งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ วิทยาการ คอมพิวเตอร์. จริยธรรม คอมพิวเตอร์ จริยธรรม หมายถึง " หลักศีลธรรม จรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ วิทยาการ คอมพิวเตอร์. จริยธรรม คอมพิวเตอร์ จริยธรรม หมายถึง " หลักศีลธรรม จรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ วิทยาการ คอมพิวเตอร์

2 จริยธรรม คอมพิวเตอร์ จริยธรรม หมายถึง " หลักศีลธรรม จรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ " ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการ กระทำสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ของสังคมในแต่ละประเทศด้วย ตัวอย่างของ การกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการ กระทำที่ผิดจริยธรรม คือ การใช้คอมพิวเตอร์ ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อความ รำคาญ เช่น การนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของ บุคคลไปลงบนอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับ อนุญาต การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

3 การปลูกฝังจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ครอบครัวและเพื่อน ต้องปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี ครอบครัวต้องแสดงความมีจริยธรรม เมื่อ เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานสืบไป เป็นวัฏจักรแห่ง การสืบทอดจริยธรรม ส่วนเพื่อนต้องคอย ตักเตือนกันในเรื่องการหมกมุ่นกามารมณ์ ดูหนัง โป๊ในอินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะนำ ผลเสียมาสู่ตัวเราและสังคม ควรไปเล่นกีฬา อ่านหนังสือ ใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ในทางที่สร้างสสรค์ หรือกิจกรรมนันทนาการ อื่นๆ

4 การปลูกฝังจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ในหลักสูตรการศึกษาควรบรรจุรายวิชาที่ เน้นปลูกฝังจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตน ตาม ผู้สอนจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง ช่วยแก้ไข ปรับปรุง ตักเตือน เมื่อการแสดง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ฝึกฝนแต่สิ่งที่ดีงาม

5 การปลูกฝังจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. บุคคลที่มีจริยธรรมได้รับการยกย่อง จากสังคม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้แก่ บุคคลที่ปฏิบัติตนให้มีจริยธรรมให้เกิดกับตนเอง ส่วนบุคคลที่ไม่มีจริยธรรม เช่น กลั่นแกล้งเพื่อน นักศึกษาลงโฆษณาขายบริการทางเพศบน อินเตอร์เน็ต หรือการตัดต่อภาพให้ผู้อื่นได้รับ ความเสียหายนั้น เป็นความผิดทางกฏหมายและ จะได้รับการลงโทษ

6 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็น สิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของ ตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ ครอบคลุมทั้งตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร ต่างๆ ซึ่งการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่น การดู ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือการแอบเข้าไปดู ข้อความใน e-Mail ของบุคคลอื่น

7 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) เช่น การบันทึกข้อมูลลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง การ เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นความจริง

8 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญา ( ความคิด ) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและ บันทึกลงในสื่อต่างๆ ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ สิ่งพิมพ์ แฟลชไดร์ฟ เป็นต้น

9 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) เป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษา ความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนการ เข้าถึง ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือเป็น การผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูล ส่วนตัว

10 จรรยาบรรณการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์  ให้ระมัดระวังการละเมิดหรือสร้างความ เสียหายให้ผู้อื่น  ให้แหล่งที่มาของข้อความ ควรอ้างอิง แหล่งข่าวได้  ไม่กระทำการรบกวนผู้อื่นด้วยการโฆษณาเกิน ความจำเป็น  ดูแลและแก้ไขหากตกเป็นเหยื่อจากโปรแกรม อันไม่พึงประสงค์หรือผู้ประสงค์ร้าย


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ วิทยาการ คอมพิวเตอร์. จริยธรรม คอมพิวเตอร์ จริยธรรม หมายถึง " หลักศีลธรรม จรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google