งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHARPTER 4 การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข ( SELECT WHERE )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHARPTER 4 การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข ( SELECT WHERE )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHARPTER 4 การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข ( SELECT WHERE )

2 สาระการเรียนรู้ 1. การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมี เงื่อนไข 2. การเลือกข้อมูลโดยระบุหลาย ๆ เงื่อนไข ได้แก่ AND, OR, NOT 3. การเลือกข้อมูลที่ตรงตามชุดข้อมูลด้วย IN 4. เลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN…AND 5. เลือกข้อมูลที่ต้องการด้วยคำสั่ง LIKE 6. rtrtret

3 ในบางครั้งการทำงานเราต้องการข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลที่เราสนใจ อย่างเช่น ข้อมูลนักศึกษาชื่อ ที่อยู่ห้อง 6501 รายช่อนักศึกษาที่ เรียนวิชา IT 3204 ในภาคเรียน ที่ 1 / 2546 หรือรายชื่อ อาจารย์ที่สอนวิชา IT 3203 เป็นต้น เพื่อคัดเลือกข้อมูลให้ตรง กับเงื่อนไข ต้องใช้ WHERE เข้ามาช่วยดังรูปแบบต่อไปนี้ การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมีเงื่อนไข

4 SELECT column1[, column2,…] or * FROM table-name WHERE condition; รูปแบบคำสั่ง SQL การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมีเงื่อนไข SELECT column เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการ FROM table_name ชื่อตารางซึ่งเก็บขช้อมูลที่เรา สนใจ WHERE ประโยคคำสั่งใช้กำหนดเงื่อนไข เพื่อเลือกเฉพาะแถว ที่ตรงกับเงื่อนไข Condition เงื่อนไชซึ่งใช้เลือกแถวที่ ต้องการ มักจะเป็นการ เปรียบเทียบค่าของคอลัมน์กับค่าคงที่หรือ ค่าในคอลัมน์

5 ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison Operators) ในภาษา SQL การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมีเงื่อนไข

6 ตัวอย่างที่ 4_1 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database Northwind และให้ทำการสอบถามข้อมูล ทั้งหมดในตาราง customers โดยมีเงื่อนไขแสดง ลูกค้าที่อยู่ London select * from customers; where city='london'; ผลลั พธ์ การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมีเงื่อนไข

7 ตัวอย่างที่ 4_2 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database Northwind และให้ทำการสอบถามข้อมูล เฉพาะบาง Field ในตาราง customer โดยเลือกเลือก คอลัม รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า โดยมีเงื่อนไขแสดง ลูกค้าที่อยู่ London SELECT customerid, companyname, city from customers where city='london'; การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมีเงื่อนไข

8 Exam 4_1 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก Database Northwind และให้ทำการสอบถามข้อมูลทั้งหมด ใน ตาราง orders โดยอยากทราบว่า Filed order ID ‘10701’ ชื่อลูกค้าอะไรมีข้อมูลและพนักงานชื่ออะไร การสอบถามข้อมูลด้วย SELECT แบบมีเงื่อนไข SELECT * from orders where orderid = 10270;

9 บางครั้งอาจต้องการสอบถามข้อมูล โดยกำหนด เป็นหลายเงื่อนไข ซึ่งจะ สามารถแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้ เลือกข้อมูลโดยระบุหลาย เงื่อนไข การสอบถามข้อมูลจากการเชื่อมเงื่อนไขหลาย ๆเงื่อนไขด้วย AND การสอบถามข้อมูลจากการเชื่อมเงื่อนไขหลาย ๆเงื่อนไขด้วย OR การสอบถามข้อมูลด้วยการใช้ NOT กับเงื่อนไข

10 ตัวอย่างที่ 4_3 จงทำการสอบถามในตาราง suppliers และสอบข้อมูลตัวแทนจำหน่วยที่ อยู่ London และ เมืองอยู่ที่ UK ทั้งหมดในตาราง suppliers เลือกข้อมูลโดยระบุหลาย เงื่อนไข SELECT * from suppliers where (city = 'london') and (country = 'uk'); ผลลั พธ์ กรณีที่ 1 ต้องการสอบถามข้อมูลที่ทุกเงื่อนไขเป็นจริงพร้อมกัน ให้เชื่อมด้วย AND

11 กรณีที่ 2 ต้องการสอบถามข้อมูลที่เงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นจริงให้เชื่อม ด้วย OR เลือกข้อมูลโดยระบุหลาย เงื่อนไข SELECT * from suppliers where (city = 'boston') or (country = 'usa'); ตัวอย่างที่ 4_4 จงทำการสอบถามในตาราง suppliers และสอบข้อมูลตัวแทนจำหน่วยที่ อยู่ boston หรือ เมืองอยู่ที่ USA ทั้งหมดในตาราง suppliers ผลลั พธ์

12 กรณีที่ 3 สอบถามข้อมูลด้วยการใช้ NOT กับเงื่อนไข ตัวอย่างที่ 4_5 จงทำการสอบถามในตาราง suppliers และสอบข้อมูลตัวแทนจำลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ใน USA เลือกข้อมูลโดยระบุหลาย เงื่อนไข select contactname, country from suppliers where not country = 'usa'; ผลลั พธ์

13 เลือกข้อมูลโดยระบุหลาย เงื่อนไข ตาราง พิจารณาเปรียบเทียบสำหรับตัวดำเนินการเชิง เปรียบเทียบ

14 เลือกข้อมูลที่ตรงตามชุด ข้อมูลด้วย IN นอกจากความสามารถที่กล่าวมาแล้วข้างต้น SQL ยังสามารถจัดการกับ ข้อมูลที่เป็นเซ็ตด้วยการใช้คำสงวน “IN” กำหนด เงื่อนไขในประโยคคำสั่งย่อย WHERE โดยมีรูปแบบ ดังนี้ SELECT FROM WHERE [NOT] IN (data set) ;

15 ตัวอย่างที่ 4_6 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก TABLE suppliers และสอบถามข้อมูลจาก Field city โดยเลือก LONDON, Berlin, Tokyo โดยใช้คำสั่ง IN SELECT * from suppliers where city in ('london','tokyo','berlin'); ผลลั พธ์ เลือกข้อมูลที่ตรงตามชุด ข้อมูลด้วย IN

16 ตัวอย่างที่ 4_7 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก TABLEsuppliers และสอบถามข้อมูลจาก Field city โดย เลือกเมืองที่ไม่ใช่ LONDON, Berlin, Tokyo โดยใช้คำสั่ง IN กรณีที่ จะใช้คำสั่ง NOT IN เลือกข้อมูลที่ตรงตามชุด ข้อมูลด้วย IN SELECT * from suppliers where city not in ('london','tokyo','berlin');

17 เลือกข้อมูลที่ตรงตามชุด ข้อมูลด้วย IN ผลลั พธ์

18 เลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN…AND ในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกข้อมูลที่มีค่าเป็น ช่วงระหว่างค่าหนึ่งกับอีก ค่าหนึ่ง ให้ใช่คำว่า BETWEEN และ NOT BETWEEN ใน ประโยคเงื่อนไข WHERE โดยมีรูปแบบดังนี้ SELECT FROM WHERE [NOT] BETWEEN AND ;

19 ตัวอย่างที่ 4_8 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก TABLE product และสอบถามข้อมูลจาก Field Productname,city โดยเลือกข้อมูลระหว่าง $18 - $30 SELECT productname, unitprice from products where unitprice between 18 and 30; กรณีที่ จะใช้คำสั่ง BETWEEN…AND เลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN…AND

20 ตัวอย่างที่ 4_9 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก TABLE product และสอบถามข้อมูลจาก Field Productname,city โดยเลือกข้อมูลระหว่าง $18 - $30 กรณีที่ จะใช้คำสั่ง BETWEEN…AND และเครื่องหมาย เลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN…AND SELECT productname, unitprice from products where unitprice >=18 and unitprice <= 30;

21 ผลลั พธ์ เลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN…AND

22 เลือกข้อมูลที่ต้องการด้วย LIKE คำสั่ง SQL สามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือก ข้อมูลที่มีรูปแบบตรงตามที่ กำหนด โดยใช้คำว่า “LIKE” และอักษร ‘_’ แทนอักษรใด ๆ 1 ตัวและ ‘%’ แทน อักษรใด ๆ 1 ตัว และ % แทนอักษรใด ๆ กี่ตัวก็ได้ หรือไม่มีตัวอักษรที่ตำแหน่ง นั้น

23 SELECT companyname, country from suppliers where country like 'Germany'; เลือกข้อมูลที่ต้องการด้วย LIKE ตัวอย่างที่ 4_10 จงทำการสอบถามข้อมูลจาก TABLE suppliers และสอบถามข้อมูลจาก Field companyname,country โดยเลือกเลือกข้อมูลเฉพาะที่ชอบ Germany ผลลั พธ์

24 THE END


ดาวน์โหลด ppt CHARPTER 4 การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข ( SELECT WHERE )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google