งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 *connectedthinking กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 21 กันยายน 2547 การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " *connectedthinking กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 21 กันยายน 2547 การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  *connectedthinking กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 21 กันยายน 2547 การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ

2 หัวข้อ ความท้าทายของการเปิดเสรีด้านบริการ การเจรจาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา การเจรจาในอาเซียน ปัญหาการเจรจา สรุป

3 PricewaterhouseCoopers ความท้าทายของการเปิดเสรีของอุตสาหกรรมการบริการ - ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการขาดข้อมูลการค้า - การเปลี่ยนแปลงเร็ว เทคโนโลยี โครงสร้าง - การโอนและควบกิจการ - มีผู้ให้บริการน้อยรายที่ใหญ่ ๆ การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่เป็นการใช้กลยุทธต่าง ๆ ผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นผู้กำหนดราคาและทิศทางของการให้บริการ - ปัญหาการแบ่งสรรกำไรจากการเปิดการค้าเสรี ผู้เล่นรายใหญ่ได้มากกว่ารายย่อย รายย่อยเป็นตัวประกอบ

4 PricewaterhouseCoopers การควบโอนกิจการในด้านการบริการ Source: World Investment Report 2001, UNCTAD

5 PricewaterhouseCoopers การเจรจาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา - เริ่มที่อุตสาหกรรม - ไม่ใช่ประเทศ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมในโลก ในภูมิภาค - การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม - สถานภาพของประเทศไทยในการให้บริการนั้น กำหนดเป้าหมาย ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยจะได้รับ กำหนดวิธีที่จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ตามเป้า - การปรับตัวของผู้ประกอบการบริการในสาขาต่าง ๆ มองออกไปข้างนอก การสร้างความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือทางภูมิภาค

6 PricewaterhouseCoopers ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) - หลักการคือ GATS-Plus ลดข้อจำกัดใน 4 mode of supply cross-border supply consumption abroad commercial presence movement of natural persons - ภาคธุรกิจบริการซึ่งเลือกขึ้นมากก่อน: ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ำ การเงิน ก่อสร้าง บริการอาชีพ สื่อสาร และ ท่องเที่ยว - ใช้วิธี Request and Offer

7 PricewaterhouseCoopers ผล - ไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีข้อมูลพอ - ไม่ไว้ใจกัน - เรียนรู้วิธีการเจรจากันมากขึ้น เข้าใจความซับซ้อนของภาคบริการต่าง ๆ มากขึ้น การแบ่งงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ความร่วมมือจากภาคเอกชน

8 PricewaterhouseCoopers จุดอ่อนของการเจรจา ภาพรวม - รอผลจาก WTO - การจัดการด้านการเจรจา – แยกรายสาขา ไม่สามารถกำหนดการแลกเปลี่ยนข้ามสาขา ปัจจัยอื่น ๆ 1. ขาดผู้ที่เข้าในในกฎระเบียบการเปิดค้าเสรีด้านบริการ 2. มีมากสาขาเกินไป 3. แต่ละสาขามีความแตกต่าง และซับซ้อน ขาดผู้ที่เข้าใจ 4. ไม่มีท่าทีที่ชัดเจนในประเทศต่าง ๆ 5. ไม่สามารถประสานข้ามสาขาในประเทศต่าง ๆ 6. ภาคเอกชนไม่เข้าร่วมเท่าที่ควร 7. ปัญหาภายในอุตสาหกรรม

9 PricewaterhouseCoopers การแก้ปัญหา - ภาครัฐ ต้องเข้าใจอุตสาหกรรม มีทิศทางที่ชัดเจน การประสานภายในประเทศ ในอุตสาหกรรม และระหว่างหน่วยต่าง ๆ การบริหารการเจรจาต้องทำอย่างเป็นระบบ - ในเวทีระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายทั้งในเอกชนและภาครัฐ หาแนวร่วมในภูมิภาค หากลยุทธที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ

10 PricewaterhouseCoopers ประโยชน์มีมาก อุตสาหกรรมซับซ้อนมากกว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเจรจาต้องมีการเตรียมตัวหลาย ๆ ด้าน ทั้งความเข้าใจใน สาขาต่าง ๆ การกำหนดเป้าหมายของประเทศ การ ประสานงานในประเทศ การประสานงานกับประเทศอื่น ๆ สรุป


ดาวน์โหลด ppt  *connectedthinking กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 21 กันยายน 2547 การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google