งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย กระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย กระทรวงพาณิชย์

2 FTA Roadmap : Agenda 1.Roadmap 2. ยุทธศาสตร์ราย สาขา 3. ยุทธศาสตร์ราย ประเทศ : จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 4. สรุปผล การบริหารการ เจรจาที่มี ประสิทธิภาพ การรองรับผลการ เจรจา ก้าวต่อไป

3 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก การ เจรจา WTO ชะงักงัน การค้าขยายตัว และมีแนวโน้ม เปิดเสรี มากขึ้น ประเทศ ต่างๆ มี แนวโน้ม ทำ FTA FTA

4 แนวโน้มการทำเขตการค้าเสรีโลกมีแนวโน้มทำเขตการค้าเสรีมากขึ้น 70% เป็น Bilateral FTAs Source : WTO

5 ยุโรป 70% สหรัฐฯ 20% เอเชีย 8% ใครทำ FTA ? Source : WTO

6 เป้าหมายของไทย Top 5 Investment Destination in Asia Top 20 World Exporter สร้างฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งโดย Dual track policies Trade and Investment Hub in Asia เป้าหมายของไทย

7 FTA เพื่อ ….. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการส่งออก

8 9 FTA Japan Australia New Zealand China India BIMST-EC Bahrain Peru USA Total trade with Thailand 43.8% Total trade with Thailand 43.8% Include AFTA 62.5% Include AFTA 62.5%

9 ยุทธศาสตร์การเจรจา ประเทศใหญ่ ตลาดเดิม (Market Strengthening) : ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ขยายตลาดใหม่ (Market Broadening & Deepening) – ตลาดที่มีศักยภาพ : จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ – ตลาดที่เป็นประตูการค้า (Gateway): บาห์เรน เปรู – ตลาดภูมิภาค : BIMST-EC

10 Fact Sheet ประเทศคู่เจรจา FTA ประชากร ( ล้าน ) GDP ($ bn.) การค้ากับ ไทย ($) % 284 10,557 20 bn.13.3 127 4,136 30 bn.19 1.3 พันล้าน 1,40612 bn.7.5 1.1 พันล้าน 5561.5 bn.0.97 19.44103.7 bn.2.4 3.975.7475 m.0.3 0.77.5133 m.0.1 26.760.555 m.0.04

11 สถานะปัจจุบัน /Target Date เริ่มเจรจาเจรจาเสร็จ Early Harvest จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย บาห์เรน เปรู BIMST-EC Frame work 20042005

12 ก้าวต่อไป....... EU CER: AUS-NZ ASEAN + 3 BIMST -EC Africa South Africa NAFTA Latin America Andean MERCOSUR

13 Future FTA : Candidates MERCOSUR Mexico EU S. Africa Canada Korea Chile

14 ก้าวอย่างไร … ศึกษาความเป็นไป ได้และ ประโยชน์จากการ ทำ FTA ทำ CEP ก่อนเป็น FTA ใช้การเมืองระดับสูง lobby การทำ FTA กับ ประเทศเป้าหมาย ในลำดับ ต่อไป Candidates : EU Mercosur South Africa Canada Korea Mexico Chile

15 ยุทธศาสตร์รายสาขา  เกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  ทรัพย์สินทาง ปัญญา

16 เกษตร เน้นอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรูป สินค้าอ่อนไหว ให้เวลาปรับตัวนานกว่า ปัญหา NTMs เช่น SPS Food safety สิ่งแวดล้อม – เจรจาให้ลด / ยกเลิก หรือปรับเพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคการค้า – พัฒนาการผลิต – ทำ MRA กำหนดมาตรฐานการนำเข้าวัตถุดิบสินค้า เกษตรและอาหาร

17 อุตสาหกรรม (1) เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่ม cluster ที่ผลิตแบบ production network ได้ เช่น – แฟชั่น ( เสื้อผ้า อัญมณี รองเท้า เครื่องหนัง ) – ยานยนต์และชิ้นส่วน – สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ – เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน ของ แต่งบ้าน

18 อุตสาหกรรม (2) NTMs เช่นมาตรฐานสินค้า (TBT) สิ่งแวดล้อม เจรจาให้ลด / ยกเลิก หรือปรับเพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคการค้า พัฒนาการผลิต ทำ MRA กำหนดมาตรฐานนำเข้าสินค้า อุตสาหกรรม Rules of Origin : – ต้องสะท้อนถึงสถานะการผลิตของไทย – พัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ

19 การค้าบริการ เปิดเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ positive- list approach เน้นธุรกิจบริการที่มีความพร้อม เช่น ท่องเที่ยว สุขภาพ ก่อสร้างออกแบบ สนับสนุนธุรกิจที่มีอนาคต เช่น ICT logistics บันเทิง ซ่อมบำรุง กลุ่มธุรกิจบริการที่ยังไม่พร้อม เช่น ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ขนส่ง ให้มี transition period 10 ปี

20 ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานการคุ้มครองใน ระดับสากล อิงความตกลง WTO เน้นความร่วมมือเพื่อ.... เสริมสร้างนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกในการจด ทะเบียน และลดค่าใช้จ่าย

21 ทีม FTA กนศ. คณะเจรจา Australia&NZ การุณ กิตติสถาพร Bahrain อภิรดี ตันตราภรณ์ China สมพล เกียรติไพบูลย์ India & BIMSTEC ปานปรีย์ พหิทธานุกร Japan พิศาล มาณวพัฒน์ Peru กันตธีร์ ศุภมงคล US นิตย์ พิบูลสงคราม คณะทำงาน ประสานยุทธศาสตร์ และนโยบายการ เจรจาการค้า ระหว่างประเทศ ( ที่ปรึกษารองนายกฯ ) ( สมพล เกียรติไพบูลย์ ) คณะทำงาน ติดตามผลการเจรจา ( ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ) คณะรัฐมนตรี

22 คณะทำงานประสานงานยุทธศาสตร์ และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ การเปิดตลาดสินค้า แหล่งกำเนิดสินค้า การลด / เลิกอุปสรรคทางการค้า - มาตรฐานสุขอนามัย - มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม การค้าบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา E-commerce การลงทุน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง BOI กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง ICT

23 การรองรับผลการเจรจา (Implementation) ด้านการตลาด พัฒนาตลาดเชิงรุก Thailand Market Place พัฒนาระบบข้อมูลการตลาด Marketing Survey พัฒนาบุคลากร Inter-trader พัฒนาสินค้า Brand image พัฒนาระบบการค้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเหลือผู้ผลิต ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ การผลิต การ บริหาร จัดการ ปรับโครงสร้าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดเสรี คณะทำงานรองรับผลการเจรจา


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google