งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DBS MIS ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DBS MIS ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DBS MIS ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS VS. DBS ” Not for school, but for life ” Data Management Center บริหารจัดการข้อมูลกลาง MIS Central Data Collecting Selection รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เชื่อมโยงกันมาบูรณาการ DBS Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 1

2 การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล
องค์กรใช้เทคโนโลยี ICT Sectors บริหารระบบงานองค์กรที่เป็นอยู่ (Real Sector) ได้อย่างไร ICT Sectors คือ HW/SW/Network, Information Infrastructure ขององค์กร Real Sectors คือระบบงานหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process Systems: BPS) และทรัพยากรข้อมูล (Data) 1. REAL SECTORS: Business, Information 3. VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 2. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) โครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ Enterprise Architecture (EA) Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 2

3 การใช้เวลาบริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรอัจฉริยะ ด้วยระบบ SDLC
การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร การใช้เวลา 3 การแก้ไข คาดการณ์ 15% ปัญหา SWOTติดตามประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็นวัตถุประสงค์องค์กร Software Project / Risk Management ขอบเขตการบริหารจัดการ = เวลา + ทรัพยากร การใช้เวลา 1การคิด 75% จัดการวางแผน ยุทธศาสตร์ Systems Analysis and Design การใช้เวลา 2 การทำงาน 10% นำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ: จัดทำเป็นยุทธ วิธีลงสู่ปฏิบัติ Software Engineering การใช้เวลาบริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรอัจฉริยะ ด้วยระบบ SDLC การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี HW/SW/Network เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรข้อมูล ได้ อย่างไร Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 3

4 Information Management
การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล Information Management Data Entry/Storage Data Control/Security Data Retrieval/Search การบริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศขององค์กร ISAM DAM SAM queue stack linked list Heap Dictionary tree File Organization/ Architecture DW/DB/DM/FILE Record/Entity Field/Attribute/Data Element Byte Bits (EBCDIC, ASCII) Binary On, Off Electricity HW Computer Worked Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 4

5 ระบบสารสนเทศแบบ MIS คือ ระบบฐานข้อมูล DBS: Data Base Systems คือ
ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร DATA พัฒนาโดยวิชา SA ระบบสารสนเทศแบบ MIS คือ ระบบฐานข้อมูล DBS: Data Base Systems คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร REAL DATA SECTORS (KB by SA) จัดทำกรอบข้อมูลกลางขององค์กร ได้แก่ลักษณะประเภท ชนิดข้อมูล ที่จะใช้ กำหนดกระบวนการ และขั้นตอน ระบบงานที่จะได้รับกรอบข้อมูล (BPS) ระบบฐานข้อมูล การประเมินเลือกสรร จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ขององค์กร มาบันทึกเก็บรักษารวมไว้ ณ แหล่งที่เดียวกัน โดยจำแนกเป็นประเภท ชนิดของ ฐานข้อมูล ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร เพื่อควบคุมความปลอดภัย และสามารถให้บริการ เรียกใช้ข้อมูลโดยผู้ใช้ ทุกระดับ ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 5

6 ระบบสารสนเทศแบบ MIS คือ ระบบฐานข้อมูล DBS: Data Base Systems คือ
ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร DATA พัฒนาโดยวิชา SA ระบบสารสนเทศแบบ MIS คือ ระบบฐานข้อมูล DBS: Data Base Systems คือ ICT INFRASTRUCTURE SECTORS (Technology by Procurement) จัดทำกรอบลักษณะคุณสมบัติ ของ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ที่องค์กรต้องการ APPLICATION SECTORS (Virtual by HRD or BPO) กำหนดความต้องการใช้ โปรแกรมประยุกต์ MIS โดย การประยุกต์ใช้และพัฒนา ข้อ(2) เข้ากับ ข้อ(1) ผ่าน กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมารวมไว้เข้าด้วยกัน เช่นข้อมูลลูกค้า เป็นฐานข้อมูลที่ฝ่ายการผลิตการตลาดใช้ร่วมกัน BPS เชื่อมโยงกัน การบูรณาการข้อมูลภายในองค์กร เพื่อประสานเชื่อมโยง การจัดทำข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 6

7 โปรแกรมประยุกต์ใช้ MIS ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (DBMS Software) คือ
ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร SW พัฒนาโดยวิชาSE โปรแกรมประยุกต์ใช้ MIS (MIS Software) คือ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (DBMS Software) คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อผลิต สร้างการบริหารจัดการระบบข้อมูลขององค์กรขึ้น โดย Programmer (Application program) เพื่อ ใช้ระบบสารสนเทศประเภท ชนิดต่างๆเช่น e_Government, e-Commerce ซอฟต์แวร์ MIS/COTS ถูกสร้างขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ MIS เช่น ERP, SAP ซึ่งสามารถให้บริการระบบย่อยๆของ MIS ได้ เช่นซอฟต์แวร์ ES, EIS, ESS, EIS, DSS, OAS, EDPS, TPS ระบบซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(Data Base Management Systems: DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ DBMS/COTS ที่บริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ ผลิตมาจากโรงงาน เช่น Oracle, Zybase, MSSQL, MySQL ชนิด DBMS มีหลายชนิด ขึ้นกับเก็บโครงสร้าง DBS ชนิดไหนเช่น HDBMS, RDBMS, NDBMS Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 7

8 ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร HW/SW
พัฒนาโดยวิชา CBIS, TBIS จัดการ MIS ด้วยฮาร์ดแวร์ (MIS Hardware) คือ จัดการฐานข้อมูล ด้วยฮาร์ดแวร์ (DBS/DBMS) คือ เก็บรักษาระบบสารสนเทศ MIS ด้วยสื่อกระดาษเช่น สมุด แฟ้ม เอกสาร หนังสือ ในห้องสมุด เก็บรักษา ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์แบบ SASD, DASD Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 8

9 CLIENT/SERVER, LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet
ความหมาย MIS แตกต่างกับ DBS แง่มุมจัดการทรัพยากร PW/DATA/HW/NETWORK/SW/Procedure/COST พัฒนาโดยวิชา WEB-BASED APPLICATION, WEB-SERVICE MIS Proposal Web-Based MIS Design CLIENT/SERVER, LAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 9

10 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
MIS VS. DBS Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 10

11 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt
11

12 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt
12

13 องค์ประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สถาบันการพลศึกษา
ระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ (HW/SW/ Network) กรอบและ ระบบข้อมูล หลักสูตร 3 คณะ ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ข้อมูลพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิเคราะห์ วิจัย และให้บริการชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาสำหรับบุคคล ที่มีความสามารถพิเศษและบกพร่องทางร่างกาย ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ระบบผู้ใช้ สาธารณชน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) และ Literacy การเรียนการสอน ของนักศึกษา และอาจารย์ ระบบงบ ประมาณ พันธกิจ แผนแม่บท วาระแห่งชาติ มาตรการ ความตกลง การประยุกต์ใช้ และพัฒนา ไอซีที Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 13

14 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt
14

15 Physical Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 15

16 LOGICAL Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 16

17 Function Information Flow Work Flow
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 17

18 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt
18

19 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt
19

20 เป้าหมาย การประยุกต์ใช้การกีฬา ในหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ผลลัพธ์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นำไปประยุกต์ใช้ หลักสูตร เทคโนโลยี การกีฬา เป็นแกนเชื่อมโยงระหว่าง โครงสร้างพื้นฐานกับผลลัพธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เทคโนโลยี การพลศึกษาการกีฬา และนันทนาการ(วิชาบังคับ) Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 20

21 ผลักดัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความอิสระวิชาการ องค์ ความรู้ภายใต้จริยธรรม
Code of Conduct การนิเทศการศึกษา/ ยุทธศาสตร์การศึกษา การติดตามประเมิน ผลงาน กพร. สมศ. สมอ. Code of Institute / Management ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ (กพ. กพร. กค.) Code of Ethics ความอิสระวิชาการ องค์ ความรู้ภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณ Institute VS. Intelligence/ Real Sectors Physical VS. Performance/ Management/ Application Sectors Educations VS. Ethics / Technocrats Sectors Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 21

22 MDZ ? Intellectual Property (IP) Wisdom Knowledge INFORMATION DATA
แนวทางศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แก่นพุทธศาสนา LOGICAL / ALGORITHM of Information Processors มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy Information Processors Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Information Processors Wisdom Information Processors ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION Management By S-M-C-R-E (FF, FB) Knowledge Information Processors INFORMATION Information Processors DATA Information Processors FACTS Information Processors ENTITY ธรรมชาติเปลี่ยนตลอดเวลาอุดมศึกษา ครบวงจร ?? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979) Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 22 BACK

23 Entity Flow (Context Diagram) Fact Flow Data Flow Information Flow
Knowledge Flow Wisdom Flow Intellectual Flow Global Flow Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 23

24 ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 2550-2554
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา กระแสสิ่งแวดล้อม กรอบยุคสารสนเทศ(สังคมอุดมความรู้) โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจใหม่ ความสมดุลย์เศรษฐกิจพอเพียง กับ การเปิดเสรีการค้า VS. อดีดเราใช้บทบาทกรมพลศึกษา พัฒนาการกีฬาของประเทศ ยุทธศาสตร์การพลศึกษาเข้า สู่สิ่งแวดล้อมโลก :- การบริหารจัดการ การกีฬา คน กับ สิ่งแวดล้อม กรอบองค์ความรู้ สารสนเทศ หลักสูตรการพลศึกษา และสิ่งแวดล้อม การจัดทำ แผนแม่บท ไอซีที Outcome ผลกระทบ 1.การเรียนรู้พลศึกษา กีฬา มีการดู เลียนแบบ ได้ทั่วโลก ผ่านสื่อ e 4 ท ถ่ายทอดสด 2.ผู้เรียน ผู้เล่น มีความพร้อม ร่างกายจิตใจผ่านมัลติมีเดีย 3. ธุรกิจการผลิตการตลาด การเรียน เล่นกีฬาเปลี่ยน พฤติกรรมผ่าน CD, Internet 4. การบริหารจัดการพล ศึกษาเปลี่ยน ? R/D ? 5. อื่นๆ………. การจัดการทรัพยากร 1. การใช้แผนยุทธทธ ศาสตร์ MBO Logic 2.นวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการกีฬา ทุกชนิด นาโน ชีวภาพ เกี่ยวกับสุข อนามัย ปลอดภัย และ Virtual ICT PR 3. วิชาการ เข้าถึง ข้อ 1-2 (BPR) 4. วินัย Code of ethics 5. HRD/ R/D (L & G , Sat.) 6. การจัดการ งบฯ การทบทวน การจัดการ ยุทธศาสตร์ MBO 1. ประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT (SA/Design)ต้องการ เรียนรู้ หลักสูตรการพล ศึกษา3 คณะ 2. การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การประยุกต์ใช้ ไอซีที ลงสู่การตัดสินใจ บริหาร การปกิบัติงาน และ การติดตาม ประเมิน ผล ผลผลิต ผล กระทบ ด้วย KPI 3. อื่น ๆ Output ผลผลิต 1. มีตลาดที่ ขาย PW Skill นักกีฬาทุก ประเภท สู่ ตลาด สมัครเล่นและอาชีพ ระดับในประเทศ และ ต่างประเทศ 2. Competency ผู้ เล่นกีฬาทุกสาขา แข็งแรง เข้มแข็ง 3. ผลิตภัณฑ์ กีฬา ทุกชนิด ทุกสาขา วิสัยทัศน์ ”สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบัน อุดมศึกษาชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐาน สากลอย่างยั่งยืน” การกำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา กีฬาทุกประเภท ก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 24

25 ข้อสังเกต จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไอซีที สถาบันการพลศึกษา 2550-2554
ข้อสังเกต จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไอซีที สถาบันการพลศึกษา กำหนด กรอบ องค์ความรู้ สารสนเทศการบริหารการพลศึกษา International Charter of Physical Education and Sport ภายใต้ Good Governance, Globalization ผ่าน Web: IPE.AC.TH+วิทยาเขต ?? สร้างยุทธศาสตร์การพลศึกษาเข้า สู่สิ่งแวดล้อมโลก :- การบริหารจัดการ การกีฬา คนไทย กับ โลกาภิวัตน์ กรอบ องค์ความรู้ สารสนเทศ หลักสูตรการพลศึกษาผ่าน e-Learning การจัดทำ แผนแผนแม่บท ไอซีที ทบทวน การ บรรลุ 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3.ยุทธศาสตร์ 4. แผนงาน 5. โครงการ ICT 2550 กำหนด งบฯ เพื่อ การจัดการทรัพยากร 1. งบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 2 แผน 2. งบพันธกิจ 3. งบนโยบายรัฐ วาระแห่งชาติ 4. กองทุนพลศึกษา ศึกษา ทบทวน การจัดการ ยุทธ ศาสตร์ MBO 1. แผนแม่บท การ พลศึกษา 50-54 2. แผนแม่บท ไอซี ที ศึกษา Output ผลผลิต 1.E-Learning 2.E-Library / Digital Library /eBook 3.บูรณาการ Web, Data Center ศึกษา Outcome ผลลัพธ์/ ผลกระทบ 1. E-Education 2. E-Society 3. E-Government การกำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดัน หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา กีฬาทุกประเภท ก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านซอฟต์แวร์ KEY Performance Indicators Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 25

26 ทุกกลุ่มตั้งเป้าหมายด้วย ตรรกศาสตร์ VS. Professional, Technique
S: Senders M: Message Contents, Syllabus C: Channel, Device as Information Processor R: Receiver , Stakeholders and Shareholders E: Effective, Evaluation and Planning Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 26

27 เงื่อนไข การพัฒนาหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา
สภาพสิ่งแวดล้อมสถาบันการพลศึกา สถาบันอุดมศึกษาใหม่ ตาม พรบ. 2548 ได้รับผลกระทบจาก ยุคสังคมฐานความรู้ ภายใต้กระแส การเปิดเสรีการค้าสินค้า และการค้าบริการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย ไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การเรียนการสอน ไร้พรมแดน 24 ชั่วโมง ร่วมกับเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ การจัดหลักสูตร ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันการพลศึกษา 2 ระบบ เพื่อ การบริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความอิสระภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความพร้อมของผู้เรียน ผู้ศึกษา Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 27

28 เงื่อนไข การพัฒนาหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา
ความพร้อมเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ตอบสนองกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน VS. E-Government, E-Instruments เทคโนโลยีเพื่อบรรลุผลผลิต(Output) หลักสูตรอุดมศึกษา VS. องค์ความรู้แบบ Multi-disciplinary Courseware, eBOOK, Digital Library เทคโนโลยีเพื่อบรรลุกระบวนการเรียนการสอน(Process) :- Material Technology, BIO-Tech, ICT Technology (Micro, Nano) VS. E-Learning, E-Instruments เทคโนโลยีเพื่อบรรลุการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา (Input) VS. ICT Infrastructures, Instruments, Partner network เทคโนโลยีเพื่อการติดตามประเมินผลสถาบันการพลศึกษา VS. KPIซอฟต์แวร์ BSC, ICT Master plan Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 28

29 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ เสนอแนะได้บางส่วนในเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นตัวอย่าง ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาภาษา การใช้ภาษาไทยและเรียงความ เพิ่มภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มกีฬาลาตินอเมริกา) เพ่มภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เพิ่มในทุกวิชาเติมคำว่า และแก่นพุทธศาสนา ยกเว้นวิชาสังคีตนิยม การพัฒนาบุคคลิกภาพและวิชาไทยศึกษา Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 29

30 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปลี่ยนชื่อวิชา สารสนเทศและการสืบค้น เป็นสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ เปลี่ยนชื่อวิชา สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นนวัตกรรมวัฒนธรรมสังคมไทยและแก่นพุทธศาสนา เปลี่ยนชื่อวิชา สังคมระหว่างประเทศ เป็นนวัตกรรมวัฒนธรรมสังคมระหว่างประเทศ Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 30

31 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มวิชา อัลกอริธึมการพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ เพิ่มเติมชื่อวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและแก่นพุทธศาสนา เพิ่มเติมชื่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มเติมชื่อวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ใช้ เพิ่มเติมชื่อวิชาการวิจัยเบื้องต้นและการบริหารโครงการ Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 31

32 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมชื่อวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ เพิ่มวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมกีฬา เพิ่มเติมชื่อวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 32

33 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ เพิ่มเติมชื่อวิชา หลักการศึกษาและอัลกอริธึม เพิ่มเติมชื่อวิชา พื้นฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณ เพิ่มเติมชื่อวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษาและการประยุกต์ใช้ เพิ่มเติมชื่อวิชานวัตกรรมวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มเติมชื่อวิชาการวิจัยในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมชื่อวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการประยุกต์ใช้ เพิ่มวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย(จะได้ไม่ต้องกำหนดไว้ในวิชาเลือก) Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 33

34 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ จำแนกกลุ่มวิชา(วิเคราะห์ใช้เทคโนโลยี มวลสาร ไปโอเทค นาโน และไอซีที) ปรับลดวิชาบังคับ เรื่องวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาเป็นวิชาเดียวชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาเพื่อบริหารสมรรถนะการกีฬา เพิ่มวิชา เทคโนโลยีไบโอเทคกับชีวกลศาสตร์การกีฬา โดยตัดวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาออก เพิ่มวิชา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแอนนิเมชันกับเครื่องมือการเรียนการสอนการกีฬา Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 34

35 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ จำแนกกลุ่มวิชา(วิเคราะห์ใช้เทคโนโลยี มวลสาร ไปโอเทค นาโน และไอซีที) เพิ่มเติมชื่อวิชา จิตวิทยาการกีฬาและแก่นพุทธศาสนา เพิ่มเติมชื่อวิชา โภชนาการการกีฬาและเทคโนโลยีไบโอเทค เพิ่มเติมชื่อวิชา การฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา เพิ่มเติมชื่อวิชา หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬาและการประยุกต์ใช้ Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 35

36 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ปรับโครงสร้างหลักสูตร ฐานองค์ความรู้ หมวดวิชาเฉพาะ คณะศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาบังคับ จำแนกกลุ่มวิชา เพิ่มเติมวิชา การใช้อัลกอริธึมการกีฬาและนันทนาการเพื่อบริหารจัดการนิเทศศาสตร์ และธุรกิจ เพิ่มเติมวิชา วิธีการวิจัยการกีฬาและนัทนาการเพื่อสนับสนุนนิเทศศาสตร์ และธุรกิจ เพิ่มเติมวิชา การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการกีฬาเพื่อนิเทศศาสตร์ ธุรกิจ และนันทนาการ เพิ่มเติมชื่อวิชา หลักการสื่อสารมวลชนและแก่นพุทธศาสนา เพิ่มวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการกีฬา Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 36

37 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 37

38 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 38

39 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 39

40 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 40

41 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 41

42 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 42

43 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 43

44 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 44

45 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 45

46 ศึกษาวิเคราะห์ หลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีการกีฬาต่างประเทศ
Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 46

47 ตัวอย่างหลักสูตร เต้นออกกำลังกาย และ การกีฬาเพื่อป้องกันการเกิดโรค
จะต้องเรียนวิชาอะไร Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 47

48 Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt
48

49 * Anatomy * Biochemistry * Physiology, sport physiology * Biomechanics
* Hygiene                                        * Theory of PE * Sport pedagogy                            * History of PE and sports * Sport psychology                          * Sport sociology * Sport science research                   * Sport organisation * Sport journalism                            * Sport laws * Sport economics Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 49

50 เทคโนโลยีด้าน ปรัชญา การพลศึกษาไทย สู่ มาตรฐานสากล VS. IPE
ตัวอย่าง เป้าหมายปรัชญา หลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อการจัดการศึกษา I-P-E ลักษณะวิชาเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ ลักษณะวิชา เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ ลักษณะวิชา เทคโนโลยี จริยธรรม ความเชื่อในการเรียนรู้ศิลปมวยไทยมาตั้งแต่เกิด การใช้ความคิด จัดการกำลังกายและใจต่อสู้ ในเกมรุก น้ำใจในวิชาชีพ รู้แพ้ รู้ชนะ การฝึกอบรม ซ้อม และพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง การเอาตัวรอด จากคู่แข่ง ตามกติกา และช่องทาง การบริหารทีมงาน และเครือข่าย ตระหนักช่องทางที่จะแพ้ ชนะ ไม่ประมาท พร้อมแก้ไขเกมรับและรุก การยอมรับกฎกติกา การกีฬา Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 50

51 แนวทางพัฒนาองค์ความรู้
พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู เป้าหมายเพื่อเน้นหลักสูตรเพื่อ บริหารจัดการ จรรยาบรรณ และแก่นพุทธศาสนา พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬา เป้าหมายประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยี Material Tech, Bio-Tech, ICT TECH (Micro, Nano) เข้ากับหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา Multi-disciplinary Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 51

52 5. แนวทางพัฒนาองค์ความรู้
5. แนวทางพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป้าหมาย e_Government:- Research Methodology, E-Learning, e-instruments Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 52

53 จบ สวัสดี Pichai Takkabutr :- Course_ipe.ppt 53


ดาวน์โหลด ppt DBS MIS ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google