งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและ แผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลห้วยไร่ 27 กุมภาพันธ์ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและ แผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลห้วยไร่ 27 กุมภาพันธ์ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและ แผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลห้วยไร่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

2 ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลห้วยไร่ เมื่อ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ. สต. ภักดีเจริญ

3 ข้อมูลทั่วไป ตำบลห้วยไร่ 10 หมู่บ้าน 980 หลังคา เรือน ประชากร 6,578 คน – ชาย 3,229 คน – หญิง 3,-49 คน รพ. สต. 2 แห่ง วัด 9 วัด ศูนย์เด็กฯ 7 ศูนย์ โรงเรียน 8 โรงเรียน อสม. 102 คน

4 ประเด็นปัญหาสาธารณสุขใน พื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก มะเร็งตับและท่อน้ำดี ยาเสพติด ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5 แผนงานโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 1. โครงการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ตำบล ห้วยไร่ กิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท สำรวจลูกน้ำไขว้หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตำบล 6,000 บาท ประกวดหมู่บ้านสะอาดปลอดไข้เลือดออก 12,000 บาท – สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท – ค่ารางวัลประกวด 8,000 บาท

6 แผนงานโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 ( ต่อ ) 2. โครงการ …………………………………… กิจกรรม ………………………………………………

7


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและ แผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพ ตำบลห้วยไร่ 27 กุมภาพันธ์ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google