งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล

2 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 2 บทที่ 14 มัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessors)

3 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 3 โครงสร้างมัลติเพิล โปรเซสเซอร์

4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 4 ระบบที่ยึดเหนี่ยวกันแบบ หลวม  ระบบประกอบด้วยจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีความ เป็นอิสระ และแยกห่างจากกัน  การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ ติดต่อกันด้วยอินเทอร์เฟซ (Interface) ที่ใช้ โปรโตคอล (Protocol) เดียวกัน  การติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ในระบบส่วนใหญ่ เป็นแบบอนุกรมที่มีความเร็วสูง  การติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ อย่างทั่วถึงทำให้ผู้ใช้จากสถานที่ต่าง ๆ สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

5 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 5 ระบบที่ยึดเหนี่ยวกันแบบปาน กลาง  ระบบเฉพาะกิจที่ออกแบบสำหรับแก้ปัญหาใด ปัญหาหนึ่ง  ตัวอย่างที่ชัดเจนคือระบบมัลติเพิลโปรเซสเซอร์ (Multiple Processor)  เป็นตัวอย่างของระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Computer System)  ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล  ลดค่าใช้จ่ายรวมของทั้งระบบ  ความน่าเชื่อถือของระบบจะดีขึ้น เนื่องจากเมื่อ โปรเซสเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย ระบบยังคง สามารถทำงานต่อได้

6 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 6 ระบบที่ยึดเหนี่ยวกันอย่าง เหนียวแน่น  โปรเซสเซอร์ทุกตัวสามารถเข้าถึงหน่วยความจำ หลักหรือหน่วยความจำร่วม (Share Memory) ได้  โปรเซสเซอร์แต่ละตัวอาจจะมีหน่วยความจำ ส่วนตัวได้  โปรเซสเซอร์แต่ละตัวใช้ระบบปฏิบัติการร่วมกัน  โปรเซสเซอร์แต่ละตัวใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน เช่น อินพุต / เอาต์พุต และตัวควบคุม (Controller)  โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ที่ หน่วยความจำหลักที่เป็น โกลบอล (Global Memory)  โปรเซสเซอร์อยู่ใกล้กันมาก และสามารถใช้บัส แบบขนานร่วมกันได้  โปรเซสเซอร์แต่ละตัวสามารถทำงานร่วมกัน หรือสลับภาระงานกันได้

7 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 7 องค์ประกอบพื้นฐานสำหรับ ระบบมัลติโปรเซสเซอร์  ส่วนที่ทำการประมวลผล (Processing Element : PE)  ส่วนที่เป็นสวิตช์ (Switch)  ส่วนเส้นทางเชื่อม (Interconnection Path)

8 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 8 รูปแบบการต่อโปรเซสเซอร์ เป็นมัลติโปรเซสเซอร์  รูปแบบบัสร่วม (Common Bus)

9 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 9 รูปแบบการต่อโปรเซสเซอร์ เป็นมัลติโปรเซสเซอร์  รูปแบบหน่วยความจำที่มีหลายพอร์ต (Multiport Memory)

10 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 10 รูปแบบการต่อโปรเซสเซอร์ เป็นมัลติโปรเซสเซอร์  รูปแบบการเชื่อมต่อผ่านอินพุต / เอาต์พุต (Connect through I/O)

11 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 11 รูปแบบการต่อโปรเซสเซอร์ เป็นมัลติโปรเซสเซอร์  รูปแบบบัสวินโดว์ (Bus Window)

12 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 12 รูปแบบการต่อโปรเซสเซอร์ เป็นมัลติโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ใช้ DMA

13 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 13 รูปแบบการประมวลผล

14 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 14 รูปแบบการประมวลผล  คำสั่งเดี่ยวข้อมูลเดี่ยว (Single Instruction Single Data : SISD)

15 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 15 รูปแบบการประมวลผล  คำสั่งเดี่ยวหลายชุดข้อมูล (Single Instruction Multiple Data : SIMD)

16 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 16 รูปแบบการประมวลผล  หลายชุดคำสั่งข้อมูลเดี่ยว (Multiple Instruction Single Data : MISD)

17 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 17 รูปแบบการประมวลผล  หลายชุดคำสั่งหลายชุดข้อมูล (Multiple Instruction Multiple Data :MIMD)

18 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 18 ตัวอย่างมัลติโปรเซสเซอร์


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google