งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย เรือตรี วิเชียร อินสุข กองสิทธิประโยชน์ ทางการค้า กรมการค้า ต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย เรือตรี วิเชียร อินสุข กองสิทธิประโยชน์ ทางการค้า กรมการค้า ต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย เรือตรี วิเชียร อินสุข กองสิทธิประโยชน์ ทางการค้า กรมการค้า ต่างประเทศ

2 2 ไทย - อินเดีย ลงนามกรอบความตกลง FTA วันที่ 9 ตุลาคม 2003 ครอบคลุมการเปิดเสรี การค้าสินค้า การค้าบริการและการ ลงทุน จะลดภาษีเหลือ 0% ภายในปี 2010 โดยให้มีการลดภาษีกับสินค้า บางส่วนก่อน (Early Harvest ) สินค้าที่มีการลดภาษีก่อนมี 82 รายการ

3 3 ระยะเวลาลดภาษี 1 กันยายน 2547 อัตรา ภาษีลดลง 50% 1 กันยายน 2548 อัตรา ภาษีลดลง 75% 1 กันยายน 2549 อัตรา ภาษีลดลง 100%

4 4 สินค้าสำคัญใน EHS สินค้าเกษตร สินค้าแร่และเคมีภัณฑ์ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอะลูมิเนียม สินค้าเครื่องจักรกล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

5 5 สาระสำคัญของกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้า หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้า (ORIGIN CRITERIA) เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า (CONSIGNMENT CONDITION) เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน (Form FTA) (DOCUMENTARY EVIDENCE)

6 6 หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้า (Rules of Origin)  กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained)  กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation)  กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศ บางส่วน (Percentage Criterion)

7 7 สินค้าที่ตกลงใช้ Wholly Obtained 1. 080450 มังคุด มะม่วง 2. 080610 องุ่น 3. 080810 แอปเปิ้ล 4. 081060 ทุเรียน 5. 081090 เงาะ 6. 100110 ข้าวสาลีดูรัม 7. 100190 ข้าวสาลี 8. 250100 เกลือ 9. 261000 สินแร่และหัวแร่โครเมียม 10. 710310 รัตนชาติไม่ได้ตกแต่ง

8 8 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ชั่วคราว สำหรับสินค้าเร่งลดภาษี (EHS) Wholly Obtained or produced จำนวน 10 รายการ CTH ( การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก ) + Local content 40% จำนวน 48 รายการ CTSH ( การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ) + Local content 40% จำนวน 17 รายการ CTH ( การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก ) + Local content 20% จำนวน 3 รายการ Local content 30% จำนวน 3 รายการ Local content 20% จำนวน 1 รายการ

9 9 X 100 ราคาสินค้า F.O.B. - มูลค่า วัตถุดิบนำเข้า ราคาสินค้า F.O.B. การคำนวณอัตราส่วน ต้นทุนในประเทศ FTA ไทย - อินเดีย Local Value Added Content : LAVC

10 10 โครงสร้างต้นทุนการผลิต สินค้า 1 หน่วย 1. ต้นทุนวัตถุดิบ ก ) วัตถุดิบในประเทศ ข ) วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ หรือไม่ ทราบแหล่งที่มา 2. ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ (production cost) 1) ค่าโสหุ้ยโรงงาน 2) ค่าแบบพิมพ์ 3) ค่าทดสอบ 4) ค่าแรงงาน 5) ค่าทำวิจัยและพัฒนาสินค้า (R & D) 6) ค่าน้ำค่าไฟฟ้า 7) ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร ฯลฯ 3. กำไรต่อหน่วย

11 11 4. ราคาสินค้าโรงงาน (= ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนการผลิต + กำไร ) 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อ การส่งออก ( จากโรงงานไปยังท่าเรือ / ท่าอากาศยาน / ด่านชายแดน ) 6. ราคาสินค้า FOB (= ราคาสินค้าโรงงาน + คชจ. ในการ ขนส่ง ) 7. การคำนวณอัตราส่วน

12 12 ต้นทุนวัตถุดิบ ภายในประเทศ ต้องเป็นวัตถุดิบที่  ผลิตขึ้นภายในประเทศ และ  ผลิตถูกต้องตาม หลักเกณฑ์แหล่งกำเนิด สินค้าของความตกลง

13 13 ต้นทุนวัตถุดิบ นำเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่  นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ  ซื้อจากผู้นำเข้า หรือ  ไม่ทราบแหล่งที่มา ใช้ราคา C.I.F. ในการคำนวณ ต้นทุน

14 14 ค่าขนส่ง ค่าขนส่งสินค้า 1 หน่วย จากโรงงานไปยัง ท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน ที่จะ ส่งออก

15 15 ต้นทุนการผลิต อื่นๆ  ค่าจ้างในการ บริหาร  เงินเดือนพนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการ อบรม พนักงาน  ค่าขนส่งวัตถุดิบ ฯลฯ ต้นทุนอื่นที่เกิดจากการผลิต ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม เช่น  ค่าแรงในการ ผลิต  ค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร  ค่าตรวจสอบ  ค่าออกแบบ ผลิตภัณฑ์

16 16 การยื่นขอให้ตรวจสอบ แหล่งกำเนิดสินค้า เอกสารประกอบ แบบคำขอให้ตรวจ รับรอง แหล่งกำเนิดสินค้า คำรับรองและรายละเอียดต้นทุน การผลิตสินค้า สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ. พ.20) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน

17 17 หลักเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้า พิกัด 854011 FTA ไทย - อินเดีย Change at 6 – digit H.S. level (change to subheading 854011 from any other subheading), provided that there is a Local Value Added Content not less than 40% Cathode Support พิกัด 732690 Suppressor Ring พิกัด 721790 Flat Mask พิกัด 854091 Insulating Coating พิกัด 390799 อัตราส่วนต้นทุนการผลิตใน ประเทศ Local Value Added Content = 47.83% ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แหล่งกำเนิด  สินค้าภายใต้ FTA ไทย - อินเดีย

18 18 บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด D F T Co., Ltd. 44/100 ถ. นนทบุรี 1 ต. บางกะสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 02-547 4818 02-547 4816 บจ. 999/91 3 1 01 1 1 1 111 / / ส 6-66- 1/2499 /

19 19 หลอดภาพ โทรทัศน์สี COLOR PICTURE TUBE 854011 35” / / / / นายชอบ ประกอบการค้า ชอบ ประกอบการค้า กรรมการ ผู้จัดการ 26 สิงหาคม 2547

20 20 26 สิงหาคม 2547 นายชอบ ประกอบการค้า บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด 44/100 ถ. นนทบุรี 1 ต. บางกะสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด หลอดภาพ โทรทัศน์สี COLOR PICTURE TUBE 854011 35”

21 21 / Cathode Support 732690 ไต้หวัน Suppressor Ring 721790 ญี่ปุ่น Flat Mask 854091 เกาหลี Insulating Coating 390799 อังกฤษ

22 22 60 45 15 25 15 5 10 110 115 54.54 52.17 47.83

23 23 นายชอบ ประกอบการค้า ชอบ ประกอบการ ค้า กรรมการ ผู้จัดการ

24 24 1. Goods consigned from (Exporter ’ s business name, address, country)Reference No. FREE TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM FTA THAILAND Issued in ………………………………………… (country) 3. Means of transport and route (as far as known)4. For official use 5. Item number 2. Goods consigned to (Consignee ’ s name, address, country) No. 000000 11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ……………………………………………………………………………............. and that they comply with the origin requirement specified for those goods in the Free Trade Agreement for goods exported to ……………………………………………………………………………............ ……………………………………………………………………………............................ THAILAND (country) (importing country) Place and date, signature of authorized signatory 12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ……………………………………………………………………………............... Place and date, signature and stamp of certifying authority 6. Marks and numbers of packages 7. Number and type of packages; description of goods (including quantity where appropriate and HS code of the importing country) 8. Origin criterion 9. Gross weight and value (FOB) 10. Number and date of invoice

25 25 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ Form FTA 1. คำขอหนังสือรับรอง Form FTA 2. ใบกำกับสินค้า (Commercial invoice) 3. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 4. หนังสือรับรองคุณสมบัติด้าน แหล่งกำเนิดสินค้า 5. แบบ Form FTA ที่พิมพ์ข้อความ เรียบร้อยแล้ว

26 26 หน่วยงานที่ให้บริการออก Form FTA _ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้า ต่างประเทศ โทร. 0-2547- 4753 _ หน่วยงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โทร. 0-2504-2713-4 _ หน่วยงาน ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ โทร. 0-2249-3978, 0-2249-2106 _ หน่วยงาน ณ ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้ เพื่อการส่งออก ( ตลาดไท ) โทร. 0-2832-6942 _ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรม ส่งเสริมการส่งออก โทร. 0-2512-0123. 0-2512-0315

27 27 หน่วยงานที่ให้บริการออก Form FTA ( ส่วนภูมิภาค ) _ สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมการค้า ต่างประเทศ _ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 274- 6712 _ จังหวัดเชียงราย โทร. (053) 719612-3 _ จังหวัดสงขลา โทร. (074) 252- 5012 _ จังหวัดชลบุรี โทร. (038) 314- 174 _ จังหวัดขอนแก่น โทร. (043) 238- 115 _ จังหวัดสระแก้ว โทร. (037) 421- 013 - จังหวัด CEO ทุกจังหวัด

28 28 สอบถามเพิ่มเติม กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 6 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ  0 2547 4818-9, 547-4872 E-mail : tpdft@mocnet.moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย เรือตรี วิเชียร อินสุข กองสิทธิประโยชน์ ทางการค้า กรมการค้า ต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google