เปรียบเทียบการจัดทำ MIS อย่างไร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

59 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

60 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

61 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

62 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

63 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

64 REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS:
M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง EA: Enterprise Architecture DW/DB/TPS/EDPS/OAS/MIS/EIS/ES SOCIO-cultural INNOVATION 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution 2. MIS 1960 1. DATA Focus 3. DSS 1970 3. Decision Focus 4.Internet 5. Multimedia 2000 4. Search Engine 5. Media Player 1. TPS 1.Reporting/ Customer Services 2. OAS Back office FILE Management Management Focus 4. ES, AI 3. EIS 3. DBMS DBS 4. DW 5. KM 5. Web EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ??? REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

65 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

66 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

67 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

68 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

69 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

70 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

71 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

72 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

73 Sources: Ralph H. Sprague, Jr. , Hugh J
Sources: Ralph H. Sprague, Jr., Hugh J. Watson, Decision Support Systems putting theory into practice, 2 nd.,(US: Prentice-Hall International Editions, 1989), p.14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

74 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

75 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

76 สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร
ความสำคัญปัญหา องค์ประกอบ M-I-S สนใจเรื่องอะไร สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

77 สนใจสิ่งแรกคือ M: ความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร กับ เวลา
การจัดการ/ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไปจัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และปฏิบัติการ การตัดสินใจ:การคิด จัดการวางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบวิธีการ งบประมาณ/ทุน ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการจัดการ เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร คนเป็นปัจจัย ที่มีบทบาท เป็นแกนกลางการจัดการ จัดสรรปัจจัยทรัพยากรขององค์กร อย่างน้อยดังนี้ คนทำหน้าที่จัดการซอฟต์แวร์ในองค์กร มีบทบาทเป็น System engineering, System Programmer, Programmer, Administrator/ DC Administrator คนทำหน้าที่จัดการฮาร์ดแวร์ในองค์กร มีบทบาทเป็น System operator, Operator, Data Entry Operator, Network worker คนทำหน้าที่จัดการข้อมูลในองค์กร มีบทบาทเป็น System Analysis and Design, DB Administrator คนทำหน้าที่จัดการระเบียบวิธีการ และเวลาที่ใช้ในการจัดการปัจจัยทรัพยากรในองค์กร มีบทบาทเป็น Project Manager (PM) หรือ CIO คนทำหน้าที่จัดการงบประมาณ / ทุน ที่ใช้ในองค์กร มีบทบาทเป็น CFO MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

78 นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม
M:กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่(MDZ)ยุค KB Society ผลกระทบ +- นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural INNOVATION) ICT/E/EICT ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เป็นระบบอัตโนมัติ DSS: Decision Support Systemsใช้ข้อมูลสนับสนุนตัดสินใจโดย ใช้คอมพิวเตอร์ICT(CBIS) ช่วยการตัดสินใจ การเผชิญปัญหาสารพัด(ill-structured problems) การแก้ไขปัญหาทันทีแบบโต้ตอบ ใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหาตาม Model Output/OUTCOME ผล พันธกิจ ภารกิจมนุษย์ (Mundance role) CREATE BUILD SUPPLY DESIGN พฤติกรรมการใช้ระเบียบวิธีการ (Methodology) แก้ไขปัญหาของคน เพื่อตอบสนองความต้องการของคน LOGICAL: จำลองภาพกระบวนการตัดสินใจของคน:- Problems, Alternatives, Resolution = Intelligence, Design, Choice โดยวิชา SA PHYSICAL: ศึกษาวิเคราะห์วิจัย Entity ที่เป็นอยู่เพื่อได้ข้อมูลที่เป็น MIS/GIS/DB Process เหตุ ต้องการ กิเลส (Mundance role) NEEDS WANTS DEMAND REQUIREMENTS ANALYSIS พฤติกรรมการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาของคน การตัดสินใจ Decision making INPUT PW Requirements Behavioral Approach MIS Methodology Structural and Functional Approach DSS Impacts ETHICS Classical Approach MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

79 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ
Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2nd.,1984) pp.9-33. ระบบคือ ระบบคือคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณาการประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลงในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

80 M: ความสัมพันธ์:- ปฏิบัติEDPS, จัดการMIS, ตัดสินใจDSS ??
ความรู้ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ (Decision Focus: DSS) DSS DEMAND? ปัญหา ความต้องการของคน จะสร้างกระบวนการ ทำการตัดสินใจอัตโนมัติโดยใช้ ICT/E/ECTI Decision Making ในองค์กรมี 3 ระดับ Strategic decision making Tactical decision making Operational decision making MIS/GIS SUPPLY? สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยุทธวิธี (Information Focus: MIS) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก management level ทุก Stakeholders / Shareholders (Data Focus: EDPS) DSS IMPACTS? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

81 The Connotation View: DSS VERSUS MIS
EDPS (Data Focus) EDPS (Data Focus) EDPS (Data Focus) EDPS (Data Focus) TPS DW/DB TPS DW/DB TPS DW/DB TPS DW/DB Ralph H. Sprague, Jr. , “A Framework for The Development of Decision Support Systems”, Decision Support Systems putting theory into practice, second edition, (UK: prentice-Hall International Editions, 1989 ),P.11. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

82 Information revolution
M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง 5. Web Services 5. Media Player 5. Multimedia 2000 5. KM 4.Internet 4. ES, AI EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ??? 4. DW 4. Search Engine 3. DBMS DBS 3. Decision Focus 3. DSS 1970 3. EIS 2. OAS Back office 2. MIS 1960 Management Focus FILE Management 1.Reporting/ Customer Services 1. TPS 1. DATA Focus 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

83 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

84 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005
WORLD 50 GURU

85 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

86 Consider the following:
Between 1995 and 1998, the IT sector has contributed one-third of all U.S. economic growth; Between 1996 and 1997, falling prices in the IT sector have knocked almost a full percentage point off inflation; IT now accounts for nearly one-half of all business investment; Workers in the IT industry earn 80 percent more than the private sector average--$53,000 as compared to $30,000. Three MIS occupations are in the list of the 10 fastest growing occupations from 2002 to Another four other MIS occupations are in the list of the 30 fastest growing occupations from 2002 to 2012. The marketplace is recovering after the IT boost of E-commerce sales in the U.S. have been growing over 20% a year since 2002. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

87 Get a good education! "The demand for workers in IT occupations requiring at least an associate’s degree is expected to grow by 57 percent over the decade while the demand for less educated workers is expected to decline. In addition, by 2006, employers will need more than one million more "core IT workers" (occupations requiring at least a 4-year degree) than were needed in 1996." MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

88 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

89 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

90 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

91 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

92 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

93 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

94 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

95 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

96 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

97 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

98 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

99 (MIS) A computer system for a business or other organization which collects and analyzes data from all departments, and is designed to provide an organization's management with up-to-date information (such as financial reports, inventory, etc.) at any time. Management Information Systems (MIS) are information systems, typically computer-based, that are used within an organization. Worldnet describes an information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization". A management information system may also be defined as "a system that collects and processes data (information) and provides it to managers at all levels who use it for decision making, planning, program implementation, and control.“ In business, information systems support business processes and operations, decision-making, and competitive strategies. An information system is comprised of all the components that collect, manipulate, and disseminate data or information. It usually includes hardware, software, people, communications systems such as telephone lines, and the data itself. The activities involved include inputting data, processing of data into information, storage of data and information, and the production of outputs such as management reports. As an area of study it is commonly referred to as information technology management. The study of information systems is usually a commerce and business administration discipline, and frequently involves software engineering, but also distinguishes itself by concentrating on the integration of computer systems with the aims of the organization. The area of study should not be confused with Computer Science which is more theoretical and mathematical in nature or with Computer Engineering which is more engineering. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

100 EIS: introduction of “executive information systems”.
MIS มาจากการบริหารจัดการภาคธุรกิจเอกชนมากว่า 50 ปี (4 ทศวรรษ) Mainframe Computer, 1950s and '60s EDP, TPS: electronic data processing systems record and store bookkeeping data such as journal entries, specialized journals, and ledger accounts. This was strictly an operations support role. Mainframe Computer, MIS: management information systems predefined reports, including income statements (they were called P & L’s back then), balance sheets and sales reports. They were trying to perform a decision making support role, but they were not up to the task. Mainframe Computer, DSS: decision support systems Interactive in the sense they allowed the user to choose between numerous options and configurations. Not only was the user allowed to customize outputs, they also could configure the programs to their specific needs. There was a cost though. As part of your mainframe leasing agreement, you typically had to pay to have an IBM system developer permanently on site. Micro-computer introduction of decentralized computing by Microcomputer Instead of having one large mainframe computer for the entire enterprise, Many poor souls fought with the vagaries of DOS protocols, BIOS functions, and DOS batch programming. EIS: introduction of “executive information systems”. ES, AI : the first commercial application of artificial intelligence techniques in the form of “expert systems” Internet Commercialization 1990 “strategic information systems”. Developments in the subject of strategic management by scholars like M. Porter, T Peters, J. Reise, C. Markides, and J. Barney in the 1980s. Competitive advantage became a hot management topic and software developers were happy to provide the tools. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

101 2000 - : Future developments
M. Hammer's reengineering principles will be incorporated further into business information systems. Hammer said that rather than organizing a firm into functional specialties (like production, accounting, marketing, etc.) and looking at the tasks that each function performs, we should be looking at complete processes from materials acquisition, to production, to marketing and distribution. The firm should be re-engineered into a series of processes. More and more software will utilize this approach. Ultimately there will be a fully integrated business information system in which all types of business information is seamlessly moved throughout the firm. The whole supply chain, from raw materials to final customer, should be seen as a single process. This is not unlike M. Porters theory of a “value chain” two decades earlier. The difference is that Hammer provides implementation procedures and these can be better translated into software algorithms that will drive extranets. More and more, business information systems will take on the role of value chain support, rather than company support. The model of software tool representing this new tendency is the platform of suites " Business management systems p2p " also called " business workflow management " or still Oberon BWA In the future, a time could come when these systems are moved from extranets to the internet. Customers will become a fully integrated participant in the value chain and will have the same information system access as manufacturers, suppliers, distributors, or facilitators. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

102 ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การแพทย์:-
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

103 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

104 Information Security Policy
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

105 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

106 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

107 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

108 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

109 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

110 ระบบ (S: Systems) ความสัมพันธ์ การบริหารจัดการ (M: Management)
กับ ความสัมพันธ์ การบริหารจัดการ (M: Management) และ สารสนเทศ (I: Information) อย่างไร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

111 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ
Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2nd.,1984) pp.9-33. ระบบคือ ระบบคือคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณาการประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลงในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

112 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE?
บทนำ แนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? การทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่อง งานข้อมูล งานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(Information-intensive) เช่น ตำราการเรียนการสอนแทบทุกสาขามีเรื่อง IT, ICT เข้าไปสอดแทรก และแล้วทำไมการว่าจ้างงาน IT,ICT หายาก ??? การประยุกใช้และพัฒนา IT, ICT เข้ากับระบบงานของมนุษย์ ทดแทน และหรือทำงานร่วม กับ ENTITY ธรรมชาติและสารสนเทศได้อย่างไร การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ แรงงาน และระบบงานเดิม (Classical approach)เช่นการใช้ ICT ควบคุมการทำงานโรงงาน การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ โครงสร้าง กฏระเบียบของคน (Structural and functional Approach)เช่นการยอมรับใช้ ATM การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ ความคิด ความรู้สึก ความเห็น ความเชื่อ ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ (Behavioral Approach)เช่นการทำการตัดสินใจของคน MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

113 วิวัฒนาการ MIS สถิติ แรงงานเข้าสู่ภาคสังคมสารสนเทศ
บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE?(ต่อ) วิวัฒนาการ MIS สถิติ แรงงานเข้าสู่ภาคสังคมสารสนเทศ แรงงาน ร้อยละ 50 of US Vs. UNIVAC I :- Back office application:- A/C, Payroll, Billing 1960 เกือบร้อยละ 50 ของ GNP หรือร้อยละ 50 รายได้มาจากส่วนแบ่งตลาด ICT: Back office applications มากขึ้น เริ่มพัฒนาระบบรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น MIS = Total information system=Enterprise-wide mega-system that all of firm’s decision-making and TPS need. Alvin Toffler ปัจจุบันเป็นยุคคลื่นสุดท้ายของ Information Age แต่เป็นสังคมเริ่มต้นเปลี่ยนสมรรถนะกระบวนการประมวลผลข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลให้เกิดยุคแห่งการเรียนรู้(Knowledge age)เพราะเป็นยุค Intelligent, DBMS, Multimedia, Knowledge-based system(ES, AI, Neural networks, 5 Generation) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

114 Russell Ackoff ให้นิยาม MIS คือ Management Information Systems
บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE?(ต่อ) Russell Ackoff ให้นิยาม MIS คือ Management Information Systems Microcomputers, Interactive display devices, User-friendly ,OAS, DBMS, DSS DSS: Decision Support Systems Managers to sit at interactive display terminal or micro workstation Model analysis tools spreadsheet packages MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

115 1990 Knowledge-based systems
บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? (ต่อ) Office Automation Systems (OAS) technology support MS-office OR Office information systems (OIS) DSS and OIS abilities support by USERS need, various department for decision making 1980 IT revolution concept of Front office Mckesson Services Drugstore clients distributor can create larger markets. 1990 Knowledge-based systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

116 ระเบียบวิธีการศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ENTITY อย่างไร
ตัวอย่างศึกษา Entities คน สรรพสิ่ง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นอยู่ Existing มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical อธิบายนิยาม ข้อเท็จจริง ของข้อมูล(META DATA)ที่เป็นมาตรฐาน FILE RECORD Directory: Naming, Coding การอธิบาย FIELD/ Data Elementt Attribute Representation Value การประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT Character, Bytes, Bits, Electronic: On, Off, HW/SW Worked มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical สะท้อนให้เห็นความจริง(Physical) และ Logical ของ สถานภาพที่เป็นอยู่ ดิน(ของแข็ง) น้ำ(ของเหลว) ลม(ก๊าส) ไฟ(พลังงาน) SE ? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

117 การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS
การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? Organization (Systems) Components Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Management by systems objective / JOB, ACTIVITY Management by PW Management by Technical / KM / SW Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW Management by INFORMATION 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information Management by Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR. , Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

118 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร
บทนำ องค์ประกอบระบบ Logical System คือ ??? การวิเคราะห์เชิงระบบ Systems Approach :- RBMS การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Globalization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตขององค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ขององค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

119 บทนำ ระบบ คือ Entities ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองและมีการประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ Output, Outcomes เดียวกัน ระบบ ENTITY (ES) คือ ? = (สรรพสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ที่สังเกต/สัมผัส ได้และไม่ได้ด้วยอายตะนะทั้งห้าของคน ได้รับรู้สรรพสิ่งได้แก่ สิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สถานการณ์) ระบบ FACTS (FS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of ENTITY ระบบ DATA (DS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of FACTS ระบบ INFORMATION (IS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of DATA ระบบ KNOWLEDGE (KS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of INFORMATION ระบบ WISDOM (WS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of KNOWLEDGE ระบบ INTELLECTUAL PROPERTY (IPS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of WISDOM MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

120 บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS
การเกิดของระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยปัจเจกชน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม-สังคมวัฒนธรรม โดยอาศัย ระเบียบวิธีการสร้าง-พัฒนาสารสนเทศขึ้นมา ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของ ศาสตร์ต่างๆ ระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้(Knowledge Pursuit) หรือระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์(Sciences Method) หรือระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) หรือระเบียบวิธีการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) หรือระเบียบวิธีการการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ด้วยลัทธิ อุดมการณ์ และศาสนาเช่น หลักธรรมะศาสนาพุทธว่าด้วย อริยะสัจสี่ การพัฒนาระบบสารสนเทศถึงขั้นสูงสุด คือการแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด หรือ Users Requirement 3 Levels คือ NEEDS, WANTS and DEMAND MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

121 บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS(ต่อ) การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อได้สิ่งต้องการสูงสุด คือ การเกิดของระบบสารสนเทศเป็นขั้นตอน หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศของมนุษย์ ให้อยู่รอดในสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งการใช้ปัญญาเพื่อสามารถควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของสิ่งแวดล้อม Entity หรือสังคมสารสนเทศ หรือ Entity as Information GOODS Society ดังนี้ Entity observations ? Entity ได้แก่อะไร Entity ต้องถูก Information processors (SC. Methodology: Descriptive, Explanation, Forecasting ) ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปรของ Entity ที่ศึกษา Process into FACTS ? Process into DATA ? Process into INFORMATION ? Process into KNOWLEDGE ? Process into WISDOM ? Process into INTELLECTUAL PROPERTY (IP) = Information/Soft GOODS? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

122 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รูปแบบของระบบสารสนเทศ (IS: Information System Types) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information Systems) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographical Information Systems) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

123 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือ ความหมายกว้าง คือระบบการจัดการ Entity ที่สนใจ มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ให้เป็น Information/Soft Goods หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP: Intellectual Property) ความหมายทั่วไป คือระบบการจัดการ ผลิตข้อมูลระดับต่างๆด้วยการบริหารจัดการที่ดี ความหมายเชิง INPUT/PROCESS การใช้ประโยชน์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders , Users) ความหมายเชิง OUTCOME การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตด้วยกันและหรือระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยกันและหรือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลความหมายเชิง PROCESS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Charles Parker, Thomas Case MIS คือระบบที่กำหนดไว้ให้คนในองค์กรใช้ข้อมูล สารสนเทศตามเวลาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์กร โดย MIS มีองค์ประกอบในเรื่องต่างๆคือ TPS, MRS (Management reporting systems), DSS, KBS(: ES,AI) ,OIS (Office information systems) ทั้ง นี้ MIS, IS สามารถใช้สับเปลี่ยนในความหมายเดียวกัน โดยที่ระบบคือคือชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW , SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS โดยที่องค์ประกอบของระบบ(Cohesion, System element) คือ Entity ที่สัมผัสได้ (tangible object) เช่นรถ คน และ Entity ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible, Abstract concept) เช่นข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

125 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Gordon B. Davis, Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development (International student edition: McGrawhill,1974) MIS คือการบูรณาการ ระบบคนและเครื่องจักร เพื่อกำหนดสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการทำหน้าที่ในการตัดสินใจต่างๆขององค์กร MIS มีชื่อหลายชื่อตามวิวัฒนาการของการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์กรและสังคม จึงมีชื่อต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ ระบบการประมวลผลสารสนเทศ (Information System) ระบบการตัดสินใจ/ระบบสารสนเทศ (Information/Decision System) หรือมีชื่อง่ายๆว่า ระบบสารสนเทศ(Information System) ทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

126 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? MIS สามารถทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร MIS สามารถอธิบายได้โดยมองโครงสร้างปิระมิดขององค์กร มีการตัดสินใจอย่างไร MIS for: Strategic and Policy planning and decision making MIS for: Tactical planning and decision making MIS for: Operational planning, decision making and control MIS for: OAS,EDPS,Transaction processing inquiry response MIS for: DB/DW/Web services MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

127 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? MIS คือระบบสารสนเทศองค์กร(organizational information system)ที่ไม่ใช่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรได้เท่านั้นยังสามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารขององค์กรด้วย ทำให้ MIS เป็นแนวความคิดที่ต้องการออกแบบระบบใหม่พัฒนาได้จริง แต่การทำ MIS ที่สมบูรณ์ยังคงยากอยู่ในการสนับสนุนการบริหารและทำการตัดสินใจที่ต้องการ แต่ MIS ก็ยังเป็น ระบบสารสนเทศ (information system) สนับสนุนหน้าที่ของการบริหารองค์กร MIS จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ (Gordon B. Davis p.8) ต้องอิงความสามารถของเทคนิค ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียกใช้ภายใต้สถานการณที่ซับซ้อน จึงต้องการวิวัฒนาการของ MIS ดังนี้ การวิวัฒนาการของ MIS concept การจัดการบัญชี: ด้านการเงินและบัญชี ศาสตร์การบริหาร: การแก้ปัญหาเชิงระบบ รูปแบบคณิตศาสตร์ และนโยบายใช้ MIS ตัดสินใจในการบริหาร ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในการทำการตัดสินใจ เช่น Linear,Q Theory, Decision Theory, Game Theory, Simulation, Dynamic Programming, Integer programming ทฤษฎีการบริหาร: Herbert A. Simon , the Decision process:- Intelligence, Design, Choice, decision trees of Bottom to Top, Left to right กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์: ICT :- HW/SW/Network/OS ตัวกระบวนการคอมพิวเตอร์ทำให้ MIS เป็นจริงมากที่สุด Computer-based management information systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

128 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? MISจะพัฒนาได้ต้องอาศัยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม All of information PROCESSOR:- Individual, Group, Organization, Society, Nation, World, Innovation Value chain of INFORMATION Processors Management Decision making concept Functionality (Production, Trading, Customers) relationship Activity (Strategic, Tactical, Operation) MIS is INFORMATION IN DATABASE ARE KNOWLEDGE Bases DECISION TECHNOLOGY:- MIS using by Analyze data developed:- Result of Actual operation in organization, Models, Trends , Forecasting , Analytic tools will be applied, Report on Demand, Graphic on TERMINALS than report. Timely. DSS interactive with Computer:- Internet, Extranet, Intranet Expert Systems EXIS OAS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

129 PhD in Management Information Systems
PhD in Management Information Systems The Ph.D in management information systems focuses on an interdisciplinary business understanding of how technology can affect an organization's behavior, structure, and function and on the effective use and control of information and computer systems by management; both the technical aspects and the organizational impact of information management are stressed. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

130 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? การจำแนกระบบ Physical description (Cohesion) เช่น HW= I + O Devices Logical description (Covariance) เช่น I-P-O-Outcome Modeling systems คือการจำลองภาพ Physical System ผสมผสานการทำงานกับ Logical System MIS จะใช้หลาย Models James O. Hicks Jr. Management Information Systems A User Perspective, (St. Paul: West Publishing Company, 1984) MIS คือการสร้างรูปแบบระบบฐานคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่งเพื่อกำหนดให้เป็นสารสนเทศที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองค์กร โดย MIS มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ เน้นสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มีความต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการการบริหารได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบสรุป ควบคุม สถานการณ์ใดๆ และพยากรณ์ได้ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

131 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Efraim Turban, Decision Support and Expert Systems managerial perspectives (New York: Macmillan Publishing Company, 1988) ) MIS มุมมองในเรื่อง การบริหาร คือระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร(Data, HW, SW,PW, Procedure, Budget, Time ) ที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร โดยใช้ ICT ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการ SDLC (Management scope= Resources + Time) MIS คือระบบการตอบโต้ฐานคอมพิวเตอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เรียกใช้ สกัด และบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองการตัดสินใจในการบริหารได้ทันเหตุการณ์ มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ เป็นข่าวสารที่มีการกรอง Intelligence สามารถสืบค้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจ ออกแบบความต้องการใหม่ๆด้วยกระบวนการ Design ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ ประเมิเลือกสรร Choice สารสนเทศได้ตลอดเวลา 1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control EDPS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

132 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? 1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control EDPS Type of Decision = Structured + Semi structured + Unstructured Evolutionary path 0f Computer Based Information Systems (CBIS) TPS MIS, OAS DSS:- Data management (DSS Server, DBMS Server, Data Directory Server, Query facility Server) Model management (SW packages Server, Model DBMS server, Model Directory Server) Dialog management (User interface :-Easy- SW, KB) ES Internet 2000 Multimedia MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Supportive :- Marketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration Strategic planning:- Econometric model, Market model, Simulation, Decision theory, Investment analysis, Facilities planing Engineering research:- Design automation, Project control, Numerical control, Configuration management, Industrial engineering, Bill of material generation Back office for ADMINISTRATIVE:- Financial:- Accounts receivable, Account payable, General ledger, Cost accounting, Budgeting, Financial models, Key rated analysis, Profit and loss statements Personnel:- Payroll, Payroll report, Wage and compensation analysis, Performance appraisals Legal MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

134 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? Jerome Kanter, Management-Oriented Management Information Systems 2 nd.,(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall., 1977) MISคือระบบที่ช่วยในการจัดการ(Aids management) ในเรื่องการตัดสินใจ การบรรลุผลสำเร็จ และการควบคุมการตัดสินใจต่างๆ โดย MIS มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ M: Management Directed I: Information Oriented S: System integrated MIS คือระบบ Total System and Integrated System หรือ MIS คือ ระบบที่ช่วย Aids Management ในการทำงาน ส่วนการบริหารคือหการวางแผน และควบคุมทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร Total System = all functional/vision/mission systems of organization have been designed and implemented เช่นองค์กรมี Functional system ได้แก่ระบบการผลิต การค้า การตลาด ติต่อลูกค้า Integrated System คือการบรณาการ all functional system ทั้งหมดประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้เป้น หนึ่ง Entity M-I-S, Common data flow, Heavy planning element, Subsystems concept, Central DB, Computerized MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

135 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
What is the MIS: Management Information Systems ? I: Information subsystem classification of BUSINESS ประกอบด้วยสารสนเทศของBPR อย่างน้อยต่อไปนี้ Mainstream :- Sales Order Processing:- Customer billing, Order filling, Transportation Inventory reporting and Control:- Stock status reporting, Statistical replenishment Requirements generation :- Gross requirements generation, Net requirements generation Production Scheduling:- Fabrication and assembly scheduling, Shop loading, Insurance of job packets Production Control:- Performance vs. plan analysis, Variance reporting Purchasing, Receiving, Quality control, Maintenance Supportive :- Marketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2nd., 1993)

136 ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems M: Management I: Information S: Systems ความหมายการบริหารคือ: การบริหาร + การจัดการ = การบริหารจัดการที่ดี (Good governance) การวางแผน(คิด) การควบคุม การนำแผนไปปฏิบัติ(ทำ) และการติดตามประเมินผล(แก้) เช่น การกำกับดูแล การป้องกันปัญหาการแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรมในสิ่งที่จะจัดการ ให้เกิดความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม เป็นต้น ความหมายสารสนเทศแนวตั้งคือ: Entity(งาน สรรพสิ่ง) Facts Data Information Knowledge Wisdom Intellectual Property ความหมายระบบเชิงแนวคิด คือ: โครงสร้างระบบประกอบด้วย System = Cohesion + Covariance หรือ System = Physical subsystem + Logical subsystem การให้ความหมายระบบโดยอธิบายในนิยามความหมายของ Entity ที่มีอยู่ โดยการวิจัย ผ่านการบรรยาย (Descriptive) การอธิบาย(Explanation) และพยากรณ์(Forecasting) ตัว Entity ว่าคืออะไร องค์ประกอบของขั้นตอนของการประมวลผลระบบสารสนเทศ (AS Information Processors) Processor By Processor By M >> I I >> S MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

137 (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level
โครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems M: Management Top Management : Unstructured problems Middle Management: Unstructured-Structured Problems Operating Management: Structured Problems I: Information Strategy ยุทธศาสตร์ Tactic ยุทธวิธี Operation ปฏิบัติการ S: Systemsคือส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกัน Monitoring Open Environment: Entities Relationship: Covariance Scope: Cohesion Boundary Monitoring/Analyzing: Vision Collecting: Input Processing: Process Reporting: Output Disseminating: Outcome Collecting Processing Reporting (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level (I Processed by S) Processor By Organization MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

138 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based MIS ของโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

139 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based MIS ของโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

140 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS:
M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) 3. Information 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS สถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture: AR MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

141 แนวทางศึกษา MIS ของ Sherman Blumenthal
The Organization-chart approach The Management survey / Top Down Approach The Data Collection Approach The Data Bank Approach The Integrate-later Approach The integrate-now or Total-system approach MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

142 Decision Model for Systems Development Development of TPS
Overview Decision Model for Systems Development Development of TPS Systems Life Cycle concept Systems Analysis The process Data flow diagram (DFD) A case example Data flow diagram example Exploded DFD Systems Design Systems Design Specifications Relationships of design specs Output specifications Output layout Input specifications Systems implementation Maintenance MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

143 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

144 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

145 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

146 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

147 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

148 The Print Shop payroll system
This case example was adapted by Prof. Al Bento, February, 1995. This case example was adapted by Prof. Al Bento, February, 1995. Employees record their hours on time slips which enter the payroll system; later the system prepares and distributes checks to the same employees. The time slips go immediately to a data entry clerk, where they are entered via CRT terminal and stored on disk. Later, shortly before the actual payroll is to be run these data are sorted by social security number and stored on magnetic tape. One hour before the checks are due to be delivered to the Print Shop, these transaction tapes and an old year-to-date earnings tape are mounted on tape drives, and the payroll program is run. The checks, along with several accounting reports, are then given to a bonded courier, and delivered to the chief accountant for distribution. The general ledger is updated. Another program generates W-2 forms from the year-to-date earnings tape, at the end of each year. Sources and destinations Employee Accounting Processes Collect data Verify data Process payroll Process year-end Distribute checks Update ledger Data Flows time slips Data Stores Transaction Year-to-date earnings data Checks W-2 forms Accounting reports MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

149 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

150 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

151 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

152 Systems Analysis and DFD Systems Life Cycle concept System analysis
Importance Data Flow Diagrams DFD symbols Leveling DFDs Exploding DFDs National Merchandising A case example First level Second level Third level (a) Third level (b) Third level (c) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

153 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

154 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

155 National Merchandising case STUDY
(adapted by Prof. Al Bento, University of Baltimore) Version 4.1, January 2004 National Merchandising receives invoices from its vendors by mail. Every morning the mailroom manager, Ross Manning, delivers all invoices and all mail addressed to the attention of the accounts payable department to Ginny Anderson, the accounts payable clerk, who accumulates invoices throughout the week in an accordion folder. On Thursday, she reviews, prices and posts the invoices. Thursdays mornings, Ginny checks if the invoices were signed or not by the vendors, and if the invoices were accepted or not by an authorized employee at National Merchandising. If they are not, she mails the invoices back to the vendors with the corresponding reason(s). If the orders are signed and were accepted she checks if a purchase order is on file. If it is she approves the invoices. If there is no purchase order on file she sends the order to the purchase department for approval. If the purchase department secures the approval of the invoice and sends it back to accounts payable, Ginny files it with the other approved invoices. If the invoice is not approved by the purchase department she mails it back to the vendor, again, with the corresponding reason(s). Then, she verifies all price, shipping and handling, and tax computations, corrects the totals as needed, files the corrected invoices in a payable invoices file, and enters the invoice number and total in an invoice log file. Thursdays afternoons, Ginny retrieves the invoices from the payable invoices file and adds the amount due and invoice number to the vendor's ledger card -- a record of all accounting transactions for the particular vendor -- and to the general ledger. Finally, she logs the accounts payable transactions in the accounts payable file, using information from the invoice log file and payable invoices file. The invoices themselves are stored alphabetically in a filing cabinet. Checks for payments to vendors are written and signed each Friday. Harry Deming, manager of accounts payable, review all accounts and outstanding invoices, and determines which ones should be paid. He writes the check and at the same time enters the amount of the check, the name of the vendor, and the numbers of the invoices paid, in the checkbook. The same information is entered on the vendor's ledger card and the general ledger. The checks are sent in one batch, with the appropriate invoices, to the controller, Ann Williams, who reviews and signs each check. In some cases, she disapproves the payment and returns the check to Harry unsigned. The signed checks are placed in individual envelopes and taken to the mailroom for mailing to the vendor. Automating the accounts payable system MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

156 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

157 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

158 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

159 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

160 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

161 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

162 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

163 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

164 Telecommunications and Networking Basic concepts Networks
Distributed systems CSS architecture EDI concepts EDI architecture MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

165 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

166 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

167 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

168 DSS and Expert Systems Decision-Making Model Decision type
Decision problems and management activities DSS generators Anatomy of a DSS Dialog styles GDSS - Group Decision Support Systems Executive Information Systems Expert systems Anatomy of an expert system Use and development of ES MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

169 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

170 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

171 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

172 Influence Diagram Analysis Classification of Variables
DSS Design MTIS Approach If-Then Models Influence Diagram Analysis Classification of Variables Influence Diagram Equations for Sales Price and Investment Decisions Dialog Decision Tree Diagram Lotus Implementation Principle MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

173 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

174 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

175 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

176 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

177 Classification of End Users Information Center Concept
End User Computing Classification of End Users Information Center Concept End-User Systems Management Criticality of Issues over Time Managing End-User Computing Emerging issues MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

178 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

179 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

180 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

181 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

182 Review of the MIS concept Enabling technology and strategic impact
Porter Value-Chain model Nolan stages of growth IS/IT planning Information Architecture MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

183 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

184 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

185 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

186 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

187 Organization Geometry Business strategy and structure
Overview Organization Geometry Business strategy and structure MIS and multinational organizationsl MIS and international organizations MIS and global organizations MIS and transnational organizations MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

188 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

189 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

190 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

191 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

192 Ann Williams decided to have the accounts payable system automated
Ann Williams decided to have the accounts payable system automated. She had a meeting with John Parkins, the MIS manager, and obtained his concurrence for developing the system. A senior systems analyst, Carl Sagan, was assigned to act as a leader of the systems development project. He interviewed Ginny, Harry and Ann and prepared the contextual (or high-level) and the second-level DFDs, later approved by Ann. It was also agreed that Ann's signature would be scanned and that the future system would print the checks automatically, including Ann's signature. Sagan needs to explode the DFDs in a third level of detail to complete the analysis. He assigned you, as junior system analysts, the task of explodind the DFDs. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

193 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

194 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

195 โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management
โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management 3 Generations of Business Management Practices 1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. Reference: Biz Business, Industry, Computers, Engineering Technology, Sciences, Healthcare, Reference, more,.. World USA, UK, China, India, Germany, France, Australia, Russia, Mexico, South Africa, Singapore, more,.. News Java, Linux, XML, WAP, CRM, Vortals, Portals, IPOs, Tech Stocks, Venture Capital, M & A, more,.. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

196 งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MIS: Management Information Systems Research Subject Portals Business Technology Research · e-Business Research · Knowledge Management Research Information Systems · Operations Research · Decision Sciences · Management Science Information Systems Research · Information Systems Theory · Information Systems Journals Enterprise Architecture · IT Architecture · Data Architecture Information Systems Evaluation · Capability Maturity Model · IT Spending · IS Quality Information Systems Acceptance · IT Acceptance · IT Adoption · IT Diffusion IT Productivity · IS Productivity · Information Technology ROI Strategic Information Systems · Executive Information Systems · Decision Support Systems Group Decision Support Systems · Management Information Systems · Transaction Processing Systems Human Computer Interaction · Computer-Mediated Communication Computer Supported Cooperative Work · Collaborative Computing Information Resource Management · Data Management Data Warehousing · Data Mining · Data Communications Systems Theory · Information Theory · Systems Analysis · Systems Design Object-Oriented Design · Object-Oriented Computing · Object-Oriented Systems Joint Application Design · Rapid Application Development · Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering · Software Engineering End User Computing · Informatics · Cybernetics Artificial Intelligence · Expert Systems Hypermedia · Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

197 Decision Making Levels of Management
Strategic decision making VS. TOP Management Tactical decision making VS. MIDDLE Management Operational decision making VS. OPERATING Management MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

198 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

199 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

200 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

201 SWOT Analysis Framework of MIS Development
Environmental Scan: External Factors (opportunity, Threat) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Environmental Scan: Internal Factors (Strength , Weakness) W/S : Internal Patent= Lack / Good Brand name= Poor/ Good Customer= Poor/ Proprietary KH, Network Origin access= Lack / Sources Channel= Bilateral / Multi High cost structure 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan External O/T : Outcome แผนแม่บท S-O แผนลงทุน W-O แผนกล้ารุก S-T แผนถอย W-T Output S: S-O Strategy W: W-O Strategy S: S-T Strategy W: W-T Strategy IMPACTS +- OF KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

202 DSS: decision Support Systems
รูปแบบของระบบสารสนเทศอะไรก็ได้ ที่สามารถสนับสนุนวิธีการทำการตัดสินใจของผู้บริหารขององค์กรได้ เช่น ระบบ windows media player, OLTP: online transaction processing system, MIS, EIS, ESS, GIS, GAMES ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ ICT ที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือโต้ตอบการทำการตัดสินใจ ช่วยแก้ไขปัญหาเชิง Semi-structured and unstructured ได้ เช่น การค้นข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ Decision Support Systems (DSS) are aimed at solving semi/ill-structured problems with which managements are faced. DSS use internal data from TPS and MIS. They often bring in information from external sources as well. DSS are meant to be an adjunct to decision makers to develop their capabilities but not to replace their judgment. They are aimed at decisions where they can't be completely supported by algorithms. การจัดเตรียมและการรองรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตัดสินใจหลายๆเรื่องในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

203 DSS: decision Support Systems (ต่อ)
Enterprise-wide DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรได้หลายคน พร้อมๆ กัน เช่นInternetม , Search engine Desk-top DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรได้เฉพาะคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่งเช่น Excel การสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารคือช่วยด้านสืบค้นข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์ข้อมูล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

204 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

205 Project Management Project Management is about managing time, scope, and resources at the same time. Resource (Cost/Budget) Scope Task (i) Task (j) Time: เวลาเร็วสุด เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด ES (Earliest start time)=0 เวลาที่เสร็จเร็วที่สุดEC (Earliest completion time) เวลาที่ช้าที่สุด เวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุด LS (Latest start time) เวลาที่เสร็จช้าที่สุดLC (Latest completion time) i = งานที่อยู่ก่อนหน้างานj J= งานที่กำลังพิจารณา MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google