งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำการบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ Chapt er 2 ANGKANA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำการบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ Chapt er 2 ANGKANA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำการบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ Chapt er 2 ANGKANA

2 ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง ความพยายาม ( การกระทำ ) ชั่วคราวที่ใช้เพื่อสร้างผลิตผล บริการหรือผลลัพธ์ที่มี ลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนใคร โครงการมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีวัตถุประสงค์ ทุกโครงการควรมีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน มีอัตลักษณ์ของตนเอง มีระยะเวลา โครงการมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด พัฒนาโดยวิธีการค่อย ๆ ทำรายละเอียดเพิ่มขึ้น ใช้ทรัพยากร และต้องมีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การ สนับสนุน มีความไม่แน่นอน

3 ความหมายของโครงการ โครงการมีข้อจำกัด 3 เรื่องคือ ขอบเขตของ โครงการ เวลา และค่าใช้จ่าย ข้อจำกัดนี้มีผลกระทบต่อ ความสำเร็จของโครงการ ขอบเขตของโครงการ งานที่โครงการต้องทำ คืออะไร อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าหรือ ผู้สนับสนุนคาดหวังจากโครงการ เวลาเวลาที่ต้องการใช้ ตารางเวลา ของโครงการ ค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

4 ความหมายของโครงการ ความ สำเร็จ ของ โครงก าร การบริหารการบูรณาการโครงการ การ บริหาร ขอบเขต การ บริหาร เวลา การ บริหาร ค่าใช้จ่า ย การ บริหาร คุณภาพ การ บริหาร ทรัพยาก รมนุษย์ การ บริหาร การ สื่อสาร การ บริหาร ความ เสี่ยง การ บริหาร การ จัดซื้อ จัดจ้าง ความ คาดหวัง และ ความ ต้องการ ของผู้มี ส่วนได้ เสียของ โครงกา ร เทคนิ คและ เครื่อง มือ

5 การบริหารโครงการคืออะไร การบริหารโครงการ คือ การประยุกต์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิค เข้ากับกิจกรรมโครงการ เพื่อให้งานออกมาตรงกับความต้องการของโครงการ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ คือ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ โครงการ - ความรู้การบริหารโครงการเป็นความรู้ ความสามารถที่สำคัญที่ผู้จัดการโครงการต้องพัฒนา ความรู้มี 9 ด้าน

6 บทบาทของผู้จัดการโครงการ - กำหนดขอบเขตโครงการ - ประมาณเวลาที่ต้องการ - พัฒนาผังการบริหารโครงการเริ่มแรก - กำหนดทรัพยากร และงบประมาณที่ต้องการ - ประเมินความต้องการ - ระบุ และประเมินความเสี่ยง - เตรียมแผนฉุกเฉิน - รายงานสถานภาพโครงการ

7 ทักษะของผู้จัดการโครงการ - ความรู้การบริหารโครงการ - ประยุกต์ความรู้ มาตรฐาน และกฎระเบียบ - ความรู้สภาวะแวดล้อมโครงการ ผู้จัดการโครงการต้อง เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และการทำงานในองค์การ สภาวะแวดล้อมทางด้านการเมือง และกายภาพ - ความรู้และทักษะทั่วไปด้านการบริหาร ผู้จัดการ โครงการควรเข้าใจประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด สัญญา การผลิต การกระจายสินค้า การส่งกำลังบำรุง ฯลฯ - ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์

8 ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ ซอฟต์แวร์บริหารโครงการในตลาดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. เครื่องมือระดับพื้นฐาน (low-end tools) เช่น แผนภูมิ แกนต์ 2. เครื่องมือระดับกลาง (midrange tools) เช่น Microsoft Project 3. เครื่องมือระดับสูง (high-end tools) โดยจะมีการ กระจายการทำงานหลายกลุ่ม สรุปรวมแต่ละโครงการ ให้เห็นภาพรวมทุกโครงการ

9 The End


ดาวน์โหลด ppt บทนำการบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ Chapt er 2 ANGKANA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google