งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(จัดการที่ดี) (MIS:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(จัดการที่ดี) (MIS:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(จัดการที่ดี) (MIS: Management Information Systems) พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr pichai@moc.go.th pichaitak@gmail.com pichai5@yahoo.com pichaitak@hotmail.com http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page the free encyclopedia.

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 ขอบเขตการเรียนการสอน Course description Seminar conferences Instructor Evaluate 100% : Quiz 10%, Midterm10%, Final20%, Paper50%, presentation 10%

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3

4 4 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 3(3-0-6) Know-How : ผ่านการศึกษาวิชา 507-001 ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Computer Systems and Software) :- SA, SE, Paper Report Etc., Know-Why: ประสบการณ์ การใช้ IT/ICTในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น จัดทำรายงาน Applications สาระสำคัญวิชา MIS –MIS คืออะไร และแนวทางศึกษา –ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ:- Management oriented, Management directed, Integrated, Common data flows, Heavy planning element, Subsystem concept, Central DB, Computerization, Wide-Network, Dss –การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ (Application) ในการบริหารงานองค์การสมัยใหม่ Real Sectors / Back Office: A/c, FM, Marketing, Sale ETC., Real Sectors / Front Office: Trading/ Sales เช่น Virtual Sectors: E-commerce –ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ (Information) ในการบริหารงาน:- provides it to managers at all levels Etc., –การออกแบบระบบย่อย –การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล –การพัฒนาระบบสำหรับองค์การขนาดต่างๆ –การใช้ข้อสนเทศ (Intelligence) ในการรายงาน ควบคุม ติดตามผล และตัดสินใจในทางธุรกิจ:- BSC –แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้สารสนเทศในองค์กร Course Description

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 MIS คือMIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร(M) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คืออะไร What is Management Information Systems (MIS) ? MIS คือในการปฏิบัติงาน MIS คือศูนย์กลางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและ ฐานข้อมูลที่หลากหลาย (Database and Data Communication Network: Distributed DB and Centralized DB/DC/Network) สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ และผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร (stakeholders and shareholders) ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลต้องมีลักษณะคุณสมบัติอย่างน้อย :-  ข้อมูลสะท้อนถึงข้อเท็จจริง  สารสนเทศสะท้อนถึงความรู้ ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ด้วยกระบวนการ Methodology  Intranet, Extranet, Internet: WEB SERVICES ทุกเวลา ทันที ทุกที่ ทั่วโลก

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 การจัดการ / การ บริหาร M: Management สารสนเทศ I: Information MIS: ???????? ระบบ S: Systems แนวทางศึกษา M-I-S Inter-disciplinaryAPPROACH Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT Management And Organization System Approach Information And ICT how people and organizations should use information technologies effectively

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 สาระการ จัดการ / การ บริหาร M: Management สาระสารสนเทศ I: Information แนวทางศึกษา MIS: ???????? เริ่มจากสังเกต สรรพสิ่ง (ENTITY) สาระระบบ S: Systems กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ M-IS Context M-IS Context กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ M-I-S Context M-I-S Context กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ IS-M CONTEXT I-MS CONTEXT IS Growth 6 Stages I-MS CONTEXT IS Growth 6 Stages สถาปัตยกรรม / โครงสร้าง กลุ่มก้อน ของสาระต่างๆ ARCHITECTURE of PHYSICAL COHESION ความสัมพันธ์ ของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบ ของความสัมพันธ์ ของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบ ของ –SM –SM-SI-SS Context Flowl IS VS. Data Management IS VS. Data Management –IM-II-IS Context Flow VS. Data ManagementIM-II-IS Context Flow VS. Data Management MI –MM-MI-MS Context Flow ความเคลื่นไหว เปลี่ยนแปลงร่วม ความสัมพันธ์ ของกลุ่มสาระต่างๆ Function/Relationship/COVARIANCE of LOGICAL CONTEXT FLOW สาระ อะไร CONTEXT

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment มี กฎเกณฑ์ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกัน ของมันเอง กฎเกณฑ์ และสาระสำคัญ (CONTEXT) มีอย่างน้อยดังนี้ 1.มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบ โครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 2.มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการ เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 3.ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ สถานที่ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio- cultural innovation) 4.ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ??????

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ???????????????????????????? บทนำแนวคิดและนิยาม Systems ระบบของ ENTITIES (ต่อ) FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979)

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10 Information processor คือตัวประมวลผลข้อมูลของ คน (Individual) กลุ่มคน (Group) องค์กร (Organization) สังคม(Society) ประเทศ (Nation) โลก(World-forum) นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม(Socio-cultural INNOVATION) บทนำแนวคิดและนิยาม As Information Processors ระบบสารสนเทศเกิดขึ้นด้วยระบบการประมวลผลข้อมูลได้อย่างไร Information Processors Sciences Methodology DescriptiveDescriptive ExplanationExplanation ForecastingForecasting INPUTOUTPUT/Outcome ตัวอย่าง ตัวอย่าง คนทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลข้อมูลด้วยการบรรยาย อธิบายและพยากรณ์ Entity ที่เป็นประเด็นพิจารณา สนใจ ผลที่ได้คือ OUTPUT ที่มีการ ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย Entity ใหม่ๆเกิดขึ้นคือข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าสาร ความรู้ ความฉลาด ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ คนที่ทำหน้าที่ Information processor ย่อมมีหลายระดับทำให้ เกิด Trust และ Security แตกต่างกัน

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 Methodology ขององค์กร กับ การศึกษา Entity ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ / M: Management I: Information S: Systems มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ M: มี ระบบสารสนเทศ เพื่อการ บริหารจัดการที่ดี (Good governance)รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ I: มีระบบ สารสนเทศ เพื่อมีประเภท สารสนเทศที่ดี (Stakeholders requirements) รู้ความต้องการปัญหา มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: มี ระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณา การ การบันทึก เก็บรักษา ควบคุม ความมั่นคง ปลอดภัย และการใช้ ประโยชน์ครบวงจร รู้ธรรมชาติ โปร่งใส ในการบริหารองค์กรที่ดี มีส่วนร่วมของพนักงานองค์กร และ ลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ ในขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานองค์กร การมีความตกลง พันธกรณี :นิตินัย ยุติธรรม คุณธรรม สารสนเทศเพื่อตอบสนอง การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรเช่นeGOV สารสนเทศเพื่อตอบสนองการกำหนดทิศ ทางการผลิตการตลาดภาคธุรกิจเช่น MkIS, eBIZ สารสนเทศเพื่อตอบสนองการบอกเหตุ เตือน ภัย และติดตามประเมินสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลง และความรู้ขององค์กรและ สิ่งแวดล้อมเช่น KM สารสนเทศตอบสนองการประเมินเลือกสรร สินค้า บริการขององค์กรเช่นSearch สารสนเทศตอบสนองการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สาธารณชนeNewsletter Cohesion + Covariance ชุดของ ส่วนต่างๆที่มีลักษณะคุณสมบัติ หลากหลายรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็น โครงสร้าง และมีหน้าที่ต่างๆกัน สามารถประสานเชื่อมโยง เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์และผลประโยชน์อัน เดียวกันเช่น ระบบไอซีที มีคน HW, SW, Network, Data, Procedures, Budget ทำหน้าที่ MIS ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ ประสิทธิผลของ ตัวProcessor ทุก ระดับ

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / S: Systems มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: ชุดของส่วนต่างๆที่ทำงานอิสระและเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เดียวกันในภาพรวมภายใต้สิ่งแวดล้อมสลับซับซ้อน ระบบจะสัมพันธ์กับองค์กรและการบริหารมากเพราะเป็นตัว PROCESSOR โดย SYSTEM จะ มาแทน PROCESSOR การรวมกลุ่มของสถาบันและสังคมซับซ้อน มีตัวเร่งนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้น การเติบโตของฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ใหม่ๆของปัจเจกชน องคกรมีวินัย Context เกี่ยวกับ Applicationต้องเพิ่มการบริหารจัดการที่ดี ระบบมี Classified : Natural (Physical + Bio) and MANMADE (Socio-cultural innovation) มากขึ้น System as Working DefinitionSystem as Working Definition ศึกษาจากระบบคือ Entity = Cohesion + Covariance ศึกษาระบบ System as METHODเพื่อบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ Entity ได้ (System Approach) เช่น SA, Research System as Various Types and Abstract DefinitionSystem as Various Types and Abstract Definition ศึกษาระบบ Open system and Organism systems= Biological + Social ศึกษาระบบ Abstract=Structure (being) + Behavior (Acting) Property ของระบบได้แก่: Purposive behavior มีพฤติกรรมเป้าหมายเดียวกัน, Wholismมองภาพรวมของทุกส่วน, Opennessมีขอบเขตสัมพันธ์กับระบบใหญ่/สิ่งแวดล้อม, Transformationแต่ละส่วนสร้างคุณค่าสิ่งที่ตนเองดำเนินการ, Interrelatednessสิ่งต่างๆปรับตัวเข้าด้วยกัน, Control machanismมีพลังผลักดันด้วยตความร่วมมือกันเป็นระบบ เดียวกัน Word definition of System= Implicit (Entity being) + Explicit (Plan, Method, Device, Procedure) Analytical definition of Systems  Matrix Definition Relationship:- Row Column, Mathematics, Decision-tree, Hierarchical class and arrangements, Organization as system

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 13

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 14

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 15 โอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์ สารสนเทศ 1.รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems 2.การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains)

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 16 E-Society 2005

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 17

18 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 18 “You can't manage what you can't measure." Critical Success Factor - Executive Engagement Visible, consistent support and an active role in communication and reward. Assuring linkage of Six Sigma to corporate strategies. Clear prioritization (relative to other initiatives, programs and priorities). Requiring the use of facts and data to support actions at all levels of decision-making. Creating accountabilities, expectations, roles and responsibilities for the organization. Conducting and attending regular reviews to assure and verify progress. Critical Success Factor - Communications Creation and communication of a Human Resources plan to support Six Sigma roles. Regular written communications on Six Sigma news and successes. Development and dissemination of communication aids to management. Advocating and creating a "common language" based on Six Sigma. Communicating pertinent facts about Six Sigma in every company meeting. Critical Success Factor - Projects Establish a documented 1-year Six Sigma project inventory (and refresh regularly). Assure linkage of Six Sigma projects to critical business and customer needs. Establish projects of appropriate scope and size (significant savings & achievable). Assign a Champion and Black Belt to each project (and hold them accountable). Implement a project tracking system to facilitate replication and reuse. h. Means-ends and Ends/means (EM) analysis: planning techniques that determines information requirements based on desired ends (effectiveness) and available means (efficiency) to achieve the ends.Means-endsEM

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 19

20 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 20

21 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 21

22 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 22 (Information Value CHAIN) ขั้นตอน การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสารสนเทศ (Information Value CHAIN)การติดตามประเมินENTITY/FactsMONITORING การบริหารข้อมูล Data Management STORAGE: Collecting/Editing Processing/Analyzing Security CONTROL Reporting การกระจาย เผยแพร่ Dissemination / RETRIEVE/ RETRIEVE /Auditing/Auditing

23 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 23 สรรพสิ่ง ENTITY CohesionCovariance แนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System VS. Natural Rules / Environment คือ ??? Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT โดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความ ต้องการ ของคน Needs Wants Demand นวัตกรรม ระเบียบ วิธีการ วิทยาศาสตร์ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect Brainstorming Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA หรือ คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม

24 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 24 ENTITY 8. WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Glo balization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตของ องค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ของ องค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การ บริหารจัดการที่ดี ขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? ตัวอย่าง1. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล Logical System I-P-O กระบวนการเปลี่ยนปลงมีตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาไม่สิ้นสุด

25 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 25 ตัวอย่าง 2. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล CAUSE / EFFECTS

26 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 26 ตัวอย่าง 3. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผล ข้อมูล CAUSE / EFFECTS มีจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์โลก ผู้นำ: การทำใน สิ่งที่ถูกต้อง มีระเบียบวิธีการ การจัดการ : ทำให้สิ่งต่างๆได้ ถูกต้อง Sources: Warren Bennis, “เป็นผู้นำในหมู่ผู้นำ(จัดระเบียบ อัจฉริยะ Organizing Genius)”, คิดใหม่เพื่ออนาคต, หน้า 195-196 MIS ต้องมีการใช้ ICT Strategy World Forum จะสร้างเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในกลุ่มผู้นำได้ ??

27 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 27 Enterprise wide Management planning (Policy) DecisionSupport SpecialRequestUnstructured การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN / แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ ตัวประมวลผลข้อมูลองค์กร 1.Payroll 2.Account receivable 3.Account payable 4.Order entry 5.Inventory control 6.Production control 7.Engineering 8.R & D 9.Marketing 10.Shipping Schedule REPORT Transactions Structured Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured DEMANDREPORTs Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ??

28 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 28 OthersR/DPayrollProductionControlAccount payable payableInventoryControlAccount receivable receivableOrderEntryMarketing Mission? Strategy Policy Decision Planning :- EIS/ES:-Vision, Mission? Implementation by SW PM:- Tactical Management control :- OAS,MIS Build ICT Center for EDPS Operational control :- Routine Transaction Processing :- Services Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ?? How to BUILD MIS Up-stream to Down-stream??????

29 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 29 Volume Value EDP MIS DSS Benefits of Knowledge Discovery Rapid Response Disseminate EDP: Electronic Data Processing MIS: Management Information Systems DSS: Decision Support Systems

30 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 30 Figure 2-1 Types of Information Systems

31 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 31 Executive Support Systems (ESS)Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS)Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS)Knowledge Work Systems (KWS) Office SystemsOffice Systems Transaction Processing Systems (TPS)Transaction Processing Systems (TPS) Major Types of Systems

32 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 32 Figure 2-2 Major Types of Systems in Organization

33 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 33 Knowledge Work Systems (KWS): Knowledge level Inputs: Design specs Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station

34 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 34 Management Information System (MIS): Management level Inputs: High volume data Processing : Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Example: Annual budgeting

35 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 35 Figure 2-5 Management Information System (MIS):

36 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 36 Decision Support System (DSS): Management level Inputs: Low volume data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis

37 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 37 Figure 2-6

38 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 38 Figure 2-7 DSS

39 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 39 Executive Support System (ESS): Strategic level Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers Example: 5-year operating plan

40 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 40 Mission / Activities of MIS Management information systems Security Information Management System (SIMS) :- Password, Set priority Information security management system (ISMS) :- information security = Trust, CA Information Management System (IMS) : joint hierarchical database and information management system with extensive transaction processing capability Laboratory Information Management System (LIMS) is computer software that is used in the laboratory for the management of samples Management Information Format (MIF) is a format used to describe a hardware or software component Common management information service (CMIS) is a service that specifies the service interface to the Common Management Information Protocol (CMIP) Information management is the handling of information acquired by one or many disparate sources in a way that optimizes access by all who have a share in that information or a right to that information Information technology management is a combination of two branches of study, Information technology and Management. This aims at achieving the goals and objectives of an organisation through computers

41 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 41 Mission / Activities of MIS ต่อ Management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfill all tasks required to achieve its objectives. Object management system is the system which maintains information about the system under development Digital asset management (DAM) system is a (software) system used to organize and process digital assets like images, documents and presentations Document management system was a computer program (or set of programs) used to track and store images of paper documents Content management system (CMS) is a system used to organize and facilitate collaborative creation of documents and other content. A CMS is frequently a web application used for managing websites and web content Web Content Management System is a type of Content management system software used for managing websites Business Application AR: Back / Front Office etc., Mission Special Conclusion: DDM:- Dialog, Model, Data

42 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 42 สร้างพฤติกรรมของคนให้เป็นประเพณี? กระบวนการทำงานของ กลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลาย แต่ ทำงานร่วมกันได้เพื่อเป้าหมายรวม (Collaboration Vs. System) http://www.npd-solutions.comwww.cs.colorado.edu (การรักษา ผลประโยชน์) (ความตกลง ร่วมมือ) COLLABORATION TECHNOLOGY Email exchange of drawings, models and project information (asynchronous)Email exchange of drawings, models and project information (asynchronous) Teleconferencing and videoconferencing (synchronous)Teleconferencing and videoconferencing (synchronous) Web-hosted meetings (synchronous)Web-hosted meetings (synchronous) Project hosting tools to create one pool of all released project documentation, with email alerts for updates (asynchronous)Project hosting tools to create one pool of all released project documentation, with email alerts for updates (asynchronous) Drawing viewing sites (intranet and web-based) with view and mark-up capabilities (asynchronous)Drawing viewing sites (intranet and web-based) with view and mark-up capabilities (asynchronous) CAD collaboration sessions (synchronous)CAD collaboration sessions (synchronous) Workflow and groupware software (asynchronous)Workflow and groupware software (asynchronous) Product data management, product information management, collaborative product commerce (generally asynchronous)Product data management, product information management, collaborative product commerce (generally asynchronous) http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/dstools/paradigm/genstrat.htm l

43 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 43 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment มี กฎเกณฑ์ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกัน ของมันเอง กฎเกณฑ์มีอย่างน้อยดังนี้ 1.มี Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบ โครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 2.มี Logical Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหวการ เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 3.ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio- cultural innovation) 4.ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ??????

44 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 44 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ 1.อธิบายคำด้วย การบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ด้วยหลัก ความเคลื่อนไหวของตรรกศาสตร์/คงคาพยพของสรรพสิ่งที่ สนใจ สังเกตุ ศึกษา (Entity Logical Flow) ซึ่งความ เคลื่อนไหวนี้ถูกอธิบายด้วยระบบตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) อันใดอันหนึ่งได้แก่ อธิบายด้วย Input: หลักการ เหตุ (Cause / Independent variable) หรือ อธิบายด้วย Process / Method: หลักการตัวกระทำการให้เปลี่ยนแปลง หรือตัวระบบกระทำการ (Control / Intervening variable) อธิบายด้วย Output: หลักการผล (Effect / Dependent variable)

45 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 45 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) 2.ตัวอย่างจะอธิบาย MIS คืออะไร MIS คือ ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ ระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ ระบบสารสนเทศ ผสมผสานกับอธิบายด้วย Output / Outcome คือการ ตัดสินใจ และอธิบายด้วย Process ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร

46 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 46 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS คือระบบที่รวมผู้ใช้ ไอซีที และตัวประมวลผลข้อมูล ทุกตัวเข้าด้วยกัน เพื่อจัดสร้างสารสนเทศมาสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน การบริหารควบคุมงาน และการตัดสินใจของ องค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ ตัวระบบกระทำ การ  การนิยาม MIS อธิบายด้วยตัวระบบกระทำการ Input คือ ตัวประมวลผลข้อมูล  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Output/Outcome คือ เพื่อ จัดสร้างสารสนเทศ และประสิทฺภาพและประสิทธิผล

47 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 47 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มี ระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS is information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization".  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ information system  การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ Network

48 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 48 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By ???????????????????????????? ทบทวน Information PROCESSORS ระดับต่างๆ FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979)

49 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 49 Human Computer Interaction, Computer- Mediated Communication, Computer Supported Cooperative Work Collaborative Computing,Information Resource Management, Data Management,D,ata Warehousing, Data Mining Data Communications Systems Theory, Information Theory, Systems Analysis, Systems Design Object-Oriented Design, Object-Oriented Computing, Object-Oriented Systems Joint Application Design, Rapid Application Development Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering, Software Engineering,End User Computing · Informatics Cybernetics, Artificial Intelligence, Expert Systems Hypermedia, Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications (IS,DSS,AI) Business Technology Research,e-Business Research Knowledge Management Research, Information Systems, Operations Research Decision Sciences, Management Science Information Systems Research, Information Systems Theory · Information Systems Journals,Enterprise Architecture, IT Architecture Data Architecture Information Systems Evaluation, Capability Maturity Model, IT Spending IS Quality, Information Systems Acceptance IT Acceptance, IT Adoption, IT Diffusion IT Productivity, IS Productivity, Information Technology ROI Strategic Information Systems, Executive Information Systems, Decision Support Systems, Group Decision Support Systems, Management Information Systems, Transaction Processing Systems I: ประเภทสารสนเทศ กับฐานองค์ความรู้ KB การเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ มีอะไร

50 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 50 M: M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity Organization (Systems) Components Organization as Information Processors 1.Management by systems objective / JOB, ACTIVITY 2.Management by PW 3.Management by Technical / KM / SW 4.Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW 5.Management by INFORMATION Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( Management by by

51 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 51 MIS = Information System ขององค์กร เกี่ยวกับ เรื่องวิชาการ อะไร Inter-disciplinary Jigsaw Sciences management Art management Decision making Psychological Behavioral issues Environmental Technological forces Business force Marketing force How to MIS ROLES ??? IS Component ROLE ? IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ? ICT Innovation ROLE ? Multimedia ROLE ? SW ROLE ? Application ROLE ? MIS ROLE ?

52 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 52

53 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 53 60% REAL SECTORS 20% VIRTUAL SECTORS 20% ICT SECTORS วิธีการแปลงองค์ ความรู้ MISเทาง วิชาการสาขาต่างๆ ข้าสู่ MISลงสู่ ภาคปฏิบัติ Collaboration

54 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 54 M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่)Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบ องค์กร สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบ องค์กร Enterprise Architecture: AR 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS 1.-3. REAL SECTORS:1.-3. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS:4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ

55 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 55 Accounting: IS - DSS - AIISDSSAI Banking: IS - DSS - AIISDSSAI Consulting: IS - DSS - AIISDSSAI Education: IS - DSS - AIISDSSAI Entertainment: IS - DSS - AIISDSSAI Finance: IS - DSS - AIISDSSAI Government: IS - DSS - AIISDSSAI Healthcare: IS - DSS - AIISDSSAI Hospitality: IS - DSS - AIISDSSAI Law : IS - DSS - AIISDSSAI Management: IS - DSS - AIISDSSAI Marketing: IS - DSS - AIISDSSAI Medicine: IS - DSS - AIISDSSAI Military: IS - DSS - AIISDSSAI Small Business: IS - DSS - AIISDSSAI Technology: IS - DSS - AIISDSSAI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications Information Systems (IS) Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI)

56 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 56 MIS การบริหาร MIS ควร กำหนดผู้ทำหน้าที่ CIO มาจากสาขาอะไร ไม่มีใครรู้ความ ต้องการ(Demand) ของตัวเองครอบ คุมหมดทุกเรื่อง ยกเว้นศาสดาของ ศาสนารู้ทุกข์ของ ทุกคน คนรู้ความต้องการของ คนคือนักวิเคราะห์ระบบ (Supply) โดยใช้ระเบียบ วิธีการพัฒนาระบบ (SDLC/innovation) ผู้ที่ทำหน้าที่ SDLC ควรทำหน้าที่ CIO เพราะรู้ทั้ง Demand และ SDLC/Innovation การนิยาม MIS เชิง Demand และ Supply

57 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 57 QUIZ การพัฒนา MIS ในอดีต ต่างกับ ปัจจุบันและอนาคต อย่างไร จะจัดทำ MIS อย่างไร 1.รู้ความต้องการ USERS ก่อน เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลที่จะ จัดทำ MIS เสมือนรู้ความต้องการลูกค้าก่อน ก่อนที่จะผลิต สินค้าบริการ แนวคิดต้องถามความต้องการผู้ใช้ก่อน(demand) 2.รู้การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมก่อน ที่จะจัดทำ ประเภทข้อมูล MIS เสมือนผลิตสินค้า บริการขึ้นมาเพื่อ นำเสนอลูกค้า แนวคิด Internet Supply Information Goods ก่อให้เกิดการบริโภคe ต่างๆ ขึ้นไร้ขีดจำกัดเป็น Virtual World 3.รู้ Supply ข้อมูลก่อนที่จะทำให้เกิดการ Demand ข้อมูล MIS แนวคิดต้องผิตสินค้าขึ้นมาก่อน ก่อนออกตลาด

58 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 58 QUIZ-2 วิจารณ์จริงแค่ไหน ใครได้ใครเสียยกตัวอย่างประกอบ 1.นัก MIS ต้องมาจากหัวโขนผู้บริหาร CEO 2.นัก MIS ต้องมาจาก CIO 3.CIO เป็น CEO 4.นัก SA ต้องเป็นTechnician 5.นัก CIO ต้องมาจากสายงานบริหาร 6.นัก CIO ต้องมาจาก Technician 7.กาแฟ D & S เปรียบเทียบการจัดทำ MIS อย่างไร

59 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 59

60 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 60

61 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 61

62 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 62

63 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 63

64 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 64 M: การบริหารจัดการข้อมูล M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution 2. MIS 1960 1. DATA Focus 3. DSS 1970 3. Decision Focus 4.Internet 1980-90 1980-90 5. Multimedia 2000 4. Search Engine 5. Media Player 1. TPS 1.Reporting/ Customer CustomerServices 2. OAS Back office 2.FILE Management 2. Management Focus 4. ES, AI 3. EIS 3. DBMS DBS 4. DW 5. KM 5. Web Services EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ??? DW/DB/TPS/EDPS/OAS/MIS/EIS/ES SOCIO-cultural INNOVATION REAL SECTORS:REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers ICT SECTORS:ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation) EA: Enterprise Architecture

65 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 65

66 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 66

67 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 67

68 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 68

69 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 69

70 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 70

71 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 71

72 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 72

73 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 73 Sources: Ralph H. Sprague, Jr., Hugh J. Watson, Decision Support Systems putting theory into practice, 2 nd.,(US: Prentice- Hall International Editions, 1989), p.14

74 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 74

75 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 75

76 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 76 ความสำคัญปัญหาองค์ประกอบ M-I-S M-I-Sสนใจเรื่องอะไร สรรพสิ่ง ENTITIES Context อะไร

77 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 77 M: สนใจสิ่งแรกคือ M: ความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กร กับ เวลา เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา การตัดสินใจ: การคิด จัดการ วางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ การจัดการ/ ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไป จัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และ ปฏิบัติการ การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการ จัดการ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/ วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/ วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบ วิธีการ งบประมาณ /ทุน คนเป็นปัจจัย ที่มีบทบาท เป็นแกนกลางการจัดการ จัดสรรปัจจัยทรัพยากรขององค์กร อย่างน้อยดังนี้ 1.คนทำหน้าที่จัดการซอฟต์แวร์ในองค์กร มีบทบาทเป็น System engineering, System Programmer, Programmer, Administrator/ DC Administrator 2.คนทำหน้าที่จัดการฮาร์ดแวร์ในองค์กร มีบทบาทเป็น System operator, Operator, Data Entry Operator, Network worker 3.คนทำหน้าที่จัดการข้อมูลในองค์กร มีบทบาทเป็น System Analysis and Design, DB Administrator 4.คนทำหน้าที่จัดการระเบียบวิธีการ และเวลาที่ใช้ในการจัดการปัจจัยทรัพยากรในองค์กร มีบทบาทเป็น Project Manager (PM) หรือ CIO 5.คนทำหน้าที่จัดการงบประมาณ / ทุน ที่ใช้ในองค์กร มีบทบาทเป็น CFO

78 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 78 M:กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่(MDZ)ยุค KB Society ผลผล พันธกิจ ภารกิจมนุษย์พันธกิจ ภารกิจมนุษย์ (Mundance role) CREATECREATE BUILDBUILD SUPPLYSUPPLY DESIGNDESIGN พฤติกรรมการใช้ระเบียบวิธีการ (Methodology) แก้ไขปัญหาของคน เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ คน โดยวิชา SALOGICAL: จำลองภาพ กระบวนการตัดสินใจของคน:- Problems, Alternatives, Resolution = Intelligence, Design, Choice โดยวิชา SA PHYSICAL: ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย Entity ที่เป็นอยู่เพื่อได้ ข้อมูลที่เป็น MIS/GIS/DBProcess MIS Methodology Structural and Functional Approach ผลกระทบ +-ผลกระทบ +- นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม(Socio-cultural INNOVATION) INNOVATION)ICT/E/EICT ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เป็น ระบบอัตโนมัติ DSS: Decision Support Systemsใช้ข้อมูลสนับสนุน ตัดสินใจโดย 1.ใช้คอมพิวเตอร์ ICT(CBIS) 2.ช่วยการตัดสินใจ 3.การเผชิญปัญหา สารพัด(ill- structured problems) 4.การแก้ไขปัญหาทันที แบบโต้ตอบ 5.ใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหา ตาม ModelOutput/OUTCOME DSS Impacts ETHICS Classical Approach เหตุเหตุ ต้องการ กิเลสต้องการ กิเลส (Mundance role) NEEDSNEEDS WANTSWANTS DEMANDDEMAND REQUIREMENTSREQUIREMENTS ANALYSISANALYSIS พฤติกรรมการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาของคน การตัดสินใจ Decision makingINPUT PW Requirements Behavioral Approach

79 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 79 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2 nd.,1984) pp.9-33. – ระบบคือ ระบบคือคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสาน เชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW, SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS –ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) 1)มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity 2)มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ 3)มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณา การประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมี ความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม 4)มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการ ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลง ในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุ วัตถุประสงค์ 5)มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน

80 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 80 ความรู้ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ (Decision Focus: DSS) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยุทธวิธี (Information Focus: MIS) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก management level ทุก Stakeholders / Shareholders (Data Focus: EDPS) จะสร้างกระบวนการ ทำการตัดสินใจ อัตโนมัติโดยใช้ ICT/E/ECTI Decision Making ในองค์กรมี 3 ระดับ Strategic decision making Tactical decision making Operational decision making ปัญหา ความต้องการของคน DSS DEMAND? MIS/GISSUPPLY? DSSIMPACTS? M: ความสัมพันธ์:- ปฏิบัติEDPS, จัดการMIS, ตัดสินใจDSS ??

81 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 81 The Connotation View: DSS VERSUS MIS DSS (Decision Focus) MIS (Information Focus) EDPS (Data Focus) TPS DW/DB TPS DW/DB TPS DW/DB TPS DW/DB Ralph H. Sprague, Jr., “A Framework for The Development of Decision Support Systems”, Decision Support Systems putting theory into practice, second edition, (UK: prentice-Hall International Editions, 1989 ),P.11.

82 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 82 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution 2. MIS 1960 1. DATA Focus 3. DSS 1970 3. Decision Focus 4.Internet 1980-90 1980-90 5. Multimedi a 2000 4. Search Engine 5. Media Player M: การบริหารจัดการข้อมูล M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง 1. TPS 1.Reporting/ Customer CustomerServices 2. OAS Back office 2.FILE Management 2. Management Focus 4. ES, AI 3. EIS 3. DBMS DBS 4. DW 5. KM 5. Web Services EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ???

83 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 83

84 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 84 WORLD 50 GURU WORLD 50 GURU

85 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 85

86 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 86 Consider the following: Between 1995 and 1998, the IT sector has contributed one- third of all U.S. economic growth; Between 1996 and 1997, falling prices in the IT sector have knocked almost a full percentage point off inflation; IT now accounts for nearly one-half of all business investment; Workers in the IT industry earn 80 percent more than the private sector average--$53,000 as compared to $30,000. Three MIS occupations are in the list of the 10 fastest growing occupations from 2002 to 2012. Another four other MIS occupations are in the list of the 30 fastest growing occupations from 2002 to 2012. The marketplace is recovering after the IT boost of 2000. E- commerce sales in the U.S. have been growing over 20% a year since 2002.

87 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 87 Get a good education! "The demand for workers in IT occupations requiring at least an associate’s degree is expected to grow by 57 percent over the decade while the demand for less educated workers is expected to decline. In addition, by 2006, employers will need more than one million more "core IT workers" (occupations requiring at least a 4-year degree) than were needed in 1996."

88 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 88

89 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 89

90 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 90

91 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 91

92 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 92

93 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 93

94 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 94

95 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 95

96 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 96

97 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 97

98 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 98

99 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 99 (MIS) A computer system for a business or other organization which collects and analyzes data from all departments, and is designed to provide an organization's management with up-to- date information (such as financial reports, inventory, etc.) at any time. http://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system 1.Management Information Systems (MIS) are information systems, typically computer-based, that are used within an organization. 2.Worldnet describes an information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization". 3. A management information system may also be defined as "a system that collects and processes data (information) and provides it to managers at all levels who use it for decision making, planning, program implementation, and control.“ 4.In business, information systems support business processes and operations, decision-making, and competitive strategies. 5.An information system is comprised of all the components that collect, manipulate, and disseminate data or information. It usually includes hardware, software, people, communications systems such as telephone lines, and the data itself.hardwaresoftware The activities involved include inputting data, processing of data into information, storage of data and information, and the production of outputs such as management reports. As an area of study it is commonly referred to as information technology management. The study of information systems is usually a commerce and business administration discipline, and frequently involves software engineering, but also distinguishes itself by concentrating on the integration of computer systems with the aims of the organization. The area of study should not be confused with Computer Science which is more theoretical and mathematical in nature or with Computer Engineering which is more engineering.commercebusiness administration software engineeringComputer SciencemathematicalComputer Engineeringengineering

100 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 100 MIS มาจากการบริหารจัดการภาคธุรกิจเอกชนมากว่า 50 ปี (4 ทศวรรษ) 1.Mainframe Computer, 1950s and '60s EDP, TPS: electronic data processing systems record and store bookkeeping data such as journal entries, specialized journals, and ledger accounts. This was strictly an operations support role. 2.Mainframe Computer, 1960 MIS: management information systems predefined reports, including income statements (they were called P & L’s back then), balance sheets and sales reports. They were trying to perform a decision making support role, but they were not up to the task. 3.Mainframe Computer, 1970 DSS: decision support systems Interactive in the sense they allowed the user to choose between numerous options and configurations. Not only was the user allowed to customize outputs, they also could configure the programs to their specific needs. There was a cost though. As part of your mainframe leasing agreement, you typically had to pay to have an IBM system developer permanently on site. 4.Micro-computer 1980 introduction of decentralized computing by Microcomputer Instead of having one large mainframe computer for the entire enterprise, Many poor souls fought with the vagaries of DOS protocols, BIOS functions, and DOS batch programming. EIS: introduction of “executive information systems”. ES, AI : the first commercial application of artificial intelligence techniques in the form of “expert systems” 5.Internet Commercialization 1990 “strategic information systems”. Developments in the subject of strategic management by scholars like M. Porter, T Peters, J. Reise, C. Markides, and J. Barney in the 1980s. Competitive advantage became a hot management topic and software developers were happy to provide the tools.

101 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 101 6.2000 - : Future developments M. Hammer's reengineering principles will be incorporated further into business information systems. Hammer said that rather than organizing a firm into functional specialties (like production, accounting, marketing, etc.) and looking at the tasks that each function performs, we should be looking at complete processes from materials acquisition, to production, to marketing and distribution.reengineering The firm should be re-engineered into a series of processes. More and more software will utilize this approach. Ultimately there will be a fully integrated business information system in which all types of business information is seamlessly moved throughout the firm. The whole supply chain, from raw materials to final customer, should be seen as a single process. This is not unlike M. Porters theory of a “value chain” two decades earlier.supply chainvalue chain The difference is that Hammer provides implementation procedures and these can be better translated into software algorithms that will drive extranets. More and more, business information systems will take on the role of value chain support, rather than company support. The model of software tool representing this new tendency is the platform of suites " Business management systems p2p " also called " business workflow management " or still Oberon BWA In the future, a time could come when these systems are moved from extranets to the internet. Customers will become a fully integrated participant in the value chain and will have the same information system access as manufacturers, suppliers, distributors, or facilitators.

102 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 102 ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การแพทย์:-

103 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 103

104 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 104 Information Security Policy

105 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 105

106 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 106

107 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 107

108 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 108

109 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 109

110 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 110 ระบบ (S: Systems) กับความสัมพันธ์การบริหารจัดการ (M: Management) และ สารสนเทศ สารสนเทศ (I: Information) อย่างไร

111 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 111 ระบบ S: Systems เสมือนองค์กรหรือหน่วยงาน ของการจัดการ Robert J. Verzello / John Reutter III, Data Processing: Systems and Concepts,(Auckland: McGraw-Hill International Book Company, 2 nd.,1984) pp.9-33. – ระบบคือ ระบบคือคือการบูรณาการชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสาน เชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW, SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุวัตถุประสงค์ OAS –ลักษณะคุณสมบัติของระบบ (System Characteristics) 1)มีวัตถุประสงค์ ของระบบ (Goals) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอยู่ของEntity 2)มีองค์ประกอบ ของระบบ (Components) คือส่วนต่างๆของระบบทุกส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ 3)มีโครงสร้าง ของระบบ (Structure) คือความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของระบบที่มีอยู่ มีการบูรณา การประสานเชื่อมโยงรวมกันของส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบ (Boundary)และมี ความสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม 4)มีพฤติกรรม (Behavior) ของระบบ เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันของส่วนต่างๆในการ ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามคำสั่งและความตกลง ในขั้นตอน(input-Process-Output Procedures)การทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้ระบบบรรลุ วัตถุประสงค์ 5)มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของระบบ คือ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน

112 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 112 บทนำ บทนำ แนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? 1.การทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่อง งานข้อมูล งานคอมพิวเตอร์และ การสื่อสาร(Information-intensive) เช่น ตำราการเรียนการสอนแทบ ทุกสาขามีเรื่อง IT, ICT เข้าไปสอดแทรก และแล้วทำไมการว่าจ้างงาน IT,ICT หายาก ??? 2.การประยุกใช้และพัฒนา IT, ICT เข้ากับระบบงานของมนุษย์ ทดแทน และหรือทำงานร่วม กับ ENTITY ธรรมชาติและสารสนเทศได้อย่างไร การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ แรงงาน และระบบงานเดิม (Classical approach)เช่นการใช้ ICT ควบคุมการทำงานโรงงาน การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ โครงสร้าง กฏระเบียบของคน (Structural and functional Approach)เช่นการยอมรับใช้ ATM การทดแทนและหรือทำงานร่วมกับ ความคิด ความรู้สึก ความเห็น ความเชื่อ ในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ (Behavioral Approach)เช่น การทำการตัดสินใจของคน Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

113 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 113 บทนำ บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? (ต่อ) 3.วิวัฒนาการ MIS สถิติ แรงงานเข้าสู่ภาคสังคมสารสนเทศ 1950-1 แรงงาน ร้อยละ 50 of US Vs. UNIVAC I :- Back office application:- A/C, Payroll, Billing 1960 เกือบร้อยละ 50 ของ GNP หรือร้อยละ 50 รายได้มาจาก ส่วนแบ่งตลาด ICT: Back office applications มากขึ้น เริ่ม พัฒนาระบบรายงานสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น MIS = Total information system=Enterprise-wide mega-system that all of firm’s decision-making and TPS need. Alvin Toffler ปัจจุบันเป็นยุคคลื่นสุดท้ายของ Information Age แต่เป็นสังคมเริ่มต้นเปลี่ยนสมรรถนะกระบวนการประมวลผลข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลให้เกิดยุคแห่งการเรียนรู้(Knowledge age) เพราะเป็นยุค Intelligent, DBMS, Multimedia, Knowledge- based system(ES, AI, Neural networks, 5 Generation) Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

114 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 114 บทนำ บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? (ต่อ) Russell Ackoff ให้นิยาม MIS คือ Management Information Systems 1970-80 Microcomputers, Interactive display devices, User- friendly,OAS, DBMS, DSS DSS: Decision Support Systems  Managers to sit at interactive display terminal or micro workstation  Model analysis tools spreadsheet packages Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

115 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 115 บทนำ บทนำแนวคิดและนิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems ROLE? (ต่อ)  Office Automation Systems (OAS) technology support MS-office OR Office information systems (OIS)  DSS and OIS abilities support by USERS need, various department for decision making 1980 IT revolution concept of Front office Mckesson Services Drugstore clients distributor can create larger markets. 1990 Knowledge-based systems Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

116 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 116 ระเบียบวิธีการศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ENTITY อย่างไร ตัวอย่างศึกษา Entities คน สรรพสิ่ง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นอยู่ Existing 1.มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical 2.อธิบายนิยาม ข้อเท็จจริง ของข้อมูล(META DATA)ที่เป็นมาตรฐาน FILE RECORD Directory: Naming, Coding 3.การอธิบาย FIELD/ Data Elementt Attribute Representation Value 4.การประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT Character, Bytes, Bits, Electronic: On, Off, HW/SW Worked 1.มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical 2.สะท้อนให้เห็นความจริง(Physical) และ Logical ของ สถานภาพที่เป็นอยู่ ดิน(ของแข็ง) น้ำ(ของเหลว) ลม(ก๊าส) ไฟ(พลังงาน) SE ?

117 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 117 การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity Organization (Systems) Components 1.Management by systems objective / JOB, ACTIVITY 2.Management by PW 3.Management by Technical / KM / SW 4.Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW 5.Management by INFORMATION Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR., Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( Management by by

118 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 118 ENTITY 8. WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Glo balization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตของ องค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ของ องค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การ บริหารจัดการที่ดี ขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? บทนำ องค์ประกอบระบบ Logical System คือ ??? การวิเคราะห์เชิงระบบ Systems Approach :- RBMS การบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์

119 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 119 บทนำ ระบบ คือ Entities ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองและมีการประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ Output, Outcomes เดียวกัน ระบบ ENTITY (ES) คือ ? = (สรรพสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ที่สังเกต/สัมผัส ได้และไม่ได้ด้วยอายตะนะทั้งห้าของคน ได้รับรู้สรรพสิ่งได้แก่ สิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สถานการณ์) ระบบ FACTS (FS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of ENTITY ระบบ DATA (DS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of FACTS ระบบ INFORMATION (IS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of DATA ระบบ KNOWLEDGE (KS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of INFORMATION ระบบ WISDOM (WS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of KNOWLEDGE ระบบ INTELLECTUAL PROPERTY (IPS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการ ทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of WISDOM

120 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 120 การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำ หน้าที่ As Information PROCESSORS บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำ หน้าที่ As Information PROCESSORS 1.การเกิดของระบบสารสนเทศ 1)การประมวลผลข้อมูลด้วยปัจเจกชน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม-สังคมวัฒนธรรม 2)โดยอาศัย ระเบียบวิธีการสร้าง-พัฒนาสารสนเทศขึ้นมา ด้วยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของ ศาสตร์ต่างๆ ระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้(Knowledge Pursuit) หรือระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์(Sciences Method) หรือระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) หรือระเบียบวิธีการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) หรือระเบียบวิธีการการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ด้วยลัทธิ อุดมการณ์ และศาสนาเช่น หลักธรรมะศาสนาพุทธว่าด้วย อริยะสัจสี่ 3)การพัฒนาระบบสารสนเทศถึงขั้นสูงสุด คือการแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด หรือ Users Requirement 3 Levels คือ NEEDS, WANTS and DEMAND

121 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 121 2.การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อได้สิ่งต้องการสูงสุด คือ การเกิดของระบบสารสนเทศ เป็นขั้นตอน หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศของมนุษย์ ให้อยู่รอดในสังคมแห่ง การเรียนรู้ หรือสังคมแห่งการใช้ปัญญาเพื่อสามารถควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ เป็นสมัยใหม่ของสิ่งแวดล้อม Entity หรือสังคมสารสนเทศ หรือ Entity as Information GOODS Society ดังนี้ 1)Entity observations ? Entity ได้แก่อะไร Entity ต้องถูก Information processors (SC. Methodology: Descriptive, Explanation, Forecasting ) ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปรของ Entity ที่ศึกษา 2)Process into FACTS ? 3)Process into DATA ? 4)Process into INFORMATION ? 5)Process into KNOWLEDGE ? 6)Process into WISDOM ? 7)Process into INTELLECTUAL PROPERTY (IP) = Information/Soft GOODS? การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS( ต่อ ) บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS( ต่อ )

122 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 122 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? 1.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3.รูปแบบของระบบสารสนเทศ (IS: Information System Types) 1)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information Systems) 2)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographical Information Systems)

123 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 123 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? 4.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือ 1)ความหมายกว้าง คือระบบการจัดการ Entity ที่สนใจ มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ให้เป็น Information/Soft Goods หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP: Intellectual Property) 2)ความหมายทั่วไป คือระบบการจัดการ  ผลิตข้อมูลระดับต่างๆด้วยการบริหารจัดการที่ดี ความหมายเชิง INPUT/PROCESS  การใช้ประโยชน์ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders, Users) ความหมายเชิง OUTCOME  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตด้วยกันและหรือระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยกัน และหรือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูล ความหมายเชิง PROCESS Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

124 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ?  Charles Parker, Thomas Case MIS คือระบบที่กำหนดไว้ให้คนในองค์กรใช้ ข้อมูล สารสนเทศตามเวลาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการขององค์กร โดย MIS มี องค์ประกอบในเรื่องต่างๆคือ TPS, MRS (Management reporting systems), DSS, KBS(: ES,AI),OIS (Office information systems) ทั้ง นี้ MIS, IS สามารถใช้สับเปลี่ยนในความหมายเดียวกัน  โดยที่ระบบคือ คือชุดของส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และ ประสานเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เดียวกันเช่นระบบคอมพิวเตอร์คือชุดของ PW, HW, SW, DATA, Procedure ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันบรรลุ วัตถุประสงค์ OAS  โดยที่องค์ประกอบของระบบ(Cohesion, System element) คือ Entity ที่สัมผัสได้ (tangible object) เช่น รถ คน และ Entity ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible, Abstract concept) เช่นข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

125 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 125 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? 5.Gordon B. Davis, Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development (International student edition: McGrawhill,1974)  MIS คือการบูรณาการ ระบบคนและเครื่องจักร เพื่อกำหนดสารสนเทศ สำหรับ สนับสนุนการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการทำหน้าที่ในการตัดสินใจต่างๆ ขององค์กร  MIS มีชื่อหลายชื่อตามวิวัฒนาการของการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์ขององค์กรและสังคม จึงมีชื่อต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ oระบบการประมวลผลสารสนเทศ (Information System) oระบบการตัดสินใจ/ระบบสารสนเทศ (Information/Decision System) หรือมี ชื่อง่ายๆว่า ระบบสารสนเทศ(Information System) oทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐานคอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำหน้าที่ทำการ ตัดสินใจในองค์กร

126 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 126 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? oMIS สามารถทั้งนี้ ชื่อต่างๆ เพื่ออ้างถึงระบบประมวลผลสารสนเทศด้วยฐาน คอมพิวเตอร์ (Computer-based Information Processing Systems) ซึ่งได้ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงาน และการทำ หน้าที่ทำการตัดสินใจในองค์กร oMIS สามารถอธิบายได้โดยมองโครงสร้างปิระมิดขององค์กร มีการตัดสินใจ อย่างไร MIS for: Strategic and Policy planning and decision making MIS for: Tactical planning and decision making MIS for: Operational planning, decision making and control MIS for: OAS,EDPS,Transaction processing inquiry response MIS for: DB/DW/Web services

127 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 127 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ?  MIS คือระบบสารสนเทศองค์กร(organizational information system)ที่ไม่ใช่ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรได้เท่านั้นยังสามารถสนับสนุนกระบวนการ บริหารขององค์กรด้วย ทำให้ MIS เป็นแนวความคิดที่ต้องการออกแบบระบบใหม่ พัฒนาได้จริง แต่การทำ MIS ที่สมบูรณ์ยังคงยากอยู่ในการสนับสนุนการบริหารและ ทำการตัดสินใจที่ต้องการ แต่ MIS ก็ยังเป็น ระบบสารสนเทศ (information system) สนับสนุนหน้าที่ของการบริหารองค์กร  MIS จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ (Gordon B. Davis p.8) ต้องอิงความสามารถของเทคนิค ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียกใช้ภายใต้สถานการณที่ซับซ้อน จึง ต้องการวิวัฒนาการของ MIS ดังนี้  การวิวัฒนาการของ MIS concept oการจัดการบัญชี: ด้านการเงินและบัญชี oศาสตร์การบริหาร: การแก้ปัญหาเชิงระบบ รูปแบบคณิตศาสตร์ และนโยบายใช้ MIS ตัดสินใจในการบริหาร oทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในการทำการตัดสินใจ เช่น Linear,Q Theory, Decision Theory, Game Theory, Simulation, Dynamic Programming, Integer programming oทฤษฎีการบริหาร: Herbert A. Simon, the Decision process:- Intelligence, Design, Choice, decision trees of Bottom to Top, Left to right oกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์: ICT :- HW/SW/Network/OS oตัวกระบวนการคอมพิวเตอร์ทำให้ MIS เป็นจริงมากที่สุด Computer-based management information systems

128 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 128 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ?  MISจะพัฒนาได้ต้องอาศัยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน oนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม oAll of information PROCESSOR:- Individual, Group, Organization, Society, Nation, World, Innovation oValue chain of INFORMATION oProcessors Management oDecision making concept oFunctionality (Production, Trading, Customers) relationship Activity (Strategic, Tactical, Operation)  MIS is INFORMATION IN DATABASE ARE KNOWLEDGE Bases oDECISION TECHNOLOGY:- 1.MIS using by Analyze data developed:- Result of Actual operation in organization, Models, Trends, Forecasting, Analytic tools will be applied, Report on Demand, Graphic on TERMINALS than report. Timely. 2.DSS interactive with Computer:- Internet, Extranet, Intranet 3.Expert Systems 4.EXIS 5.OAS

129 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 129 PhD in Management Information Systems The Ph.D in management information systems focuses on an interdisciplinary business understanding of how technology can affect an organization's behavior, structure, and function and on the effective use and control of information and computer systems by management; both the technical aspects and the organizational impact of information management are stressed. http://www.uic.edu/cba/phd/phdMis.htm

130 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 130 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ?  การจำแนกระบบ  Physical description (Cohesion) เช่น HW= I + O Devices  Logical description (Covariance) เช่น I-P-O-Outcome  Modeling systems คือการจำลองภาพ Physical System ผสมผสานการทำงาน กับ Logical System  MIS จะใช้หลาย Models 3)James O. Hicks Jr. Management Information Systems A User Perspective, (St. Paul: West Publishing Company, 1984) MIS คือการสร้างรูปแบบระบบฐานคอมพิวเตอร์ที่ สามารถบูรณาการข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่งเพื่อกำหนดให้เป็นสารสนเทศที่จำเป็นต่อการ สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารองค์กร โดย MIS มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้  เน้นสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงานระยะสั้นและ ระยะยาว มีความต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการการบริหารได้ตลอดเวลา  สารสนเทศแบบสรุป ควบคุม สถานการณ์ใดๆ และพยากรณ์ได้ Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

131 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 131 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? 4)Efraim Turban, Decision Support and Expert Systems managerial perspectives (New York: Macmillan Publishing Company, 1988) )  MIS มุมมองในเรื่อง การบริหาร คือระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร(Data, HW, SW,PW, Procedure, Budget, Time ) ที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความ สัมฤทธิ์ผลขององค์กร โดยใช้ ICT ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการ SDLC (Management scope= Resources + Time)  MIS คือระบบการตอบโต้ฐานคอมพิวเตอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เรียกใช้ สกัด และ บูรณาการข้อมูลที่จำเป็นจากหลายแหล่งข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองการ ตัดสินใจในการบริหารได้ทันเหตุการณ์ มีลักษณะอย่างน้อยดังนี้  เป็นข่าวสารที่มีการกรอง Intelligence สามารถสืบค้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะ นำไปใช้ในการตัดสินใจ  ออกแบบความต้องการใหม่ๆด้วยกระบวนการ Design ภายใต้กระบวนการ วิเคราะห์ที่สมบูรณ์  ประเมิเลือกสรร Choice สารสนเทศได้ตลอดเวลา  1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ  DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control  EDPS Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

132 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 132 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ?  1970 Keen and Scott Morton MIS มีส่วนประกอบต่างๆ คือ  DSS= Strategic planning, Managerial control, Operation control  EDPS  Type of Decision = Structured + Semi structured + Unstructured  Evolutionary path 0f Computer Based Information Systems (CBIS)  1950 TPS  1960 MIS, OAS  1970 DSS:- Data management (DSS Server, DBMS Server, Data Directory Server, Query facility Server) Model management (SW packages Server, Model DBMS server, Model Directory Server) Dialog management (User interface :-Easy- SW, KB)  1980 ES  1990 Internet  2000 Multimedia Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

133 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ?  Supportive :- oMarketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration oStrategic planning:- Econometric model, Market model, Simulation, Decision theory, Investment analysis, Facilities planing oEngineering research:- Design automation, Project control, Numerical control, Configuration management, Industrial engineering, Bill of material generation  Back office for ADMINISTRATIVE:- oFinancial:- Accounts receivable, Account payable, General ledger, Cost accounting, Budgeting, Financial models, Key rated analysis, Profit and loss statements oPersonnel:- Payroll, Payroll report, Wage and compensation analysis, Performance appraisals oLegal Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

134 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 134 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? 5)Jerome Kanter, Management-Oriented Management Information Systems 2 nd.,(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall., 1977) MISคือระบบที่ช่วยในการจัดการ(Aids management) ในเรื่องการตัดสินใจ การ บรรลุผลสำเร็จ และการควบคุมการตัดสินใจต่างๆ โดย MIS มีองค์ประกอบอย่าง น้อยดังนี้  M: Management Directed I: Information Oriented S: System integrated  MIS คือระบบ Total System and Integrated System หรือ MIS คือ ระบบ ที่ช่วย Aids Management ในการทำงาน ส่วนการบริหารคือหการวางแผน และควบคุมทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  Total System = all functional/vision/mission systems of organization have been designed and implemented เช่นองค์กรมี Functional system ได้แก่ระบบการผลิต การค้า การตลาด ติต่อลูกค้า  Integrated System คือการบรณาการ all functional system ทั้งหมด ประสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้เป้น หนึ่ง Entity  M-I-S, Common data flow, Heavy planning element, Subsystems concept, Central DB, Computerized Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

135 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 135 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร What is the MIS: Management Information Systems ? BUSINESS  I: Information subsystem classification of BUSINESS ประกอบด้วยสารสนเทศของ BPR อย่างน้อยต่อไปนี้  Mainstream :- oSales Order Processing:- Customer billing, Order filling, Transportation oInventory reporting and Control:- Stock status reporting, Statistical replenishment oRequirements generation :- Gross requirements generation, Net requirements generation oProduction Scheduling:- Fabrication and assembly scheduling, Shop loading, Insurance of job packets oProduction Control:- Performance vs. plan analysis, Variance reporting oPurchasing, Receiving, Quality control, Maintenance  Supportive :- oMarketing:- Sales analysis, Sales forecasting, Advertising, Sales administration Sources: Charles Parker, Thomas Case, MIS Strategy and Action,(New York: Mc-GRAW-HILL Intenational edition, 2 nd., 1993)

136 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 136 M: Management I: Information S: Systems ความหมายการบริหารคือ: การบริหาร + การจัดการ = การบริหารจัดการที่ดี (Good governance) การวางแผน(คิด) การ ควบคุม การนำแผนไปปฏิบัติ (ทำ) และการติดตาม ประเมินผล(แก้) เช่น การ กำกับดูแล การป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการ ฝึกอบรมในสิ่งที่จะจัดการ ให้ เกิดความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ การมีส่วนร่วม เป็นต้น ความหมายสารสนเทศแนวตั้ง คือ: Entity(งาน สรรพสิ่ง) Facts Data Information Knowledge Wisdom Intellectual Property ความหมายระบบเชิงแนวคิด คือ: โครงสร้างระบบประกอบด้วย System = Cohesion + Covariance หรือ System = Physical subsystem + Logical subsystem การให้ความหมายระบบโดยอธิบายในนิยาม ความหมายของ Entity ที่มีอยู่ โดยการวิจัย ผ่านการบรรยาย (Descriptive) การอธิบาย (Explanation) และพยากรณ์(Forecasting) ตัว Entity ว่าคืออะไร องค์ประกอบของขั้นตอนของการ ประมวลผลระบบสารสนเทศ (AS Information Processors) ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems MIS: Management Information Systems I-------------  >> S M---------  >> I Processor By

137 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 137 M: Management Top Management : Unstructured problems Middle Management: Unstructured-Structured Problems Operating Management: Structured Problems โครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems MIS: Management Information Systems (M Processed by I) Processor By Individual 3 Level I: Information Strategy ยุทธศาสตร์ Tactic ยุทธวิธี Operation ปฏิบัติการ S: Systems S: Systems คือส่วนต่างๆทำงานตามหน้าที่และประสาน เชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเดียวกัน Monitoring Open Environment: Entities Relationship: Covariance Scope: Cohesion Boundary Monitoring/Analyzing: Vision Collecting: Input Processing: Process Reporting: Output Disseminating: Outcome Collecting Processing Reporting (I Processed by S) Processor By Organization

138 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 138 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? 7.ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information 1)MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS 2)MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization 3)MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based 4)MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues 5)MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based 6)MIS ของโลก

139 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 139 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร (ต่อ) What is the MIS: Management Information Systems ? 7.ประเภท ชนิด ลักษณะของระบบสารสนเทศที่สนใจทั้ง รูปแบบ Unstructured and Structured Information 1)MIS ของปัจเจกชน ได้แก่ Strategic Information: AI, ES, EIS Tactical Information: MIS/GIS, Analyzing information Operating Information: OAS, EDPS, Reporting, TPS, DW/DBS 2)MIS ของกลุ่มคน ผลมติ เห็นชอบของคณะทำงาน คณะกรรมการ แบบการจัดการ Matrix organization 3)MIS ขององค์กรทั้ง Back office, Front officeได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ องค์กร ซึ่งเป็น Routine-based, Functional-based 4)MIS ของสังคม ผลกระทบทั้งภาพบวกและลบ Current Issues 5)MIS ของประเทศ Policy/Agenda-based, Strategic-based 6)MIS ของโลก

140 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 140 M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่)Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity สถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture: AR องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS 1.-3. REAL SECTORS:1.-3. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information VIRTUAL SECTORS:VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS:4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) Technology (Socio-cultural Innovation)

141 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 141 แนวทางศึกษา MIS ของ Sherman Blumenthal The Organization-chart approach The Management survey / Top Down Approach The Data Collection Approach The Data Bank Approach The Integrate-later Approach The integrate-now or Total-system approach

142 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 142 Systems Development Overview Decision Model for Systems Development Development of TPS Systems Life Cycle concept 1.Systems Analysis The process Data flow diagram (DFD) A case example Data flow diagram example Exploded DFD 2.Systems Design Systems Design Specifications Relationships of design specs Output specifications Output layout Input specifications 3.Systems implementation 4.Maintenance

143 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 143

144 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 144

145 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 145

146 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 146

147 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 147

148 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 148 The Print Shop payroll system This case example was adapted by Prof. Al Bento, February, 1995. Employees record their hours on time slips which enter the payroll system; later the system prepares and distributes checks to the same employees. The time slips go immediately to a data entry clerk, where they are entered via CRT terminal and stored on disk. Later, shortly before the actual payroll is to be run these data are sorted by social security number and stored on magnetic tape. One hour before the checks are due to be delivered to the Print Shop, these transaction tapes and an old year- to-date earnings tape are mounted on tape drives, and the payroll program is run. The checks, along with several accounting reports, are then given to a bonded courier, and delivered to the chief accountant for distribution. The general ledger is updated. Another program generates W-2 forms from the year-to- date earnings tape, at the end of each year. Sources and destinations Employee Accounting Processes Collect data Verify data Process payroll Process year-end Distribute checks Update ledger This case example was adapted by Prof. Al Bento, February, 1995. Data Flows time slips Data Stores Transaction Year-to-date earnings data Checks W-2 forms Accounting reports

149 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 149

150 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 150

151 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 151

152 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 152 Systems Analysis and DFD Systems Life Cycle concept System analysis Importance Data Flow Diagrams DFD symbols Leveling DFDs Exploding DFDs National Merchandising A case example First level Second level Third level (a) Third level (b) Third level (c)

153 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 153

154 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 154

155 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 155 National Merchandising case STUDY (adapted by Prof. Al Bento, University of Baltimore) Version 4.1, January 2004 National Merchandising receives invoices from its vendors by mail. Every morning the mailroom manager, Ross Manning, delivers all invoices and all mail addressed to the attention of the accounts payable department to Ginny Anderson, the accounts payable clerk, who accumulates invoices throughout the week in an accordion folder. On Thursday, she reviews, prices and posts the invoices. Thursdays mornings, Ginny checks if the invoices were signed or not by the vendors, and if the invoices were accepted or not by an authorized employee at National Merchandising. If they are not, she mails the invoices back to the vendors with the corresponding reason(s). If the orders are signed and were accepted she checks if a purchase order is on file. If it is she approves the invoices. If there is no purchase order on file she sends the order to the purchase department for approval. If the purchase department secures the approval of the invoice and sends it back to accounts payable, Ginny files it with the other approved invoices. If the invoice is not approved by the purchase department she mails it back to the vendor, again, with the corresponding reason(s). Then, she verifies all price, shipping and handling, and tax computations, corrects the totals as needed, files the corrected invoices in a payable invoices file, and enters the invoice number and total in an invoice log file. Thursdays afternoons, Ginny retrieves the invoices from the payable invoices file and adds the amount due and invoice number to the vendor's ledger card -- a record of all accounting transactions for the particular vendor -- and to the general ledger. Finally, she logs the accounts payable transactions in the accounts payable file, using information from the invoice log file and payable invoices file. The invoices themselves are stored alphabetically in a filing cabinet. Checks for payments to vendors are written and signed each Friday. Harry Deming, manager of accounts payable, review all accounts and outstanding invoices, and determines which ones should be paid. He writes the check and at the same time enters the amount of the check, the name of the vendor, and the numbers of the invoices paid, in the checkbook. The same information is entered on the vendor's ledger card and the general ledger. The checks are sent in one batch, with the appropriate invoices, to the controller, Ann Williams, who reviews and signs each check. In some cases, she disapproves the payment and returns the check to Harry unsigned. The signed checks are placed in individual envelopes and taken to the mailroom for mailing to the vendor. Automating the accounts payable system

156 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 156

157 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 157

158 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 158

159 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 159

160 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 160

161 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 161

162 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 162

163 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 163

164 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 164 Telecommunications and Networking Basic concepts Networks Distributed systems CSS architecture EDI concepts EDI architecture

165 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 165

166 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 166

167 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 167

168 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 168 Decision-Making Model Decision type Decision problems and management activities DSS generators Anatomy of a DSS Dialog styles GDSS - Group Decision Support Systems Executive Information Systems Expert systems Anatomy of an expert system Use and development of ES DSS and Expert Systems

169 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 169

170 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 170

171 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 171

172 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 172 MTIS ApproachMTIS Approach If-Then ModelsIf-Then Models Influence Diagram AnalysisInfluence Diagram Analysis Classification of VariablesClassification of Variables Influence DiagramInfluence Diagram Equations for Sales Price and Investment DecisionsEquations for Sales Price and Investment Decisions Dialog Decision Tree DiagramDialog Decision Tree Diagram Lotus 1-2-3 Implementation PrincipleLotus 1-2-3 Implementation Principle DSS Design

173 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 173

174 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 174

175 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 175

176 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 176

177 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 177 Classification of End Users Information Center Concept End-User Systems Management Criticality of Issues over Time Managing End-User Computing Emerging issues End User Computing

178 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 178

179 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 179

180 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 180

181 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 181

182 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 182 Review of the MIS conceptReview of the MIS concept Enabling technology and strategic impactEnabling technology and strategic impact Strategic impactStrategic impact Porter Value-Chain modelPorter Value-Chain model Nolan stages of growthNolan stages of growth IS/IT planningIS/IT planning Information ArchitectureInformation Architecture

183 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 183

184 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 184

185 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 185

186 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 186

187 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 187 OverviewOverview Organization GeometryOrganization Geometry Business strategy and structureBusiness strategy and structure MIS and multinational organizationslMIS and multinational organizationsl MIS and international organizationsMIS and international organizations MIS and global organizationsMIS and global organizations MIS and transnational organizationsMIS and transnational organizations

188 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 188

189 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 189

190 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 190

191 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 191

192 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 192 Ann Williams decided to have the accounts payable system automated. She had a meeting with John Parkins, the MIS manager, and obtained his concurrence for developing the system. A senior systems analyst, Carl Sagan, was assigned to act as a leader of the systems development project. He interviewed Ginny, Harry and Ann and prepared the contextual (or high-level) and the second-level DFDs, later approved by Ann. It was also agreed that Ann's signature would be scanned and that the future system would print the checks automatically, including Ann's signature. contextual second-levelcontextual second-level Sagan needs to explode the DFDs in a third level of detail to complete the analysis. He assigned you, as junior system analysts, the task of explodind the DFDs.

193 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 193

194 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 194

195 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 195 โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management 3 Generations of Business Management Practices 1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. Reference: Biz Business, Industry, Computers, Engineering Technology, Sciences, Healthcare, Reference, more,.. World USA, UK, China, India, Germany, France, Australia, Russia, Mexico, South Africa, Singapore, more,.. News Java, Linux, XML, WAP, CRM, Vortals, Portals, IPOs, Tech Stocks, Venture Capital, M & A, more,..

196 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 196 งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS: Management Information Systems Research MIS: Management Information Systems Research Subject Portals Business Technology Research · e-Business Research · Knowledge Management Research Information Systems · Operations Research · Decision Sciences · Management Science Information Systems Research · Information Systems Theory · Information Systems Journals Enterprise Architecture · IT Architecture · Data Architecture Information Systems Evaluation · Capability Maturity Model · IT Spending · IS Quality Information Systems Acceptance · IT Acceptance · IT Adoption · IT Diffusion IT Productivity · IS Productivity · Information Technology ROI Strategic Information Systems · Executive Information Systems · Decision Support Systems Group Decision Support Systems · Management Information Systems · Transaction Processing Systems Human Computer Interaction · Computer-Mediated Communication Computer Supported Cooperative Work · Collaborative Computing Information Resource Management · Data Management Data Warehousing · Data Mining · Data Communications Systems Theory · Information Theory · Systems Analysis · Systems Design Object-Oriented Design · Object-Oriented Computing · Object-Oriented Systems Joint Application Design · Rapid Application Development · Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering · Software Engineering End User Computing · Informatics · Cybernetics Artificial Intelligence · Expert Systems Hypermedia · Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications

197 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 197 Decision Making Levels of Management Strategic decision making VS. TOP Management Tactical decision making VS. MIDDLE Management Operational decision making VS. OPERATING Management

198 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 198

199 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 199

200 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 200

201 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 201 Environmental Scan: External Factors (opportunity, Threat) Environmental Scan: Internal Factors (Strength, Weakness) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Output S: S-O Strategy W: W-O Strategy S: S-T Strategy W: W-T Strategy 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan W/S : Internal Patent= Lack / Good Brand name= Poor/ Good Customer= Poor/ Proprietary KH, Network Origin access= Lack / Sources Channel= Bilateral / Multi High cost structure External O/T : Outcome แผนแม่บท S-O แผนลงทุน W-O แผนกล้ารุก S-T แผนถอย W-T IMPACTS +- OF KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด SWOT Analysis Framework of MIS Development

202 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 202 DSS: decision Support Systems 1.DSS คืออะไร รูปแบบของระบบสารสนเทศอะไรก็ได้ ที่สามารถสนับสนุนวิธีการทำการตัดสินใจของ ผู้บริหารขององค์กรได้ เช่น ระบบ windows media player, OLTP: online transaction processing system, MIS, EIS, ESS, GIS, GAMES ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ ICT ที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือโต้ตอบการทำการตัดสินใจ ช่วยแก้ไขปัญหาเชิง Semi-structured and unstructured ได้ เช่น การค้นข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ –Decision Support Systems (DSS) are aimed at solving semi/ill- structured problems with which managements are faced. – DSS use internal data from TPS and MIS. They often bring in information from external sources as well. – DSS are meant to be an adjunct to decision makers to develop their capabilities but not to replace their judgment. They are aimed at decisions where they can't be completely supported by algorithms. –การจัดเตรียมและการรองรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการตัดสินใจหลายๆเรื่องในองค์กร

203 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 203 DSS: decision Support Systems (ต่อ) 2.รูปแบบ DSS มีอย่างน้อย 2 รูปแบบคือ Enterprise-wide DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของ ผู้บริหารองค์กรได้หลายคน พร้อมๆ กัน เช่นInternetม, Search engine Desk-top DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหาร องค์กรได้เฉพาะคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่งเช่น Excel 3.การสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารคือช่วยด้าน สืบค้นข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์ข้อมูล

204 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 204

205 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 205 Project Management Project Management is about managing time, scope, and resources at the same time. Time: 1.เวลาเร็วสุด เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด ES (Earliest start time)=0 เวลาที่เสร็จเร็วที่สุดEC (Earliest completion time) 2.เวลาที่ช้าที่สุด เวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุด LS (Latest start time) เวลาที่เสร็จช้าที่สุดLC (Latest completion time) Scope Resource (Cost/Budget) Task (i) Task (j) i = งานที่อยู่ก่อนหน้างานj J= งานที่กำลังพิจารณา


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 221-2007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(จัดการที่ดี) (MIS:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google