งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำการบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำการบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำการบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chapter 2 ANGKANA

2 ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง ความพยายาม (การกระทำ) ชั่วคราวที่ใช้เพื่อสร้างผลิตผล บริการหรือผลลัพธ์ที่มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนใคร โครงการมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีวัตถุประสงค์ ทุกโครงการควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีอัตลักษณ์ของตนเอง มีระยะเวลา โครงการมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด พัฒนาโดยวิธีการค่อย ๆ ทำรายละเอียดเพิ่มขึ้น ใช้ทรัพยากร และต้องมีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การสนับสนุน มีความไม่แน่นอน

3 ความหมายของโครงการ โครงการมีข้อจำกัด 3 เรื่องคือ ขอบเขตของโครงการ เวลา และค่าใช้จ่าย ข้อจำกัดนี้มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ขอบเขตของโครงการ งานที่โครงการต้องทำคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ ลูกค้าหรือผู้สนับสนุนคาดหวังจากโครงการ เวลา เวลาที่ต้องการใช้ ตารางเวลาของโครงการ ค่าใช้จ่าย งบประมาณโครงการ

4 ความหมายของโครงการ การบริหารการบูรณาการโครงการ การบริหารขอบเขต
เทคนิคและเครื่องมือ การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารคุณภาพ การบริหารการบูรณาการโครงการ ความสำเร็จของโครงการ ความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร การสื่อสาร การบริหารความเสี่ยง การบริหาร การจัดซื้อ จัดจ้าง

5 การบริหารโครงการคืออะไร
การบริหารโครงการ คือ การประยุกต์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิค เข้ากับกิจกรรมโครงการเพื่อให้งานออกมาตรงกับความต้องการของโครงการ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ คือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ - ความรู้การบริหารโครงการเป็นความรู้ความสามารถที่สำคัญที่ผู้จัดการโครงการต้องพัฒนา ความรู้มี 9 ด้าน

6 บทบาทของผู้จัดการโครงการ
กำหนดขอบเขตโครงการ ประมาณเวลาที่ต้องการ พัฒนาผังการบริหารโครงการเริ่มแรก กำหนดทรัพยากร และงบประมาณที่ต้องการ ประเมินความต้องการ ระบุ และประเมินความเสี่ยง เตรียมแผนฉุกเฉิน รายงานสถานภาพโครงการ

7 ทักษะของผู้จัดการโครงการ
ความรู้การบริหารโครงการ ประยุกต์ความรู้ มาตรฐาน และกฎระเบียบ ความรู้สภาวะแวดล้อมโครงการ ผู้จัดการโครงการต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และการทำงานในองค์การ สภาวะแวดล้อมทางด้านการเมือง และกายภาพ ความรู้และทักษะทั่วไปด้านการบริหาร ผู้จัดการโครงการควรเข้าใจประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด สัญญา การผลิต การกระจายสินค้า การส่งกำลังบำรุง ฯลฯ ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์

8 ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์บริหารโครงการในตลาดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ เครื่องมือระดับพื้นฐาน (low-end tools) เช่น แผนภูมิแกนต์ เครื่องมือระดับกลาง (midrange tools) เช่น Microsoft Project เครื่องมือระดับสูง (high-end tools) โดยจะมีการกระจายการทำงานหลายกลุ่ม สรุปรวมแต่ละโครงการให้เห็นภาพรวมทุกโครงการ

9 The End


ดาวน์โหลด ppt บทนำการบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google