งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHARPTER 9 การเชื่อมเทเบิล JOIN…. TABLE. สาระการเรียนรู้ เพื่อศึกษาถึงหลักการสอบถามข้อมูลจาก หลาย ๆ ตารางพร้อมกัน โดยการใช้คำสั่ง JOIN ซึ่งประกอบด้วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHARPTER 9 การเชื่อมเทเบิล JOIN…. TABLE. สาระการเรียนรู้ เพื่อศึกษาถึงหลักการสอบถามข้อมูลจาก หลาย ๆ ตารางพร้อมกัน โดยการใช้คำสั่ง JOIN ซึ่งประกอบด้วยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHARPTER 9 การเชื่อมเทเบิล JOIN…. TABLE

2 สาระการเรียนรู้ เพื่อศึกษาถึงหลักการสอบถามข้อมูลจาก หลาย ๆ ตารางพร้อมกัน โดยการใช้คำสั่ง JOIN ซึ่งประกอบด้วยการ JOIN แบบ Equi Join, Self Join, Outer Join

3 การเชี่อมเทเบิล (JOIN TABLE) การทำนอร์มัลไลซ์เพื่อลดความซ้ำซ้อนใน การจัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง กันถูกแยกจากกันพร้อม ๆ กันกับการแบ่งตารางออกเป็น ตารางย่อยได้ ซึ่งถ้าต้องการ นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานร่วมกันอีกครั้งก็จะต้องใช้ วิธีการ JOIN

4 SELECT column_list FROM table1, table2 Where [table1.]column1=[table2.]column2; รูปแบบคำสั่ง SELECT แสดงได้ดังรูปแบบดังนี้ รูปแบบของคำสั่ง

5 SELECT column_list= เลือกแสดงคอลัมน์ที่ต้องการ โดยสามารถเลือกคอลัมน์ใด ก็ได้จากตาราง table1 และ table2 FROM table1, table2= ชื่อตาราง 2 ตารางซึ่งเก็บ ข้อมูลที่เราสนใจและมีความสัมพันธ์ กันผ่านคมลัมน์ใด คอลัมน์หนึ่งกำหนดเงื่อนไขในการ join Where [table1.]column1= กำหนดชื่อคอลัมน์จาก ทั้งสองตารางซึ่งเก็บข้อมูลความหมาย [table2.]column2; เดียวกัน ( คอลัมน์ทั้ง สองไม่จำเป็นต้องมีชื่อคอลัมน์เหมือนกัน ) โดยต้องระบุทั้งชื่อ ตารางและชื่อคอลัมน์ด้วยถ้าชื่อคอลัมน์ ทั้งสองซ้ำกัน

6 ซึ่งประเภทของการ JOIN มีทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ 1) การเชื่อมเทเบิล (Equi join) 2) การเชื่อมเทเบิล (Self join) 3) การเชื่อมเทเบิล (Outer join) การ JOIN TABLE

7 1) การเชื่อมเทเบิล (Equi join) การ JOIN TABLE แบบ Equi join

8 ผลลัพธ์การเชื่อมเทเบิล (Equi join) การ JOIN TABLE แบบ Equi join

9 คำสั่ง SQL การเชื่อมเทเบิล (Equi join) Select E.ENAME, E.DEPTNO, D.DEPNO, D.DNAME From EMP E, DEPT D Where E.DEPTNO, D.DEPTNO การ JOIN TABLE แบบ Equi join

10 ตัวอย่างที่ 9_1 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยให้แสดงข้อมูล รหัสวิชา, ชื่อวิชา และอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้น ๆ ทั้งหมด การ JOIN TABLE แบบ Equi join 1 M

11 คำสั่ง SQL select subject.subjectid, name, teacher from subject, teacher where subject.subjectid=teacher.subjectid; ผลลัพธ์ การ JOIN TABLE แบบ Equi join

12 2) การเชื่อมเทเบิล (Self join) การ JOIN TABLE แบบ Self join EMP (WORKER) EMP (MANAGER)

13 ผลลัพธ์การเชื่อมเทเบิล ( Self join) การ JOIN TABLE แบบ Self join

14 คำสั่ง SQL การเชื่อมเทเบิล (Self join) Select worker.ename ||’work for’||manager.ename From emp worker,emp manager Where worker.mgr = manager.empno ผลลัพธ์ การ JOIN TABLE แบบ Self join

15 2) การเชื่อมเทเบิล (Outer join) ซึ่งข้อมูล ที่ได้จะแสดงทางด้านซ้ายมือและ ทางด้านขวามือ การ JOIN TABLE แบบ Outer join

16 2) การเชื่อมเทเบิล (LEFT Outer join) การ JOIN TABLE แบบ Outer join

17 2) การเชื่อมเทเบิล (RIGH Outer join) การ JOIN TABLE แบบ Outer join

18 ตัวอย่างที่ 9_2 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database School โดยให้แสดงข้อมูล รหัสวิชาและชื่อวิชาทั้งหมดพร้อมทั้งชื่ออาจารย์ผู้สอน วิชานั้น ๆ ( ถ้ามี ) 1 M การ JOIN TABLE แบบ Outer join

19 คำสั่ง SQL SELECT a.subjectid, name, teacher from subject as a left JOIN teacher as b ON a.subjectid=b.subjectid; ผลลัพธ์ การ JOIN TABLE แบบ Outer join

20 คำสั่ง SQL SELECT a.subjectid, name, teacher from subject as a left JOIN teacher as b ON a.subjectid=b.subjectid; ผลลัพธ์ การ JOIN TABLE แบบ Outer join

21 สรุปท้ายบทเรียน หลักการเชื่อมเทเบิลหลายเทเบิลและแสดง เป็นเทเบิลสมมติเพื่อเก็บ ผลลัพธ์ซึ่งข้อมูลแต่ละคอลัมน์ได้มาจากเทเบิลที่ ระบุ ข้อมูลแต่ละแถวนั้นมา จากการเรียงต่อข้อมูลแถวต่อจากแถวหลายเทเบิล โดยสามารถเลือกเฉพาะ แถวที่มีเงื่อไขตรงตามที่ระบุได้โดยลักษณะของการ เชื่อมมี 3 แบบ ด้วยกันคือ Equi Join,Self Join และ Outter Join

22 THE END


ดาวน์โหลด ppt CHARPTER 9 การเชื่อมเทเบิล JOIN…. TABLE. สาระการเรียนรู้ เพื่อศึกษาถึงหลักการสอบถามข้อมูลจาก หลาย ๆ ตารางพร้อมกัน โดยการใช้คำสั่ง JOIN ซึ่งประกอบด้วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google