งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHARPTER 3 การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHARPTER 3 การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHARPTER 3 การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
( SELECT DATA )

2 สาระการเรียนรู้ 1. ศึกษาการสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด 2. การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT โดยเลือกเฉพาะบางคอลัมน์ 3. การสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT..AS 4. การสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT และใช้คำสั่ง DISTINCT 5. การสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง ORDER BY 6. การใช้โปรแกรม MICROSOFT ACCESS

3 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
คำสั่ง SQL ประกอบด้วยส่วนพื้นฐานสำคัญ 2 ส่วนคือ SELECT และFROM โดยมีรูปแบบดังนี้ SELECT column_name, list of column-names, or * FROM table-name, or list of table-names;

4 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
คำอธิบาย SELECT เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกเอาเฉพาะข้อมูลตามคอลัมน์ที่กำหนดท้ายคำสั่ง SELCT มาแสดงผล กรณีที่ต้องการแสดงทุกคอลัมน์ให้ใช้ * แทนทุกคอลัมน์ FROM ใช้ระบุชื่อเทเบิลที่ใช้เลือกข้อมูล ดังนั้นในการสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT จะต้องกำหนดชื่อคอลัมน์ และชื่อ TABLE ให้ชัดเจน

5 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_1 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database Product และให้ทำการสอบถามข้อมูลทั้งหมดในตาราง orderd คำสั่งเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งหมด mysql> use product; mysql> show tables; mysql> select * from orderd; ผลลัพธ์

6 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_2 จงทำการสอบถามในตาราง orderd โดยเอาทั้งหมดใน Column ใน ตารางโดยเอา รหัสการสั่งสินค้า,ชื่อสินค้า,ราคาสินค้า จะใช้คำสั่ง คำสั่งเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งหมด mysql> select orderid, pro, price, quan from orderd; ผลลัพธ์

7 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_3 จงทำการสอบถามในตาราง orderd โดยเอาเฉพาะบาง Column ใน ตารางโดยเอา รหัสการสั่งสินค้า,ชื่อสินค้า,ราคาสินค้า จะใช้คำสั่ง คำสั่งเลือกแสดงเฉพาะบางคอลัมน์ mysql> select orderid, pro, price from orderd; ผลลัพธ์

8 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
การจัดลำดับคอลัมน์ในการแสดงผล บางกรณีถ้าต้องการแสดงคอลัมน์สลับกัน ให้ระบุชื่อคอลันม์ตามที่ต้องการ เพื่อให้ดูง่าย SELECT list of column-names FROM table-name ;

9 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_4 จงทำการสอบถามในตาราง orderd โดยเอาเฉพาะบาง Column ใน ตารางโดยเอา รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,ราคาสินค้า และเรียงตามตามผลลัพธ์ที่ต้องการจะใช้คำสั่ง คำสั่ง ในการเลือกเฉพาะบางคอลัมน์และเรียงตามผลลัพธ์ mysql> select proname, price, pro, prorest from pro; ผลลัพธ์

10 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
เปลี่ยนหัวคมลัมน์เป็นข้อความอื่นด้วย SELECT…AS ในการแสดงผลโดยการ SELECT นั้นชื่อคอลัมน์ในตารางที่เลือกอาจไม่สื่อความหมายและยากต่อการทำความเข้าใจ ดังนั้นสามารถเปลี่ยนหัวคอลัมน์ให้เข้า ใจได้ง่ายยิ่งขึ้น SELECT list of column-names as <คอลัมน์ที่แสดงใหม่> FROM table-name ;

11 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_5 จงทำการสอบถามในตาราง cust และใช้คำสั่ง SELECT_AS เพื่อ เปลี่ยนหัวคอลัมน์ให้เข้าใจง่ายขึ้น คำสั่ง ในการเปลี่ยนหัวคอลัมน์ mysql> select cust as "customerid", custname as "customername" from cust; ผลลัพธ์

12 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
แสดงข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันด้วย DISTINCT ข้อมูลในแต่ละแถวอาจมีค่าเหมือนกัน ทำให้แสดงผลซ้ำกันหลายบรรทัด ทำให้ดูยากและไม่ชัดเจน ก็อาจใส่คำว่า “DISTINCT” นำหน้าชื่อคอลัมน์ เพื่อแสดง ผลข้อมูลที่ซ้ำกันในหลายแถวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยมีรูปแบบดังนี้ SELECT list of column-names as <คอลัมน์ที่แสดงใหม่> FROM table-name ;

13 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_6 จงทำการสอบถามในตาราง pro และใช้คำสั่ง DISTINCT เพื่อ เรียงผลข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน คำสั่ง ในการเรียงคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน mysql> select distinct proname from pro;; ผลลัพธ์

14 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
การจัดเรียงข้อมูลด้วย ORDER BY สามารถใช้คำสั่ง SELECT เพื่อแสดงและจัดเรียงแถวตามข้อมูลในคอลัมน์หนึ่ง ได้โดยเพิ่มประโยคคำสั่ง ORDER BY มีรูปแบบดังนี้ SELECT column-names FROM table-name ; ORDER BY column-names [DESC];

15 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
การจัดเรียงข้อมูลด้วย ORDER BY คำอธิบาย ประโยคคำสั่งย่อย ORDER BY ทำให้มีการเรียงลำดับแถวของข้อมูลใน คอลัมน์ที่กำหนดโดยถ้ากำหนด DESC ท้ายชื่อคอลัมน์แสดงว่าให้เรียงลำดับจากค่า มากไปน้อย (คือ 9, 8, 7,….. หรือ Z, Y, X, …) แต่ถ้าไม่กำหนด DESC ให้ถือว่าเป็น การเรียงลำดับข้อมูลจากค่าน้อยไปค่ามาก เสมอ (คือ 1,2,3.. หรือ A, B, C, …)

16 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_7 จงทำการสอบถามในตาราง pro และใช้คำสั่ง ORDER BY เพื่อ เรียงผลข้อมูลจากน้อยไปมากโดยเรียงเฉพาะ Field proname คำสั่ง ในการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก mysql> select pro, proname from pro order by proname; ผลลัพธ์

17 การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT
ตัวอย่างที่ 3_8 จงทำการสอบถามในตาราง pro และใช้คำสั่ง ORDER BY และ DESC เพื่อเรียงผลข้อมูลจากมากไปน้อย โดยเรียงเฉพาะ Field proname คำสั่ง ในการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย mysql> select pro,proname,price from pro order by proname desc; ผลลัพธ์

18 การใช้โปรแกรม MICROSOFT ACCESS
1.การสร้าง DATABASE ในโปรแกรม MICROSOFT ACCESS 2. การสร้างตารางในโปรแกรม MICROSOFT ACCESS แบบ Wizard Design View, SQL 3. การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นด้วย Queries Wizard, SQL 4. การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม MICROSOFT ACCESS

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt CHARPTER 3 การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google