งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS VS. DBS MIS VS. DBS ” Not for school, but for life ” ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS VS. DBS MIS VS. DBS ” Not for school, but for life ” ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS VS. DBS MIS VS. DBS ” Not for school, but for life ” ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Central Data Collecting Selection รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เชื่อมโยงกันมาบูรณาการ DBS Data Management Center บริหารจัดการข้อมูลกลาง MIS

2 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 2 การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล องค์กรใช้เทคโนโลยี ICT Sectors บริหารระบบงานองค์กรที่เป็นอยู่ (Real Sector) ได้อย่างไร ICT Sectors คือ HW/SW/Network, Information Infrastructure ขององค์กร Real Sectors คือระบบงานหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process Systems: BPS) และทรัพยากรข้อมูล (Data) 1. REAL SECTORS: Business, Information Business, Information 3. VIRTUAL SECTORS: Application Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 2. ICT SECTORS: Technology Technology (Socio-cultural Innovation) โครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ Enterprise Architecture (EA)

3 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 3 การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล การใช้ ทรัพยากร เทคโนโลยี HW/SW/ Network เพื่อบริหาร จัดการ ทรัพยากร ข้อมูล ได้ อย่างไร เวลาที่ใช้ในเรื่อง การจัดการอะไร การใช้เวลา 3 15% การแก้ไข คาดการณ์ 15% ปัญหา SWOT ติดตาม ประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็น วัตถุประสงค์องค์กร Software Project / Risk Management ขอบเขตการบริหารจัดการ = เวลา + ทรัพยากร การใช้ เวลา 1 การใช้ เวลา 1 การคิด 75% จัดการ วางแผน ยุทธศาส ตร์ System s Analysis and Design การใช้ เวลา 2 การ ทำงาน 10% นำแผน ยุทธศาส ตร์ไป ปฏิบัติ : จัดทำ เป็นยุทธ วิธีลงสู่ ปฏิบัติ Softwa re Engine ering การใช้เวลาบริหาร จัดการการใช้เวลาบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศของ องค์กรอัจฉริยะ ด้วยระบบ SDLC การใช้เวลาบริหาร จัดการ

4 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 4 การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล File Organization/ Architecture DW/DB/DM/FILE Record/Entity Field/Attribute/Data Element Byte Bits (EBCDIC, ASCII) Binary On, Off Electricity HW Computer Worked Information Management Data Entry/Storage Data Control/Security Data Retrieval/Search การบริหารจัดการ ทรัพยากร สารสนเทศของ องค์กร ISAM DAM SAM queue stack linked list Heap Dictionary tree

5 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 5 แง่มุมจัดการทรัพยากร DATA พัฒนาโดยวิชา SA ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร DATA พัฒนาโดยวิชา SA ระบบสารสนเทศแบบ MIS คือ ระบบฐานข้อมูล DBS: Data Base Systems คือ 1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (1)REAL DATA SECTORS (KB by SA) o จัดทำกรอบข้อมูลกลางของ องค์กร ได้แก่ลักษณะประเภท ชนิดข้อมูล ที่จะใช้ o กำหนดกระบวนการ และ ขั้นตอน ระบบงานที่จะได้รับ กรอบข้อมูล (BPS) 1.ระบบฐานข้อมูล (1)การประเมินเลือกสรร จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ของ องค์กร มาบันทึกเก็บรักษารวมไว้ ณ แหล่งที่เดียวกัน โดยจำแนก เป็นประเภท ชนิดของ ฐานข้อมูล ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบขององค์กร เพื่อ ควบคุมความปลอดภัย และ สามารถให้บริการ เรียกใช้ข้อมูล โดยผู้ใช้ ทุกระดับ ในองค์กร ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

6 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 6 ระบบสารสนเทศแบบ MIS คือ ระบบฐานข้อมูล DBS: Data Base Systems คือ (2)ICT INFRASTRUCTURE SECTORS (Technology by Procurement) o จัดทำกรอบลักษณะคุณสมบัติ ของ โครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ ที่องค์กรต้องการ (3)APPLICATION SECTORS (Virtual by HRD or BPO) o กำหนดความต้องการใช้ โปรแกรมประยุกต์ MIS โดย การประยุกต์ใช้และพัฒนา ข้อ (2) เข้ากับ ข้อ(1) ผ่าน กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2)การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ความเกี่ยวพันกันมารวมไว้เข้า ด้วยกัน เช่นข้อมูลลูกค้า เป็น ฐานข้อมูลที่ฝ่ายการผลิต การตลาดใช้ร่วมกัน BPS เชื่อมโยงกัน (2)การบูรณาการข้อมูลภายใน องค์กร เพื่อประสานเชื่อมโยง การจัดทำข้อมูลที่มีมาตรฐาน เดียวกัน แง่มุมจัดการทรัพยากร DATA พัฒนาโดยวิชา SA ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร DATA พัฒนาโดยวิชา SA

7 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 7 โปรแกรมประยุกต์ใช้ MIS (MIS Software) คือ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (DBMS Software) คือ 2.โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อผลิต สร้างการบริหารจัดการระบบข้อมูล ขององค์กรขึ้น โดย Programmer (Application program) เพื่อ ใช้ ระบบสารสนเทศประเภท ชนิดต่างๆ เช่น e_Government, e- Commerce 3.ซอฟต์แวร์ MIS/COTS ถูกสร้างขึ้น จากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ MIS เช่น ERP, SAP ซึ่งสามารถ ให้บริการระบบย่อยๆของ MIS ได้ เช่นซอฟต์แวร์ ES, EIS, ESS, EIS, DSS, OAS, EDPS, TPS 2.ระบบซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูล(Data Base Management Systems: DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ DBMS/COTS ที่บริษัท ซอฟต์แวร์ต่างๆ ผลิตมาจาก โรงงาน เช่น Oracle, Zybase, MSSQL, MySQL ชนิด DBMS มีหลายชนิด ขึ้นกับเก็บโครงสร้าง DBS ชนิดไหนเช่น HDBMS, RDBMS, NDBMS แง่มุมจัดการทรัพยากร SW พัฒนาโดยวิชาSE ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร SW พัฒนาโดยวิชาSE

8 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 8 จัดการ MIS ด้วยฮาร์ดแวร์ (MIS Hardware) คือ จัดการฐานข้อมูล ด้วย ฮาร์ดแวร์ (DBS/DBMS) คือ 3.เก็บรักษาระบบ สารสนเทศ MIS ด้วย สื่อกระดาษเช่น สมุด แฟ้ม เอกสาร หนังสือ ในห้องสมุด 3.เก็บรักษา ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ด้วย สื่อคอมพิวเตอร์แบบ SASD, DASD แง่มุมจัดการทรัพยากร HW/SW ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร HW/SW พัฒนาโดยวิชา CBIS, TBIS พัฒนาโดยวิชา CBIS, TBIS

9 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 9 MIS Proposal Web-Based 4.MIS Design4.CLIENT/SERVER, LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet แง่มุมจัดการทรัพยากร ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร PW/DATA/HW/NETWORK/SW/Procedure/COST PW/DATA/HW/NETWORK/SW/Procedure/COST พัฒนาโดยวิชา WEB-BASED APPLICATION, WEB-SERVICE พัฒนาโดยวิชา WEB-BASED APPLICATION, WEB-SERVICE

10 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 10 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS VS. DBS MIS VS. DBS

11 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 11

12 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 12

13 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 13 ระบบงบ ประมาณ พันธกิจ แผนแม่บท วาระแห่งชาติ มาตรการ ความตกลง การประยุกต์ใช้ และพัฒนา ไอซีที การเรียนการสอน ของนักศึกษา และอาจารย์ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ (HW/SW/ Network) ระบบผู้ใช้ สาธารณชน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) และ Literacy องค์ประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สถาบันการพลศึกษา กรอบและ ระบบข้อมูล หลักสูตร 3 คณะ ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ข้อมูลพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิเคราะห์ วิจัย และ ให้บริการชุมชน สร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาสำหรับบุคคล ที่มี ความสามารถพิเศษและ บกพร่องทางร่างกาย ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา ไทย

14 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 14

15 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 15 Physical

16 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 16 LOGICAL

17 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 17 Information Flow Work Flow Function

18 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 18

19 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 19

20 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 20 ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นำไปประยุกต์ใช้ หลักสูตร เทคโนโลยี การกีฬา เป็นแกนเชื่อมโยงระหว่าง โครงสร้างพื้นฐานกับผลลัพธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เทคโนโลยี การพลศึกษาการกีฬา และนันทนาการ(วิชาบังคับ) เป้าหมาย การ ประยุกต์ใช้การกีฬา ในหลักสูตรเทคโนโลยี การกีฬา

21 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 21 1.Code of Conduct การนิเทศการศึกษา/การนิเทศการศึกษา/ยุทธศาสตร์การศึกษา การติดตามประเมินการติดตามประเมิน ผลงาน กพร. สมศ. สมอ. 2.Code of Institute / Management ส่งเสริม สนับสนุน และส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ (กพ. กพร. กค.) 3.Code of Ethics ความอิสระวิชาการ องค์ความอิสระวิชาการ องค์ความรู้ภายใต้จริยธรรมจรรยาบรรณ Institute VS. Intelligence/ Real Sectors Physical VS. Performance/ Management/ApplicationSectors Educations VS. Ethics / Technocrats Sectors

22 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 22 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By S-M-C-R-E (FF, FB)S-M-C-R-E (FF, FB) แนวทางศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แก่นพุทธศาสนา LOGICAL / ALGORITHM of Information Processors FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979) BACK ธรรมชาติ เปลี่ยน ตลอดเวลา อุดมศึกษา ครบวงจร ??

23 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 23 1.Entity Flow (Context Diagram) 2.Fact Flow 3.Data Flow 4.Information Flow 5.Knowledge Flow 6.Wisdom Flow 7.Intellectual Flow 8.Global Flow

24 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 24 ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 2550-2554 กรอบองค์ความรู้ สารสนเทศ หลักสูตรการพลศึกษา และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพลศึกษาเข้า สู่สิ่งแวดล้อมโลก :- การบริหารจัดการ การกีฬา คน กับ สิ่งแวดล้อม กระแสสิ่งแวดล้อม กรอบยุคสารสนเทศ(สังคมอุดมความรู้) โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจใหม่ ความสมดุลย์ เศรษฐกิจพอเพียง กับ การเปิดเสรีการค้า VS. อดีดเราใช้บทบาทกรมพลศึกษา พัฒนาการกีฬาของประเทศ Outcome ผลกระทบ 1.การเรียนรู้พลศึกษา กีฬา มีการดู เลียนแบบ ได้ทั่วโลก ผ่านสื่อ e 4 ท ถ่ายทอดสด 2.ผู้เรียน ผู้เล่น มีความพร้อม ร่างกายจิตใจผ่านมัลติมีเดีย 3. ธุรกิจการผลิตการตลาด การเรียน เล่นกีฬาเปลี่ยน พฤติกรรม ผ่าน CD, Internet 4. การบริหารจัดการพล ศึกษาเปลี่ยน ? R/D ? 5. อื่นๆ………. Output ผลผลิต 1. มีตลาดที่ ขาย PW Skill นักกีฬาทุก ประเภท สู่ ตลาด สมัครเล่นและอาชีพ ระดับในประเทศ และ ต่างประเทศ 2. Competency ผู้ เล่นกีฬาทุกสาขา แข็งแรง เข้มแข็ง 3. ผลิตภัณฑ์ กีฬา ทุกชนิด ทุกสาขา การทบทวน การจัดการ ยุทธศาสตร์ MBO 1. ประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT (SA/Design)ต้องการ เรียนรู้ หลักสูตรการพล ศึกษา3 คณะ 2. การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การประยุกต์ใช้ ไอซีที ลงสู่การตัดสินใจ บริหาร การปกิบัติงาน และ การติดตาม ประเมิน ผล ผลผลิต ผล กระทบ ด้วย KPI 3. อื่น ๆ การจัดการทรัพยากร 1. การใช้แผนยุทธทธ ศาสตร์ MBO Logic 2.นวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการกีฬา ทุกชนิด นาโน ชีวภาพ เกี่ยวกับสุข อนามัย ปลอดภัย และ Virtual ICT PR 3. วิชาการ เข้าถึง ข้อ 1-2 (BPR) 4. วินัย Code of ethics 5. HRD/ R/D (L & G, Sat.) 6. การจัดการ งบฯ วิสัยทัศน์ ”สถาบันการพล ศึกษาเป็น สถาบัน อุดมศึกษาชั้นนำ ที่ผลิตและ พัฒนาบุคลากร ด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐาน สากลอย่าง ยั่งยืน” การกำกับดูแล การกำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา กีฬาทุกประเภท ก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) การจัดทำ แผนแม่บท ไอซีที 2550 - 2554

25 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 25 กำหนด กรอบ องค์ความรู้ สารสนเทศการบริหารการพลศึกษา International Charter of Physical Education and Sport Web: IPE.AC.TH+วิทยาเขต ?? ภายใต้ Good Governance, Globalization ผ่าน Web: IPE.AC.TH+วิทยาเขต ?? ข้อสังเกต จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไอซีที สถาบันการพลศึกษา 2550-2554 สร้างยุทธศาสตร์การพลศึกษาเข้า สู่สิ่งแวดล้อมโลก :- การบริหารจัดการ การกีฬา คนไทย กับ โลกาภิวัตน์ กรอบ องค์ความรู้ สารสนเทศ หลักสูตรการพลศึกษาผ่าน e-Learning ศึกษาOutput ผ ลผลิต 1.E-Learning 2.E-Library / Digital Library /eBook 3.บูรณาการ Web, Data Center ศึกษา Outcome ผลลัพธ์/ ผลกระทบ 1. E-Education 2. E-Society 3. E-Government ศึกษา ทบทวน การจัดการ ยุทธ ศาสตร์ MBO 1. แผนแม่บท การ พลศึกษา 50-54 2. แผนแม่บท ไอซี ที กำหนด งบฯ เพื่อ การจัดการ ทรัพยากร 1. งบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 2 แผน 2. งบพันธกิจ 3. งบนโยบายรัฐ วาระแห่งชาติ 4. กองทุนพลศึกษา การกำกับดูแล ผ่านซอฟต์แวร์ การกำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา กีฬาทุกประเภท ก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านซอฟต์แวร์ KEY Performance Indicators การจัดทำแผนแผนแม่บท ไอซีที 2550 - 2554 การจัดทำ แผนแผนแม่บท ไอซีที 2550 - 2554 ทบทวน การ บรรลุ 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3.ยุทธศาสตร์ 4. แผนงาน 5. โครงการ ICT 2550

26 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 26 ทุกกลุ่มตั้งเป้าหมายด้วย ตรรกศาสตร์ VS. Professional, Technique S: SendersS: Senders M: Message Contents, SyllabusM: Message Contents, Syllabus C: Channel, Device as Information ProcessorC: Channel, Device as Information Processor R: Receiver, Stakeholders and ShareholdersR: Receiver, Stakeholders and Shareholders E: Effective, Evaluation and PlanningE: Effective, Evaluation and Planning

27 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 27 เงื่อนไข การพัฒนาหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา 1.สภาพสิ่งแวดล้อมสถาบันการพลศึกา –สถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตาม พรบ. 2548 –ได้รับผลกระทบจาก ยุคสังคมฐานความรู้ ภายใต้กระแส การเปิดเสรีการค้าสินค้า และการค้าบริการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ง่าย ไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การเรียนการสอน ไร้พรมแดน 24 ชั่วโมง ร่วมกับเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ 2.การจัดหลักสูตร ภายใต้การบริหารจัดการของ สถาบันการพลศึกษา 2 ระบบ เพื่อ การบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล และ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล และ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความอิสระภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความอิสระภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความพร้อมของผู้เรียน ผู้ศึกษา ความพร้อมของผู้เรียน ผู้ศึกษา

28 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 28 เงื่อนไข การพัฒนาหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา 3.ความพร้อมเทคโนโลยี –เทคโนโลยีเพื่อบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ตอบสนองกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน VS. E-Government, E-Instruments –เทคโนโลยีเพื่อบรรลุผลผลิต(Output) หลักสูตรอุดมศึกษา VS. องค์ ความรู้แบบ Multi-disciplinary Courseware, eBOOK, Digital Library –เทคโนโลยีเพื่อบรรลุกระบวนการเรียนการสอน(Process) :- Material Technology, BIO-Tech, ICT Technology (Micro, Nano) VS. E-Learning, E-Instruments –เทคโนโลยีเพื่อบรรลุการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา (Input) VS. ICT Infrastructures, Instruments, Partner network –เทคโนโลยีเพื่อการติดตามประเมินผลสถาบันการพลศึกษา VS. KPI ซอฟต์แวร์ BSC, ICT Master plan

29 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 29 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เสนอแนะได้บางส่วนในเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นตัวอย่าง  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา oกลุ่มวิชาภาษา  การใช้ภาษาไทยและเรียงความ  เพิ่มภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มกีฬาลาตินอเมริกา)  เพ่มภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร oกลุ่ม oกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เพิ่มในทุกวิชาเติมคำว่า และแก่นพุทธศาสนา ยกเว้นวิชา สังคีตนิยม การพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาไทยศึกษา

30 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 30 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป oกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เปลี่ยนชื่อวิชา สารสนเทศและการสืบค้น เป็นสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้  เปลี่ยนชื่อวิชา สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นนวัตกรรม วัฒนธรรมสังคมไทยและแก่นพุทธศาสนา  เปลี่ยนชื่อวิชา สังคมระหว่างประเทศ เป็นนวัตกรรม วัฒนธรรมสังคมระหว่างประเทศ

31 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 31 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป oกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพิ่มวิชา อัลกอริธึมการพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ  เพิ่มเติมชื่อวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและแก่นพุทธศาสนา  เพิ่มเติมชื่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดี  เพิ่มเติมชื่อวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ใช้  เพิ่มเติมชื่อวิชาการวิจัยเบื้องต้นและการบริหารโครงการ

32 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 32 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป oกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพิ่มเติมชื่อวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้  เพิ่มวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมกีฬา  เพิ่มเติมชื่อวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล

33 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 33 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ oคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ  เพิ่มเติมชื่อวิชา หลักการศึกษาและอัลกอริธึม  เพิ่มเติมชื่อวิชา พื้นฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณ  เพิ่มเติมชื่อวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษาและการประยุกต์ใช้  เพิ่มเติมชื่อวิชานวัตกรรมวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  เพิ่มเติมชื่อวิชาการวิจัยในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม  เพิ่มเติมชื่อวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการประยุกต์ใช้  เพิ่มวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย(จะได้ ไม่ต้องกำหนดไว้ในวิชาเลือก)

34 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 34 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ oคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ จำแนกกลุ่มวิชา (วิเคราะห์ใช้เทคโนโลยี มวลสาร ไปโอเทค นาโน และไอซี ที)  ปรับลดวิชาบังคับ เรื่องวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาเป็นวิชา เดียวชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาเพื่อบริหารสมรรถนะการ กีฬา  เพิ่มวิชา เทคโนโลยีไบโอเทคกับชีวกลศาสตร์การกีฬา โดย ตัดวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาออก  เพิ่มวิชา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แอนนิเมชันกับเครื่องมือการเรียนการสอนการกีฬา

35 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 35 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ oคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ จำแนกกลุ่มวิชา (วิเคราะห์ใช้เทคโนโลยี มวลสาร ไปโอเทค นาโน และไอซี ที)  เพิ่มเติมชื่อวิชา จิตวิทยาการกีฬาและแก่นพุทธศาสนา  เพิ่มเติมชื่อวิชา โภชนาการการกีฬาและเทคโนโลยีไบโอเทค  เพิ่มเติมชื่อวิชา การฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา  เพิ่มเติมชื่อวิชา หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬาและการ ประยุกต์ใช้

36 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 36 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา 2.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ oคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ จำแนกกลุ่มวิชา  เพิ่มเติมวิชา การใช้อัลกอริธึมการกีฬาและนันทนาการเพื่อ บริหารจัดการนิเทศศาสตร์ และธุรกิจ  เพิ่มเติมวิชา วิธีการวิจัยการกีฬาและนัทนาการเพื่อสนับสนุน นิเทศศาสตร์ และธุรกิจ  เพิ่มเติมวิชา การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการกีฬา เพื่อนิเทศศาสตร์ ธุรกิจ และนันทนาการ  เพิ่มเติมชื่อวิชา หลักการสื่อสารมวลชนและแก่นพุทธศาสนา  เพิ่มวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการกีฬา

37 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 37 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

38 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 38 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

39 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 39 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

40 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 40 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

41 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 41 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

42 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 42 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

43 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 43 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

44 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 44 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

45 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 45 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

46 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 46 3.ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ

47 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 47 ตัวอย่างหลักสูตร เต้นออกกำลังกาย และ การกีฬาเพื่อป้องกันการเกิดโรค จะต้องเรียนวิชาอะไร

48 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 48

49 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 49 * Anatomy * Biochemistry * Physiology, sport physiology * Biomechanics * Hygiene * Theory of PE * Sport pedagogy * History of PE and sports * Sport psychology * Sport sociology * Sport science research * Sport organisation * Sport journalism * Sport laws * Sport economics

50 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 50 4.เทคโนโลยีด้าน ปรัชญา การพลศึกษาไทย สู่ มาตรฐานสากล VS. IPE ตัวอย่าง เป้าหมายปรัชญา หลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อการจัดการศึกษา I-P-E ลักษณะวิชาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ ลักษณะวิชา เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ ลักษณะวิชา เทคโนโลยี จริยธรรม  ความเชื่อในการเรียนรู้ ศิลปมวยไทยมาตั้งแต่ เกิด  การใช้ความคิด จัดการ กำลังกายและใจต่อสู้ ใน เกมรุก  น้ำใจในวิชาชีพ รู้แพ้ รู้ ชนะ  การฝึกอบรม ซ้อม และ พัฒนาร่างกายและจิตใจ ให้เข้มแข็ง  การเอาตัวรอด จาก คู่แข่ง ตามกติกา และ ช่องทาง  การบริหารทีมงาน และ เครือข่าย  ตระหนักช่องทางที่จะ แพ้ ชนะ ไม่ประมาท  พร้อมแก้ไขเกมรับและ รุก  การยอมรับกฎกติกา การกีฬา

51 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 51 5.แนวทางพัฒนาองค์ความรู้ 1.พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู เป้าหมายเพื่อเน้นหลักสูตรเพื่อ บริหารจัดการ จรรยาบรรณ และแก่นพุทธศาสนา 2.พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา เป้าหมายประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยี Material Tech, Bio-Tech, ICT TECH (Micro, Nano) เข้ากับหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา Multi-disciplinary

52 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 52 5. แนวทางพัฒนาองค์ความรู้ 3.สร้างเครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป้าหมาย e_Government:- Research Methodology, E- Learning, e-instruments

53 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 53 จบ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 1 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS VS. DBS MIS VS. DBS ” Not for school, but for life ” ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google