งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr
การพัฒนาระบบ สำหรับองค์การขนาดต่างๆ พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 the free encyclopedia.

2 System Development Definition Type of Development
Systems Design System Development Definition Type of Development SDLC SW Project Management MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 System Development Definition
System Development Life Cycle, or SDLC Method: กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยขั้นตอน :- Feasibility study and investigation: ศึกษาความเป็นไปได้ ทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริง Systems Study and Analysis: ติดตาม สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่เป็นอยู่ / Natural Entity Systems Design : กำหนดแผนงานความต้องการระบบงานใหม่ หรือ ออกแบบระบบงานใหม่ที่ต้องการ Development and Implementation/ Programming : นำแผนงานหรือระบบงานใหม่ที่ออกแบบมาดำเนินการ Resources Utilization and Maintenance: ติดตาม ตรวจสอบ ปรับแก้ไข ผลการดำเนินงานตามระบบงานใหม่ Application: การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ การจัดทำซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้กับระบบงานใหม่ที่ต้องการ (as information systems development or application development) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

4 System Development Definition (ต่อ)
System Development Life Cycle, or SDLC (ต่อ) Systems Approach: แนวทางศึกษาเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความต้องการขององค์กร โดยมีขั้นตอนต่างๆอย่างน้อยคือ แนวคิดการใช้ซอฟต์แวร์ ในระบบใหม่ ที่ต้องการเป็นอย่างไร การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศในระดับไหนขององค์กร การกำหนดรูปแบบทรัพยากรที่ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการในองค์กรที่ครอบคุม อำนาจหน้าที่องค์กร การเขียนโปรแกรม การทดสอบ การแก้ไข ปรับโปรแกรมให้สมบูรณ์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 System Development Definition (ต่อ)
ขั้นตอน SDLC เรียกตามหลักวิเคราะห์ระบบ : Preliminary Investigation Systems Analysis Systems Design Systems Development Systems Implementation Systems Maintenance ขั้นตอน SDLC เรียกตามหลักการบริหารระบบ : Feasibility Study Analysis Design Implementation Testing User Guide Evaluation ขั้นตอน SDLC เรียกตามหลัก ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ : Waterfall Model (flowing steadily through the phases) Spiral model (combine advantages of top-down and bottom-up concepts) Agile software development (SW Project Management, Alliance) Extreme Programming Embrace change joint application development (JAD) Rapid application development (RAD) (construction of prototypes by CASE) james martin 1980 Rational Unified Process (IBM/RUP: Inception Phase, Elaboration Phase , Construction Phase, Transition Phase) And many others MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

6 สรุป Systems Development Life Cycle (SDLC) (ต่อ)
การจัดการ/ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไปจัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และปฏิบัติการ การตัดสินใจ:การคิด จัดการวางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบวิธีการ งบประมาณ/ทุน ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา Phase I Phase II Phase III การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการจัดการ เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร Phase I Analysis and Design / SA Phase II Development / SE: Software Engineering Phase III Synthesis, Maintenance / Resources Utilization for Data center Management MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 1. Life Cycle Development ของ Information Processors
การจัดทำหรือ พัฒนาMIS เป็นกระบวนการ เกี่ยวพันหลายฝ่าย D : Scope 1. Life Cycle Development ของ Information Processors PHASE II Software Engineering Tactical and Control, Management/ Development 2. TIME Life Cycle Management M Scope: Time + Resources PHASE I System Analysis and Design Strategic Planning PHASE III BUG and Maintenance L & G Data Center เวลา 80%ใช้ Policy 10%ใช้ บริหาร /พัฒนา ประเมินผล บำรุงรักษา DATA CENTER CEO & CIO & USERS & Stakeholders Activities D: Scope= T + Resources เวลา 10%ใช้ Policy 50%ใช้ บริหาร /พัฒนา 40%ใช้ ประเมินผล บำรุงรักษา DATA CENTER CIO & SA & Programmer & USERS & Stakeholders Activities Network & DBA & SE & Programmer & OPERATOR &USERS & Stakeholders Activities เวลา 10%ใช้ Policy 20%ใช้ บริหาร /พัฒนา 70%ใช้ ประเมินผล บำรุงรักษา DATA CENTER MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

18 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

20 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

21 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

22 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

23 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

24 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

25 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

26 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

27 Create & MA Software Application
ระบบงานที่เป็นอยู่มีอยู่ ในองค์กร Enterprise (Real Sectors/Entity):- Business:- Vision, Mission, Strategy, Functional area Data/ Information จะใช้หลัก Systems Analysis ศึกษา Create & MA Software Application เทคนิค และเครื่องมือ นวัตกรรม เทคโนโลยี (ICT Sectors):- HW/Network/Telecommunication Software Engineering build Applications จะใช้หลัก Software Development Life Cycle ศึกษา ระบบงานใหมีที่ต้องการในองค์กร Enterprise (Virtual Sectors):- Application จะใช้หลัก Systems Design ศึกษา (Object-oriented analysis and design ):- Unified Modeling Language (UML) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

28 DESIGN DIRECTORY 3D Design (84) Advertising Design (170) Aerospace Design (17) Animation (209) Architecture (240) Art (256) Book Design (15) Ceramic Design (12) Communications Design (99) Costume Design (3) Craft Design (16) Digital Design (150) Engineering Design (31) Exhibition Design (36) Fashion Design (78) Film - Cinematography (91) Floral Design (44) Food Design (4) Furniture Design (121) Game Design (38) General Design (79) Glass Design (24) Graphic Design (902) Illustration (98) Industrial Design (438) Information Design (4) Interface Design (24) Interior Design (143) Jewelry Design (107) Landscape Design (16) Lighting Design (45) Logo and Branding Design (151) Magazine Design (8) Marine Design (6) Multidisciplinary Design (43) Packaging Design (50) Photography (134) Print Design (79) Regional (699) Retail Design (13) Set Design (6) Textile Design (30) Toy Design (3) Transportation (30) Typographical Design (71) Urban Design (143) Web Design (738) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

29 corporate information policy formulation, design,
Information Management การบริหารสารสนเทศ /การจัดการสารสนเทศ คือ การออกแบบระบบงานใหม่ ใช่หรือไม่ ???? 1. is designed to produce a new type of manager: one who is able to translate business objectives into effective information systems and services. 2. The planning, organization, control and exploitation of information resources in organizations. 3. You will have the skills and knowledge necessary to address a wide range of business information needs, such as: corporate information policy formulation, design, evaluation and integration of effective information systems and services, the exploitation of IT for competitive advantage; integration of internal and external information and data. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

30 Systems Design เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประยุกต์ใช้และพัฒนา Application
the need for specification the need for design techniques for programming techniques for testing the need for documentation Data Structure lists trees queues tables stacks graphs ประเภทการออกแบบระบบ Types of Model Process model The Life Cycle (or Waterfall) Model The Life Cycle (or Waterfall) Model The Prototyping Model Data Structure VS. JAVA MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

31 Systems design is the process or art of defining the hardware and software architecture, components, modules, interfaces, and data for a computer system to satisfy specified requirements. One could see it as the application of systems theory to computing. Some overlap with the discipline of systems analysis appears inevitable. Prior to the standardisation of hardware and software in the 1990s which resulted in the ability to build modular systems, systems design had a more crucial and respected role in the data processing industry. The increasing importance of software running on generic platforms have enhanced the discipline of software engineering at systems design's expense. Object-oriented analysis and design methods are becoming the most widely used methods for system design. The UML has become the standard language used in Object-oriented analysis and design. It is widely used for modeling software systems and is increasingly used for designing non-software systems and organizations. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

32 History of Software Engineering
1940s: First computer users wrote machine code by hand. 1950s: Early tools, such as macro assemblers and interpreters were created and widely used to improve productivity and quality. First generation optimizing compilers. 1960s: Second generation tools like optimizing compilers and inspections were being used to improve productivity and quality. The concept of software engineering was widely discussed. First really big (1000 programmer) projects. Commercial mainframes and custom software for big business. 1970s: Collaborative software tools, such as UNIX, code repositories, make, and so on. Minicomputers and the rise of small business software. 1980s: Personal computers and workstations and an emphasis on process like the CMM. The rise of consumer software. 1990s: Object-oriented programming and agile processes like Extreme programming gain mainstream acceptance. 1990s: The WWW and hand-held computers make software even more widely available. 2000s: Managed and interpreted platforms such as .NET, PHP, and Java make writing software easier than ever before. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

33 Object-oriented analysis and design methods are becoming the most widely used methods for system design. The UML has become the standard language used in Object-oriented analysis and design. It is widely used for modeling software systems and is increasingly used for designing non-software systems and organizations. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

34 The Capability Maturity Model (CMM) is a method for evaluating and measuring the maturity of the software development process of organizations on a scale of 1 to 5. The CMM was developed by the Software Engineering Institute (SEI) at Carnegie Mellon University in Pittsburgh. It has been used extensively for avionics software and for government projects since it was created in the mid-1980s. The Software Engineering Institute has subsequently released a revised version known as the Capability Maturity Model Integration (CMMI). The purpose of CMM Integration is to provide guidance for improving your organization’s processes and your ability to manage the development, acquisition, and maintenance of products or services. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

35 SE Architecture Ch 13: Application Architectures Ch 14: Object-oriented Design Ch 15: Real-time Systems Ch 16: User Interface Design SOFTWARE DEVELOPMENT Ch 17: Iterative Software Development Ch 18: Software Reuse Ch 19: CBSE Ch 20: Critical Systems Development Ch 21: Software Evolution VERIFICATION AND VALIDATION Ch 22: Verification and Validation Ch 23:  Software Testing Ch 24: Critical Systems Validation MANAGEMENT Ch 25: Managing People Ch 26: Software Cost Estimation Ch 27: Quality Management Ch 28: Process Improvement Ch 29: Configuration Management Glossary of Software Engineering Terms Index INTRODUCTION Ch 1: Introduction          Ch 2: Socio-technical Systems Ch 3: Dependability Ch 4: Software Processes Ch 5: Project Management REQUIREMENTS ENGINEERING Ch 6: Software Requirements Ch 7: RE Processes Ch 8: Systems Models Ch 9: Critical Systems Specification Ch 10: Formal Specification DESIGN Ch 11: Architectural Design Ch 12: Distributed Systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt พิชัย ตรรกบุตร Pichai Takkabutr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google