งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย
ภายใต้ เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย โดย เรือตรี วิเชียร อินสุข กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

2 ไทย-อินเดีย ลงนามกรอบความตกลง FTA วันที่ 9 ตุลาคม 2003 ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน จะลดภาษีเหลือ 0% ภายในปี 2010 โดยให้มีการลดภาษีกับสินค้าบางส่วนก่อน (Early Harvest ) สินค้าที่มีการลดภาษีก่อนมี 82 รายการ

3 ระยะเวลาลดภาษี 1 กันยายน 2548 อัตราภาษีลดลง 75%
1 กันยายน อัตราภาษีลดลง 50% 1 กันยายน อัตราภาษีลดลง 75% 1 กันยายน อัตราภาษีลดลง 100%

4 สินค้าสำคัญใน EHS สินค้าแร่และเคมีภัณฑ์ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
สินค้าเกษตร สินค้าแร่และเคมีภัณฑ์ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอะลูมิเนียม สินค้าเครื่องจักรกล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

5 สาระสำคัญของกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (ORIGIN CRITERIA) เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า (CONSIGNMENT CONDITION) เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน (Form FTA) (DOCUMENTARY EVIDENCE)

6 หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
(Rules of Origin)  กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained)  กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation)  กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศบางส่วน (Percentage Criterion)

7 สินค้าที่ตกลงใช้ Wholly Obtained
มังคุด มะม่วง องุ่น แอปเปิ้ล ทุเรียน เงาะ ข้าวสาลีดูรัม ข้าวสาลี เกลือ สินแร่และหัวแร่โครเมียม รัตนชาติไม่ได้ตกแต่ง

8 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าชั่วคราว สำหรับสินค้าเร่งลดภาษี (EHS)
Wholly Obtained or produced จำนวน 10 รายการ CTH (การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก) + Local content 40% จำนวน 48 รายการ CTSH (การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก) + Local content 40% จำนวน 17 รายการ CTH (การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก) + Local content 20% จำนวน 3 รายการ Local content 30% จำนวน 3 รายการ Local content 20% จำนวน 1 รายการ

9 Local Value Added Content : LAVC
การคำนวณอัตราส่วนต้นทุนในประเทศ FTA ไทย - อินเดีย Local Value Added Content : LAVC X 100 ราคาสินค้า F.O.B. - มูลค่าวัตถุดิบนำเข้า ราคาสินค้า F.O.B.

10 โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้า 1 หน่วย
ต้นทุนวัตถุดิบ ก) วัตถุดิบในประเทศ ข) วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ หรือไม่ทราบแหล่งที่มา 2. ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ (production cost) 1) ค่าโสหุ้ยโรงงาน ) ค่าแบบพิมพ์ 3) ค่าทดสอบ 4) ค่าแรงงาน 5) ค่าทำวิจัยและพัฒนาสินค้า (R & D) 6) ค่าน้ำค่าไฟฟ้า 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ฯลฯ 3. กำไรต่อหน่วย

11 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก
ราคาสินค้าโรงงาน (= ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนการผลิต+กำไร) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก (จากโรงงานไปยังท่าเรือ / ท่าอากาศยาน / ด่านชายแดน) ราคาสินค้า FOB (= ราคาสินค้าโรงงาน + คชจ. ในการขนส่ง) การคำนวณอัตราส่วน

12 ต้นทุนวัตถุดิบภายในประเทศ
ต้องเป็นวัตถุดิบที่  ผลิตขึ้นภายในประเทศ และ  ผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์แหล่งกำเนิด สินค้าของความตกลง

13 ใช้ราคา C.I.F. ในการคำนวณต้นทุน
ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ ซื้อจากผู้นำเข้า หรือ ไม่ทราบแหล่งที่มา ใช้ราคา C.I.F. ในการคำนวณต้นทุน

14 ค่าขนส่ง ค่าขนส่งสินค้า 1 หน่วย จากโรงงานไปยังท่าเรือ หรือ
ท่าอากาศยาน ที่จะส่งออก

15 ต้นทุนการผลิตอื่นๆ ค่าแรงในการผลิต
ต้นทุนอื่นที่เกิดจากการผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่าแรงในการผลิต ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าตรวจสอบ ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่าจ้างในการบริหาร เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม พนักงาน ค่าขนส่งวัตถุดิบ ฯลฯ

16 การยื่นขอให้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า
เอกสารประกอบ แบบคำขอให้ตรวจ รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า คำรับรองและรายละเอียดต้นทุนการผลิตสินค้า สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การยื่นขอให้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า

17 หลักเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้าพิกัด 854011
FTA ไทย - อินเดีย Cathode Support พิกัด Suppressor Ring พิกัด Flat Mask พิกัด Insulating Coating พิกัด อัตราส่วนต้นทุนการผลิตในประเทศ Local Value Added Content = 47.83% ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แหล่งกำเนิด  สินค้าภายใต้ FTA ไทย - อินเดีย Change at 6 – digit H.S. level (change to subheading from any other subheading), provided that there is a Local Value Added Content not less than 40%

18 / / / บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด D F T Co., Ltd.
บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด D F T Co., Ltd. 44/100 ถ. นนทบุรี 1 ต. บางกะสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี บจ. 999/91 / / / ส6-66-1/2499

19 / / / / หลอดภาพโทรทัศน์สี 854011 COLOR PICTURE TUBE 35”
ชอบ ประกอบการค้า นายชอบ ประกอบการค้า กรรมการผู้จัดการ 26 สิงหาคม 2547

20 26 สิงหาคม 2547 นายชอบ ประกอบการค้า บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด หลอดภาพโทรทัศน์สี COLOR PICTURE TUBE 854011 35” บริษัท ดี เอฟ ที จำกัด 44/100 ถ. นนทบุรี 1 ต. บางกะสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี

21 / Cathode Support 732690 ไต้หวัน Suppressor Ring 721790 ญี่ปุ่น
Flat Mask เกาหลี Insulating Coating อังกฤษ

22 60 45 15 25 25 15 5 10 110 115 54.54 52.17 47.83

23 ชอบ ประกอบการค้า นายชอบ ประกอบการค้า กรรมการผู้จัดการ

24 (Combined declaration and certificate) Issued in…………………………………………
ORIGINAL 1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) Reference No. FREE TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM FTA THAILAND Issued in………………………………………… (country) 2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 3. Means of transport and route (as far as known) 4. For official use 5. Item number 6. Marks and numbers of packages 7. Number and type of packages; description of goods (including quantity where appropriate and HS code of the importing country) 8. Origin criterion 9. Gross weight and value (FOB) 10. Number and date of invoice 11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in …………………………………………………………………………… and that they comply with the origin requirement specified for those goods in the Free Trade Agreement for goods exported to …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. …………………………………………………………………………… THAILAND (country) (importing country) Place and date, signature of authorized signatory Place and date, signature and stamp of certifying authority No

25 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ Form FTA
2. ใบกำกับสินค้า (Commercial invoice) 3. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 4. หนังสือรับรองคุณสมบัติด้านแหล่งกำเนิดสินค้า 5. แบบ Form FTA ที่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว

26 หน่วยงานที่ให้บริการออก Form FTA
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โทร หน่วยงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โทร หน่วยงาน ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ โทร , หน่วยงาน ณ ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้ เพื่อการส่งออก (ตลาดไท) โทร ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก โทร

27 หน่วยงานที่ให้บริการออก Form FTA (ส่วนภูมิภาค)
สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) จังหวัดเชียงราย โทร. (053) จังหวัดสงขลา โทร. (074) จังหวัดชลบุรี โทร. (038) จังหวัดขอนแก่น โทร. (043) จังหวัดสระแก้ว โทร. (037) - จังหวัด CEO ทุกจังหวัด

28 สอบถามเพิ่มเติม กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ชั้น 6
อาคารกรมการค้าต่างประเทศ  ,


ดาวน์โหลด ppt กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google