งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 จริยธรรมคอมพิวเตอร์           จริยธรรม หมายถึง "หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ" ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย ตัวอย่างของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม คือ การใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อความรำคาญ เช่น การนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

3 การปลูกฝังจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ครอบครัวและเพื่อน ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครอบครัวต้องแสดงความมีจริยธรรม เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานสืบไป เป็นวัฏจักรแห่งการสืบทอดจริยธรรม ส่วนเพื่อนต้องคอยตักเตือนกันในเรื่องการหมกมุ่นกามารมณ์ ดูหนังโป๊ในอินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะนำผลเสียมาสู่ตัวเราและสังคม ควรไปเล่นกีฬา อ่านหนังสือ ใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสสรค์ หรือกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

4 การปลูกฝังจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ในหลักสูตรการศึกษาควรบรรจุรายวิชาที่เน้นปลูกฝังจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนตาม ผู้สอนจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง ช่วยแก้ไข ปรับปรุง ตักเตือน เมื่อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ฝึกฝนแต่สิ่งที่ดีงาม

5 การปลูกฝังจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บุคคลที่มีจริยธรรมได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมให้เกิดกับตนเอง ส่วนบุคคลที่ไม่มีจริยธรรม เช่น กลั่นแกล้งเพื่อนนักศึกษาลงโฆษณาขายบริการทางเพศบนอินเตอร์เน็ต หรือการตัดต่อภาพให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนั้น เป็นความผิดทางกฏหมายและจะได้รับการลงโทษ

6 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ ซึ่งการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่น การดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือการแอบเข้าไปดูข้อความใน ของบุคคลอื่น

7 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) เช่น การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง การเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นความจริง

8 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆ ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ สิ่งพิมพ์ แฟลชไดร์ฟ เป็นต้น

9 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) เป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนการเข้าถึง ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว

10 จรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ให้ระมัดระวังการละเมิดหรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น ให้แหล่งที่มาของข้อความ ควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้ ไม่กระทำการรบกวนผู้อื่นด้วยการโฆษณาเกินความจำเป็น ดูแลและแก้ไขหากตกเป็นเหยื่อจากโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์หรือผู้ประสงค์ร้าย


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google