งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและแผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและแผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและแผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557
ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและแผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลห้วยไร่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

2 ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลห้วยไร่
เมื่อ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ภักดีเจริญ

3 ข้อมูลทั่วไป รพ.สต. 2 แห่ง ตำบลห้วยไร่ วัด 9 วัด 10 หมู่บ้าน
ศูนย์เด็กฯ 7 ศูนย์ โรงเรียน 8 โรงเรียน อสม. 102 คน ตำบลห้วยไร่ 10 หมู่บ้าน 980 หลังคาเรือน ประชากร 6,578 คน ชาย 3,229 คน หญิง 3,-49 คน

4 ประเด็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก มะเร็งตับและท่อน้ำดี ยาเสพติด ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5 แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557
แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 1. โครงการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ตำบล ห้วยไร่ กิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท สำรวจลูกน้ำไขว้หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตำบล 6,000 บาท ประกวดหมู่บ้านสะอาดปลอดไข้เลือดออก 12,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ค่ารางวัลประกวด 8,000 บาท

6 แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 (ต่อ)
แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557 (ต่อ) 2. โครงการ…………………………………… กิจกรรม ………………………………………………

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นปัญหาสาธารณสุขและแผนงานโครงการ ตำบลห้วยไร่ ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google