งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 MIS APPROACHES VS. จะเกิดได้ ต้องมีอะไรก่อน 1.MIS ความฝันเชิงระบบ VS. ความต้องการ (Need, Wants, Demand) ผู้บริหาร และนักวิชาการ ต้องการระบบสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 MIS APPROACHES VS. จะเกิดได้ ต้องมีอะไรก่อน 1.MIS ความฝันเชิงระบบ VS. ความต้องการ (Need, Wants, Demand) ผู้บริหาร และนักวิชาการ ต้องการระบบสนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 MIS APPROACHES VS. จะเกิดได้ ต้องมีอะไรก่อน 1.MIS ความฝันเชิงระบบ VS. ความต้องการ (Need, Wants, Demand) ผู้บริหาร และนักวิชาการ ต้องการระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ที่เป็นข้อมูลทั้งที่ไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้าง และหรือกึ่งโครงสร้าง ผู้บริหาร และนักวิชาการ ต้องการระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ที่เป็นข้อมูลทั้งที่ไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้าง และหรือกึ่งโครงสร้าง ผู้ปฎิบัติงาน ต้องการข้อมูลที่เป็นโครงสร้างสนับสนุนการ ทำงาน ผู้ปฎิบัติงาน ต้องการข้อมูลที่เป็นโครงสร้างสนับสนุนการ ทำงาน ผู้ใช้บริการภายนอก ต้องการใช้ข้อมูลมีผลประโยชน์ ผู้ใช้บริการภายนอก ต้องการใช้ข้อมูลมีผลประโยชน์ 2.MIS เชิงรูปธรรม VS. GOAL, Function of Business Process  Data Base Created FIRST?

2 2 MIS จะเกิดได้ต้องมี ฐานข้อมูล ฐานองค์ ความรู้ก่อน DW/DB/TPS/EDPS/OAS KWS: Engineering, Managerial, graphic MIS/DSS/EIS ES/ESS บริหาร การผลิต บริหาร การตลาด บริหารความ เสี่ยง บริหารเงิน บริหาร ผลลัพธ์ DB1 DB2 ……DBn DB3 DB4

3 3 Information World / Knowledge Society Intellectual Property WISDOM Knowledge Information Information DATA FACT En tit y หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่ Information Processor (Value Chain6) สัจธรรม อริยะสัจสี่

4 4 K KK Information DATA FACT Enti ty Information Processor (Value Chain3) Information World / Knowledge Society Intellect ual Property: IP Wisdo m Knowle dge Information Processor (Value Chain1) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain7) Information Processor (Value Chain6) Information Processor (Value Chain5) Information Processor (Value Chain4) Information Processor (Value Chain8) หลักแนวคิด การเข้าถึงองค์ความรู้ของ มนุษย์ เข้าถึง MIS / KB สภาวะ สิ่ง แวด ล้อม ธรรม ชาติ ENTI TY สัจธรรม อริยะสัจสี่

5 5 ( ระดับสากล World Class) ENTITY: สัจธรรม สภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของโลกยุค สารสนเทศ ( ระดับสากล World Class) การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตาม Function-Base, Policy-Base, Strategic-Base ขอบข่ายกรอบกระบวนงาน ICT การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Enterprise Architecture / RBMS Boundary การทบทวนกำกับดูแล การทบทวนกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การบริหาร จัดการคุณภาพด้าน ITC ผ่านกระบวนการ MIS FEED BACK Concept / Data Base การจัดทำ ร่างแผนงาน ICT / ฐานข้อมูล / FEED FORWARD กระบวนง าน จัดการ ปัจจัย โครง สร้าง พื้นฐาน CBIS, TBIS (INP UT) กระบวนก าร การ บริหาร จัดการ ICT ที่ดี (PROCES S) ผลิต ผลผลิต คุณภาพ เป้าหมาย แผนงาน / โครงการ ICT (OUTP UT) ทบทวน การ บรรลุ คุณภาพ ICT 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3. ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 4. แผนงาน / โครงการ (RBMS ) 1. ผลกระทบ ต่อ นโยบาย ภายนอก และภายใน องค์กรเพื่อรับส่ง Value Chain 2. ผลลัพธ์ต่อ เป้าหมายของแต่ละ กระบวนงาน เพื่อ ประสานเชื่อมโยง Value Chain (Outcome + Impacts) Va lu e CH AI N Vi si o n INPUTINPUT Pr o c es s O ut p ut Ou tc o m e Fe ed Ba ck Fee d For war d Bo un dar y แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี VS. Value Chain & RBMS

6 6 แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้  งบประมาณ  บุคลากร /HRD ขั้นตอน 3 การปรัป และ ทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการ ศูนย์ ข้อมูล นส.  เป้าหมายที่ เปลี่ยนง่าย  ความตกลง ความมั่นคง ปลอดภัย ขั้นตอน 1 การศึก ษา วิเคราะ ห์ และ ออก แบบ กระ บวน งาน และ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แกนตั้ง การจัดสรร ทรัพยารที่ จำกัด CSF Digital Firms ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Software Back Bone ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวนง าน ICT ขับเคลื่อ น ห่วงโซ่ คุณค่า 3 แผน ICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการ บริหารจัดการที่ดี สถาปัตยกรรม องค์กร เวล า Enterprise Architecture Applic ation GOAL BP,DATA การ ประยุกต์ใช้ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ (APPLICATI ON) ICT Infrastruct ure การมีการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructures) จุดมุ่งห มาย กระบว นงาน และ ระบบ สารสนเ ทศ สถาปัตยกรรม องค์กร Enterprise Architecture for Real Sectors จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการ พัฒนา (SDLC) ในแผน จำแนกตามแผนงาน / โครงการประจำ แผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ และแผนงาน / โครงการ นโยบาย ขอบเขต การ บริหารจัดการไอ ทีที่ดี

7 7 EA องค์กรอัจฉริยะ จะขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า VALUE CHAIN ได้อย่างไร VS. Real Sectors (Business Process)

8 8 ICT Infrastructure VS. ICT Sectors

9 9 ตัวอย่ าง


ดาวน์โหลด ppt 1 MIS APPROACHES VS. จะเกิดได้ ต้องมีอะไรก่อน 1.MIS ความฝันเชิงระบบ VS. ความต้องการ (Need, Wants, Demand) ผู้บริหาร และนักวิชาการ ต้องการระบบสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google