งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มโนทัศน์การวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน จะทำอย่างไรจึงจะได้ งบประมาณ ประจำปี 2554 ต้องทำวิจัยให้สอดคล้องกับ “ กรอบการวิจัย ” ที่กำหนดไว้ โดย อาจารย์ธเนศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มโนทัศน์การวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน จะทำอย่างไรจึงจะได้ งบประมาณ ประจำปี 2554 ต้องทำวิจัยให้สอดคล้องกับ “ กรอบการวิจัย ” ที่กำหนดไว้ โดย อาจารย์ธเนศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มโนทัศน์การวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน จะทำอย่างไรจึงจะได้ งบประมาณ ประจำปี 2554 ต้องทำวิจัยให้สอดคล้องกับ “ กรอบการวิจัย ” ที่กำหนดไว้ โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

2 ถามว่า ? กรอบการวิจัย มีกี่กรอบ โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม ตอบว่า มี 4 กรอบการ วิจัย

3 กรอบการวิจัยที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2551 – 2554) มี 5 ยุทธศาสตร์ ผู้ขอทุน จะต้องเลือกเพียง 1 ยุทธศาสตร์ เท่านั้น มาทำวิจัย ( กรุณาดูในเล่ม )

4 กรอบการวิจัยที่ 2 นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551 – 2554) มี 5 ยุทธศาสตร์การ วิจัย มี 27 กลยุทธ์การวิจัย มี 115 แผนงานวิจัย โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

5 ผู้ขอทุน จะต้องเลือกเพียง 1 ยุทธศาสตร์การวิจัย 1 กลยุทธ์การวิจัย 1 แผนงานวิจัย ( กรุณาดูในเล่ม ) ต้องเลือกให้สอดคล้องกับ กรอบ การวิจัยที่เลือกไว้แล้ว โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

6 กรอบการวิจัยที่ 3 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วนที่ควรทำวิจัยตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551 – 2554) มี 12 กลุ่มเรื่อง ผู้ขอทุน จะต้องเลือกเพียง 1 กลุ่ม เรื่องเท่านั้น ให้สอดคล้องกับ : กรอบการวิจัยที่ 1 และ กรอบ การวิจัยที่ 2 โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

7 กรอบการวิจัยที่ 4 นโยบายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนภายใน 1 ปี นโยบายการบริหารราชการ 3 ปี ผู้ขอทุน จะต้องเลือกเพียง 1 ยุทธศาสตร์ การวิจัย กรอบการวิจัยที่ 1 และ กรอบการวิจัยที่ 2 และ กรอบการวิจัยที่ 3 โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

8 สรุป TOPIC ที่จะขอทุนต้องสอดคล้อง กันทั้ง 4 กรอบการวิจัยจึงจะได้ งบประมาณ ถามว่า ? การตั้ง Topic การวิจัยอย่างไรจึงจะได้ งบประมาณ ตอบว่า ต้องนำ Keyword /Wording ในกรอบ การวิจัยที่ 2 และ 3 มาตั้ง Topic วิจัย + เป้าหมายของการวิจัย โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

9 ชุดโครงการวิจัย คือ อะไร ? คือ โครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่มีโครงการแม่ 1 โครงการ แล้วมีโครงการลูกหลาย ๆ โครงการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์ กัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน โครงการแม่ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้ ( มิใช่นำโครงการย่อยมามัดรวมกัน ) โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

10 ชุดโครงการวิจัย เป็นภาษาพูดที่ พูดกันมานาน และเข้าใจง่าย แต่ภาษาวิชาการ / ภาษาหนังสือ เรียก “ แผนงานวิจัย ” หรือ “ การ วิจัยแบบบูรณาการ ” ใช้ ภาษาอังกฤษคำเดียวกัน คือ “Research Program” ดังนั้น ถ้า เขียนให้ใช้คำว่า “ แผนงานวิจัย ”

11 การสร้างชุดโครงการวิจัย จะทำอย่างไร ? ควรทำดังนี้ ที่มีประสิทธิภาพ คือ Work Shop ที่ 1 1. แบ่งกลุ่มอย่างหลากหลาย ( ประชุมกลุ่ม ) 2. ระดมสมองอย่างเป็นกันเอง 3. เลือกเรื่อง / Topic การวิจัยที่จะขอ งบประมาณตามกรอบการวิจัย 4. ร่วมกันกำหนดเป้าหมายหลัก (Goal) ชุด โครงการวิจัย โดยนำ Keyword /Wording มาตั้ง Topic โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

12 5. ร่วมกันกำหนดเป้าหมายรองในด้านต่างๆ ที่ สนับสนุนเป้าหมายหลัก 6. ตั้ง Topic ชุดโครงการวิจัย ( แม่ ) 7. ตั้ง Topic โครงการวิจัยเดี่ยว ( ลูก ) 8. เสนอผลการประชุมกลุ่มต่อที่ประชุมใหญ่ 9. ที่ประชุมใหญ่วิพากย์ 10. ทีมวิทยากรสรุป โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

13 วิธีการนำเสนอกลุ่มชุดโครงการวิจัย 1. บอกชื่อกลุ่ม …………………….. 2. สมาชิกกลุ่ม.................................. 3. กำหนดโครงสร้างชุดโครงการวิจัย ดังนี้ เป้าหมายหลัก เพื่อ................................. เป้าหมาย รอง เพื่อ........................ เป้าหมาย รอง เพื่อ........................ เป้าหมาย รอง เพื่อ........................ เป้าหมาย รอง เพื่อ........................ โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

14 วิธีการนำเสนอกลุ่มชุดโครงการวิจัย ( ต่อ ) 4. เป้าหมายรอง สนับสนุนเป้าหมายหลัก อย่างไร + สัมพันธ์กันอย่างไร 5. ชุดโครงการวิจัยนี้ สอดคล้องกับกรอบการ วิจัยอะไรบ้าง โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

15 Work Shop ที่ 2 สำหรับท่านที่ทำโครงการเดี่ยว 1. เลือกทำโครงการวิจัยเดี่ยวมา 1 เรื่อง 2. ตั้ง Topic วิจัย แบบ VPAT 3. ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 4. โครงการวิจัยเดี่ยวนี้ สอดคล้องกับกรอบการ วิจัยอะไรบ้าง โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

16 วิธีการนำเสนอกลุ่มชุด โครงการวิจัย 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ …………………….. 2. ชื่อ Topic วิจัย.................................. 3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเดี่ยว (3 ข้อ ขึ้นไป ) 4. โครงการวิจัยนี้ สอดคล้องกับกรอบการวิจัย อะไรบ้าง โดย อาจารย์ธเนศ ต่วน ชะเอม

17 ทั้งชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัย เดี่ยว ให้เวลา Work Shop 30 นาที ขอให้โชคดี ธเนศ ต่วน ชะเอมและคณะ 7 ต. ค. 2552


ดาวน์โหลด ppt มโนทัศน์การวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดิน จะทำอย่างไรจึงจะได้ งบประมาณ ประจำปี 2554 ต้องทำวิจัยให้สอดคล้องกับ “ กรอบการวิจัย ” ที่กำหนดไว้ โดย อาจารย์ธเนศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google