งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล

2 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 2 ภาคผนวก ก. ระบบเลขจำนวน (Number Systems)

3 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 3 ระบบเลขฐานสิบ

4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 4 ระบบเลขฐานสิบ

5 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 5 ระบบเลขฐานสอง หรือ

6 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 6 ระบบเลขฐานสอง

7 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 7 ระบบเลขฐานสอง  การบวกเลขฐานสอง

8 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 8 ระบบเลขฐานสอง  การบวกเลขฐานสอง

9 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 9 ระบบเลขฐานสอง  การลบเลขฐานสอง

10 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 10 ระบบเลขฐานสอง  การลบเลขฐานสอง

11 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 11 ระบบเลขฐานสอง  การคูณเลขฐานสอง

12 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 12 ระบบเลขฐานสอง  การคูณเลขฐานสอง

13 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 13 ระบบเลขฐานสอง  การหารเลขฐานสอง

14 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 14 ระบบเลขฐานสอง  การหารเลขฐานสอง

15 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 15 ระบบเลขฐานแปด  เปรียบเทียบเลขฐานสิบ เลขฐานสอง และ เลขฐานแปด

16 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 16 ระบบเลขฐานแปด

17 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 17 ระบบเลขฐานแปด  การบวกเลขฐานแปด

18 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 18 ระบบเลขฐานแปด  การลบเลขฐานแปด

19 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 19 ระบบเลขฐานแปด  การคูณเลขฐานแปด

20 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 20 ระบบเลขฐานแปด  การหารเลขฐานแปด

21 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 21 ระบบเลขฐานสิบหก  เปรียบเทียบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

22 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 22 ระบบเลขฐานสิบหก

23 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 23 ระบบเลขฐานสิบหก

24 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 24 ระบบเลขฐานสิบหก  การบวกเลขฐานสิบหก

25 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 25 ระบบเลขฐานแปด  การลบเลขฐานสิบหก

26 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 26 ระบบเลขฐานแปด  การคูณเลขฐานสิบหก

27 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 27 ระบบเลขฐานแปด  การหารเลขฐานสิบหก

28 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 28 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานสิบ แปลง 110010111101) 2 เป็น เลขฐานสิบ

29 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 29 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานสิบ แปลง 203) 10 เป็น เลขฐานสอง

30 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 30 การแปลงเลขฐาน

31 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 31 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานแปด หรือฐานสิบหก

32 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 32 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานสองกับฐานแปด หรือฐานสิบหก

33 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 33 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบ แปลง 1234.56) 8 เป็น เลขฐานสิบ

34 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 34 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบ แปลง 668) 10 เป็น เลขฐานแปด

35 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 35 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานสิบหกกับฐานสิบ แปลง 1234.56) 16 เป็น เลขฐานสิบ

36 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 36 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานสิบหกกับฐานสิบ แปลง 45661) 10 เป็น เลขฐานสิบ หก

37 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 37 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบ หก แปลง 5371) 8 เป็น เลขฐานสิบหก

38 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 38 การแปลงเลขฐาน  การแปลงระหว่างเลขฐานแปดกับฐานสิบ หก แปลง 2C86) 16 เป็น เลขฐานแปด


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) 1 น. ท. ไพศาล โมลิ สกุลมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google